Quản trị quan hệ khách hàng tại công ty bảo minh quảng trị

141 466 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 13:06

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành    !"#$%"&'()*("" + $#,-./* (0 $1234%356"3 57$##4!)*82349$6: :; !<"$"=>?3@* AB5 $12349(C*"'(6) 0 ,-$"+* ($134%3= D)E5!FG$ %"&'()6,-$"# H=57$+ 77!"+* I" <!53E@+J $KL+*M/3"#,-!+NG%3=$  G9$"!B237"54* ($1234* C!@ O(   Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành     !"!# $  %& $ #' "() * +) ,("!# $  -#'"+) $ +"!# $ % ./0123450617890: 8;<1=150>3?8212506@A50>B3?821: CD"(EF"(GHIJG)KEF": 3) $ ! ,EF": 3FK,G) L I G)! E) $ ) * "M8@N: %O) L P $ Q)G) L I G)! E) $ ) * "R - ! L )G) L I G)! E) $ ) * "S :)I *  L )G) L I G)! E) $ ) * "T U8'V' L WPX# "! & $ "G) L I G)! E) $ ) * "Y RP& $ ) !V# ) * &" L )G) L I G)! E) $ ) * " S!P L  $ )+P * ,! * ,8@% T5XIZ * WPX# "! & $ "G) L I G)! E) $ ) * ") [H\,: ](JI#^"[H\,+P_K),(`J)[a5H"IJU b\,JI#^"[H\,+P_K),U b\,JI#^"[H\,+PI!J)[a5H"IJS 8;<1c8@d18e1?8506@A50>B3?821d8e1fO6g 5061@AY & L "G)(! * &"XOH5H"IJY 5) $ IZ * Z * ) * () * +) $ I! L Q)8&"XY 8) $ ") $ I  L )&"XOH5H"IJ %8'P $ & L # $ [h,FXGHC   Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành -8# $ i"() * ! ,( Q)F+ * "[)% :j) L +P L ,Q)&"X- UZ * Z * "& * PC# Q)8&"X- R3! $ G) L ) & "E)Q)&"XG)%i,YYTkYU 8Z $ V) $ (GHIJG)! E) $ ) * " L )OH5H"IJ% 8! $ C#' )IEl"m,W% 8Z $ V) $ [) $ ) * "%% %/ ( i,V $ E) $ ) * "%- %3nGHEHVFEnF"FQ)EF"(oI`"GHIJG)KEF"`OH 5H"IJ%: %8'p,qI)EF"%: %3\,J+P+rs%S %3\,J+P+rsr(tEF"FP%S %3\,J+P+rsr(tEF")"K+-Y %%3\,J8I[)uV>+)- %%3\,J8I[)uV>+)r(tEF"FP- %%3\,J8I[)uV>+)r(tEF")"K+-U 8;<1.jv16?wg2B8e1?8506@A50>B3?821d 8e1fO6g5061@AU %J#t"(,x!+FI\Q)&"XI"y"i,tU %J#t"U %x!+FI\Q)&"XI"y"i,tU %8F"H+F+z,K&"FGHIJG)KEF"U% %1H+F+(VH+s,U% %1H+F+(Kr"+P+rU- %%1H+F+(W{nU: %-1H+F+(&"Fi,V|EF"V)[F"UU   Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành %:1H+F+(PVoUR %UKE!&""y)8&"X(tEF"UT 340}2341ARY 3nCDRY 3n"JRY r(t'G)#tRY r(t)"K+R  ( Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành  !"#$%&' %P%"73 %OQ(P%"732 %&'(P%"&'() R%QSPRBT2!@ RQ((PR$5$ R'UVC%PRFN3B"73 RW&PR"3XWX"&X3X IQ%PI"5B"73 IQ%OQ(PI"5B"732 I(PI" VOPVHY V(PV) V(MPV)73) V((%PV)B %P5TB"73 MI%PM:"B"73 MRQPM2 MIQPM:"5 CUPC= (U%P(Z5B[ (OP(= \%QIP\ZB2:2  ( Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành  !"() *(%+, OH"m~~V•x""€PCoQ)OH5H"IJ: ")`YYTmY: OH"m~~)Q)OH5H"IJG)%i,YYTmYR OH"%k~~[€#^"Q)&"XO5G)%i,YYTkY%Y OH"-k8'p,qI)EF"%: OH":m3nGHE\,J+P+rs%T OH"Um3nGHE\,J+P+rs-Y OH"Rm3nGHE\,J8I[)•V>+)- OH"Sm3nGHE\,J8I[)•V>+)EC`[n‚P(!#^"WX!"Kƒ i,EF"„I)Eƒ,&~-- OH"Tm3nGHE\,J8I[)•V>+)EC`[n‚1FIJEXn,…Ct„I)Eƒ,&~ -- OH"Ym3nGHE\,J8I[)•V>+)EC`[n‚†[H\,C`(`I)„ I)Eƒ,&~-: OH"m3nGHE\,J8I[)•V>+)-U OH"m3nGHE\,J8I[)•V>+)EC`[n‚JI†(i+‡"")JDK„ I)Eƒ,&~-S OH"%m3nGHE\,J8I[)•V>+)EC`[n‚~ˆ‰+€"Š+„I)Eƒ,& ~-T OH"-m3nGHE\,J8I[)•V>+)EC`[n‚jH+s,)`"‹F+ˆ"#‰, X!Œ„I)Eƒ,&~:Y OH":m3nGHE\,J8I[)•V>+): OH"Um3nGHE\,J8I[)•V>+)EC`[n‚EK(i+‡"")Jr„I) Eƒ,&~: OH"Rm3nGHE\,J8I[)•V>+)EC`[n‚OŒE&"E†F,F(DK„ I)Eƒ,&~: OH"Sm3nGHE\,J8I[)•V>+):  ( Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành OH"Tm3nGHE\,J8I[)•V>+)EC`[n‚P(!#^"WX!"Kƒ i,EF"„I)Eƒ,&~: OH"Ym3nGHE\,J8I[)•V>+)EC`[n‚P(!C•""l‹n+En +H€„I)Eƒ,&~:% OH"m3nGHE\,Jglj),+ClmlV"FIJI"[~Q)FXnr(†VF ,)IEl":- M"€Ž•CV+VVN:- OH"m3nGHE\,Jglj),+ClmlV"FIJI"[~Q)FXnr(†VFOF ":R OH"%m3nGHE\,Jglj),+ClmlV"FIJI"[~Q)FXnr(†VFJ (xEF":T  ( Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành  !"-. j'€mOh,FX•ˆQ)OH5H"IJ  ( Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành !/ %0$1 2 3456789:; ("4 ]  ^ $ ^ 2 ^ ! ]  ^  ]  ] ? _ @ ^  2 _  `  _  :"@ ^ @ ]  _  _ 4 ^ a ^ $ ]  ^ ! ]  _ @ `  ` 3b ]  ^ $ ^ ! ] "!@ ^  " _  ] 3" _  ] :b ] 3$ _ @ ^ 2: ] !4 _ :"@ ^ $c(X" @ _  ` dX:XWX":! ] eCX ` 4 ] MI"!: ? `  ^ Pf$ _  _  ] b ` 4 ^ "B ^ ! ] "?3": ^ :" _ !4 _ B ^  " ] ?32 ] @": ^  ` 3$g _  ] b `  ] 3B ^ $ _ b _  @ ] " `  _ "! ] @ _  ^ @ ] @ ` b ] 3@ ` 3"3$ _  `  _  ] ! ] @ ] " ` b _  _ h*Rb _ !b ] !2 ^   g  `  _ @ ^ b ` ? ] 33 ^ b _   ] 3"B _  g  ` 2 ` 3 ` 3b ] $" ]  ] 4 ^  g  3 ] ! ] "" _  ]  g  `  _ ? ] 3 ^ "4 ^ 3$ _ @ ^ 2@ _ !4 _  _  ]   ] " _ 34 _ " _ @ ` :b ] :"! ] 4 ^ 2 ^  ` :"@ ^ 4 ` 3 _ "2 _ * '" _ 2 _ !@ ^  g 2 _  ] $ _ !4 _ :"@ ^ " _ !" ] 2 _  " ^ =!03 ] @ ] + !$ _ !4 _ b g ! ^ B ` "@ ` 32" ^ + @3#? _ "i!#!4 _ 4jk:"@ ^   _ *Sb ] !2 ^  @ `  ` 3@ `  ^  _ :"@ ^ B ` "@ ` 32 2 ]  ` $ `  ^ 12: ^ 3$ _ @ ^ $ _ X ^ !4 _  _  ] B? ] @ ] b ]  _  _  ? ] 3 g 2 _  _  ] 2@ _   g  _  _  _  ] 34 _  @ _  ^ 3B ` "@ ` 3 ` 3b ] *S2 ^  ] 3@ _  ] "@ `  _ :"@ ^ " _ ! ]  _  $B ` "@ ` 32" ^ " _ @" _ @ ` 12: ^ 4 ^ 3$ _ @ ^ 2@ _  !4 _  _  ] c  g   ]  2   `    ^    @ ^   _    ]   lRW&  m  R"3X  WX" &X3Xn4 ^ ? _ @ _ 3$ ^  _  _  g @ ^  _  _  ]  `  ^  `  @ _ !2 _ @ ] @*' `  ^ @ ^  _  ]  ] 3$ ^ 4 _ " ] :@ ^  _ 3" ^  :"@ ^ @ _ 2 ^  :b ] ! ] 34 ` $ ^ @ ^  _  ] *@ ^  !4 _ @ ]  @ _ 34 ` " ] 2 ]  RW& ] 3$ ^ " ] " ` 2 _ @ _ " _ :"@ ^ 3$ _ $ ]  ^ ! ]  _  @ `  _ $" ]  ]  ^  ^ " ^  g *(@ $ _  `  ^ @ ^  _   ]  _ $B ` "@ ` 32" ^ 4 ` S@ ^ Q3@ ^ !2g4 ^  _ : ^  @ ^  ` *   Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành (o$o9% ` "&4 ^ B@ _ @ _  ] $B ` "@ ` 32" ^  _  _ p@ ^ 4 ] OSq! ] % ` "S@ ^ * ^ 4 ^  ] $ ]  ] o $ g $23@ _ !@ ^  ^ ": ^ 3$ _ @ ^ $ _ X ^ !4 _  _  ] *S2 ^  $ _  `  ^ @ ^  _  ]  g 4 ^ $% ` "&'() ^ @ ^  @ _  ] "" g ?3! ]   ] $ ] " g  ^ 4 ^   ^ @ _  ] " g ? ^   ` ! ]  g  `  _  ] "2 ]  ^ @ ^ ? ] 32" ` ? ^  ` $ % ` "&' ` ( ^ "4cQ@X3" ^ @ ]  ] P <= > ? @ A= @ B C  D E @ FEG( > 7= > E? @ H ] 3@ ]  ] $ _ @ ^ * 4= @ =EI C = r@ ^ $ _ " _  _ 2 ^ !@ ]  `  ^ @ ^  _  ] lRW&n* r(b ] 3@ ` ! ] 2b _  ^  ^ $ `  ^ @ ^  _  ]  ^ $ % ` "&' ` ( ^ "* r@ ] 12 _ 3$ ^ $ _  `  _ ? ] 3"5$ `  ^ @ ^  _  ]   ^ $% ` "&' ` ( ^ "0 " _ 2 ] 2"" ]  ]   `  _  ] $ _ !4 _ $* J4F C I @ E D K @ EI C = J43F C I @ EEI C = $ _ 4 ^ @ _  ` @ ]  ]  ]  ^  ^  `  ^ @ ^  _  ]  ^  $% ` "&' ` ( ^ B"$ ] 3 `  ^ 3$ _ @ ^ !4 _  _  ]  _ 2! ]  _  ] :"@ ^  ` $* J4 @ EI C = rO ^ 3!$P$% ` "&' ` ( ^ * rO ^ 3!!@ ] 4 ] P sR=5<Ha3"TG$" "jttumjtvv* s R= 5 4 H   " "  P vjwpwjtvj  m ptwpwjtvj* sR1H""Pjtvjmjtvx*  
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị quan hệ khách hàng tại công ty bảo minh quảng trị , Quản trị quan hệ khách hàng tại công ty bảo minh quảng trị

Từ khóa liên quan