Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

110 5,980 22
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2012, 15:17

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  o0o  Nguyễn Thị Hồng Hạnh BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giáo dục học Thái nguyên năm 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 4 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  o0o  Nguyễn Thị Hồng Hạnh BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Giáo dục học Mã số: 60.14.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giáo dục học Hướng dẫn khoa học: T.S Nguyễn Thị Tính Thái nguyên, tháng 9 năm 2009 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 MC LC Trang Li núi u Mc lc Danh mc t vit tt M u 5 1. Lý do chọn đề tài .6 2. Mc ớch nghiờn cu .6 3. Khỏch th v i tng nghiờn cu 6 4. Gi thuyt khoa hc . 7 5. Nhim v nghiờn cu .7 6. Phng phỏp nghiờn cu .7 7. Gii hn ca ti 8 CHNG 1 :C S Lí LUN CA GIO DC K NNG SNG CHO HC SINH TIU HC 1.1 Lch s ca vn nghiờn cu .9 1.2 Khỏi nim cụng c 11 1.2.1 K nng 11 1.2.2 K nng sng, k nng ra quyt nh, k nng x lý tỡnh hung 13 1.2.2.1 K nng sng 13 1.2.2.2 K nng ra quyt nh 19 1.2.2.3 K nng x lý tỡnh hung 21 1.2.3 Giỏo dc k nng x lý tỡnh hung, k nng ra quyt nh thụng qua dy hc mụn o c lp 3 .22 1.2.4 Bin phỏp giỏo dc k nng x lý tỡnh hung, k nng ra quyt nh 23 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 6 1.2.4.1 Biện pháp 23 1.2.4.2 Biện pháp giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định .23 1.3 Những vấn đề cơ bản về giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh thông qua dạy học môn Đạo đức lớp 3 24 1.3.1 Đặc điểm tâm lý của học sinh tiểu học . 24 1.3.1.1 Đặc điểm về sự phát triển của các quá trình nhận thức .24 1.3.1.2 Những đặc điểm về nhân cách nổi bật của học sinh tiểu học .25 1.3.2 Ý nghĩa, mục tiêu của việc giáo dục kỹ năng sốnggiáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh tiểu học .26 1.3.3 Nội dung, nguyên tắc, phƣơng pháp, hình thức tổ chức giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh tiểu học .28 1.3.3.1 Nội dung giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh thông qua dạy học môn Đạo đức lớp 3 .28 1.3.3.2 Nguyên tắc giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh thông qua dạy học môn Đạo đức lớp 3 29 1.3.3.3 Phƣơng pháp giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh thông qua dạy học môn Đạo đức lớp 3 32 1.3.3.4 Hình thức tổ chức giáo dục Kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh thông qua dạy học môn Đạo đức lớp 3 35 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến sự hình thành và phát triển kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh thông qua dạy học môn Đạo đức lớp 3 36 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 7 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN 2.1 Vài nét về khách thể điều tra ………………………………………………41 2.2 Thực trạng giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh thông qua dạy học môn Đạo đức lớp 3 ở các trƣờng Tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên……………………………………………………43 2.2.1 Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh lớp 3 về vai trò, ý nghĩa của kỹ năng sống nói chung và kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định nói riêng……………………………………………………43 2.2.2 Nội dung, phƣơng pháp, hình thức giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh thông qua dạy học môn Đạo đức lớp 3 ở các trƣờng Tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên…………………………51 2.2.3 Kết quả đánh giá về kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định của học sinh ở các trƣờng Tiểu học thành phố Thái Nguyên………………………58 2.3 Các nguyên nhân dẫn tới kết quả giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định của học sinh…………………………………………………… .61 Ch-¬ng 3 BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN 3.1 Một số cơ sở có tính nguyên tắc trong việc xây dựng kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh thông qua dạy học môn Đạo đức lớp 3 ở trƣờng Tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên…………………… 66 3.2 Các biện pháp giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh thông qua dạy học môn Đạo đức lớp 3 ở trƣờng Tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên……………………………………………………… .73 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 8 3.2.1 Thống nhất giữa các lực l-ợng trong việc triển khai thực hiện nội dung giáo dục KNS cho học sinh thông qua dạy học môn ạo đức.73 3.2.2 To mụi trng thun li hc sinh cú c hi rốn luyn KNS .74 3.2.3 Thit k bi tp thc hnh KNS trong quỏ trỡnh dy hc mụn o c rốn luyn KNS cho hc sinh77 3.2.4 Đổi mới ph-ơng pháp dạy học môn ạo đức theo h-ớng tăng c-ờng rèn luyện KNS cho ng-ời học80 3.2.5 Đổi mới ph-ơng pháp kim tra, ỏnh giỏ kết quả môn ạo đức gắn liền với đánh giá KNS của học sinh 84 3.2.6 Mối quan hệ giữa các biện pháp giáo dục kỹ năng sống 85 3.3 Kho nghim tớnh kh thi ca cỏc bin phỏp.86 3.3.1 Mc ớch kho nghim .86 3.3.2 Ni dung kho nghim .86 3.3.3 Phng phỏp kho nghim.86 3.3.4 Kt qu kho nghim 86 KT LUN V KIN NGH.93 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 9 Lời nói đầu Xã hội càng phát triển con ngƣời càng phải hoàn thiện, một con ngƣời hoàn thiện về nhân cách là con ngƣời không chỉ có tài mà cần phải có cả đức. Nhân cách của con ngƣời muốn đƣợc xây dựng và phát triển cần phải đƣợc bắt đầu ngày từ khi mới sinh ra và đặc biệt là trong giai đoạn ngồi trên ghế nhà trƣờng. Có thể nói, việc xây dựng, hình thành và phát triển các phẩm chất đạo đức và tri thức cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, đây cũng là một trong những nhiệm vụ mà nhà trƣờng nói riêng và ngành giáo dục nói chung cần phải thực hiện. Giáo dục đạo đức mà đặc biệt là giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một vấn đề rất quan trọng trong xã hội ngày nay. Để hoàn thành đƣợc đề tài này, em xin chân thành cảm ơn các thầy (cô) giáo và các em học sinh lớp 3 ở trƣờng Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Huệ, Đội Cấn, các chuyên gia và đặc biệt là cô giáo hƣớng dẫn – Tiến sĩ: Nguyễn Thị Tính. Do khả năng nghiên cứu còn hạn chế, chắc chắn đề tài còn nhiều thiếu sót. Em rất mong các thầy cô và các bạn đóng góp để đề tài của em đƣợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Tác giả nghiên cứu Nguyễn Thị Hồng Hạnh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 10 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết đầy đủ Viết tắt Kỹ năng sống KNS Tổ chức y tế thế giới WHO Tổ chức văn hoá, khoa họcgiáo dục của Liên hợp quốc UNESCO Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 11 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Để thƣ̣ c hiệ n công nghiệ p hó a , hiệ n đạ i hó a đấ t nƣớ c thì vấ n đề phá t triể n nguồ n nhân lƣ̣ c để thƣ̣ c hiệ n sƣ̣ nghiệ p đó là vấ n đề vô cù ng quan trọ ng . Chính vì vậy mà Đảng ta đã xác định : Con ngƣờ i Việ t Nam vƣ̀ a là mụ c tiêu , vƣ̀ a độ ng lƣ̣ c củ a mọ i sƣ̣ phá t triể n. (Đả ng cộ ng sả n Việ t Nam : Văn kiệ n Hộ i nghị lầ n thƣ́ 4 Ban chấ p hà nh Trung ƣơng KVIII Nhà xuấ t bả n chí nh trị quố c gia .HN.1993.Tr5). Chính vì vậy mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách con ngƣời cần đƣợc triể n khai và quá n triệ t mộ t cá ch triệ t để trong cá c nhà trƣờ ng . Con ngƣờ i phá t triể n toà n diệ n về nhân cá ch là sƣ̣ kế t hợ p hà i hoà của phẩm chất và năng lực (Cao về trí tuệ , cƣờ ng trá ng về thể chấ t , phong phú về tâm hồ n , trong sá ng về đạ o đƣ́ c). Sƣ̣ phá t triể n nhân cá ch củ a con ngƣờ i chịu sƣ̣ quy đị nh củ a cá c mố i quan hệ xã hộ i , nghĩa là các mối quan hệ xã hội quy định bản chất con ngƣời . Nói khác đi quan hệ xã hội quy định nội dung , cấ u trú c cũ ng nhƣ con đƣờ ng hình thành nhân cách của con ngƣời . Con ngƣờ i mớ i trong thờ i kì c ông nghiệ p hoá - hiệ n đạ i hoá ngoà i việ c nắ m vƣ̃ ng tri thƣ́ c , phát triển năng lực hoạt động trí tuệ , có phẩm chất đạo đức tốt thì cần phải có kỹ năng sống , kỹ năng hòa nhập . Đặc biệt trong xu thế hội nhập với một xã h ội không ngừng biến đổi hiện nay đò i hỏ i con ngƣờ i phả i thƣờ ng xuyên ƣ́ ng phó vớ i nhƣ̃ ng thay đổ i hà ng ngà y của cuộc sống, mục tiêu giáo dục không chỉ gip con ngƣời học để biết , học để làm, học để làm ngƣời mà còn học đ ể chung sống . Do đó vấ n đề giá o dụ c kỹ năng số ng cho họ c sinh là vấ n đề cấ p thiế t hơn bao giờ hế t . Học sinh tiểu học là những học sinh ở lứa tuổi nhi đồng , các em mới đang hình thành và phát triển , các phẩm chất nhân cá ch, nhƣ̃ ng thó i quen cơ bả n chƣa Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 12 có tính ổn định mà đang đƣợc hình thành và củng cố . Do đó việ c giá o dụ c cho học sinh tiểu học kỹ năng sống để gip các em có thể sống một cách an toàn và khe mạnh là việc làm cần thi ết. Chính những kết quả này s là cơ sở , là nền tảng gip học sinh phát triển nhân cách sau này . Môn Đạ o đƣ́ c là môn họ c có thế mạ nh trong việ c tí ch hợ p và lồ ng ghé p vớ i giáo dục kỹ năng sống , đây là nộ i dung môn họ c c hiế m ƣu thế giú p cá c nhà giá o dục có thể tích hợp một cách hoàn toàn , hoặ c tƣ̀ ng phầ n nộ i dung bà i họ c đạ o đƣ́ c vớ i nộ i dung giá o dụ c kỹ năng số ng . Thƣ̣ c tế cho thấ y giá o viên tiể u họ c và cá c nhà quả n lý chƣa thƣ̣ c sƣ̣ quan tâm tớ i việ c giá o dụ c kỹ năng số ng nó i chung và kỹ năng ra quyế t đị nh, kỹ năng xử lý tình huống nó i riêng cho họ c sinh tiể u họ c . Chính vì vậy mà chng tôi quyế t đị nh chọ n đề tà i nghiên cƣ́ u : “ Biệ n phá p giá o dụ c kỹ năng s ống cho học sinh t iể u họ c thà nh phố Thá i Nguyên tỉ nh Thá i Nguyên „. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý luận và thực trạng giáo dục kỹ năng sống nói chung và kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định nói riêng thông qua dạy học môn Đạo đức lớp 3 ở trƣờng Tiểu học. Từ đó đề xuất các biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. 3.2 Đối tƣợng nghiên cứu [...]... Tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên thì sẽ nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện học sinh tiểu học 5 Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận của giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học 5.2 Nghiên cứu thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên 5.3 Xây dựng hệ thống các biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. . .Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên 4 Giả thuyết khoa học Giáo dục kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng ra quyết định cho học sinh tiểu học có thể thực hiện tiếp cận theo con đƣờng dạy học Nếu xây dựng đƣợc hệ thống các biện pháp giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh thông qua dạy học môn Đạo đức... kỹ năng ra quyết định cho học sinh lớp 3 thông qua dạy học môn Đạo đức ở 3 trƣờng Tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên 14 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 1.1 Lịch sử của vấn đề nghiên cứu Kỹ năng sống và vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho con ngƣời đã xuất hiện và... nghĩa, mục tiêu của việc giáo dục kỹ năng sốnggiáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh tiểu học Mục tiêu của giáo dục kỹ năng sống nói chung và giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh tiểu học nói riêng là làm thay đổi hành vi của con ngƣời từ thói quen sống thụ động, cơ thể gây rủi ro mang lại hiệu quả tiêu cực chuyển thành những hành vi mang... những tình huống trong cuộc sống hàng ngày Theo chƣơng trình giáo dục kỹ năng sống của Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF, 1996), kỹ năng sống bao gồm những kỹ năng cốt lõi nhƣ: Kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xác định giá trị, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng kiên định và kỹ năng đạt mục tiêu Các nhà giáo dục Thái Lan xem kỹ năng sống là thuộc tính hay năng lực tâm lý xã hội giúp... nhóm kỹ năng sống từ góc độ giáo dục hành vi xã hội (UNICEF) - Các kỹ năng nhận biết và sống với chính mình (kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng tự trọng, kỹ năng kiên định, kỹ năng ứng xử với cảm xúc, kỹ năng đƣơng đầu với căng thẳng) - Những kỹ năng nhận biết và sống với ngƣời khác (kỹ năng quan hệ/tƣơng tác liên nhân cách, kỹ năng cảm thông, kỹ năng đứng vững trƣớc áp lực một cách nhanh chóng nhất, kỹ năng. .. toán học: Chúng tôi sử dụng các phƣơng pháp thống kê toán học để xử lý kết quả nghiên cứu, tăng mức độ tin cậy cho đề tài 7 Giới hạn của đề tài Kỹ năng sống và các biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một vấn đề rất rộng và mới Trong điều kiện cho phép cùng với khả năng của mình, chúng tôi chỉ đi sâu nghiên cứu các biện pháp giáo dục kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng ra quyết định cho học. .. nhiên-Xã hội (ở lớp 1-3) và môn Khoa học (ở lớp 4-5) Kỹ năng sống đƣợc giáo dục thông qua một số chủ đề: “Con ngƣời và sức khoẻ” Đề tài cấp bộ Ts Nguyễn Thanh Bình nghiên cứu về thực trạng kỹ năng sống cho học sinh và đề xuất một số giải pháp về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Nhìn chung giáo dục KNS cho con ngƣời nói chung, cho học sinh nói riêng đã đƣợc các nƣớc trên thế giới và Việt Nam quan tâm... tích hợp với nội dung giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định * Nội dung giáo dục kỹ năng xử lý tình huống cho học sinh tiểu học thông qua môn Đạo đức lớp 3 gồm các nội dung sau đây: - Giáo dục cho các em có kỹ năng phân tích các dữ kiện của tình huống - Kỹ năng thông cảm, chia sẻ với đối tƣợng và đặt địa vị mình vào ngƣời khác - Kỹ năng đề ra các giả thuyết - Kỹ năng lựa chọn các vấn... - Kỹ năng ra quyết định trong xử lý tình huống - Kỹ năng phân tích cái lợi, cái hại của việc ra quyết định đó * Nội dung giáo dục kỹ năng ra quyết định cho học sinh tiểu học thông qua môn Đạo đức lớp 3 gồm các nội dung sau đây: 34 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn - Giáo dục cho học sinhkỹ năng xác định các vấn đề, nhiệm vụ cần giải quyết - Giáo dục cho . giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. 5.3 Xây dựng hệ thống các biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giáo dục học Thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên, Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên, Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên, KẾT LUẬN 1, KẾT LUẬN 2, KẾT LUẬN 3

Từ khóa liên quan