Giải pháp hạn chế rủi ro trong đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.pdf

116 1,265 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2012, 18:08

Giải pháp hạn chế rủi ro trong đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.pdf z BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM HỒ NGUYỄN THỦY TIÊN GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG ĐẦU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh- Năm 2011 HỒ NGUYỄN THỦY TIÊN GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG ĐẦU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng Mã số : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: T.S. TRẦN HOÀNG NGÂN TP. Hồ Chí Minh- Năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân tôi, dưới sự hướng dẫn khoa học của T.S. Trần Hoàng Ngân. Các số liệu và kết quả nêu trong luận văn là hoàn toàn trung thực. Tác giả luận văn Hồ Nguyễn Thủy Tiên MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 .3 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNRỦI RO TRONG ĐẦU CHỨNG KHOÁN .3 1.1.Tổng quan về TTCK 3 1.1.1.Khái niệm 3 1.1.2.Phân loại TTCK 3 1.1.3.Vai trò của TTCK: 4 1.1.3.1.Huy động vốn cho nền kinh tế: 4 1.1.3.2.Cung cấp môi trường đầu cho công chúng: 4 1.1.3.3.Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán: 4 1.1.3.4.Đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp .5 1.1.3.5.Tạo môi trường cho chính phủ thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô. 5 1.1.4.Nguyên tắc hoạt động của thị trường .5 1.1.4.1.Nguyên tắc đấu giá: 5 1.1.4.2.Nguyên tắc công bằng: .5 1.1.4.3.Nguyên tắc công khai: 5 1.1.4.4.Nguyên tắc trung gian: .5 1.1.4.5.Nguyên tắc tập trung: 5 1.1.5. Các chủ thể tham gia TTCK 6 1.1.5.1.Nhà phát hành: .6 1.1.5.2.Nhà đầu 6 1.1.5.3.Các tổ chức kinh doanh trên TTCK: .6 1.1.5.4.Các tổ chức có liên quan đến thị trường chứng khoán .6 1.2.Các loại rủi ro trong đầu chứng khoán 7 1.2.1.Khái niệm 7 1.2.2.Sự cần thiết hạn chế rủi ro trong đầu chứng khoán 7 1.2.3.Các loại rủi ro trong đầu chứng khoán .7 1.2.3.1.Rủi ro hệ thống .7 1.2.3.2.Rủi ro không hệ thống 9 1.3.Bài học kinh nghiệm. .10 CHƯƠNG 2 .12 THỰC TRẠNG VÀ CÁC RỦI RO TRONG ĐẦU TRÊN TTCKVN .12 2.1.Tổng quan về TTCK Việt Nam .12 2.1.1.Khái quát chung về TTCK Việt Nam .12 2.1.2. Thực trạng hoạt động của SGDCK TPHCM thời gian qua .27 2.1.2.1. Quy mô niêm yết 27 2.1.2.2.Giá trị vốn hóa thị trường 28 2.1.2.3.Quy mô giao dịch 30 2.1.2.4.Chỉ số giá chứng khoán 31 2.1.3. Thực trạng hoạt động của SGDCK Hà Nội thời gian qua 34 2.1.3.1.Quy mô niêm yết .35 2.1.3.2. Giá trị vốn hóa thị trường .36 2.1.3.3.Quy mô giao dịch 37 2.1.3.4. Chỉ số giá chứng khoán .38 2.1.4. Đánh giá TTCKVN sau 10 năm hoạt động .40 2.1.4.1. Những thành tựu .40 2.1.4.2. Những vấn đề còn tồn tại 42 2.2.Rủi ro trong đầu trên TTCKVN .44 2.2.1. Nguyên nhân rủi ro trong đầu trên TTCKVN .44 2.2.2. Các rủi ro trong đầu trên TTCKVN .45 2.2.2.1. Rủi ro hệ thống 45 2.2.2.2. Rủi ro không hệ thống -Rủi ro từ tổ chức phát hành .56 2.2.3. Các rủi ro khác .58 CHƯƠNG 3 .60 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG ĐẦU TRÊN TTCKVN HIỆN NAY .60 3.1. Một số giải pháp hạn chế rủi ro trong đầu chứng khoán. 60 3.1.1. Đối với Công ty niêm yết: 60 3.1.2. Đối với các công ty chứng khoán .65 3.1.3. Đối với nhà đầu 66 3.2. Kiến nghị đối với cơ quan QLNN, UBCKNN và các cơ quan chức năng .70 3.2.1. Đối với cơ quan QLNN 70 3.2.2. Đối với UBCKNN .70 3.2.3. Đối với các cơ quan chức năng 71 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO .74 Phụ lục 1 77 DANH SÁCH CỔ PHIẾU NIÊM YẾT SGDCK TPHCM ( 2000- 2011) .77 Phụ lục 2 87 DANH SÁCH CỔ PHIẾU NIÊM YẾT SGDCK HÀ NỘI (2005- 2011) .87 Phụ lục 3 102 Hướng dẫn về giao dịch chứng khoán 102 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CPI: Chỉ số giá tiêu dùng CSTK: Chính sách tài khóa CSTT: Chính sách tiền tệ CTCK: Công ty chứng khoán CTCP: Công ty cổ phần DN: Doanh nghiệp DNNN: Doanh nghiệp nhà nước EPS: Thu nhập trên cổ phần GDP: Tổng sản phẩm quốc nội HĐQT: Hội đồng quản trị HN-Index: Chỉ số giá cổ phiếu tại SGDCK Hà Nội LSCK: Lãi suất chiết khấu P/E: Chỉ số giá trên thu nhập OTC: Thị trường chứng khoán phi tập trung NĐT: Nhà đầu NHNN: Ngân hàng nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần QLNN: Quản lý nhà nước QTDN: Quản trị doanh nghiệp SCIC: Tổng công ty đầu và kinh doanh vốn nhà nước SGDCK: Sở giao dịch chứng khoán SGDCKHN- HNX: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội SGDCK TPHCM: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh TTCK: Thị trường chứng khoán TTCKVN: Thị trường chứng khoán Việt Nam TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán TTLKCK: Trung tâm lưu ký chứng khoán UBCKNN: Ủy ban chứng khoán nhà nước UPCoM:Thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết VN-Index: Chỉ số giá cổ phiếu tại SGDCK TPHCM DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU BảNG 2.1 QUY MÔ NIÊM YẾT TẠI SGDCK TPHCM . 27 BảNG 2.2: GIÁ TRỊ VỐN HÓA CỦA 10 CÔNG TY NIÊM YẾT LỚN NHẤT TẠI SGDCK TPHCM 29 BảNG 2.3: QUY MÔ GIAO DỊCH TẠI SGDCK TPHCM QUA CÁC NĂM . 30 BảNG 2.4: QUY MÔ NIÊM YẾT TẠI SGDCK HÀ NỘI 35 BảNG 2.5: GIÁ TRỊ VỐN HÓA CỦA 10 CÔNG TY NIÊM YẾT LỚN NHẤT TẠI SGDCKHN 36 BảNG 2.6: QUY MÔ GIAO DỊCH TẠI SGDCK HÀ NỘI QUA CÁC NĂM 37 BảNG 2.7: MỘT SỐ CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN CỦA 10 DN CÓ GTVH LỚN NHẤT TTCKVN 57 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ BIểU Đồ 2.1: SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TẠI SGDCK TPHCM QUA CÁC NĂM 28 BIểU Đồ 2.2: VN-INDEX QUA CÁC NĂM ( 2002-2011) 31 BIểU Đồ 2.3:DIỄN BIẾN CỦA VN-INDEX TRONG NĂM 2011 34 BIểU Đồ 2.4: SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TẠI SGDCKHN QUA CÁC NĂM . 35 BIểU Đồ 2.5: HNX-INDEX QUA CÁC NĂM 2007-2011 . 38 BIểU Đồ 2.6: DIỄN BIẾN CỦA HNX-INDEX TRONG NĂM 2011 39 BIểU Đồ 2.7: CÁC LÃI SUẤT CỦA NHNN . 52 BIểU Đồ 2.8: CÁC LÃI SUẤT CỦA NHNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 . 53 BIểU Đồ 2.9: LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM TỪ 2001 ĐẾN 2010 54 BIểU Đồ 2.10: DIỄN BIẾN CỦA VN-INDEX QUA 4 GIAI ĐOẠN LẠM PHÁT . 54 BIểU Đồ 2.11: TỶ SỐ P/E,P/B CỦA VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 58 Giải pháp hạn chế rủi ro trong đầu trên TTCKVN hiện nay Hồ Nguyễn Thủy Tiên Lớp Ngân Hàng Đêm 2-K17 1 LỜI MỞ ĐẦU 1.Lí do chọn đề tài Thị trường chứng khoán ảm đạm trong suốt thời gian qua với thanh khoản rất thấp và nhà đầu không sẵn sàng mua vào, bất chấp hàng loạt cổ phiếu đã giảm khá mạnh. Thanh khoản thấp phản ánh dòng tiền đang vào thị trường với mức độ yếu. Không thể quy kết cho sự suy giảm của lượng vốn sẵn có vì lịch sử cho thấy kể cả thời điểm thắt chặt tiền tệ, dòng vốn không sử dụng đòn bẩy cũng vẫn đủ để tạo một mức thanh khoản tốt hơn hiện tại. Nguyên nhân chính vẫn là mức độ ngại rủi ro quá cao khiến nhà đầu nghiêng về trạng thái tiền mặt lớn, chấp nhận đứng ngoài thị trường, bỏ qua các cơ hội ngắn hạn để chờ đợi một sự cải thiện ràng hơn của tình trạng vĩ mô. Có thể nói thị trường chứng khoán Việt Nam đầy rủi ro. Do đó, điều thực sự cấp thiết là cần phải có giải pháp hạn chể rủi ro trong đầu chứng khoán. 2.Mục tiêu nghiên cứu. Mục tiêu là phân tích các rủi ro tác động đến hoạt động kinh doanh chứng khoán của các nhà đầu nhằm đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro trong đầu chứng khoán. 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Các rủi ro trong đầu chứng khoán đối với các nhà đầu cá nhân và tổ chức trên thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam. Số liệu nghiên cứu từ năm 2000 đến tháng 7 năm 2011. 4.Phương pháp nghiên cứu Luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích ,thống kê mô tả. 5.Ý nghĩa khoa học và thực tiễn Luận văn nêu ra các nội dung về: -Lý luận cơ bản và rủi ro trong đầu trên TTCK. Giải pháp hạn chế rủi ro trong đầu trên TTCKVN hiện nay Hồ Nguyễn Thủy Tiên Lớp Ngân Hàng Đêm 2-K17 2 -Tổng quan về tình hình TTCKVN, các rủi ro mà các nhà đầu gặp phải trên TTCKVN. -Một số giải pháp hạn chế rủi ro trong đầu chứng khoán trên TTCKVN. 6.Kết cấu luận văn : Lời mở đầu Chương 1: Cơ sở lí luận về TTCK và rủi ro trong đầu chứng khoán Chương 2: Thực trạng và các rủi ro trong đầu trên TTCK Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp hạn chế rủi ro trong đầu trên TTCK Việt Nam. Kết luận [...]... giúp nhà đầu có thêm kinh nghiệm hạn chế rủi ro Tóm lại, trên đây là cơ sở lý luận về TTCK và rủi ro trong đầu chứng khoán Chương 2 sẽ trình bày về thực trạng và các rủi ro trong đầu trên TTCKVN Hồ Nguyễn Thủy Tiên Lớp Ngân Hàng Đêm 2-K17 11 Giải pháp hạn chế rủi ro trong đầu trên TTCKVN hiện nay CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VÀ CÁC RỦI RO TRONG ĐẦU TRÊN TTCKVN 2.1.Tổng quan về TTCK Việt Nam 2.1.1.Khái... Thủy Tiên Lớp Ngân Hàng Đêm 2-K17 10 Giải pháp hạn chế rủi ro trong đầu trên TTCKVN hiện nay Kết luận chương 1: Chương 1 đã trình bày những kiến thức cơ bản về TTCK và các rủi ro trong đầu trên TTCK; trình bày các khái niệm về TTCK, rủi ro chứng khoán, các phân loại rủi ro trong đầu chứng khoán Từ đó, để cho thấy việc hạn chế những rủi ro trong đầu chứng khoán thực sự có một ý nghĩa rất quan... 1.2.Các loại rủi ro trong đầu chứng khoán 1.2.1.Khái niệm Rủi ro trong đầu chứng khoán được định nghĩa là sự dao động của lợi nhuận Dao động càng cao thì rủi ro càng cao và ngược lại 1.2.2.Sự cần thiết hạn chế rủi ro trong đầu chứng khoán Đầu chứng khoán là lĩnh vực kinh doanh với lợi nhuận cao đồng thời rủi ro cũng rất lớn Vì vậy, thật quan trọng khi phân tích, tìm hiểu rủi ro để hạn chế khả.. .Giải pháp hạn chế rủi ro trong đầu trên TTCKVN hiện nay CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNRỦI RO TRONG ĐẦU CHỨNG KHOÁN 1.1.Tổng quan về TTCK 1.1.1.Khái niệm Trong nền kinh tế hiện đại, TTCK được quan niệm là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán trung và dài hạn, được tiến hành ở thị trường sơ cấp khi người mua mua được chứng khoán lần đầu từ những... do sự hy vọng của các nhà đầu gọi là rủi ro thị trường Hồ Nguyễn Thủy Tiên Lớp Ngân Hàng Đêm 2-K17 7 Giải pháp hạn chế rủi ro trong đầu trên TTCKVN hiện nay Rủi ro thị trường xuất hiện do có những phản ứng của các nhà đầu đối với những sự kiện hữu hình về kinh tế, chính trị, xã hội hay các sự kiện vô hình do yếu tố tâm lý của thị trường 1.2.3.1.2 Rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất là khả năng biến... và xây dựng chiến lược đầu an toàn 1.2.3.Các loại rủi ro trong đầu chứng khoán 1.2.3.1 .Rủi ro hệ thống Rủi ro hệ thống là những rủi ro do các yếu tố nằm ngoài công ty, không kiểm soát được và có ảnh hưởng rộng rãi đến cả thị trường và tất cả mọi loại chứng khoán Rủi ro hệ thống có thể chia nhỏ thành những loại rủi ro như sau: 1.2.3.1.1 Rủi ro thị trường Những thay đổi trong mức sinh lời đối với... UBCKNN và hiệp hội chứng khoán Hồ Nguyễn Thủy Tiên Lớp Ngân Hàng Đêm 2-K17 3 Giải pháp hạn chế rủi ro trong đầu trên TTCKVN hiện nay Căn cứ vào quá trình luân chuyển chứng khoán: TTCK bao gồm: -Thị trường sơ cấp ( Primary markets): là thị trường mua bán lần đầu những chứng khoán mới phát hành, kéo theo sự tăng thêm quy mô vốn đầu tư, là thị trường tạo vốn cho đơn vị phát hành -Thị trường thứ cấp (... giao dịch đều có biên độ dao động mạnh Trong 3 tháng đầu năm 2007, thị trường có những đợt sóng cao, trong đó chỉ số VN–Index đã đạt mức đỉnh là 1.170,67 điểm và HNX- Index là 459,36 điểm Thị trường đã đạt mức tăng trưởng với tốc độ lớn nhất, tăng 126% chỉ trong vòng 3 Hồ Nguyễn Thủy Tiên Lớp Ngân Hàng Đêm 2-K17 13 Giải pháp hạn chế rủi ro trong đầu trên TTCKVN hiện nay tháng Nhờ sự tăng trưởng về... chức tài chính 1.1.5.2.Nhà đầu Nhà đầu là những người thực sự mua và bán chứng khoán trên TTCK, bao gồm: các nhà đầu cá nhân và các nhà đầu tổ chức 1.1.5.3.Các tổ chức kinh doanh trên TTCK: Bao gồm: Công ty chứng khoán: là tổ chức với cách pháp nhân kinh doanh chứng khoán, thực hiện một hoặc toàn bộ các hoạt động: môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, vấn đầu với mục đích kiếm lợi... 40% mã cổ phiếu giảm điểm Thanh khoản của thị trường không có dấu hiệu cải thiện Khối lượng giao dịch bình quân trong tháng chỉ dao động từ 22 đến 23 triệu cổ phiếu Đặc biệt, trong phiên giao dịch của ngày 25/07, VN-Index chứng kiến mức thấp kỷ lục trong hơn 3 Hồ Nguyễn Thủy Tiên Lớp Ngân Hàng Đêm 2-K17 25 Giải pháp hạn chế rủi ro trong đầu trên TTCKVN hiện nay năm gần đây về giá trị giao dịch, . và rủi ro trong đầu tư chứng khoán Chương 2: Thực trạng và các rủi ro trong đầu tư trên TTCK Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp hạn chế rủi ro trong. các nhà đầu tư nhằm đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro trong đầu tư chứng khoán. 3.Đối tư ng và phạm vi nghiên cứu: Các rủi ro trong đầu tư chứng khoán
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hạn chế rủi ro trong đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.pdf, Giải pháp hạn chế rủi ro trong đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.pdf, Giải pháp hạn chế rủi ro trong đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.pdf, Rủi ro thị trường Rủi ro lãi suất, Rủi ro sức mua, Thực trạng hoạt động của SGDCK TPHCM thời gian qua, Đánh giá TTCKVN sau 10 năm hoạt động 1. Những thành tựu, Rủi ro lãi suất, Rủi ro không hệ thống -Rủi ro từ tổ chức phát hành, Các rủi ro khác., Đối với c ác cơng ty chứng khốn, Đối với nhà đầu tư., Đối với UBCKNN, Đối với các cơ quan chức năng, I QUY ĐỊNH CHUNG, II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Từ khóa liên quan