Hoàn thiện bảng cân đối kế toán VN

28 339 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2012, 16:35

Hoàn thiện bảng cân đối kế toán VN Lời mở đầuTrong công tác quản lý kinh tế của các doanh nghiệp thì công tác kế toán là công tác quan trọng luôn đợc các doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trờng các doanh nghiệp đứng trớc sự cạnh tranh gay gắt với nhau, không chỉ các doanh nghiệp tăng cờng đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động mà còn phải quan tâm tới công tác quản lý tài sản và nguồn vốn của mình. Quản lý kinh tế của doanh nghiệp đảm bảo thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển và điều quan trọng là phải tự bù đắp đợc toàn bộ chi phí của hoạt động sản xuất, kinh doanh và kết quả cuối cùng là phải có lãi. Muốn vậy, doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để quản lý tốt tài sản và nguồn vốn của mình để từ đó tính toán các hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho hiệu quả .Để làm đợc điều đó, các nhà quản lý doanh nghiệp phải thờng xuyên nắm bắt một lợng thông tin kinh tế cần thiết. Các thông tin về thị trờng và các thông tin trong nội bộ doanh nghiệp. Vì vậy, một trong những công cụ quản lý kinh tế quan trọng nhất của doanh nghiệp là công tác kế toán. Công tác kế toán có nhiệm vụ cung cấp thông tin một cách kịp thời chính xác đầy đủ số liệu cho các nhà quản lý. Từ đó các nhà quản lý sẽ đa ra các quyết định phù hợp với sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị trong doanh nghiệp.Bảng cân đối kế toán là tài liệu quan trọng đẻ nghiên cứu , đánh giá tổng quát tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trình độ sử dụng vốn và triển vọng kinh tế tài chính của doanh nghiệp.Nhận thức đợc tầm quan trọng của bảng cân đối kế toán, Em đã đi sâu tìm hiểu về lĩnh vực này và em đã chọn tên cho đề tài: "Hoàn thiện bảng cân đối kế toán Việt nam"1 Mặc dù đã để tâm nghiên cứu đề tài này nhng do còn có những hạn chế về kinh nghiệm thực tiễn, về nguồn tài liệu . nên đề án không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đợc sự phê bình và chỉ bảo của các thầy cô để bài viết có thể hoàn thiện hơn.2phần I lý luận chung về bảng cân đối kế toánI. Mục đích, khái niệm, vai trò và ý nghĩa của bảng cân đối kế toán1. Mục đích của Bảng cân đối kế toánHội đồng Chuẩn mực Kế toán quốc tế IASC đã đa ra "những quy định chung về việc lập và trình bày các báo cáo tài chính" năm 1998. ví dụ nh: Đa ra các khái niệm làm cơ sở cho việc lập và trình bày các báo cáo tài chính cho các đối tợng sử dụng bên ngoài; hoặc hớng dẫn việc lập tiêu chuẩn kế toán cho quá trình xây dựng các chuẩn mực và trợ giúp những ngời lập báo cáo Việc áp dụng những chuẩn mực kế toán đợc quốc tế chấp nhận nh là một biện pháp cần thiết tạo tính minh bạch và giải thích đúng đắn các báo cáo tài chính.Bảng cân đối kế toán không nằm ngoài những chuẩn mực quốc tế, nên nó cũng thể hiện tính minh bạch trong các báo cáo tài chính. Đây chính là mục đích của các báo cáo tài chính nói chung của các doanh nghiệp hay là mục đích của Bảng cân đối kế toán nói riêng. Tính minh bạch của Bảng cân đối kế toán đ-ợc đảm bảo thông qua việc công bố đầy đủ và có thuyết minh rõ ràng về những thông tin hữu ích, cần thiết cho việc ra quyết định kinh tế của nhiều đối tợng sử dụng. 2. Khái niệm bảng cân đối kế toánBảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng thể, là bảng tổng hợp - cân đối tổng thể phản ánh tổng hợp tình hình vốn kinh doanh của đơn vị cả về tài sản và nguồn vốn hiện có của đơn vị ở một thời điểm nhất định. Thời điểm quy định là ngày cuối cùng của một kỳ báo cáo.3Thực chất của bảng cân đối kế toánbảng cân đối giữa tài sản và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp cuối kỳ hạch toán. Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu tài sản , nguồn vốn, và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, ta có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp .Đó là khái niệm về Bảng cân đối kế toán của Việt nam, và không nằm ngoài những chuẩn mực kế toán quốc tế ( xem: Các sự kiện xảy ra sau ngày lập Bảng cân đối kế toán IAS 10 - Các chuẩn mực kế toán quốc tế)3. Vai trò của bảng cân đối kế toánBảng cân đối kế toán có một vai trò quan trọng, bởi nó là tài liệu để nghiên cứu, đánh giá tổng quát tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trình độ sử dụng vốn ở một thời điểm nhất định. Thời điểm quy định là ngày cuối cùng của kỳ báo cáo. Đồng thời bảng cân đối kế toán còn thể hiện triển vọng kinh tế tài chính của đơn vị.4. ý nghĩa của bảng cân đối kế toánThông qua bảng cân đối kế toán, ta có thể xem xét quan hệ cân đối từng bộ phận vốn và nguồn vốn, cũng nh các mối quan hệ khác. Và thông qua việc nghiên cứu các mối quan hệ đó giúp cho ngời quản lý thấy rõ tình hình huy động nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vay nợ để mua sắm từng loại tài sản, hoặc quan hệ giữa công nợ khả năng thanh toán, kiểm tra các quá trình hoạt động , kiểm tra tình hình chấp hành kế hoạch Từ đó phát hiện đ ợc tình trạng mất cân đối, và có phơng hớng và biện pháp kịp thời đảm bảo các mối quan hệ cân đối vốn cho hoạt động tài chính thực sự trở nên có hiệu quả, tiết kiệm và có lợi cho doanh nghiệp.II. Bảng cân đối kế toán: kết cấu, nội dung và phơng pháp lập bảng cân đối kế toán 1. Kết cấu của bảng cân đối kế toán4Kết cấu của bảng cân đối kế toán có thể là một trong hai kiểu: bảng cân đối kế toán kết cấu dọc, và bảng cân đối kế toán kết cấu ngang theo hai mẫu sau đây:bảng số 1: bảng cân đối kế toán (Kiểu kết cấu dọc)TTchỉ tiêu số tiềnTài sản (vốn)(vốn phân theo kết cấu) tổng cộng ATổng cộngNguồn vốn(Nguồn hình thành của vốn) tổng cộng Bbảng số 2: bảng cân đối kế toán (Kiểu kết cấu ngang)tài sản tiền nguồn vốn tiền5I. Tài sảnII.Tài sảnI. Nguồn vốnII. Nguồn vốnCộng tài sản a cộng nguồn vốn ADù kết cấu kiểu bảng dọc hay bảng ngang thì Bảng cân đối kế toán cũng đều đợc chia làm 2 phần: Phần tài sản và phần nguồn vốn, đợc thể hiện trong nội dung của Bảng cân đối kế toán nh sau:2. Nội dung của bảng cân đối kế toánNội dung của bảng cân đối kế toán luôn luôn bao gồm hai phần:- Phần tài sản: Phản ánh vốn theo hình thái tài sản- Nguồn vốn: Phản ánh nguồn hình thành các loại vốn- nguồn của tài sản* Phần Tài sản: phản ánh toàn bộ tài sản hiện có của đơn vị tại thời điểm báo cáo theo cơ cấu tài sản và hình thức tồn tại trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . Các tài sản này đợc phân theo những tiêu thức nhất định để phản ánh đợc kết cấu của vốn kinh doanh . Các loại tài sản thờng sắp xếp theo tính luân chuyển của tài sản. Cụ thể nh sau:- Tài sản cố định (đã và đang hình thành) và các khoản đầu t dài hạn.- Sau đó là tài sản lu động và đầu t ngắn hạn thờng đợc sắp xếp theo tuần tự (Nguyên vật liệu; công cụ dụng cụ; chi phí sản xuất dở dang; thành phẩm; các khoản phải thu; vốn bằng tiền).Hoặc bên tài sản, có thể sắp xếp cá bộ phận trên theo tuần tự ngợc lại-Trớc hết là thanh toán lu động gồm: vốn bằng tiền- đầu t ngắn hạn- các khoản phải thu - hàng hoá tồn kho. Sau đó mới đến tài sản cố định.Xét về mặt kinh tế: số liệu bên "Tài sản" thể hiện tài sản và kết cấu các loại tài sản của doanh nghiệp hiện có ở thời kỳ lập báo cáo; taị các khâu của 6quá trình kinh doanh . Do đó có thể đánh gía tổng quát năng lực sản xuất kinh doanh và trình độ sử dụng vốn của đơn vị.Xét về mặt pháp lý, tài sản chính là vốn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.* Phần Nguồn vốn: Phản ánh nguồn vốn hình thành tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Việc sắp xếp các nguồn vốn có thể có 2 cách:Một là, trớc hết chia thành nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn vay nợ , sau đó phân theo phạm vi sử dụng cụ thể.Hai là, trớc hết là nguồn vốn vay nợ , sau đó mới đến nguồn vốn chủ sở hữu. ( Nguồn vốn tự có).Về mặt kinh tế : số liệu bên "Nguồn vốn" thể hiện các nguồn vốn mà đơn vị đang sử dụng trong kỳ kinh doanh. Tỷ lệ và kết cấu của từng nguồn vốn phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp .Về mặt pháp lý: số liệu bên "nguồn vốn" thể hiện trách nhiệm về mặt pháp lý của doanh nghiệp đối với Nhà nớc , đối với Ngân hàng, đối với cấp trên, với khách hàng và cán bộ , công nhân viên của đơn vị về tài sản đang sử dụng .Bảng cân đối kế toán có thể kết cấu theo: kiểu 1 bên ( mẫu Bảng số 1), và có thể kết cấu theo: kiểu 2 bên - kiểu Tài khoản ( mẫu Bảng số 2)3. Phơng pháp lập bảng cân đối kế toánDo kế toán là phơng tiện thu thập thông tin cho việc quản lý một cách th-ờng xuyên , liên tục và có hệ thống, bởi vậy nó cần có nhiều phơng pháp; các phơng pháp đó liên kết chặt chẽ với nhau và tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh các phơng pháp . Các phơng pháp của hạch toán kế toán không thể tiến hành một cách riêng biệt; tính hệ thống của phơng pháp kế toán đợc biểu diễn trên hai phơng diện của hai chức năng phản ánh và giám đốc.Tính biện chứng của quá trình nhận thức từ trực quan sinh động đến t duy trừu tợng, từ hình thành khái niệm đến phán đoán, phân tích trong xử lý thông 7tin kế toán đã hình thành ph ơng pháp lập bảng cân đối kế toán. Bảng cân đối kế toán đợc ứng dụng rộng rãi trong mọi tổ chức; cũng có thể ứng dụng Bảng cân đối kế toán trên từng bộ phận tài sản và nguồn vốn, từng quá trình kinh doanh hoặc cân đối toàn bộ tài sản và nguồn vốn hoặc cân đối kết quả chung cho toàn bộ quá trình sản xuất , kinh doanh của đơn vị hạch toán.Để lập đợc Bảng cân đối kế toán, ngoài tài khoản tổng hợp ta cần phải căn cứ cả vào số liệu của tài khoản phân tích. Và Bảng cân đối kế toán mới đợc lập phải dựa vào số d của các tài khoản ở cuối kỳ trớc. Theo chế độ kế toán hiện hành của nớc ta thì : các tài khoản loại I " Tài sản lu động" và tài khoản loại II " Tài sản cố định " là cơ sở đẻ nghi vào bên tài sản của Bảng cân đối kế toán, còn các tài khoản loại III và tài khoản loại IV " Nguồn vốn chủ sở hữu" là cơ sở để nghi vào bên " Nguồn vốn" của Bảng cân đối kế toán.III. Nguyên tắc, cơ sở số liệu của việc lập bảng cân đối kế toán1. Nguyên tắcBảng cân đối kế toán đợc lập phải dựa trên nguyên tắc: phù hợp với những tiêu chuẩn đã đợc quy định, thống nhất về nội dung, kết cấu, thời hạn lập và nộp Bảng cân đối kế toán phải phản ánh đợc những cân đối tất yếu giữa hai mặt của vốn với nguồn; của thu với chi và kết quả lỗ, lãi; của công nợ và khả năng thanh toánBảng cân đối kế toán phải thể hiện đợc tính minh bạch trong các báo cáo tài chính.Thông thờng các Bảng cân đối kế toán có kết cấu 1 bên, đôi lúc lại có kết cấu 2 bên.2. Cơ sở số liệuCơ sở số liệu để lập Bảng cân đối kế toán:- Căn cứ vào các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết- Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán kỳ trớc8Số liệu của các tài sản đợc nghi và sắp xếp trong Bảng cân đối kế toán theo tính luân chuyển của chúng. Còn số liệu của bên Nguồn vốn thì thể hiện các nguồn vốn mà đơn vị sử dụng trong kỳ kinh doanh, thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp , đồng thời thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đối với Nhà nớc , đối với ngân hàng, với khách hàng, và cán bộ trong doanh nghiệp về tài sản mà doanh nghiệp đang sử dụng 9phần IIThực trạng của bảng cân đối kế toán ở các doanh nghiệp Việt nam hiện nay 1. Thực trạng nội dung và phơng pháp tính, ghi các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán trong" chế độ kế toán mới " của Việt nam hiện naybộ, tổng công ty: mẫu số b 01 - dnđơn vị: bảng cân đối kế toánTại ngày tháng năm đơn vị tính .tài sản mã sốsố dnợ tknội dung-phơng pháp tính a. Tài Sản Lu Động và đầu tngắn hạnI. tiền1. Tiền mặt tại quỹ2.Tiền gửi Ngân hàng3.Tiền đang chuyểnII. Các khoản đầu t tài chính ngắn hạn1. Đầu t chứng khoán NH2. Đầu t ngắn hạn khác3. Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn100110111112113120121128129130111112113121128129. Phản ánh toàn bộ giá trị TSCĐ và ĐTNH. Mã số100=MS(110+120+130+140+150+160). Phản ánh toàn bộ tiền hiện có ở doanh nghiệp . Mã số110= MS(111+112+113). Gồm tiền mặt, ngân phiếu tại quỹ, tiền Việt nam , giá trị vàng, kim loại quý. Gồm tiền thực gửi ngân hàng, tiền Việt nam , giá trị vàng , bạc, đá quý gửi ngân hàng. Gồm tiền, séc đang làm thủ tục tại ngân hàng (tiền Việt nam và ngoại tệ). Phản ánh giá trị các khoản đầu t tài chính ngắn hạn mã số 120= MS(121+128+129). Giá trị tiền mua cổ phiếu, trái phiếu thời hạn dới 1 năm hoặc mục đích để bán bất kỳ lúc nào. Giá trị các hoản đầu t ngắn hạn khác của DN. Giá trị dự phòng giảm giá đầu t ngằn hạn ( ghi âm trong ngoặc)10[...]... động lực làm việc tốt trong doanh nghiệp kết luận Để trở thành công cụ quản lý có hiệu lực, kế toán nói chung và đặc biệt là Bảng cân đối kế toán nói riêng phải luôn đợc cải tiến và hoàn thiện nhằm đáp ứng công tác quản lý trong nền kinh tế thị trờng hiện nay Bảng cân đối kế toán là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, việc hạch toán đầy đủ chính xác của Bảng cân đối kế toán, là một vấn đề mà các nhà quản lý... sử dụng , phơng pháp lập Bảng cân đối kế toán của nớc ta không khác xa gì nhiều so với chế độ kế toán của một số nớc khác , và so với những "Chuẩn mực kế toán quốc tế" về kết cấu và nội dung phản ánh Nhng do bản chất t hữu trong một số con ngời, mà việc sử dụng Bảng cân đối kế toán ở nớc ta còn lòng vòng, cha minh bạch, cha thể hiện hết tính trách nhiệm của Bảng cân đối kế toán Một điểm quy định quan... dụng bảng cân đối kế toán một cách cha đợc minh bạch, rõ ràng, và thiếu tính trách nhiệm phần III Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện bảng cân đối kế toán ở Việt nam I Một số kiến nghị với Nhà nớc Chủ đề đang đợc tranh luận sôi nổi ở nhiều cuộc thảo luận về chính sách kinh tế trong thập kỷ qua là tính minh bạch và tính trách nhiệm trong các báo cáo tài chính nói chung và Bảng cân đối kế toán. .. bắt đầu là 300, tiếp theo là 301, 302 II Một số giải pháp đối với doanh nghiệp nhằm hoàn thiện bảng cân đối kế toán - Đối với mỗi doanh nghiệp, bảng cân đối kế toán là những thông tin phản ánh sức mạnh về kinh tế, về khả năng quản lý , về trình độ sử dụng vốn Bởi vậy, nhà quản lý nhất thiết cần phải lựa chọn cho mình một bộ máy kế toán thật hoàn hảo về trình độ chuyên môn , nghiệp vụ cũng nh tinh thần... nổi bật nhất trong "Chuẩn mực kế toán quốc tế"( IAS) mà mọi báo cáo tài chính nói chung đều phải tuân thủ đó là tính minh bạch và tính trách nhiệm của báo cáo tài chính Việt nam hình nh tuân thủ điều này cha đợc triệt để 3 Những thông tin về Bảng cân đối kế toán của Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế Theo Hội đồng Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS), dù Bảng cân đối kế toán có kết cấu kiểu gì, nội dung phản... luỹ kế đến thời điểm báo cáo của các doanh nghiệp Nhà nớc Lập ngày tháng.năm Ngời lập biểu Kế toán trởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 18 - Ghi chú: Các chỉ tiêu ngoài Bảng cân đối kế toán đợc phản ánh trên 3 cột : Cột 1: ghi chỉ tiêu (tên các loại tài sản ) Cột 2: Số đầu năm Cột 3: Ghi số cuối kỳ Trên đây là Bảng cân đối kế toán của Việt nam nớc ta, áp dụng trong "chế độ kế toán. .. bên Nợ thì ghi bằng số âm trong ngoặc đơn 2 Nội dung và phơng pháp tính, ghi các chỉ tiêu trong và ngoài Bảng cân đối kế toán Các chỉ tiêu ngoài Bảng cân đối kế toán, gồm 1 số chỉ tiêu phản những cái không thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp , nhng doanh ánh 17 các chỉ tiêu ngoài Bảng cân đối kế toán số 1 d chỉ tiêu nội dung, phơng pháp tính nợ TK Tài sản thuê 001 Phản ánh giá trị các tài sản doanh... dung, phơng pháp lập bảng cân đối kế toán nh chế độ kế toán hiện hành em không có ý kiến gì - Về mặt kết cấu, trình bày, em không có ý kiến gì - Nên chăng về mã số tài khoản có thể thay đổi cho dễ nhớ, chẳng hạn nh: Mã số các tài khoản thuộc loại tài sản biểu hiện bằng tiền, ta nên dùng theo thứ tự bắt đầu mã số là 100, rồi tiếp theo là 102, 102, 103theo thứ tự trong bảng cân đối kế toán Hoặc Mã số của... các đơn vị liên kết giữ - Dự trữ để phát hành dới dạng quyền lựa chọn và hợp đồng bán Bản chất và mục đích của từng khoản dự trữ - Những cổ đông có cổ tức cha đợc chính thức chập nhận thanh toán - Lợng cổ tức u đãi tích luỹ cha đợc ghi nhận II Thực trạng công tác quản lý Nhà nớc thông qua bảng cân đối kế toán Hiện tại việc quản lý tài chính của Nhà nớc ta thông qua bảng cân đối kế toán còn rất lỏng... lý kế toán nói chung và Bảng cân đối kế toán nối riêng Không có một đơn vị nào lại không có bộ phận kế toán Bộ phận kế toán là nơi cung cấp cho nhà quản lý , cho ngời lãnh đạo những thông tin đầy đủ nhất về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị Nh vậy, mọi đơn vị cần phải quan tâm và chăm lo cho bộ phận này Có quan tâm và hiểu rõ công tác kế toán, hiểu rõ tình hình . lập bảng cân đối kế toán 1. Kết cấu của bảng cân đối kế toán4 Kết cấu của bảng cân đối kế toán có thể là một trong hai kiểu: bảng cân đối kế toán kết cấu. Đồng thời bảng cân đối kế toán còn thể hiện triển vọng kinh tế tài chính của đơn vị.4. ý nghĩa của bảng cân đối kế toánThông qua bảng cân đối kế toán, ta
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện bảng cân đối kế toán VN, Hoàn thiện bảng cân đối kế toán VN, Hoàn thiện bảng cân đối kế toán VN, Khái niệm bảng cân đối kế toán Vai trò của bảng cân đối kế toán ý nghĩa của bảng cân đối kế toán, Kết cấu của bảng cân đối kế toán Nội dung của bảng cân đối kế toán, Các khoản đầu t tài chính ngắn hạn các khoản phải thu Hàng tồn kho, ngn vèn chđ së h÷u, Nội dung và phơng pháp tính, ghi các chỉ tiêu trong và ngoài Bảng cân đối kế toán, Thực trạng công tác quản lý Nhà nớc thông qua bảng cân đối kế toán Một số kiến nghị với Nhà nớc

Từ khóa liên quan