Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu ppt

48 2,287 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2013, 17:22

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Tổ Thư ký ( Với sự hỗ trợ của UNDP ) -----***----- Báo cáo chuyên đề nhóm 3: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò, chức năng, trách nhiệm cấu !!!!!!!!!!!!!!!!!! Nhóm trưởng: ThS. Bùi Đức Bền Các thành viên chính: TS. Vũ Văn Thái CN. Nguyễn Đức Chiến CN. Nguyễn Thị Khánh CN. Lại Thanh Xuân CN. Phạm Minh Tạo CN. Đào Hồng Minh Hà Nội, tháng 6 năm 2000 c:\vanban\thai\3\undp1 2 Mục lục Trang Tóm tắt 4 I/ Đánh giá vai trò, chức năng, trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ chính quyền địa phương. 6 1. Kết quả về cải cách vai trò, chức năng, trách nhiệm của hệ thống hành chính nhà nước 6 1.1 Đánh giá những nét khái quát 1.2 Những thay đổi khả quan ảnh hưởng về vai trò, chức năng, trách nhiệm của tổ chức hành chính 2. Những tồn tại của tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước 9 3. Nguyên nhân 13 4. Đề xuất - định hướng giải pháp về vai trò, chức năng, trách nhiệm của Chính phủ chính quyền địa phương 14 4.1 Về vai trò chức năng mới của Chính phủ quan hành chính nhà nước các cấp trong nền kinh tế thị trường: 4.2 Giải pháp tiến hành rà soát điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền trách nhiệm các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ II/ Đánh giá cấu tổ chức cấp Trung ương 17 1. Những kết quả cải cách cấu tổ chức bộ máy Trung ương: 17 1.1 Về sắp xếp, tinh giảm tổ chức cũ: 1.2 Về thành lập tổ chức mới nâng cấp tổ chức: 1.3 Những thay đổi cấu tổ chức bộ máy Trung ương ảnh hưởng của sự thay đổi 2. Vấn đề tồn tại, hạn chế của tổ chức, bộ máy Trung ương 20 3. Nguyên nhân 24 4. Đề xuất phương hướng - giải pháp về cải cách cấu tổ chức bộ máy Trung ương 25 c:\vanban\thai\3\undp1 3 4.1 Đối tượng cải cách cấu tổ chức bộ máy Trung ương 4.2 Hướng sắp xếp, điều chỉnh cấu tổ chức III/ Đánh giá cấu tổ chức chính quyền địa phương: 29 1. Về kết quả cải cách cấu chính quyền địa phương các cấp 29 2. Những tồn tại, hạn chế của tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 30 3. Nguyên nhân 31 4. Đề xuất phương hướng - giải pháp cải cách về tổ chức chính quyền địa phương 31 4.1 Cần cải cách một bước căn bản tổ chức bộ máy chính quyền địa phương cho phù hợp với thực tế theo hướng. 4.2 Hướng điều chỉnh các quan chuyên môn ở địa phương. c:\vanban\thai\3\undp1 4 Tóm tắt - Cải cách tổ chức nền hành chính nhà nước trong những năm vừa qua đ tập trung vào các vấn đề bản là: + Thay đổi vai trò chức năng quản lý của các quan hành chính nhà nước từ Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương chính quyền địa phương các cấp theo yêu cầu quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường đối với mọi thành phần kinh tế bao quát toàn x hội. + Sắp xếp, điều chỉnh một bước cấu tổ chức bộ máy của quan hành chính nhà nước các cấp cho phù hợp với chế quản lý mới tương thích với vai trò chức năng quản lý Nhà nước của mỗi cấp hành chính mỗi quan. + Đổi mới sự chỉ đạo, điều hành phân cấp, phân quyền quản lý giữa các cấp hành chính, nhất là phân cấp về thẩm quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho các Bộ, ngành Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; phân cấp giữa Trung ương địa phương. - Trong quá trình thực hiện cải cách tổ chức nền hành chính nhà nước, tuy đạt được một số kết quả quan trọng để tạo sở, tiền đề cho sự tiếp tục cải cách; song vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế làm giảm hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức bộ máy hành chính. Do đó, những định hướng giải pháp cần phải tiếp tục cải cách tổ chức nền hành chính đ đề cập các vấn đề sau: + Rà soát, điều chỉnh chức năng quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương chính quyền địa phương các cấp theo hướng chủ yếu tập trung vào vai trò, chức năng quản lý nhà nước thông qua thể chế, chính sách, các công cụ quản lý vĩ mô khác tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nhất là công tác "hậu kiểm" từ các hoạt động ở kết quả đầu ra. Trên sở đó xác định rõ vai trò, chức năng mới của các quan hành chính nhà nước trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo nguyên tắc phân công x hội, không phải hệ thống tổ chức nền hành chính Nhà nước phải làm tất cả mọi việc, mà xác định những việc đích thực hệ thống hành chính nhà nước phải làm, còn các công việc khác để cho x hội tự điều chỉnh. + Tiếp tục tiến hành cấu lại tổ chức bộ máy Chính phủ, các quan Trung ương chính quyền địa phương các cấp theo hướng tinh gọn, hợp lý, đảm bảo phù hợp với vai trò, chức năng mới của mỗi cấp hành chính mỗi quan hành chính nhà nước theo mô hình tổ chức quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực. c:\vanban\thai\3\undp1 5 Đối tượng sắp xếp, điều chỉnh bao gồm cấu Chính phủ, các quan Trung ương, nhất là loại quan trực thuộc Chính phủ trực thuộc Thủ tướng bộ máy hành chính địa phương các cấp. + Ban hành đầy đủ, đồng bộ thể chế tổ chức bộ máy, thể chế vận hành để đảm bảo tính pháp lý qui chế làm việc của các quan hành chính nhà nước theo đúng chức trách, thẩm quyền hiệu quả. Cần quyết tâm chính trị cao sự nhất quán trong chủ trương, phương hướng hành động để tiến hành cải cách tổ chức nền hành chính nhà nước đồng bộ với cải cách tổng thể bộ máy lập pháp, tư pháp đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của cả hệ thống chính trị. c:\vanban\thai\3\undp1 6 đánh giá cải cách hành chính - vai trò, chức năng, trách nhiệm cấu I/ Đánh giá vai trò, chức năng, trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ chính quyền địa phương. 1. Kết quả về cải cách vai trò, chức năng, trách nhiệm của hệ thống hành chính nhà nước 1.1 Đánh giá những nét khái quát. Khái quát nhất là "đ sự đổi mới quan trọng về vai trò, chức năng, trách nhiệm của tổ chức, bộ máy Chính phủ, các Bộ quan hành chính các cấp địa phương" cho phù hợp với chế mới trong nền kinh tế thị trường ở nước ta. Đây là vấn đề rất bản của tổ chức bộ máy hành chính, vì chức năng là sở để qui định mô hình tổ chức trong suốt quá trình vận động, phát triển, hoàn thiện hệ thống hành chính nhà nước. Cho nên sự đổi mới này không chỉ ý nghĩa về mặt kết quả đạt được, mà còn tạo ra sở định hướng cho việc tiếp tục cải cách căn bản, toàn diện tổ chức, bộ máy trong những năm tới. - Trên thực tế vai trò, chức năng, trách nhiệm của tổ chức bộ máy đ từng bước được đổi mới, điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu quản lý nhà nước quá trình chuyển đổi chế quản lý, thực hiện chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường, sự quản lý của nhà nước. Do cải cách bộ máy hành chính gắn với quá trình chuyển đổi chế kinh tế đ đem lại kết quả quan trọng là: + Làm rõ hơn vai trò, chức năng quản lý vĩ mô của Chính phủ các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ đối với quá trình phát triển kinh tế - x hội. quan hành chính địa phương các cấp cũng chuyển mạnh sang chủ yếu thực hiện vai trò, chức năng quản lý hành chính nhà nước theo chế mới trên địa bàn hành chính, khắc phục sự lẫn lộn với chức năng của các đơn vị sự nghiệp kinh doanh. + Phân biệt rõ thực hiện tốt hơn giữa quản lý hành chính của các quan quản lý nhà nước với hoạt động quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp, để từ đó giảm bớt sự can thiệp không cần thiết, không đúng chức năng vào quá trình sản xuất, kinh doanh nảy sinh tiêu cực x hội. c:\vanban\thai\3\undp1 7 Theo đó, xóa bỏ dần chức năng của quan chủ quản đối với doanh nghiệp Nhà nước; giảm đáng kể việc giao quá nhiều chỉ tiêu bắt buộc cho doanh nghiệp, chủ yếu giao nghĩa vụ các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước trách nhiệm quản lý bảo toàn, phát triển vốn nhà nước giao cho doanh nghiệp, còn các doanh nghiệp tự chủ theo pháp luật. Do đó đ ảnh hưởng rất tốt đối với hoạt động của các doanh nghiệp, tháo gỡ nhiều phiền hà, ách tắc, cản trở trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh hạn chế bớt tiêu cực x hội bởi các cán bộ, công chức Nhà nước. - Về vai trò, chức năng của Chính phủ quan hành chính nhà nước các cấp đ bước chuyển đổi hết sức bản là thực hiện chức năng quản lý nhà nước, bao quát các thành phần kinh tế, x hội trong điều kiện chuyển sang chế thị trường nhằm phục vụ cho đổi mới kinh tế. Chuyển mạnh từ quản lý trực tiếp sang quản lý gián tiếp thông qua pháp luật các công cụ quản lý vĩ mô. " nh hưởng tích cực của sự chuyển đổi này làm cho biên chế của bộ máy quản lý gián tiếp tinh giảm hơn, vận hành quản lý tốt hơn, phù hợp với vai trò, tính chất của quan Nhà nước. + Chính quá trình chuyển đổi chức năng, Chính phủ đ tập trung nhiều hơn vào công tác lập qui, cải cách thể chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, những việc khác đ từng bước phân công, phân cấp, phân quyền cho các Bộ, ngành cấp tỉnh quyết định chịu trách nhiệm Tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng, thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể kinh tế - x hội của cả nước của từng Bộ, ngành, các Tổng công ty 91, các địa phương các vùng lnh thổ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành tổ chức thực hiện đối với toàn x hội. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đ sự phân cấp cho các Bộ, ngành, cấp tỉnh Hội đồng quản trị của Tổng công ty 91 về lĩnh vực quyết định các dự án đầu tư thuộc nhóm B C; phân cấp trong việc thẩm định phê chuẩn qui hoạch sắp xếp, phân loại các doanh nghiệp Nhà nước độc lập các Tổng công ty 90 thuộc Bộ, ngành Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh theo sự chỉ đạo chung của Thủ tướng Chính phủ; phân cấp việc quyết định thành lập một số tổ chức phi Chính phủ ban hành quy chế, điều lệ tổ chức, hoạt động của các tổ chức Hội, tổ chức phi Chính phủ cho Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ; phân cấp việc thẩm định xét duyệt kế hoạch giao chỉ tiêu biên chế trong hệ thống hành chính Nhà nước, hành chính sự nghiệp cho Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ; sự thay đổi về phương thức quản lý doanh nghiệp Nhà nước ủy quyền thành lập sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước một số lĩnh vực khác. + Các Bộ, ngành Trung ương đ chuyển sang thực hiện chức năng quản lý vĩ mô trong việc xây dựng tổ chức thực hiện chính sách phát triển ngành thực hiện chức năng đại diện quyền sở hữu, đề cao trách c:\vanban\thai\3\undp1 8 nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng các quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. + Bộ máy hành chính các cấp của chính quyền địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các thành phần kinh tế trên địa bàn hành chính, xóa bỏ dần chế chủ quản đối với doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý. Tính chấp hành, kỷ cương tính chủ động, sáng tạo giải quyết công việc thực tế của địa phương đ được nâng cao một bước đạt được kết quả tốt hơn. Uỷ ban nhân dân các Sở chuyên ngành, chuyên lĩnh vực đ tập trung vào công tác xây dựng qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - x hội trên địa bàn, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, thực hiện qui chế dân chủ, sắp xếp lại các quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện theo vai trò, chức năng quản lý hành chính nhà nước. 1.2 Những thay đổi khả quan ảnh hưởng về vai trò, chức năng, trách nhiệm của tổ chức hành chính Một là: Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương chính quyền địa phương các cấp đ bước chuyển đổi quan trọng từ chỗ thực hiện các công việc tính chất hành chính sự vụ sang thực hiện chức năng quản lý nhà nước bằng pháp luật, chính sách các công cụ vĩ mô khác đối với mọi thành phần kinh tế, bao quát toàn ngành, các địa phương toàn x hội theo vai trò, chức năng, phạm vi, trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi Bộ, ngành chính quyền địa phương. Từ đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các tổ chức sự nghiệp được tự chủ, xóa bỏ dần chế độ các quan hành chính chỉ quản theo chế xin cho phức tạp nhưng phi hiệu quả. Hai là: Đ sự tách bạch khắc phục sự lẫn lộn giữa chức năng quản lý hành chính nhà nước của các quan công quyền với chức năng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp chức năng phục vụ, dịch vụ công của các đơn vị sự nghiệp để mỗi loại quan làm đúng vai trò, tính chất, chức năng, trách nhiệm của mình trong nền hành chính. Điều chuyển trả lại các chức năng không thuộc các quan quản lý Nhà nước cho các doanh nghiệp đơn vị sự nghiệp thực hiện, nhất là chức năng tổ chức quản lý trực tiếp các hoạt động sản xuất kinh doanh các dịch vụ công cho các doanh nghiệp tổ chức sự nghiệp thực hiện. Ba là: Đ sự thay đổi trong phương thức hoạt động của Chính phủ, các Bộ, ngành quan hành chính địa phương các cấp trong việc thực hiện nội dung quản lý hành chính được qui định cho mỗi cấp hành chính mỗi ngành. c:\vanban\thai\3\undp1 9 + Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương đ giảm bớt giải quyết công việc sự vụ, hội họp để tập trung nghiên cứu xây dựng thể chế, chính sách vĩ mô coi trọng khâu kiểm tra, theo dõi việc tổ chức thực hiện. + Chuyển từ phương thức chỉ đạo, điều hành trực tiếp cụ thể sang chỉ đạo, điều hành gián tiếp ở tầm vĩ mô, phân cấp quản lý giữa các cấp hành chính phương thức hoạt động, chỉ đạo, điều hành của hệ thống hành chính bằng pháp luật, thông qua các văn bản qui phạm pháp luật văn bản hành chính. 2. Những tồn tại của tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước Về vai trò, chức năng, trách nhiệm của hệ thống hành chính từ Trung ương đến địa phương những tồn tại, hạn chế chủ yếu sau: 2.1. Việc xác định phân công chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ mỗi quan Trung ương còn thiếu sự rõ ràng, chưa hợp lý chồng chéo, trùng lắp; nhất là ở những lĩnh vực hấp dẫn lĩnh vực quản lý sự giao thoa, đan xen về phạm vi, đối tượng giữa các Bộ, ngành. Chức năng quản lý nhà nước của Chính phủ chưa tập trung vào Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ là thành viên Chính phủ mà còn phân tán giao cho nhiều quan trực thuộc Chính phủ, kể cả một số quan của Thủ tướng. - Trên thực tế nhiều lĩnh vực thuộc chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ tức của Thủ tướng các thành viên Chính phủ, nhưng lại giao cho các quan thuộc Chính phủ, bao gồm các Tổng cục, Cục, Uỷ ban, Ban một số quan khác. Do cách phân giao như vậy, cho nên Chính phủ vừa phải quản lý - điều hành thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình thông qua một cấp trung gian là các quan thuộc Chính phủ mà người đứng đầu không phải là thành viên Chính phủ, vừa không phát huy hết chức trách của các thành viên Chính phủ trong việc bao quát các công việc của Chính phủ. Nhưng lại sự bất hợp lý khác là trong lĩnh vực công tác giao cho các quan thuộc Chính phủ đảm nhiệm, song đến khi Chính phủ quyết định các vấn đề đó, thì người đứng đầu quan thuộc Chính phủ lại không quyền được biểu quyết để thực hiện vì không phải là thành viên Chính phủ. + Thật ra, việc xác định giao chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước cho mỗi Bộ, ngành vẫn chưa đủ sở luận cứ khoa học sức thuyết phục, chưa phù hợp với thực tế, thiếu rành mạch, nhiều chỗ không rõ ràng. Do đó, không làm rõ được các nội dung công việc quản lý nhà nước của mỗi Bộ, ngành làm gì làm đến đâu. Vì vậy, rất khó xác c:\vanban\thai\3\undp1 10 định kết quả sản phẩm đầu ra hiệu quả thực hiện các chức năng quản lý nhà nước của mỗi quan. Chưa sự phân biệt còn lẫn lộn giữa chức năng tổ chức công quyền hoạt động chính sách, thể chế với chức năng của quan tổ chức thực thi, cũng như quan quản lý trực tiếp gián tiếp. Chẳng hạn giữa quan là các Vụ với các Cục, Tổng cục trực thuộc Bộ chưa được làm rõ về vai trò, chức năng, vị trí, tính chất khác nhau của mỗi loại quan. Cho nên khi vận hành bộ máy hoạt động tạo ra sự lẫn lộn hoặc đồng nhất, không đúng với tính chất của từng loại quan này. Đây thực sự là nhược điểm tồn tại rất bản, nhưng lại là vấn đề phức tạp, rất khó xử lý cả về mặt lý luận thực tế. + Do những tồn tại khó khăn như vậy, cho nên thực trạng sự chồng lấn về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm giữa các quan với nhau rất phức tạp. Nhất là những công việc dễ làm, lợi ích, nguồn thu, kinh phí lớn, thì nhiều Bộ, ngành cùng làm. Nhưng các công việc khó làm, không nguồn thu, ít kinh phí lại đùn đẩy nhau, dẫn đến tình trạng vừa trùng chéo, vừa bỏ trống, bỏ sót công việc cần quản lý, không rõ địa chỉ xử lý công việc giữa các quan đối với dân các tổ chức doanh nghiệp, sự nghiệp, x hội đòi hỏi. - Theo các văn bản qui phạm pháp luật hiện nay qui định thì chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước cho các Bộ, ngành còn quá chung chung, không đủ rành mạch, rõ ràng, dẫn đến cách hiểu khác nhau, không thống nhất, thiếu cụ thể, rất khó thực hiện. 2.2 nhiều tồn tại về phân cấp, phân quyền, về vai trò, chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm quản lý giữa Chính phủ với các Bộ, ngành Trung ương địa phương + Chưa thực hiện được chủ trương đ đề ra về phân cấp giữa Trung ương địa phương giữa các cấp chính quyền địa phương. Vừa tình trạng tập trung quá mức ở Trung ương để vận hành theo chế "xin - cho", vừa những biểu hiện phân tán, cục bộ ở địa phương làm giảm hiệu lực điều hành của Trung ương sự chấp hành của địa phương. Trong phân công, phân cấp còn sự lẫn lộn chồng chéo giữa các quan quản lý Nhà nước dẫn đến can thiệp quá sâu vào doanh nghiệp, nhưng đồng thời lại tình trạng không quan nào chịu trách nhiệm trong quản lý của mình. + Trên thực tế, một mặt các Bộ, ngành Trung ương chưa thật sự muốn phân cấp cho địa phương trên từng lĩnh vực cụ thể; mặt khác, cũng lúng [...]... phục tình trạng Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình phải qua một cấp tổ chức trung gian không thuộc cấu tổ chức của Chính phủ người đứng đầu các quan này không là thành viên Chính phủ II/ Đánh giá cấu tổ chức cấp Trung ương 1 Những kết quả cải cách cấu tổ chức bộ máy Trung ương: Sau 5 năm cải cách "đ tiến hành sắp xếp, điều chỉnh cấu tổ chức bộ máy của Chính phủ làm... do bộ máy hành chính phải làm Còn các chức năng, công việc khác để cho nhân dân các tổ chức phi Chính phủ tự làm Hoặc chức năng, công việc cả bộ máy hành chính nhân dân, các tổ chức phi Chính phủ cùng làm Từ đó, thiết kế, điều chỉnh cấu tổ chức bộ máy hành chính về nguyên tắc chỉ ứng với các chức năng, công việc mà bộ máy hành chính c:\vanban\thai\3\undp1 17 phải làm Như vậy, bộ máy hành. .. lấn át "cơ cấu chính" , nhằm tinh giản nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức bộ máy hành chính 4.1 Đối tượng cải cách cấu tổ chức bộ máy Trung ương Bao gồm các loại quan sau: - Chính ph : + Thủ tướng + Các Phó Thủ tướng + Các thành viên Chính phủ - Các Bộ, ngành Trung ương: + Các Bộ, quan ngang Bộ + Các quan thuộc Chính phủ + Các quan thuộc Thủ tướng Chính phủ - Chính quyền... toàn x hội quản lý bằng pháp luật, chính sách hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát Còn các quan chính quyền địa phương là quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn hành chính, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thể chế, chính sách, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về kết quả tổ chức thực hiện 4.2 Giải pháp tiến hành rà soát điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức các Bộ, quan ngang Bộ, quan... thì vẫn phải thành lập Do đó, trong những năm cải cách hành chính đ thành lập mới nâng cấp tổ chức những quan sau: - Thành lập Bảo hiểm x hội Việt Nam; Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - Thành lập các tổ chức trực thuộc các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ nh : Thành lập mới Tổng cục Dạy nghề trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh X hội; Thành lập Cục Thương binh, liệt sĩ người công... thành lập tổ chức Nhất là các tổ chức tư vấn, liên ngành, các Ban Chủ nhiệm chương trình v.v 4 Đề xuất phương hướng - giải pháp về cải cách cấu tổ chức bộ máy Trung ương - Cải cách cấu tổ chức bộ máy theo hướng bản là làm cho tinh gọn, giảm bớt đầu mối các quan thuộc Chính phủ, các quan trực thuộc Thủ tướng, các tổ chức thuộc bộ máy bên trong của các Bộ, ngành c:\vanban\thai\3\undp1 26 Trung... 2.3.10 Lĩnh vực đào tạo nghề giữa Bộ Giáo dục Đào tạo với Bộ Lao động - Thương binh X hội các Bộ quản lý ngành 2.3.11 Lĩnh vực nhà đất giữa Tổng cục Địa chính, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng với chính quyền địa phương 2.3.12 Quản lý nhà nước về nhà các loại công thự thuộc sở hữu nhà nước của Bộ Xây dựng với quản lý vốn, giá trí tài sản thuộc sở hữu nhà nước của Bộ Tài chính. .. các tổ chức bộ máy hệ thống hành chính Nhà nước 1- Tổng hợp các Bộ, quan ngang Bộ đầu mối tổ chức giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước Thời điểm 1999 Đầu mối tổ chức quản lý trực thuộc Số Tổng số đầu mối T T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Trong đó Tên quan Bộ Tư pháp Bộ Ngoại giao Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bộ Công nghiệp Bộ. .. mối tổ chức, mà còn khắc phục được nhiều sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền giữa các quan Sự vận hành của bộ máy hành chính Nhà nước sẽ tốt hơn, đem lại hiệu lực hiệu quả hoạt động cao của toàn bộ hệ thống hành chính Nhà nước và mỗi quan; biên chế nhà nước sẽ tinh giảm nhiều chất lượng cán bộ, công chức buộc phải nâng cao theo yêu cầu mới III/ Đánh giá cấu tổ chức. .. lực hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao b Nhận xét: 1- Đánh giá cách phân giao chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm cho các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ hiện nay là chưa phù hợp với yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước Vì vừa làm phân tán chức năng tham mưu cho Chính phủ Thủ tướng Chính phủ bởi các Bộ, ngành xu hướng quá bận rộn vào xử lý, điều hành . đạo cải cách hành chính của Chính phủ Tổ Thư ký ( Với sự hỗ trợ của UNDP ) -- -- - ** *-- -- - Báo cáo chuyên đề nhóm 3: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong. trị. c:vanbanhai3undp1 6 đánh giá cải cách hành chính - vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu I/ Đánh giá vai trò, chức năng, trách nhiệm của Chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu ppt, Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu ppt, Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu ppt

Từ khóa liên quan