TRẮC NGHIỆM CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG

2 3,980 92
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2013, 12:02

trac nghiem con nguoi va moi truong E:\DulieuBDT\baitap_b1.doc 1 CÂU HỎI CHO NỘI DUNG 1 1. Các thảm họa (sóng thần, bão …) xãy ra nhiều nơi trên thế giới với mức độ tàn phá ngày càng cao chính là … a. Các hiện tượng tự nhiên b. Hậu quả do con người tác động c. a b đều đúng d. a b đều sai 2. Người Mỹ thải _____ lượng khí độc hại vào khí quyển. a. 20% b. 1/25 c. 24% d. 7% 3. Nhiệt độ trung bình đòa cầu tăng cao có liên quan đến hiện tượng nào? a. Mực nước biển dâng cao b. El Nino c. La Nina d. Gồm a, b, c 4. Các khí nào sau đây là khí nhà kính? a. SO2, N2 b. CO2, CH4, NO2, HFC, PFC SF6 c. CO2, CH4, N2O, HFC, PFC SF6 d. Gồm a, b, c 5. Để có hiệu lực, nghò đònh thư Kyoto cần những điều kiện gì? a. Các nước phát triển cam kết thực hiện. b. Các nứơc kém phát triển cùng tham gia. c. Ít nhất 55 Quốc gia phê chuẩn, trong đó 55% là các nước kém phát triển. d. Ít nhất 55 Quốc gia phê chuẩn, trong đó 55% là các Quốc gia công nghiệp. 6. Theo Nghò đònh thư Kyoto dự kiến, các nước phát triển phải giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở mức nào? a. 8% b. 30% c. 5,2% d. 7% 7. Tai họa từ sự nóng dần lên của quả đòa cầu? a. Mực nước biển dâng cao b. Khí hậu thay đổi thất thường c. Tái xuất hiện các căn dòch bệnh d. Gồm a, b, c 8. Khái niệm nào sau đây được dùng để chỉ sinh vật ngoại lai? a. Loài du nhập b. Không phải là loài bản đòa c. Loài không đúng nguồn gốc d. Gồm a, b, c 9. Sinh vật ngoại lai nào được nhập khẩu vào nước ta khoảng hơn 10 năm nay? a. Cá răng b. Cá hổ c. Mai dương d. Ốc bươu vàng 10. Sinh vật ngoại lai nào xâm nhập vào nước ta bằng hình thức phát tán? a. Cá răng b. Cá hổ Mai dương c. Ốc bươu vàng 11. Những lợi ích ban đầu của ốc bươu vàng? a. Giàu đạm b. Dễ nuôi c. Mang lại lợi ích kinh tế cao d. Gồm a, b, c 12. Vì sao ốc bươu vàng đã phá hoại nghiêm trọng mùa màng của nước ta? a. Sinh sản quá nhanh b. Sống trong nước c. Thức ăn chủ yếu là lá lúa d. Gồm a c 13. Đại dòch ốc bươu vàng phát triển ra nhiều khu vực của Việt Nam chủ yếu nhờ hình thức nào? a. Phát tán nhờ gió b. Phát tán nhờ nước c. Do con người vận chuyển d. Gồm a, b, c 14. Cây mai dương được xem như là ___________ đang đe dọa nghiêm trọng đến một số loài động, thực vật ở miền Đông Nam bộ. a. Cỏ dại b. Cỏ dại nguy hiểm c. Thuộc họ cây mắc cỡ d. Gồm a, b, c 15. Hậu quả nghiêm trọng mà cây mai dương gây ra đối với một số loài động, thực vật ở vườn Quốc gia Tràm Chim? a. Cạnh tranh nơi ở của các loài thực vật. b. Làm mất dần những cây cỏ - nguồn thức ăn của các loài chim. c. Ô nhiễm nguồn nước ở Tràm Chim. d. Gồm a, b, c. GV: TS. Lê Thò Thanh Mai PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com E:\DulieuBDT\baitap_b1.doc 2 16. Mối nguy hiểm nhất của sinh vật ngoại lai? a. Sinh sản rất nhanh b. Lồi ăn thịt c. Rất hung hăng d. Có cấu tạo đặc biệt 17. Khó khăn trong việc diệt trừ cây mai dương? a. Chưa có biện pháp hữu hiệu. b. Nhận thức về tác hại của lồi cây này còn hạn chế. c. Khó khăn về kinh phí. d. Gồm a, b, c. 18. Đặc trưng của môi trường tự nhiên là gì? a. Ổn đònh. b. Phong phú về loài. c. Khả năng tự lập lại cân bằng. d. Gồm a,b,c. 19. Tổ chức nào sau đây sẽ chứa tất cả những tổ chức khác? a. Hệ sinh thái b. Quần xã c. Quần thể d. Cơ quan 20. Trái đất được chia thành các quyển a. Thạch quyển thủy quyển. b. Tầng ozone sinh quyển. c. Thủy quyển khí quyển d. Thạch quyển, thủy quyển, khí quyển. 21. Có nhiều tranh cãi về nguyên nhân làm suy thoái lớp ozone. Thật ra cấu trúc của khí quyển gồm bao nhiêu tầng? a. 5 b. 4 c. 3 d. 2 22. Vai trò nào sau đây thuộc tầng bình lưu? a. Cung cấp các khí cần thiết cho sự sống. b. Bảo vệ sự sống. c. Vận chuyển nước. d. Điều hòa khí hậu. 23. Hầu hết mọi hiện tượng thời tiết trên trái đất đều diễn ra ở tầng nào của khí quyển? a. Tầng đối lưu b. Tầng bình lưu c. Tầng trung lưu d. Thường tầng khí quyển 24. Nước con người đang sử dụng chủ yếu là a. Nước ngầm b. Nước biển c. Nước mặt d. Gồm a c. 25. Quá trình nào sau đây tạo nên sự hấp thu CO2 trong khí quyển? a. Sự quang hợp của cây xanh. b. Cháy rừng. c. Suy thoái đất. d. Đốt nhiên liệu. 26. Câu nào sau đây nói về chu trình sinh đòa hóa học? a. Tuần hoàn phospho bao gồm sự phục hồi nhanh chóng phospho trong khí quyển. b. Tuần hoàn cacbon duy trì hàm lượng CO2 khí quyển không đổi trong hàng triệu năm qua. c. Tuần hoàn tự nhiên cacbon phản ánh sự đốt cháy nhiên liệu hóa thạch. d. Tuần hoàn nitơ bao gồm sự chuyển nitơ trong môi trường không khí sang dạng nitrat. 27. Nitơ trong khí quyển được chuyển thành NO3- nhờ a. Vi khuẩn cố đònh nitơ. b. Thực vật. c. Vi sinh vật. d. Động vật. 28. Sinh quyển là a. Toàn bộ các hệ sinh thái b. Toàn bộ thủy quyển c. a b sai d. a b đúng 29. Năng lượng hóa học cung cấp cho con người thông qua a. Thức ăn b. Quá trình quang hợp c. a b đúng d. a b sai 30. Mục đích chính của môn học Môi trường Con người: a. Trang bò phương pháp cụ thể để xử lý môi trường. b. Nâng cao nhận thức cho sinh viên về các vấn đề môi trường. c. Nâng cao khả năng lựa chọn biện pháp bảo vệ môi trường. d. Gồm a, b, c. GV: TS. Lê Thò Thanh Mai PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com . cung cấp cho con người thông qua a. Thức ăn b. Quá trình quang hợp c. a và b đúng d. a và b sai 30. Mục đích chính của môn học Môi trường và Con người: a Nam chủ yếu nhờ hình thức nào? a. Phát tán nhờ gió b. Phát tán nhờ nước c. Do con người vận chuyển d. Gồm a, b, c 14. Cây mai dương được xem như là ___________
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG, TRẮC NGHIỆM CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG