Nghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả điều trị viêm túi mật cấp bằng phẫu thuật cắt túi mật nội soi

162 1,985 10
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 10:06

luận văn BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 ---HÕI--- LÊ QUANG MINH NGHIÊN CỨU CHỈ ĐỊNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP BẰNG PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT NỘI SOI LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI-2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 ---HÕI--- LÊ QUANG MINH NGHIÊN CỨU CHỈ ĐỊNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP BẰNG PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT NỘI SOI Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa Mã số: 62720125 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 1. PGS.TS. Nguyễn Cường Thịnh 2. GS.TS. Lê Trung Hải HÀ NỘI-2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả Lê Quang Minh LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108, Phòng Sau đại học, Bộ môn Ngoại tiêu hóa cùng tập thể thầy thuốc Khoa B3 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu tại Viện. Chân thành cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc, Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh việ n 199 Bộ Công an, đơn vị công tác của tôi. Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thượng tướng GS.TS. Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng thường trực Bộ Công an đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi yên tâm học tập hoàn thành công trình nghiên cứu của mình. Xin chân thành cảm ơn các Khoa B5, C2, C3, C5, C7, C8 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 158 bệnh nhân đã tạo điều kiện thuận l ợi cho tôi trong quá trình thu thập số liệu nghiên cứu. Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Cường Thịnh GS.TS. Lê Trung Hải-những thầy trực tiếp hướng dẫn, đã hết lòng giúp đỡ tôi suốt những năm tháng qua từ khi hình thành ý tưởng, xây dựng đề cương đến khi hoàn thành luận án. Tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy trong Hội đồng chấm luận án các cấp đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu để lu ận án của tôi được hoàn thiện. Xin chân thành cảm ơn những người bạn, đồng nghiệp luôn chia sẻ, động viên khuyến khích tôi trong suốt quá trình học tập nghiên cứu. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cha mẹ, vợ con, anh chị em những người thân yêu trong gia đình, luôn là nguồn động viên, giúp đỡ tôi cả về vật chất tinh thần, giúp tôi khắc phục, vượt qua mọi khó khăn trong quá trình nghiên cứu để hoàn thành Luận án. Tác giả Lê Quang Minh CHỮ VIẾT TẮT ASA (American Society of Anesthesiologist): Phân loại bệnh nhân theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Gây mê Hoa Kỳ BC Bạch cầu BN Bệnh nhân BV Bệnh viện CT (Computed Tomography): Chụp cắt lớp vi tính CTMNS Cắt túi mật nội soi ĐM Động mạch g Giờ (thời gian) HCNK Hội chứng nhiễm khuẩn HSP Hạ sườn phải LSC (Laparoscopic Subtotal Cholecystectomy): Cắt gần toàn bộ túi mật qua nội soi MRI (Magnetic Resonance Imaging): Chụp cộng hưởng từ PTNS Phẫu thuật nội soi PTV Phẫu thuật viên % Phần trăm SGOT Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase SGPT Serum Glutamic Pyruvic Transaminase T 0 Nhiệt độ TM Túi mật VTM Viêm túi mật VTMC Viêm túi mật cấp TWQĐ Trung ương Quân đội MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình ảnh Danh mục biểu đồ Những điểm mới của luận án ĐẶT VẤN ĐỀ . 1   CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN . 3   1.1. Giải phẫu sinh lý túi mật, tam giác gan mật 3   1.1.1. Hình thể ngoài . 3   1.1.1.1. Túi mật . 3   1.1.1.2. Ống túi mật . 4   1.1.2. Hình thể trong cấu trúc mô học 4   1.1.3. Một số đặc điểm về chức năng sinh lý của túi mật . 4   1.1.4. Giải phẫu tam giác gan mật . 5   1.1.5. Mạch máu thần kinh . 6   1.1.5.1. Động mạch túi mật . 6   1.1.5.2. Tĩnh mạch túi mật 7   1.1.5.3. Hệ thống bạch mạch, thần kinh 7   1.1.6. Những biến đổi giải phẫu liên quan đến cắt túi mật nội soi . 7   1.1.6.1. Các bất thường về giải phẫu của túi mật 7   1.1.6.2. Giải phẫu bất thường của ống túi mật các ống gan . 8   1.1.6.3. Những bất thường của động mạch túi mật . 10   1.1.6.4. Bất thường đường đi của động mạch gan phải 11   1.2. Viêm túi mật cấp 13   1.2.1. Khái niệm 13   1.2.2. Cơ chế bệnh sinh viêm túi mật cấp . 13   1.2.3. Triệu chứng viêm túi mật cấp .14   1.2.3.1. Triệu chứng lâm sàng . 14   1.2.3.2. Triệu chứng cận lâm sàng 15   1.2.4. Chẩn đoán viêm túi mật cấp 17   1.2.4.1. Chẩn đoán xác định 17   1.2.4.2. Chẩn đoán phân biệt . 19   1.2.4.3. Các thể lâm sàng của viêm túi mật cấp 20   1.3. Điều trị viêm túi mật cấp 22   1.3.1. Điều trị nội khoa 22   1.3.2. Điều trị ngoại khoa 22   1.3.2.1. Dẫn lưu túi mật . 22   1.3.2.2. Cắt túi mật bằng phẫu thuật mở bụng truyền thống . 22   1.3.2.3. Phẫu thuật cắt túi mật nội soi điều trị viêm túi mật cấp . 23   1.3.3. Chỉ định cắt túi mật nội soi điều trị viêm túi mật cấp . 24   1.3.3.1. Chỉ định theo Hướng dẫn của Hội nghị Tokyo (2007) 24   1.3.3.2. Chỉ định theo Salam Zakko 25   1.3.3.3. Chuyển mổ mở . 26   1.3.3.4. Thời điểm chỉ định cắt túi mật nội soi điều trị viêm túi mật cấp . 27   1.3.4. Kết quả phẫu thuật cắt túi mật nội soi điều trị viêm túi mật cấp 29   1.3.4.1. Các nghiên cứu trên thế giới 29   1.3.4.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam . 31   1.3.5. Các tai biến biến chứng của phẫu thuật 32   1.3.5.1. Tai biến trong mổ . 32   1.3.5.2. Biến chứng sau mổ 33   1.3.6. Một số yếu tố liên quan đến chỉ định kết quả phẫu thuật . 34   1.3.6.1. Các nghiên cứu trên thế giới 34   1.3.6.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam . 35   CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37   2.1. Đối tượng nghiên cứu . 37   2.1.1. Đối tượng 37   2.1.2. Tiêu chuẩn lựa chọn 37   2.1.3. Tiêu chuẩn loại trừ 37   2.1.4. Tiêu chuẩn chẩn đoán viêm túi mật cấp 37   2.2. Phương pháp nghiên cứu . 38   2.2.1. Thiết kế nghiên cứu . 38   2.2.1.1. Phương pháp chọn mẫu 38   2.2.1.2. Cách tính cỡ mẫu 39   2.2.1.3. Sơ đồ nghiên cứu 39   2.2.2. Phương tiện nghiên cứu 40   2.3. Các bước tiến hành . 42   2.3.1. Chuẩn bị bệnh nhân . 42   2.3.2. Kỹ thuật 42   2.3.2.1. Tư thế bệnh nhân vị trí kíp mổ 42   2.3.2.2. Cắt túi mật 43   2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu 45   2.4.1. Dịch tễ học 45   2.4.2. Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng . 45   2.4.2.1. Đặc điểm lâm sàng 45   2.4.2.2. Cận lâm sàng 46   2.5. Chỉ định cắt túi mật nội soi điều trị viêm túi mật cấp 47   2.5.1. Chỉ định . 47   2.5.2. Một số yếu tố liên quan đến chỉ định 48   2.5.2.1. Thời điểm phẫu thuật . 48   2.5.2.2. Lâm sàng, cận lâm sàng tổn thương túi mật . 49   2.5.3. Chống chỉ định 49   2.5.4. Các phương pháp cắt túi mật các kỹ thuật kết hợp 49   2.5.4.1. Cắt túi mật ngược dòng 49   2.5.4.2. Cắt túi mật xuôi dòng .49   2.5.4.3. Cắt túi mật xuôi dòng sau khi mở túi mật 50   2.5.4.4. Cắt gần toàn bộ túi mật 50   2.5.4.5. Các kỹ thuật kết hợp . 50   2.5.5. Chuyển mổ mở: . 51   2.5.6. Một số yếu tố ảnh hưởng đến phẫu thuật 51   2.5.7. Một số tai biến trong phẫu thuật cách thức xử lý . 51   2.6. Kết quả phẫu thuật . 53   2.6.1. Tình trạng chung của bệnh nhân sau phẫu thuật . 53   2.6.2. Thời gian nằm viện . 54   2.6.3. Tổn thương giải phẫu bệnh: 54   2.6.3.1. Quy trình kỹ thuật xử lý túi mật làm mô bệnh học 54   2.6.3.2. Tổn thương giải phẫu bệnh được chia thành 3 giai đoạn: 55   2.6.4. Đánh giá kết quả phẫu thuật 55   2.7. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan: 55   2.8. Xử lý số liệu . 56   CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 57   3.1. Dịch tễ học . 57   3.1.1. Tuổi, giới tính 57   3.1.2. Địa dư tình trạng công việc 58   3.1.3. Tiền sử các bệnh kèm theo . 58   3.1.4. Thời điểm nhập viện sau khi có triệu chứng đầu tiên . 59   3.2. Lâm sàng 59   3.2.1. Các triệu chứng cơ năng 59   3.2.2. Các triệu chứng thực thể . 60   3.3. Cận lâm sàng 61   3.3.1. Siêu âm 61   3.3.2. Các xét nghiệm 64   3.4. Chẩn đoán . 64   3.4.1. Chẩn đoán nguyên nhân 64   3.4.2. Phân loại bệnh nhân theo ASA mức độ viêm của túi mật 65   3.5. Tổn thương quan sát trong mổ . 65   3.5.1. Tổn thương quan sát trong mổ 65   3.5.2. Tình trạng tam giác Calot ống túi mật . 66   3.6. Chỉ định cắt túi mật nội soi điều trị viêm túi mật cấp 69   3.6.1. Thời điểm phẫu thuật 69   3.6.2. Chỉ định theo mức độ viêm của túi mật 70   3.7. Các phương pháp kỹ thuật hỗ trợ cắt túi mật nội soi 70   3.7.1. Các phương pháp cắt túi mật nội soi . 70   3.7.2. Các kỹ thuật kết hợp 71   3.7.3. Chuyển mổ mở 71   3.8. Kết quả cắt túi mật nội soi điều trị viêm túi mật cấp . 74   3.8.1. Thời gian mổ . 74   3.8.2. Tai biến trong phẫu thuật 75   3.8.3. Diễn biến sau mổ . 75   3.8.4. Dẫn lưu 76   . cận lâm sàng và chỉ định cắt túi mật nội soi điều trị viêm túi mật cấp 2. Đánh giá kết quả cắt túi mật nội soi điều trị viêm túi mật cấp và một số yếu. Thời điểm chỉ định cắt túi mật nội soi điều trị viêm túi mật cấp. 27   1.3.4. Kết quả phẫu thuật cắt túi mật nội soi điều trị viêm túi mật cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả điều trị viêm túi mật cấp bằng phẫu thuật cắt túi mật nội soi , Nghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả điều trị viêm túi mật cấp bằng phẫu thuật cắt túi mật nội soi

Từ khóa liên quan