Tài liệu Làm thế nào để trở thành một con người 80/20 ppt

265 785 3
  • Loading ...
1/265 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 09:16

© Richard Koch 2002 and 2003. Taác phêím “The 80/20 Individual: The Nine Essentials of 80/20 Success at Work” xuêët baãn lêìn àêìu búãi Nicholas Brealey Publishing, London, 2003. Baãn dõch àûúåc xuêët baãn theo thoãa thuêån vúái Nicholas Brealey Publishing. 5 Mc lc Phêìn 1 TÙNG TƯËC SÛÅ NGHIÏÅP CA BẨN: TRÚÃ THÂNH MƯÅT CON NGÛÚÂI 80/20 1. Lâm thïë nâo àïí trúã thânh mưåt con ngûúâi 80/20 8 2. Sûå vûún lïn ca mưåt cấ nhên sấng tẩo 25 Phêìn 2 CHĐN ÀIÏÍM CƯËT LỘI CA THÂNH CƯNG 80/20 TRONG CƯNG VIÏÅC 3. Sûã dng 20% sấng tẩo nhêët ca bẩn 55 4. Sinh sưi vâ biïën àưíi nhûäng tûúãng lúán 76 5. Tòm kiïëm nhûäng ngìn lúåi nhån quan trổng 103 6. Sûã dng Einstein 130 7. Tuín chổn nhên tâi 148 8. Sûã dng cưng ty hiïån tẩi ca bẩn 179 9. Khai thấc cấc cưng ty khấc 211 10. Bẫo vïå ngìn vưën 233 11. Phất triïín Zigzag 253 6 7 Phêìn 1 Tùng töëc sûå nghiïåp cuãa baån: trúã thaânh möåt con ngûúâi 80/20 8 1 Lâm thïë nâo àïí trúã thânh mưåt con ngûúâi 80/20 “Khi viïåc kinh doanh thay àưíi, cấ nhên chđnh lâ ngûúâi àem cưng c àïën cho cưng ty”. Philip Harris, CEO, PJM Interconnection “Ngây nay, gêìn nhû nhûäng bấc thúå rên úã cấc lâng mẩc trïn thïë giúái cng cố thïí àống cấc trc xe úã sên nhâ, gùỉn chng vúái nhau vâ cẩnh tranh vúái General Motors. Vâ àố lâ nhûäng gò àang diïỵn ra theo àng nghơa àen. Chng ta cố thïí chûáng minh àiïìu àố qua hïå àiïìu hânh Linux”. Paul Maritz, Phố Ch tõch, Microsoft “Trong têët cẫ mổi lơnh vûåc, àún võ ch chưët ca sûå sấng tẩo giấ trõ chđnh lâ cấ nhên… logic ca nhûäng chỵi giấ trõ phi xêy dûång àûúåc bao hâm trong giúái hẩn ca nố: cấ nhên nhûäng ngûúâi lao àưång (àún võ 9 nhỗ nhêët cố thïí trong mưåt doanh nghiïåp) bôn rt nhûäng giấ trõ mâ chó riïng mònh hổ tẩo ra”. Philip Evans vâ Thomas S. Wurster, Nhốm Cưë vêën Boston “Nïëu bẩn lêëy ài 20 ngûúâi quan trổng nhêët ca chng tưi, chng tưi sệ trúã thânh mưåt cưng ty khưng quan trổng nûäa”. Bill Gates, Ch tõch, Microsoft “Võ hoâng àïë trong tûúng lai sệ lâ hoâng àïë ca tûúãng”. Winston Churchill “Nïëu trong tûå nhiïn cố mưåt àiïìu gò khố bõ tưín thûúng hún nhûäng tâi sẫn duy l khấc thò àố chđnh lâ sûác mẩnh ca tû duy, hay côn gổi lâ tûúãng”. Thomas Jefferson  Cố mưåt cấch múái àïí tẩo ra sûå giâu cố tưët hún con àûúâng truìn thưëng.  Nhûäng cấ nhên sấng tẩo chđnh lâ trấi tim ca cåc cấch mẩng múái. Àïí tẩo ra tâi sẫn, nhûäng cấ nhên sấng tẩo quan trổng hún têåp àoân hay vưën.  Cåc cấch mẩng tn theo mưåt ngun tùỉc àún giẫn – ngun l 80/20. Thânh cưng xët phất tûâ sûå têåp trung àùåc biïåt vâo mưåt nhốm nhỗ nhûäng lûåc lûúång rêët quìn nùng hoẩt àưång trong mưåt lơnh vûåc. Nhûäng lûåc lûúång quan trổng nhêët mâ ngun l 80/20 ấp dng chđnh lâ tûúãng vâ cấ 10 nhên. Ngun l nây cng ấp dng cho têët cẫ nhûäng “vêåt liïåu thư” khấc ca doanh nghiïåp: khấch hâng, àưëi tấc, cưng nghïå, sẫn phêím, nhâ cung cêëp vâ vưën.  Sûå giâu cố àûúåc bưåi nhên hiïåu quẫ nhêët bùçng cấch loẩi trûâ vâ sùỉp xïëp lẩi cấc lơnh vûåc, khưng phẫi qua nhûäng con àûúâng truìn thưëng nhû phưëi húåp hoẩt àưång vâ tâi sẫn. Nhiïìu doanh nghiïåp riïng rệ àûúåc thânh lêåp, àûúåc thai nghến tûâ mưåt tûúãng sấng tẩo múái ca mưåt cấ nhên múái, vâ chng liïn kïët vúái nhau qua thõ trûúâng chûá khưng phẫi qua cêëp bêåc vâ quy hoẩch trung têm.  Cåc cấch mẩng 80/20 cố têìm quan trổng khưng kếm ba cåc chuín tiïëp khấc trong lõch sûã kinh tïë: cấch mẩng nưng nghiïåp, cấch mẩng cưng nghiïåp, vâ cấch mẩng quẫn l. Nhûäng cåc cấch mẩng nây dêỵn àïën nhûäng nïìn kinh tïë xậ hưåi khấc biïåt nhau. Vâ cố thïí àiïìu nây sệ xẫy ra mưåt lêìn nûäa trong hai thêåp niïn túái.  Cố lệ nhûäng thay àưíi mêìm mưëng nhêët àậ xẫy ra – nhûäng têåp àoân thânh cưng nhêët ngây nay àang xoay quanh mưåt sưë cấ nhên. Têåp àoân phc v cho cấ nhên chûá khưng phẫi theo chiïìu ngûúåc lẩi. Song àiïìu nây chûa xẫy ra trïn toân cêìu. Hêìu hïët nïìn kinh tïë - d khưng phẫi nhûäng khu vûåc cố lúåi nhån cao nhêët – vêỵn tn theo khn mêỵu quẫn l c. Khi khn mêỵu nây chêëm dûát, nïìn kinh tïë sệ thay àưíi àưåt ngưåt vâ cêëp tiïën. Chng ta sệ chûáng kiïën mưåt sûå chuín giao khưíng lưì àûa sûå giâu cố tûâ cấc tưí chûác, cấc doanh nhên vâ nhûäng nhâ àêìu tû th àưång sang cấc cấ nhên.  Nhûäng cấ nhên mën lâm giâu bùçng cấch trúã thânh mưåt phêìn trong cåc cấch mẩng 80/20 cố thïí ài trûúác mưåt bûúác. Nhûäng bûúác nây àûúåc mư tẫ àêìy à trong Phêìn II. 11 Cën sấch nây nối vïì mưåt cåc cấch mẩng cố thïí thay àưíi cåc àúâi ca mưỵi con ngûúâi, nhûäng ngûúâi àang lâm thay àưíi thïë giúái. Tưi cố thïí gổi nhûäng nhâ cấch mẩng àố lâ “nhûäng con ngûúâi 80/20”, nhûäng ngûúâi vâ nhûäng nhốm nhỗ àang sûã dng ngun l 80/20 àïí tùng tưëc sûå nghiïåp ca hổ vâ xêy dûång nïn cấc doanh nghiïåp. Cố thïí bẩn àậ lâ mưåt con ngûúâi 80/20 rưìi mâ khưng nhêån ra àiïìu àố. Nhûng nïëu khưng, bẩn vêỵn cố thïí cố àûúåc mổi thûá bùçng cấch trúã thânh mưåt con ngûúâi 80/20. Ngun l 80/20, cën sấch trûúác ca tưi, àậ trẫ lúâi hai cêu hỗi sau:  Lâm thïë nâo tưi cố thïí sûã dng ngun l 80/20 àïí tùng thïm lúåi nhån cho cưng ty ca mònh?  Lâm thïë nâo tưi cố thïí sûã dng ngun l 80/20 àïí cấ nhên mònh trúã nïn hiïåu quẫ hún? Cën sấch nây sệ trẫ lúâi mưåt cêu hỗi khấc:  Lâm thïë nâo tưi cố thïí sûã dng ngun l 80/20 mưåt cấch chun nghiïåp, àïí tẩo nïn sûå giâu cố cho bẫn thên mònh? Àêy lâ mưåt cën sấch nối vïì cấ nhên trong cưng viïåc. Tưi giẫi thđch lâm thïë nâo bẩn cố thïí cûåc k thânh cưng trong sûå nghiïåp ca mònh bùçng cấch tẩo biïën àưíi trong bêët cûá mưåt ngânh nghïì nâo mâ bẩn àang lâm viïåc. Bẩn lâ mưåt doanh nhên, mưåt nhâ quẫn l, mưåt nhâ quẫn trõ, mưåt nhên viïn, hay mưåt ngûúâi thêët nghiïåp… Khưng thânh vêën àïì. Bẩn cố thïí sûã dng phûúng phấp tûâng bûúác mưåt àûúåc mư tẫ dûúái àêy àïí tưí chûác lẩi cưng viïåc hiïån tẩi ca bẩn hay tẩo nïn mưåt cưng viïåc múái, sao cho bẩn vâ nhûäng àưìng sûå thên thiïët ca bẩn cố thïí thu àûúåc lúåi nhån. Mc tiïu ca tưi trûúác nhêët lâ gip àúä 12 bẩn, nhû mưåt cấ nhên, thûá hai lâ gip cấc khấch hâng vâ thûá ba lâ gip cấc tưí chûác têåp àoân chó khi viïåc àố cố đch cho bẩn. Hậy tùng tưëc sûå nghiïåp ca bẩn – hậy sûã dng ngun l 80/20 àïí thânh cưng nhiïìu hún vúái cưng sûác đt hún. Sú lûúåc lõch sûã ca ngun l 80/20 Nùm 1897, nhâ kinh tïë ngûúâi Vilfredo Pareto (1848-1923) phất hiïån ra mưåt khn mêỵu thûúâng xun trong viïåc phên phưëi tâi sẫn hay thu nhêåp, bêët kïí úã àêët nûúác nâo hay giai àoẩn thúâi gian nâo. Sûå phên phưëi bõ nghiïng lïåch hoân toân vïì mưåt àêìu cëi lúán nhêët: Mưåt thiïíu sưë nhỗ àem lẩi thu nhêåp cao nhêët ln ln chiïëm phêìn lúán trong tưíng sưë. Dêìn dêìn Pareto cố thïí tiïn àoấn àûúåc kïët quẫ chđnh xấc trûúác khi xem cấc dûä liïåu. Pareto rêët hûáng khúãi vúái phất hiïån ca mònh, vâ sau àố ưng tin rùçng phất hiïån nây cố têìm quan trổng rêët lúán khưng chó trong ngânh kinh tïë mâ côn àưëi vúái toân xậ hưåi. Nhûng ưng chó cố thïí thu ht sûå ch ca mưåt vâi nhâ kinh tïë khấc. D ưng cố thïí viïët ra rộ râng vïì nhûäng ch àïì đt trổng ëu hún nhûng trònh bây ca ưng vïì “ngun tùỉc Pareto” bõ chưn vi dûúái nhûäng ngưn ngûä hổc viïån dâi dông vâ nhûäng cưng thûác àẩi sưë dây àùåc. tûúãng ca Pareto chó bùỉt àêìu àûúåc nhiïìu ngûúâi biïët àïën khi Joseph Moses Juran, mưåt trong hai chun viïn quẫn l chêët lûúång nưíi tiïëng nhêët ca thïë k hai mûúi, àưíi tïn nố thânh “Quy låt Sưë Đt Quan ëu”. Trong bưå sấch “Sưí tay Quẫn l Chêët lûúång” nùm 1951, ban àêìu cố ẫnh hûúãng rêët lúán úã 13 Ĉҫu vào Ĉҫu ra N gun nhân KӃt quҧ Nӛ lӵc KӃt quҧ Àêìu vâo Àêìu ra Ngun nhên Kïët quẫ Nưỵ lûåc Thânh quẫ Nhêåt vâ sau àố lâ úã phûúng Têy, Juran àưëi chiïëu giûäa “sưë đt quan ëu” vúái “sưë nhiïìu vùåt vậnh”, cho thêëy nhûäng sai sốt vïì chêët lûúång cố thïí àûúåc loẩi bỗ phêìn lúán, nhanh chống vâ đt tưën kếm, bùçng cấch têåp trung vâo mưåt sưë đt nhûäng ngun nhên gưëc rïỵ quan trổng. Juran, chuín àïën sưëng úã Nhêåt vâo nùm 1954, àậ dẩy cấc nhâ quẫn trõ tẩi àêy cấch cẫi tiïën chêët lûúång vâ chûác nùng. Tûâ nùm 1957 àïën 1989, Nhêåt lâ nûúác phất triïín nhanh hún bêët cûá mưåt nïìn kinh tïë cưng nghiïåp nâo khấc trïn thïë giúái. [...]... phẫi lâ nhûäng con ngûúâi 80/20 Nhûäng ngûúâi thûâa kïë tâi sẫn mâ khưng phất triïín chng lïn khưng phẫi lâ nhûäng con ngûúâi 80/20 Nûä hoâng Anh Elizabeth, vđ d, khưng phẫi lâ mưåt con ngûúâi 80/20 Gerald Ford, Al Gore hay George W Bush cng khưng, mùåc d hổ rêët nưíi tiïëng Hêìu hïët nhûäng ngûúâi cố quìn lûåc nhûng khưng cố cấ tđnh trïn thïë giúái nây àïìu khưng phẫi lâ nhûäng con ngûúâi 80/20 Quìn lûåc... nghiïåm ca nhûäng con ngûúâi 80/20 mâ chng ta sệ gùåp trong sët cën sấch nây Nhûäng con ngûúâi 80/20 nây cố khưng gian riïng ca hổ, nhûng hổ khưng hïì cư àưåc Hổ ln cố mưåt nhốm nhỗ cấc àưëi tấc hay nhûäng ngûúâi hưỵ trúå Mưåt trong nhûäng dêëu hiïåu àùåc trûng ca nhûäng con ngûúâi 80/20 lâ sûå têåp trung vâo nhûäng àiïím mẩnh vâ thûác àûúåc nhûäng ëu àiïím ca mònh Nhûäng con ngûúâi 80/20 cêìn àûúåc... nhûäng con ngûúâi 80/ 20 àïìu lâ nhûäng cấ nhên cố phong cấch riïng Vâ d chó lâ nhûäng cấ nhên àún lễ nhûng hổ cố mưåt ẫnh hûúãng vư cng sêu sùỉc 26 Ai lâ nhûäng con ngûúâi 80/20? Nhûäng con ngûúâi 80/20 cố mùåt trïn khùỉp mổi lơnh vûåc Hổ xët hiïån trïn mổi nễo àûúâng cåc sưëng: chđnh trõ, kinh doanh, cưng tấc xậ hưåi, tưí chûác phi lúåi nhån, thïí thao, giẫi trđ, truìn thưng Oprah Winfrey lâ mưåt con. .. cố thïí àûa àïën sấng tẩo Con ngûúâi vâ tûúãng àûa àïën sấng tẩo Nố diïỵn ra theo nhûäng cấch cố thïí dûå àoấn vâ cố thïí lùåp lẩi Nïëu hiïíu rộ àiïìu àố, chng ta cố thïí sấng tẩo 23 Trúã thânh mưåt con ngûúâi 80/20 Ngun l 80/20 cho phếp bêët cûá ai cố tđnh quët àoấn, cố sûå nhanh nhển, hay cố quët têm in dêëu chên mònh lïn thïë giúái, cố thïí trúã thânh mưåt con ngûúâi 80/20 Àïí lâm nïn mưåt cấi... trong nhûäng sûác mẩnh quìn nùng nhêët thïë giúái, àố lâ ngun l 80/20 Bẩn phẫi trúã thânh mưåt con ngûúâi 80/20 Sûå vûún lïn ca mưåt cấ nhên sấng tẩo Kinh doanh vâ xậ hưåi àang chuín mònh theo sûå vûún lïn ca cấ nhên nhû mưåt ngìn tâi sẫn vâ ngun tùỉc tưí chûác ca cåc sưëng Àố lâ sûå vûún lïn ca nhûäng con ngûúâi 80/20 Àố lâ cåc cấch mẩng 80/20 – sûå thay thïë ch nghơa tû bẫn bùçng mưåt hònh thûác múái... phẫi con ngûúâi Hổ lâ nhûäng thânh phêìn tinh hoa cố thïí thay thïë chûá khưng phẫi lâ nhûäng ngûúâi sấng tẩo cấ nhên Nhûäng con ngûúâi 80/20 cố sấng tẩo, vâ àố chđnh lâ l do Khưng phẫi vò hổ cố tûúác võ hay vai trô chđnh thûác – mâ búãi 27 vò nhûäng gò hổ lâm, vò hổ lâ nhûäng cấ nhên chûá khưng phẫi mưåt thânh phêìn trong mưåt gìng mấy Têët cẫ nhûäng doanh nhên thânh cưng àïìu lâ nhûäng con ngûúâi 80/20. .. cấch sûã dng ngun l 80/20 Hiïíu biïët vïì ngun tùỉc nây cho phếp con ngûúâi cố thïí sấng tẩo nhiïìu hún, nhanh hún, vâ gùåp phẫi đt ngộ ct hún Tưi thêåt sûå hy vổng rùçng mưåt khi sûác mẩnh ca ngun l 80/20 àûúåc hiïíu rộ, nhiïìu ngûúâi sệ cố thïí tiïën lïn phđa trûúác vúái nưỵ lûåc tẩo ra mưåt cấi gò àố múái mễ vâ giấ trõ Thïë giúái khưng bao giúâ cố thïí cố quấ nhiïìu con ngûúâi 80/20 Nhûäng kinh nghiïåm... Oprah Winfrey lâ mưåt con ngûúâi 80/20 Mưåt sưë con ngûúâi 80/20 khấc chùèng hẩn nhû: Jeff Bezos, David Bowie, Richard Branson, Warren Buffett, Jim Clark, Bill Clinton, Larry Ellison, Bill Gates, John Grisham, Andy Grove, Tom Hanks, Robert Johnson, Michael Jordan, Nelson Mandela, Ronald Reagan, Steven Spielberg Vâo thúâi àẩi ca bâ, Florence Nightingale cng lâ mưåt con ngûúâi 80/20 Vâ cẫ Christoforo Colombo,... Nhûäng con ngûúâi 80/20 trong cấc tưí chûác Ngûúâi ta thûúâng chó phêìn nâo nhêån thûác àûúåc nhûäng gò hổ cố thïí lâm àïí tẩo ra ca cẫi vâ sûå giâu cố Hổ cng cố thïí khưng nhêån thûác àûúåc nhûäng gò mònh àậ vâ àang lâm Trong cën sấch nây, bẩn sệ gùåp mưåt sưë ngûúâi àang tẩo ra nhûäng tâi sẫn khưíng lưì cho ngûúâi khấc nhûng bẫn thên hổ lẩi khưng nhêån ra àiïìu àố Hổ lâ nhûäng con ngûúâi 80/20, d... nhûäng cấ nhên trïn nïìn tẫng àưåi nhốm Nhûäng con ngûúâi 80/20 lâ nhûäng ngûúâi thïí hiïån tđnh cấ nhên ca mònh àïí tẩo ra nhûäng gò múái mễ vâ hûäu đch cho ngûúâi khấc Hổ khưng phẫi lâ nhûäng ngûúâi mấy mốc trưng nom nhûäng gò hiïån tẩi, hay lâ nhûäng ngûúâi xêy dûång nïn cấc cú chïë mâ trong àố, têåp thïí quan trổng hún cấ nhên Nhûäng con ngûúâi vâ àưåi nhốm 80/20 rêët linh àưång Sûå trung thânh tiïn . TÙNG TƯËC SÛÅ NGHIÏÅP CA BẨN: TRÚÃ THÂNH MƯÅT CON NGÛÚÂI 80/20 1. Lâm thïë nâo àïí trúã thânh mưåt con ngûúâi 80/20 8 2. Sûå vûún lïn ca mưåt cấ nhên sấng. töëc sûå nghiïåp cuãa baån: trúã thaânh möåt con ngûúâi 80/20 8 1 Lâm thïë nâo àïí trúã thânh mưåt con ngûúâi 80/20 “Khi viïåc kinh doanh thay àưíi, cấ nhên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Làm thế nào để trở thành một con người 80/20 ppt, Tài liệu Làm thế nào để trở thành một con người 80/20 ppt, Tài liệu Làm thế nào để trở thành một con người 80/20 ppt

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn