Tài liệu BÍ MẬT MỘ KHỔNG MINH- HỒI THỨ HAI MƯƠI SÁU ĐẦU MA SÔNG MAU pptx

3 629 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2013, 04:15

Tác gi: Hng Lnh Sn MT M KHNG MINH HI TH HAI MI SÁU U MA SÔNG MAU   D va nhm dy thì mt tên lính canh chy li ming bp bp : - Tha tng công có ma qu hin hình. -  đâu, ch nào, nói mau.  D nm vai tên lính lúc lt hi. Tên lính líu li tay ch v phía nhà m ri đáp : - Tha ma… di đó.  D xô ngã tên lính rút gm ra cm tay phóng nhanh li nhà m ngó xung hm, trong khi binh s gác k đó đng cht lng. Di nhà m ánh sáng ca nhng ngôn đuc đã tt ngm, thay vào đó mt th ánh sáng m o, nhng chic đu lâu tóc xo đang l lng nhúng nhy trong không khí. Thnh thong nhng cái đu lâu này li chm li vi nhau ré lên ci hoc khóc. Nhng cái đu này nhún nhy theo điu nhc phát t mt đàn đc huyn, thnh thong chúng kêu rú lên khóc hoc ré lên ci.  D nhìn nhng chic đu lâu còn hi phân vân nhng ch mt lát lin quyt đnh : - Quân bay ly đuc mi la qung xung hm. Lính còn đang ly đuc sp mang li thì có ting kêu lên : - Tha tng quân ma di nhà m đã bin ht c ri.  D nhìn xung phòng nga quan tài qu thc chng còn ma qu gì na thì ming lm bm : - Nht đnh có bàn tay ma quái dàn cnh v này, hip s áo đen hay lão già áo trng, chng l l dã nhân. Phi hành đng gp. - Quân s chúng ta xung nhà m lin, ch đn sáng lâu lm, chúng có th còn nhiu mu mô. Mang khí gii lng thc n hai ngày và tht nhiu duc,  D mang theo hai mi dng s. Bc xung hm lòng có hoang mang, nhng tin tng đi ln này gay go có kt qu. Khi ra đi,  D dn  trên phi luôn trc chin sn sàng tip ng khi cn. Bc xung nhà m nhìn nhng chic quan tài  D ra lnh. - Mt na canh quan tài, còn mt na theo ta vào phòng tng đá.  D va vào ti phòng tng đá nghe có ting r r nh c quan chuyn đng.  D khng li nhìn bn chic quan tài cha xng khô vn thy nm im, nhng tht l chic quan tài th nm cha máu li chuyn đng www.phuonghong.com www.taixiu.com 84 Tác gi: Hng Lnh Sn MT M KHNG MINH - Coi chng chic quan tài th nm, chic quan tài cha máu… Lính canh phòng quan tài múa tu xô đn quanh chic qua tài máu. Bn lính va ti là b hai bóng đen to ln vm v nhy t quan tài ra tn công ti tp.  D toan lt cu vin cho nhng tên lính canh phòng quan tài nhng ngay lúc đó thì chính  D cng b mt by dã nhân t phòng tng đá xông ra xông ra tn công. Nhng con dã nhân này hình nh ch ct đánh đui ch không làm d, ch nu chúng có ý tàn sát thì lính ca  D b thng bn.  D va đánh nhau vi dã nhân va đ ý xem ngi điu khin dã nhân  đâu. Phi h k điu khin dã nhân mi gii quyt đc chin trng. - B thng ci d dáy mày hãy ra mt, ch đng np sau lng my con dã nhân hèn lm. áp li  D là ting ci ma quái t tng đá - Hèn lm cùi i, có ngon ra mt. - Cùi không hèn xin lnh giáo tng quân. Hip s mc đ đen nhy t tng đá ra, va đt chân xung đt đá,  D tn công lin. Nhng hip s né tránh rt nhanh,  D xut chiêu đu vô hiu lin vt lên cao ri nhy xung chêm b vào đu hip s qun áo đen. Nhng hip s áo đen nhún chân ln mèo v phía sau tránh khi đng gm ác lit và lm xác mt tên lính b dã nhân h đa lên đu. Bng nghe php mt cái, xác tên lính b chém làm đôi. - Chính ngi chém làm đôi xác lính ca ngi đy nhé.  D nh điên lên vì b khiêu khích li ln x vào chén hip s qun áo đen. n lúc này hip s qun áo đen mi rút chu  lng ra đ. Bt ng  D chém trúng trái chu ca hip s qun áo đen, hai tay thn ti óc. Nhng hip s qun áo đen bình thn nh không. Bn lính b bn dã nhân tn công d quá bèn git dây kêu cu. Lính  trên kéo xung tng cng, nhng xung tên nào b dã nhân ném lên tên đó. T khi hip s qun áo đen rút chu ra thì  D mt ht nhu khí ch còn đ ch không tho nào h đc  D và D mang ht tuyt chiêu ra đ. Thy l đi phng không ni hip s qun áo đen lui v phía tng đá ri nhy tt lên đu tng.  D thy hip s áo đen lùi v tng đá thì tng hip s áo đen thua nên vi phóng theo vút mình lên cao tung gm chém xung đu hip s áo đen, nh đoán đc đòn ca  D hip s qun áo đen ch cho li gm gn k, hip s quân áo đen ln sâu tng đá. Gm  D chém vào đu tng đá làm hai tay  D tê thn và toàn thân bãi hoi. Ngay lúc đó  D tránh khi và www.phuonghong.com www.taixiu.com 85 Tác gi: Hng Lnh Sn MT M KHNG MINH vung gm chém v phía sau. Gm li đng tng đá đn keng mt cái làm  D đay tay thêm. Tc vì chém ht hai ln đau tay  D đâm khùng d tuyt chiêu phóng mình lên trên cao nhm cht đu hip s áo đen. Ln này li gm đi ngt st và hip s áo đen ngã nga xung chân tng. Tng mình đã h đc hip s áo đen,  D phóng mình xung chém bi thêm, nhng  D mt by,  D chém vút vào khong không và ln đu xung mt ca hm đã m sn t trc.  D ri xung hm sâu đy nc.  D có cm giác mình đang ngp ln trong nc giá bng. May  D bit bi ch không cht đui ri.  D nhìn lên thy lp lánh có ánh đuc và bóng ngi  D kêu cu. Mt ging nói ch nho vang lên. - Ngi kêu cu à, vô ích, ni ngi rt xung là dòng sông máu  đáy đa ngc đó. Ngi không còn mt chút hy vng nào na, cái cht s đn vi ngi êm ru… Sau câu nói là mt tràng ci và nhng vô vuông trên đu  D cng đóng kín luôn, chung quanh ti đen,  D mm di nc thy có mt v tròn, tròn trôi li lin qu ly, nhng s k mi bit đó là cái đu lâu lin hét lên : - Tri i đu lâu… www.phuonghong.com www.taixiu.com 86 . Sn BÍ MT M KHNG MINH HI TH HAI MI SÁU U MA SÔNG MAU   D va nhm dy thì mt tên lính canh chy li ming bp bp : - Tha tng công có ma. còn nhiu mu mô. Mang khí gii lng thc n hai ngày và tht nhiu duc,  D mang theo hai mi dng s. Bc xung hm lòng có hoang mang, nhng tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu BÍ MẬT MỘ KHỔNG MINH- HỒI THỨ HAI MƯƠI SÁU ĐẦU MA SÔNG MAU pptx, Tài liệu BÍ MẬT MỘ KHỔNG MINH- HỒI THỨ HAI MƯƠI SÁU ĐẦU MA SÔNG MAU pptx, Tài liệu BÍ MẬT MỘ KHỔNG MINH- HỒI THỨ HAI MƯƠI SÁU ĐẦU MA SÔNG MAU pptx