Tài liệu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân pdf

2 743 6
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2013, 12:15

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG THUẾ THU NHẬP NHÂN Mã số thuế (Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc nhân ghi nếu đã được cấp mã số) [01]. Họ và tên người đăng thuế: L Y T H A N H D U Y [02]. Ngày tháng năm sinh: ngày tháng năm [03]. Giới tính: [04]. Quốc tịch: .Việt Nam [05]. Số chứng minh nhân dân: [05.1]. Ngày cấp ngày tháng năm [05.2]. Nơi cấp: Công An Tp Hồ Chí Minh [06]. Số hộ chiếu: [06.1]. Ngày cấp: ngày tháng năm [06.2]. Nơi cấp: [07]. Địa chỉ đăng theo hộ khẩu: [07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: 82 tổ 4 khu phố 5 đường 339 [07.2]. Xã, phường: Phước Long B . [07.3]. Quận, huyện: 9 [07.4]. Tỉnh, thành phố: .Hồ Chí Minh [07.5]. Quốc gia: Việt Nam . [08]. Địa chỉ cư trú: [08.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: . 82 tổ 4 khu phố 5 đường 339 . [08.2]. Xã, phường: Phước Long B [08.3]. Quận, huyện: . 9 [08.4]. Tỉnh, thành phố: . Hồ Chí Minh . [09]. Điện thoại liên hệ: .0909153887 .[10].Email: duyvnct@yahoo.com… [11]. Cơ quan thuế quản lý: . Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./. Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2009 NGƯỜI ĐĂNG THUẾ (Ký và ghi rõ họ tên) 1 5 - 0 3 - 1 9 8 7 Nam x Nữ 0 2 4 5 8 0 0 3 5 0 3 0 8 2 0 0 6 1 Mẫu số: 01/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theoThông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) 2 . phúc TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THU THU NHẬP CÁ NHÂN Mã số thu (Cơ quan thu ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số) [01]. Họ và tên người đăng ký thu : . nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai. /. Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2009 NGƯỜI ĐĂNG KÝ THU (Ký và ghi rõ họ tên) 1 5 - 0 3 - 1 9 8 7
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân pdf, Tài liệu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân pdf, Tài liệu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn