TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (TMĐT) TẠI VIỆT NAM

4 1,392 15
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2013, 09:59

TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (TMĐT) TẠI VIỆT NAM Đề tài: phát triển Thơng mại Điện tử (e-commerce) ở Việt Nam ----o0o---- Ch ơng I: tổng quan về Thơng mại điện tử sự cần thiết phát triển Thơng mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam. I. Thơng mại điện tử - quá trình hình thành phát triển. 1. Lịch sử hình thành phát triển TMĐT 1. Sự phát triển của công nghệ thông tin- điều kiện ra đời TMĐT. 2. Các giai đoạn phát triển (quá trình phát triển) TMĐT . 2. Khái niệm bản chất của TMĐT. 1. Khái niệm về TMĐT . 2. Thơng mại điện tử bộ phận hữu cơ của nền kinh tế số hóa 3. Các hình thức hoạt động của TMĐT. 1. Căn cứ vào phơng tiện áp dụng 2. Căn cứ vào các đối tợng tham gia II. Hệ thống TMĐT những điều kiện để phát triển TMĐT. 1. Hệ thống mô hình hoạt động của TMĐT 1. Các thành phần của hệ thống TMĐT . 2. Mô hình hoạt động của TMĐT . 2. Những điều kiện yêu cầu để phát triển TMĐT (những căn cứ để xây dựng phát triển) 1. Hạ tầng cơ sở công nghệ 2. Hạ tầng cơ sở Nhân lực 3. Hệ thống thanh toán, tài chính, thuế 4. Môi trờng kinh tế pháp lý 5. Tính bảo mật an toàn. 6. Bảo vệ sở hữu trí tuệ, bảo vệ ngời tiêu dùng. 7. Các vấn đề khác III. Tình hình phát triển của TMĐT trên thế giới. 1. Xu thế phát triển TMĐT trong nền kinh tế số hóa. 2. Khái quát tình hình phát triển của TMĐT trên thế giới. IV. Phát triển Thơng mại điện tử - cơ hội để Việt Nam hội nhập nhanh chóng vào nền KTTG. 1. Lợi ích của TMĐT. 2. Những tác động ảnh hởng của xu thế phát triển TMĐT thế giới đối với Việt Nam. 3. Phát triển TMĐT cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế mở rộng cánh cửa hội nhập đối với Việt Nam . III. Kinh nghiệm của một số quốc gia đối với Việt Nam trong việc phát triển TMĐT. Ch ơng II: phân tích thực trạng triển vọng phát triển TMĐT ở Việt Nam I. Thực trạng tình hình phát triển TMĐT ở Việt Nam trong những năm qua. 1. Thực trạng cơ sở hạ tầng đIều kiện phát triển TMĐT ở Việt Nam . 1. Hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin 2. Hạ tầng cơ sở nhân lực 3. Hạ tầng cơ sở kinh tế-pháp lý. 4. Hạ tầng cơ sở chính trị xã hội. 2. Tình hình TMĐT đối với các doanh nghiệp Việt Nam . 3. Chính sách tạo lập môI trờng khuyến khích phát triển TMĐT của Việt Nam đối với TMĐT . II. Kết luận đánh giá về thực trạng áp dụng phát triển TMĐT ở VN. 1. Những kết quả đạt đợc 2. Những thuận lợi. 3. Những khó khăn thách thức trong việc phát triển TMĐT ở Việt Nam. III. Dự báo sự phát triển TMĐT trong những năm tới triển vọng đối với Việt Nam. 1. Dự báo () 2. Triển vọng () Ch ơng III: Giải pháp phát triển TMĐT ở Việt Nam giai đoạn 2002-2010. áp lực của xu thế hội nhập, tăng trởng & phát triển nền kinh tế. Quan điểm định hớng. Những giải pháp phát triển TMĐT ở Việt Nam. Lộ trình phát triển TMĐT ở Việt Nam trong những năm tới. Nghiên cứu những kinh nghiệm điều kiện đảm bảo cho sự phát triển TMĐT có hiệu quả ở VN.
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (TMĐT) TẠI VIỆT NAM, TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (TMĐT) TẠI VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn