Bài soạn SKKN-Sử dụng phiếu học tập để phát huy năng lực độc lập

36 1,845 26
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 20:11

Trờng THCS Quảng Lạc GV Nguyễn Khánh Quỳnh Sở giáo dục và đào tạo ninh bình Phòng giáo dục và đào tạo huyện nho quan trờng thcs quảng lạc ---------- ---------- nguyễn khánh quỳnh sử dụng phiếu học tập để phát huy năng lực độc lập trong dạy học bài 46, 47 sinh học 8 thcs Nho Quan, tháng 04 năm 2010 Sáng kiến kinh nghiệm Môn sinh học 1 Trờng THCS Quảng Lạc GV Nguyễn Khánh Quỳnh Lời cảm ơn Hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo hớng dẫn khoa học Mai Thanh Hoà đã tận tình hớng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện sáng kiến kinh nghiệm. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo, các em học sinh ở các trờng THCS huyện Nho Quan đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện sáng kiến. Cuối cùng tôi xin đợc cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã động viên và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Nho Quan, tháng 04 năm 2010 tác giả sáng kiến Nguyễn Khánh Quỳnh Sáng kiến kinh nghiệm Môn sinh học 1 Trờng THCS Quảng Lạc GV Nguyễn Khánh Quỳnh Các chữ viết tắt trong đề tài Đối chứng ĐC Học sinh HS Phiếu học tập PHT Phơng pháp dạy học PPDH Sách giáo khoa SGK Sinh học 8 SH8 Giáo viên GV Trung học cơ sở THCS Thực nghiệm TN Trung ơng TW Sáng kiến kinh nghiệm Môn sinh học 2 Trờng THCS Quảng Lạc GV Nguyễn Khánh Quỳnh Mục lục Trang Lời cảm ơn 1 Các chữ viết tắt trong đề tài 2 Phần I: Mở đầu 5 1. Lý do chọn đề tài 5 1.1. Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phơng pháp dạy học hiện nay 5 1.2. Vai trò của phiếu học tập 6 1.3. Khả năng sử dụng phiếu học tập trong dạy bài 46, 47 Sinh học8 6 1.4.Thực trạng sử dụng phiếu học tập trong dạy học Sinh học hiện nay. 7 2. Mục đích nghiên cứu 7 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 7 4. Các phơng pháp nghiên cứu 7 4.1. Phơng pháp nghiên cứu lý thuyết 7 4.2. Phơng pháp điều tra 8 4.3. Phơng pháp Thực nghiệm s phạm 8 Phần II: Kết quả nghiên cứu 9 1. Cơ sở lý luận của việc sử dụng phiếu học tập trong dạy học bài 9 46, 47 Sinh học 8. 1.1. Khái niệm phiếu học tập 9 1.2. Vai trò phiếu học tập 9 1.3. Các loại phiếu học tập 10 1.4. Cấu trúc phiếu học tập 14 2. Tiềm năng sử dụng phiếu học tập trong dạy học Sinh học bài 46, 47 Sinh học 8 14 Sáng kiến kinh nghiệm Môn sinh học 3 Trờng THCS Quảng Lạc GV Nguyễn Khánh Quỳnh 2.1. Cấu trúc nội dung bài 46 Sinh học 8 14 2.2. Cấu trúc nội dung bài 47 Sinh học 8 16 3.Thực trạng sử dụng phiếu học tập trong bài dạy 46, 47 sinh học 8 3.1. Xác định thực trạng nhằm làm cơ sở thực tiễn 18 3.2. Phơng pháp xác định thực trạng 18 3.3. Kết quả điều tra 18 4. Các biện pháp sử dụng phiếu học tập trong dạy học bài 46,47 Sinh học 8 19 4.1. Sử dụng phiếu học tập để hình thành kiến thức mới. 19 4.2. Sử dụng phiếu học tập để hoàn thiện, hệ thống hoá kiến thức. 20 5. Thực nghiệm s phạm 21 5.1. Nội dung thực nghiệm 21 5.2. Phơng pháp tiến hành thực nghiệm 21 5.3. Kết quả thực nghiệm 31 Phần III: Kết luận và đề nghị 33 1. Kết luận 33 2. Đề nghị 33 Tài liệu tham khảo 35 Sáng kiến kinh nghiệm Môn sinh học 4 Trờng THCS Quảng Lạc GV Nguyễn Khánh Quỳnh Phần I: mở đầu 1. Lý do chọn đề tài: 1.1. Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phơng pháp dạy học hiện nay, nhằm tạo ra những con ngời năng động, sáng tạo tiếp thu đợc những tri thức khoa học kỹ thuật hiện đại của nhân loại, biết tìm ra các giải pháp hợp lý cho những vấn đề trong cuộc sống của bản thân và của xã hội. Trong tình hình hiện nay, nền kinh tế đang phát triển cùng với sự phát triển của xã hội thì khoa học công nghệ cũng phát triển mạnh mẽ. Xã hội đòi hỏi ngời có học vấn hiện đại không chỉ có khả năng lấy ra từ trí nhớ các tri thức dới dạng có sẵn đã lĩnh hội đợc ở nhà trờng phổ thông mà còn phải có năng lực chiếm lĩnh, sử dụng các tri thức mới một cách độc lập, khả năng đánh giá các sự kiện, các t t- ởng các hiện tợng mới một cách thông minh, sáng suốt trong cuộc sống, trong lao động và trong quan hệ với mọi ngời. Chính vì vậy, đứng trớc nhu cầu tất yếu của xã hội, ngành giáo dục phải đổi mới PPDH theo hớng phát huy tính tích cực của học sinh là yêu cầu cấp bách của thời đại, là xu thế tất yếu khách quan. Trong luật giáo dục của nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đợc Quốc hội thông qua tháng 12 năm 1996 ở mục II trong điều 4 đã nêu rõ: "Phơng pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tính tự giác chủ động, t duy sáng tạo của ngời học, bồi dỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập, ý chí vơn lên". Nghị quyết TW2 Ban chấp hành TW Đảng khoá VIII đã nhấn mạnh: "Đổi mới mạnh mẽ phơng pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp t duy sáng tạo của ngời học. Từng bớc áp dụng các phơng pháp tiên tiến và phơng tiện hiện đại vào quá trình dạy - học, bảo đảm điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh nhất là sinh viên đại học. Phát triển mạnh phong trào tự học, tự đào tạo thờng xuyên và rộng khắp trong toàn dân nhất là thanh niên ". Trớc thực tế đó, Nghị quyết số 40/ 2000/QH10, ngày 9 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội khoá X về đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông đã khẳng định: "Mục tiêu của việc đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông lần này là xây dựng nội dung chơng trình, phơng pháp giáo dục, sách giáo khoa phổ thông mới nhằm nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc, phù hợp với Sáng kiến kinh nghiệm Môn sinh học 5 Trờng THCS Quảng Lạc GV Nguyễn Khánh Quỳnh thực tiễn và truyền thống Việt Nam, tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông ở các nớc phát triển trong khu vực và thế giới". Chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 của Đảng ta cũng đề ra nhiệm vụ là: "Khẩn trơng biên soạn và đa vào sử dụng ổn định trong cả nớc bộ chơng trình và sách giáo khoa phổ thông phù hợp với yêu cầu phát triển mới". Bởi vậy, vấn đề đặt ra của ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay là phải đổi mới phơng pháp dạy học theo hớng đề cao vai trò chủ thể hoạt động của học sinh trong học tập là yêu cầu cấp thiết của sự nghiệp giáo dục hiện nay và hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. 1.2. Vai trò của phiếu học tập: Phiếu học tập giúp học sinh biết cách diễn đạt ý tởng của mình bằng ngôn ngữ của chính mình khi nghiên cứu một nội dung sinh học thành một hệ thống kiến thức hoàn chỉnh. Khi sử dụng PHT sẽ rèn luyện cho học sinh các kĩ năng, thao tác hoạt động, phát huy năng lực độc lập nâng cao tinh thần trách nhiệm của học sinh trong học tập, rèn cho học sinh phơng pháp t duy khái quát có khả năng chuyển tải thông tin ở mức độ cao hơn. Quan trọng hơn cả là giúp học sinh vừa chiếm lĩnh kiến thức, vừa nắm vững phơng pháp tái tạo cho bản thân kiến thức đó, phát triển năng lực tự học và thói quen tự học, sáng tạo, giúp học sinh có thể tự học suốt đời - đây là một trong những yêu cầu căn bản của lý luận dạy học nói riêng. Theo tác giả giáo s Trần Bá Hoành cuốn "Kỹ thuật dạy học sinh học - 1996" có viết: "Trong cách dạy học tích cực khi sử dụng phiếu học tập có sự giao tiếp thờng xuyên qua lại giữa thày với trò, giữa trò với trò, bài học đợc xây dựng từ những đóng góp của học sinh thông qua các hoạt động học tập do thày tổ chức". Nh vậy phiếu học tập có vai trò rất lớn hình thành kĩ năng tự lực, sáng tạo và tích cực của học sinh. 1.3. Khả năng sử dụng phiếu học tập trong bài 46,47 Sinh học 8 THCS: Qua phân tích nội dung các bài 46, 47 Sinh học 8 ta thấy rất nhiều nội dung có thể sử dụng phiếu học tập để giúp ngời học tự lực và tích cực trong quá trình học. 1.4. Do thực trạng sử dụng phiếu học tập trong dạy học sinh học hiện nay: Sáng kiến kinh nghiệm Môn sinh học 6 Trờng THCS Quảng Lạc GV Nguyễn Khánh Quỳnh Qua thực tế tiếp xúc những giờ dạy về các bài này cho thấy nhiều giờ dạy một số giáo viên tuy có sử dụng phiếu học tập nhng còn lúng túng về phơng pháp sử dụng phiếu học tập, do đó gặp nhiều khó khăn trong việc đổi mới phơng pháp dạy học hiện nay, đặc biệt là tổ chức các hoạt động nhận thức cho học sinh. Từ những lý do nêu trên và mong muốn góp phần bé nhỏ của mình vào việc tìm tòi các biện pháp thích hợp nhằm tổ chức học sinh học tập tích cực, tự lực trong dạy học Sinh học. Chúng tôi thấy, việc nghiên cứu sử dụng phiếu học tập trong dạy học môn Sinh học nói chung và dạy học bài 46, 47 Sinh học 8 nói riêng là hết sức cần thiết. Vì vậy chúng tôi chọn hớng đề tài: "Sử dụng phiếu học tập để phát huy năng lực độc lập trong dạy học bài 46, 47 Sinh học 8 THCS " 2. Mục đích nghiên cứu: Xác định các biện pháp sử dụng phiếu học tập trong dạy học bài 46, 47 Sinh học 8 nhằm phát huy năng lực độc lập của học sinh. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: 3.1. Hệ thống hoá cơ sở lý luận về sử dụng phiếu học tập trong dạy học Sinh học bài 46, 47 Sinh học 8. 3.2. Phân tích đặc điểm nội dung bà i46, 47 Sinh học 8. 3.3. Xác định thực trạng việc sử dụng phiếu học tập trong dạy học bài 46, 47 Sinh học 8. 3.4. Xác định các biện pháp sử dụng phiếu học tập để dạy bài 46, 47 Sinh học 8. 3.5. Thực nghiệm việc sử dụng phiếu học tập trong dạy học bài 46, 47 Sinh học 8. 4. Các phơng pháp nghiên cứu: 4.1. Phơng pháp nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu các tài liệu, Nghị quyết của Đảng và Nhà nớc về giáo dục, các tài liệu bài viết đề cập đến vấn đề sử dụng phiếu học tập nhằm làm cơ sở lý thuyết cho đề tài. 4.2. Phơng pháp điều tra: Sáng kiến kinh nghiệm Môn sinh học 7 Trờng THCS Quảng Lạc GV Nguyễn Khánh Quỳnh Trực tiếp điều tra: Tôi điều tra trực tiếp bằng cách dự giờ, trao đổi với một số giáo viên dạy Sinh học 8 ở một số trờng bạn nhằm xác định thực trạng sử dụng phiếu học tập và hiệu quả của việc sử dụng đó. 4.3. Thực nghiệm s phạm: Tiến hành thực nghiệm s phạm nhằm kiểm tra có hiệu quả về biện pháp sử dụng phiếu học tập đã đề xuất. Xử lí các số liệu bằng thống kê toán học. Sử dụng các tham số theo tỷ lệ %. Lớp thực nghiệm là lớp 8A Lớp đối chứng là lớp 8B Trình độ 2 lớp tơng đơng nhau, tôi thực hiện dạy các bài 46, 47 Sinh học8. Sáng kiến kinh nghiệm Môn sinh học 8 Trờng THCS Quảng Lạc GV Nguyễn Khánh Quỳnh Phần II: kết quả nghiên cứu 1. Cơ sở lý luận của việc sử dụng phiếu học tập trong dạy học Sinh học bài 46, 47 Sinh học 8: 1.1. Khái niệm phiếu học tập: Về khái niệm phiếu học tập, tác giả PGS.TS. Nguyễn Đức Thành đã xây dựng khái niệm nh sau: "Để tổ chức các hoạt động của học sinh, ngời ta phải dùng các phiếu hoạt động học tập gọi tắt là phiếu học tập. Còn gọi cách khác là phiếu hoạt động hay phiếu làm việc. Phiếu học tập là những tờ giấy rời, in sẵn những công tác độc lập hay làm theo nhóm nhỏ, đợc phát cho học sinh để học sinh hoàn thành trong một thời gian ngắn của tiết học. Trong mỗi phiếu học tập có ghi rõ một vài nhiệm vụ nhận thức nhằm hớng tới hình thành kiến thức, kĩ năng hay rèn luyện thao tác t duy để giao cho học sinh ". Nội dung hoạt động đợc ghi trong phiếu có thể là tìm ý điền tiếp hoặc tìm thông tin phù hợp với yêu cầu của hàng và cột, hoặc trả lời câu hỏi. Nguồn thông tin để học sinh hoàn thành phiếu học tập có thể từ tài liệu giáo khoa, từ hình vẽ, từ các thí nghiệm, từ mô hình, mẫu vật hoặc sơ đồ hoặc từ những mẩu t liệu đợc giáo viên giao cho mỗi học sinh su tầm trớc khi học. Vậy theo tôi, phiếu học tập về mục tiêu nó là một trong những công cụ cá thể hoá hoạt động học tập của học sinh , là công cụ hữu hiệu trong việc xử lý thông tin ngợc. 1.2. Vai trò phiếu học tập: Theo tác giả PGS. TS. Nguyễn Đức Thành : "Phiếu học tập có u thế hơn câu hỏi, bài tập ở chỗ muốn xác định một nội dung kiến thức nào đó thoả mãn nhiều tiêu chí hoặc xác định nhiều nội dung từ các tiêu chí khác nhau, nếu diễn đạt bằng câu hỏi thì dài dòng. Ta có thể thay bằng một bảng có các tiêu chí thuộc các cột, các hàng khác nhau. Học sinh căn cứ vào tiêu chí ở cột và hàng để tìm ý điền vào ô trống cho phù hợp. Nh vậy giá trị lớn nhất của phiếu học tập là với nhiệm vụ học tập phức tạp đợc định hớng rõ ràng, diễn đạt ngắn gọn bằng một bảng gồm có các hàng, cột ghi rõ các tiêu chí cụ thể". Theo tôi, phiếu học tập có vai trò: thông tin đợc truyền nhanh (bằng thị giác) và lu giữ trong óc học sinh lâu hơn. Với thời gian định lợng đợc tính toán sẵn học sinh có thời gian suy nghĩ, thảo luận lâu hơn. Ngoài ra phiếu học tập dễ động viên đa số học sinh tích cực hoạt động, học sinh có thể phát hiện đợc năng lực Sáng kiến kinh nghiệm Môn sinh học 9 [...]... dạy học bộ môn, đồ dùng trực quan có chất lợng, đặc biệt có đủ máy chiếu thuận lợi cho việc sử dụng phiếu học tập 2.5 Giáo viên dạy học sinh học nói chung và sinh học 8 nói riêng cần có sự nghiên cứu, đổi mới PPDH theo những định hớng của chơng trình mới để tổ chức bài học với các hoạt động học tập có sử dụng PHT để phát huy năng lực độc lập của học sinh trên lớp một cách có hiệu quả góp phần phát huy. .. huy năng lực độc lập, tính tích cực của học sinh trong dạy học bài 46, 47 Sinh học 8 1.2 Phân tích nội dung chơng trình SGK Sinh học 8 chúng tôi đã xác định đợc những nội dung kiến thức có thể sử dụng PHT để dạy bài 46, 47 Sinh học 8 1.3 Tiến hành phân loại PHT theo các tiêu chí khác nhau 1.4 Xác định qui trình hoàn thành PHT nhằm phát huy năng lực độc lập trong dạy học Sinh học bài 46, 47 Sinh học. .. định mục tiêu dạy học cụ thể, để từ mục tiêu cụ thể mà sử dụng PHT phù hợp để học sinh nắm vững kiến thức, kĩ năngphát triển năng lực nhận thức Để học sinh phát triển kĩ năng quy nạp, khái quát hoá kiến thức ta có thể sử dụng PHT sau: 4.1.5 Sử dụng PHT để phát triển kĩ năng suy luận đề xuất giả thuyết: Trong những nội dung cần nghiên cứu, để giúp học sinh tìm ra kiến thức mới bằng kĩ năng suy luận,... thấy rằng việc sử dụng PHT trong dạy học sinh học 8 nói chung và các bài 46, 47 Sinh học 8 nói riêng là có hiệu quả và có tính khả thi, đề nghị đợc đa vào ứng dụng để nâng cao chất lợng học tập của học sinh 2.2 Cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các biện pháp sử dụng PHT để phát huy năng lực độc lập đã đợc biên soạn trong SGK sinh học 8, bao gồm cả Sáng kiến kinh nghiệm 32 Môn sinh học Trờng THCS Quảng... từng bài mà lựa chọn dạng phiếu học tập cho phù hợp Giáo viên nên tự biên soạn những phiếu học tập rồi nhân bản bằng cách phôtô phát cho cả lớp hay cho một nhóm học sinh theo yêu cầu s phạm của tiết học Nếu giáo viên có trình độ và kinh nghiệm thì những phiếu do giáo viên tự biên soạn này có thể đáp ứng đúng nhu cầu và sát với trình độ học sinh của mình hơn những phiếu học tập do các chuyên gia biên soạn. .. việc hoàn thành phiếu học tập, học sinh tự đánh giá đợc hoạt động tích cực, tạo đợc hứng thú trong giờ học, kích thích t duy của học sinh Khi dùng phiếu học tập, giáo viên có thể kiểm soát đánh giá đợc trình độ của học sinh và từ đó có những điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với đối tợng và tăng hiệu quả dạy học 1.3 Các loại phiếu học tập: Trong dạy học sinh học ta thờng sử dụng nhiều dạng phiếu khác nhau,... thăng bằng cho cơ thể 4 Não giữa gồm có đồi thị và vùng dới đồi 1.4 Cấu trúc phiếu học tập: + Thành phần cấu tạo của phiếu học tập: Về giá trị dạy học, thì phiếu học tập là tài liệu hớng dẫn học, nghĩa là hớng dẫn học sinh trình tự thực hiện các thao tác, để tìm ra đợc kết quả học tập Do vậy thành phần cấu tạo của phiếu học tập phải là: - Phần dẫn hay là dẫn dắt - Phần hoạt động hay là các công việc... sử dụng vào việc tái hiện kiến thức cha đạt đợc khả năng tự lực, độc lập làm việc của học sinh trong việc tìm kiến thức mới 4 Các biện pháp sử dụng PHT trong dạy học bài 46, 47 Sinh học 8: 4.1 Sử dụng PHT để hình thành kiến thức mới: Trong khi hình thành kiến thức mới, học sinh cần đợc rèn luyện các thao tác trong từng hoạt động học tập Kết quả hoạt động chính là những vấn đề cần học Do vậy khi sử dụng. .. pháp dạy học dùng PHT trong dạy học bài 46, 47 Sinh học 8 Xin thày cô vui lòng điền những thông tin sau: Mức độ sử dụng PHT Không ít sử dụng thờng xuyên Bài dạy Thờng xuyên Không sử dụng Bài 46 Bài 47 3.3 Kết quả điều tra đợc thể hiện trong bảng sau: Bài dạy Mức độ sử dụng Thờng xuyên SL % Sáng kiến kinh nghiệm Không thờng xuyên ít sử dụng Không sử dụng SL SL SL % % 18 Cách sử dụng % Môn sinh học Trờng... sinh học" NXB GDHN 8 Trần Bá Hoành (2000) "Đổi mới phơng pháp dạy học ở trờng THCS" NXB GDHN 9 Trần Bá Hoành - Trịnh Nguyên Giao (2000) "Phát triển các phơng pháp học tập tích cực trong bộ môn sinh học" NXB GDHN 10 Nguyễn Đức Thành (2005) "Chuyên đề tổ chức hoạt động học tập trong dạy học sinh học ở trờng trung học phổ thông" 11 Kharlamop I F (1971) "Phát huy tính tích cực của học sinh nh thế nào" tập . pháp sử dụng phiếu học tập trong dạy học bài 46,47 Sinh học 8 19 4.1. Sử dụng phiếu học tập để hình thành kiến thức mới. 19 4.2. Sử dụng phiếu học tập để hoàn. dạy học bài 9 46, 47 Sinh học 8. 1.1. Khái niệm phiếu học tập 9 1.2. Vai trò phiếu học tập 9 1.3. Các loại phiếu học tập 10 1.4. Cấu trúc phiếu học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn SKKN-Sử dụng phiếu học tập để phát huy năng lực độc lập, Bài soạn SKKN-Sử dụng phiếu học tập để phát huy năng lực độc lập, Bài soạn SKKN-Sử dụng phiếu học tập để phát huy năng lực độc lập

Từ khóa liên quan