Bài soạn SKKN- Một số phương pháp dạy học lồng ghép nhằm khai thác có hiệu quả nội dung GD SKSS cho HS qua 1 số bài ở SGK Sinh học 8

22 902 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 20:11

Trường THCS Nguyễn Trãi PhÇn I: më ®Çu I/ LÝ do lùa chän ®Ị tµi: - Ti vÞ thµnh niªn lµ mét giai ®o¹n ph¸t triĨn ®Ỉc biƯt (tõ 10 – 19 ti) vµ m¹nh mÏ trong ®êi cđa mçi con ngêi. §©y chÝnh lµ giai ®o¹n chun tiÕp tõ trỴ con thµnh ngêi lín vµ ®ỵc ®Ỉc trng vỊ sù ph¸t triĨn m¹nh mÏ c¶ vỊ thĨ chÊt lÉn tinh thÇn, t×nh c¶m vµ kh¶ n¨ng hßa nhÊt céng ®ång. - VÊn ®Ị giáo dục sức khỏe sinh sản (GD SKSS) cho løa ti vò thành niên (VTN) cã ý nghÜa ®Ỉc biƯt quan träng. Ti vÞ thµnh niªn ®ỵc b¾t ®Çu lµ giai ®o¹n d¹y th×, chÝn mi giíi tÝnh, khi ®ã nh÷ng chøc n¨ng sinh s¶n cđa hƯ c¬ quan sinh dơc b¾t ®Çu häat ®éng vµ ¶nh hëng m¹nh ®Õn sù ph¸t triĨn c¬ thĨ vµ nh©n c¸ch cđa vÞ thµnh niªn. §©y còng lµ giai ®o¹n cã nhiỊu biÕn ®éng m¹nh vỊ t©m sinh lÝ, b¾t ®Çu cã nh÷ng biĨu hiƯn quan träng vµ ®iĨn h×nh cđa ®êi sèng tÝnh dơc (b¾t ®Çu cã kinh ngut, cã hiƯn tỵng méng tinh, cã nhu cÇu thđ d©m .), ®· xt hiƯn nh÷ng rung c¶m yªu ®¬ng á løa ti nµy, c¸c em quan t©m nhiỊu ®Õn vÊn ®Ị vỊ t×nh dơc, vỊ sinh në, vỊ kinh ngut, vỊ t×nh yªu .nhng l¹i rÊt Ýt hiĨu biÕt vỊ vÊn ®Ị nµy. - Nh÷ng biÕn ®ỉi vỊ t©m sinh lÝ ¶nh hëng m¹nh ®Õn lèi sèng, nÕp sinh ho¹t, quan hƯ x· héi vµ sù ph¸t triĨn nh©n c¸ch. Tuy nhiªn, ®©y còng lµ nh÷ng vÊn ®Ị cha ®ỵc nhiỊu bËc phơ huynh quan t©m. V¨n hãa phÈm ®åi trơy, nh÷ng nÕp sinh ho¹t kh«ng lµnh m¹nh, ¨n ch¬i, ma tóy, thc l¾c lµm cho c¸c em dƠ bÞ l«i cn, bÞ sa ng·, bÞ x©m h¹i t×nh dơc, . - Mơc tiªu chung cđa m«n C¬ thĨ ngêi vµ vƯ sinh ë THCS (líp 8) lµ cung cÊp cho häc sinh nh÷ng hiĨu biÕt khoa häc vỊ ®Ỉc ®iĨm cÊu t¹o vµ mäi häat ®éng sèng cđa con ngêi. Trªn c¬ së ®ã, ®Ị ra c¸c biƯn ph¸p vƯ sinh, rÌn lun th©n thĨ, b¶o vƯ vµ t¨ng cêng søc kháe, n©ng cao n¨ng st vµ hiƯu qu¶ häc tËp, gãp phÇn thùc hiƯn mơc tiªu ®µo t¹o nh÷ng con ngêi lao ®éng linh ho¹t, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triĨn kinh tÕ x· héi cđa ®Êt níc. - Tuy nhiªn, nh÷ng kiÕn thøc vỊ SKSS ®èi víi sù tiÕp nhËn cđa HS cßn nhiỊu e ng¹i. Víi mong mn gióp HS tÝch cùc vµ chđ ®éng trong viƯc tiÕp thu chđ ®Ị nµy, tõ ®ã c¸c em cã thĨ tù gi¶i ®¸p nh÷ng tß mß, th¾c m¾c cđa b¶n th©n ®ång thêi cã nh÷ng hµnh trang cÇn thiÕt cho viƯc ch¨m sãc søc kháe b¶n th©n m×nh, t«i ®· m¹nh d¹n thùc hiƯn t×m hiĨu vµ thu thËp: “ mét sè ph¬ng ph¸p d¹y häc lång ghÐp nh»m khai th¸c cã hiƯu qu¶ néi dung GD SKSS cho HS qua 1 sè bµi ë SGK Sinh häc 8”. II/ Mơc ®Ých nghiªn cøu: N©ng cao chÊt lỵng lÜnh héi vỊ kiÕn thøc søc kháe sinh s¶n cho HS líp 8 th«ng qua mét sè bµi trong ch¬ng tr×nh SGK Sinh häc 8. S¸ng kiÕn kinh nghiƯm – Gv thực hiện:Phan Thanh Phương trang 1 Trường THCS Nguyễn Trãi III/ §èi t ỵng nghiªn cøu: - C¸c biƯn ph¸p d¹y häc nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng tiÕp thu kiÕn thøc SKSS cho HS líp 8. - Mét sè bµi cã néi dung chøa kiÕn thøc vỊ GD SKSS trong ch¬ng tr×nh Sinh häc 8. IV/ Kh¸ch thĨ nghiªn cøu: - Häc sinh líp 8 vµ qu¸ tr×nh d¹y häc Sinh häc 8 ë trêng THCS Nguyễn Trãi V/ Ph¹m vi nghiªn cøu: - Ph¬ng ph¸p d¹y häc lång ghÐp nh»m n©ng cao chÊt lỵng lÜnh héi kiÕn thøc SKSS cho HS líp 8. - D¹y minh häa qua bµi “ tun sinh dơc” t¹i c¸c líp 8/1, 8/2, 8/3 và 8/4 trêng THCS Nguyễn Trãi. VI/ Gi¶ thut khoa häc: Nhu cÇu t×m hiĨu vỊ b¶n th©n ë HS líp 8, ®Ỉc biƯt lµ t×m hiĨu c¸c vÊn ®Ị liªn quan ®Õn SKSS lµ rÊt lín. Nhng, GD SKSS thêng Ýt ®ỵc c¸c bËc phơ huynh quan t©m tíi víi nhiỊu lÝ do kh¸c nhau. Ch¬ng tr×nh häc SGK Sinh häc 8 lµ mét kªnh th«ng tin quan träng vµ chÝnh x¸c gi¶i ®¸p th¾c m¾c cđa HS. Tuy nhiªn, ®©y còng lµ phÇn kiÕn thøc mang tÝnh tÕ nhÞ vµ cßn nhiỊu e ng¹i trong sù tiÕp nhËn cđa HS, nÕu GV kh«ng cã c¸c biƯn ph¸p phï hỵp víi t©m lÝ HS th× HS sÏ dƠ nhµm ch¸n vµ ng¹i khi tiÕp thu c¸c kiÕn thøc vỊ SKSS VII/ NhiƯm vơ cđa ®Ị tµi: - T×m hiĨu c¸c bµi thc ch¬ng tr×nh líp 8 chøa néi dung gi¸o dơc SKSS. - Nghiªn cøu vỊ høng thó cđa HS víi kiÕn thøc vỊ SKSS. - Nghiªn cøu lÝ ln vỊ c¸c ph¬ng ph¸p gi¸o dơc SKSS vµ gi¸o dơc giíi tÝnh cho HS trong nhµ trêng. - Tỉ chøc d¹y minh häa ¸p dơng c¸c biƯn ph¸p trªn vµo 1 tiÕt häc thĨ. - Ph©n tÝch kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ rót ra kÕt ln. VIII/ Ph ¬ng ph¸p nghiªn cøu: 1/ Ph¬ng ph¸p ®äc tµi liƯu (nghiªn cøu lÝ ln): - SGK Sinh häc 8 vµ S¸ch gi¸o viªn. - Tµi liƯu vỊ ph¬ng ph¸p gi¸o dơc SKSS trong nhµ trêng. 2/ Ph¬ng ph¸p ®iỊu tra: Sư dơng phiÕu ®Ĩ ®iỊu tra thùc tr¹ng vỊ høng thó cđa HS víi c¸c kiÕn thøc vỊ SKSS vµ c¸c u tè ¶nh hëng ®Õn thùc tr¹ng ®ã. 3/ Ph¬ng ph¸p quan s¸t, ®µm tho¹i: - Dù giê, quan s¸t qu¸ tr×nh häc tËp, th¸i ®é cđa HS trong qu¸ tr×nh häc vỊ SKSS. - Trao ®ỉi t×m hiĨu ®èi tỵng HS. - Trß chun víi HS ®Ĩ t×m c¸c c¸c biĨu hiƯn cđa HS cã liªn quan ®Õn viƯc lÜnh héi kiÕn thøc vỊ SKSS. IX/ CÊu tróc ®Ị tµi: Gåm 3 phÇn: S¸ng kiÕn kinh nghiƯm – Gv thực hiện:Phan Thanh Phương trang 2 Trửụứng THCS Nguyeón Traừi + Phần mở đầu: + Phần nội dung: - Chơng I: Những nội dung về GD SKSS đợc triển khai thông qua chơng trình Sinh học 8 cho VTN . - Chơng II: Bớc đầu tìm hiểu về các phơng pháp GDSKSS trong nhà trờng. - Chơng III: Minh họa áp dụng một vài biện pháp lồng ghép qua bài dạy Tuyến sinh dục. + Phần kết luận và khuyến nghị. Phần II: Nội dung. Chơng I: Những nội dung về GD SKSS đợc triển khai thông qua chơng trình Sinh học 8. I/ Vài nét về lịch sử vấn đề nghiên cứu: Trong những thập kỉ vừa qua, thế giới kể cả Việt nam đã những thay đổi đáng kể. Những thay đổi này ảnh hởng rất lớn đến thanh thiếu niên, những ngời không giống với cha mẹ họ. Họ phải đối mặt với nhiều thách thức và các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị cho tơng lai của mình. Nhận thức về quan hệ tình dục, tình yêu, hôn nhân và sinh sản đang thay đổi. Rõ ràng, nhiều thanh thiếu niên bắt đầu quan hệ tình dục trong khi Sáng kiến kinh nghiệm Gv thửùc hieọn:Phan Thanh Phửụng trang 3 Trường THCS Nguyễn Trãi kh«ng hiĨu biÕt ®óng ®¾n vỊ SKSS VTN. Sù thiÕu hiĨu biÕt nµy cã thĨ ®Èy c¸c em g¸i vµo nguy c¬ cã thai ngoµi ý mn, t×nh tr¹ng n¹o ph¸ thai hc m¾c c¸c bƯnh l©y trun qua quan hƯ t×nh dơc, kĨ c¶ HIV/AIDS. GD SKSS vÞ thµnh niªn cã thĨ gióp líp trỴ cã cc sèng lµnh m¹nh vµ h¹nh phóc, ng¨n ngõa nh÷ng nguy c¬ nãi trªn vµ n©ng cao SKSS sau nµy. ë nhiỊu n¬i, nhÊt lµ ë ViƯt nam – n¬i vÉn mang ®Ëm t tëng vµ nỊn v¨n hãa ph¬ng §«ng, th«ng tin vỊ t×nh dơc vµ SKSS vÞ thµnh niªn lµ kh«ng cã vµ viƯc th¶o ln vỊ t×nh dơc thêng bÞ cÊm kÞ. NhiỊu ngêi cßn nghÜ r»ng viƯc ®a GD SKSS vµo ch¬ng tr×nh häc sÏ khiÕn líp trỴ sÏ cã quan hƯ t×nh dơc sím h¬n vµ nhiỊu h¬n. Tuy nhiªn, hµng lo¹t c¸c nghiªn cøu cho thÊy, h×nh thøc gi¸o dơc nµy sÏ lµm cho thanh niªn ®· cã quan hƯ t×nh dơc chÊp nhËn nh÷ng hµnh vi t×nh dơc an toµn h¬n, còng nh cho thÊy r»ng líp trỴ ®· b¾t ®Çu quan hƯ t×nh dơc mn h¬n hc gi¶m bít ho¹t ®éng t×nh dơc nãi chung. ë nhiỊu níc, cha mĐ ®ỵc xem lµ nh÷ng ngêi cã tr¸ch nhiƯm chÝnh trong viƯc GD SKSS cho vÞ thµnh niªn. Nhng trªn thùc tÕ, cha mĐ thêng thiÕu hiĨu biÕt chÝnh x¸c vỊ chđ ®Ị nµy, hc kh«ng biÕt c¸ch nãi chun víi con trai, con g¸i cđa hä vỊ vÊn ®Ị tÕ nhÞ nµy. C¸c nghiªn cøu còng chØ ra r»ng líp trỴ nãi chung thÝch thu lỵm nh÷ng th«ng tin lo¹i nµy tõ nh÷ng ngêi kh¸c, hay ngn kh¸c (nh ®µi, b¸o .) h¬n lµ tõ cha mĐ. Hä Ýt khi tranh ln víi cha mĐ hc ngêi lín h¬n m×nh vỊ c¸c chđ ®Ị t×nh dơc (vÝ dơ nh giao hỵp, t×nh dơc vµ nh÷ng së thÝch trong quan hƯ t×nh dơc, kinh ngut). HÇu hÕt nh÷ng th«ng tin nµy thêng ®Õn tõ b¹n bÌ ®ång løa, nh÷ng ngêi còng Ýt kinh nghiƯm vµ thiÕu hiĨu biÕt, hc hiĨu biÕt sai nh hä, hc tõ c¸c ph¬ng tiƯn trun th«ng kh«ng ®ỵc kiĨm so¸t. Thanh thiÕu niªn thêng kh«ng biÕt c¬ thĨ hä thùc hiƯn chøc n¨ng sinh dơc vµ sinh s¶n nh thÕ nµo, vµ thêng mong mn cã c¬ héi trao ®ỉi nh÷ng vÊn ®Ị nµy víi mét ngêi lín ti hiĨu biÕt vỊ vÊn ®Ị vµ kh«ng chØ trÝch hä. Thanh niªn cha cã gia ®×nh thêng kh«ng biÕt, kh«ng tiÕp cËn ®ỵc tíi nh÷ng dÞch vơ kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh vµ nh vËy nguy c¬ mang thai ngoµi ý mn lµ rÊt cao, hc m¾c bƯnh l©y trun qua quan hƯ t×nh dơc, kĨ c¶ l©y nhiƠm HIV/AIDS. Cung cÊp th«ng tin vỊ GD SKSS vµ søc kháe t×nh dơc lµ mét vÊn ®Ị tÕ nhÞ. Ngêi lín – dï lµ cha mĐ, thÇy c« gi¸o hay bÊt cø ai - ®Ịu kh«ng mn nãi chun t×nh dơc, vµ thêng kh«ng mn ®èi mỈt víi mét thùc tÕ lµ vÞ thµnh niªn cã thĨ ®· cã quan hƯ t×nh dơc. V× vËy, viƯc cung cÊp th«ng tin vỊ GD SKSS cho vÞ thµnh niªn lµ viƯc lµm cÇn thiÕt, nh»m gióp thanh thiÕu niªn tù kh¸m ph¸ c¸c quan ®iĨm, tiªu chn vµ cã sù lùa chän riªng, ®ång thêi n©ng cao kiÕn thøc vµ hiĨu biÕt vỊ c¸c vÊn ®Ị SKSS. II/ §Ỉc ®iĨm cđa VTN khu vùc tr êng THCS Nguyễn Trãi xã Cam An Bắc : S¸ng kiÕn kinh nghiƯm – Gv thực hiện:Phan Thanh Phương trang 4 Trường THCS Nguyễn Trãi Khu vùc xã Cam An Bắc n»m ë khu vực mà đa số người dân làm nông nghiệp là chính. Tuy nhiên, khu vùc nµy vµ c¸c khu l©n cËn, tr×nh ®é v¨n hãa đang ngày càng ®ỵc n©ng cao vµ nh÷ng thay ®ỉi lín vỊ gi¸ trÞ v¨n hãa – kÕt qu¶ cđa sù thay ®ỉi nhanh chãng vỊ kinh tÕ x· héi, toµn cÇu hãa, ®« thÞ hãa, sù tiÕp xóc vµ sư dơng réng r·i c«ng nghƯ th«ng tin – quy m« gia ®×nh gi¶m, .cã nhiỊu ¶nh hëng tíi hµnh vi t×nh dơc vµ SKSS ë ti VTN. VTN lµ mét bé phËn lín d©n c, nªn bÊt kú mét thay ®ỉi nµo vỊ c¸ch gi¸o dơc, hµnh vi, ti kÕt h«n vµ lèi sèng cđa VTN ®Ịu cã ¶nh hëng quan träng tíi x· héi n¬i hä ®ang sèng. Theo c¸c ph©n tÝch khoa häc, thêi k× gi÷a chÝn mi t×nh dơc vµ ti kÕt h«n t¨ng lªn. Thªm vµo ®ã, nh÷ng phong tơc trun thèng gióp ng¨n chỈn quan hƯ t×nh dơc tríc h«n nh©n b¾t ®Çu bÞ xãi mßn. Nh÷ng thay ®ỉi nµy còng lµm ¶nh hëng tíi hµnh vi t×nh dơc ë c¶ em trai còng nh em g¸i. Tríc ®©y, quan hƯ t×nh dơc tríc h«n nh©n ®èi víi phơ n÷ lµ hµnh vi kh«ng ®ỵc chÊp nhËn, cßn ®èi víi nam giíi, kĨ c¶ nh÷ng ngêi “®ang trë thµnh ®µn «ng”, vÊn ®Ị nµy thêng ®ỵc bá qua. Nhng ®iỊu nµy giê ®©y còng ®ang thay ®ỉi: quan hƯ t×nh dơc trong sè VTN (kĨ c¶ nam vµ n÷) cha cã gia ®×nh ®ang t¨ng lªn. NhiỊu thông tin cho thÊy kh«ng Ýt thanh niªn ë khu vùc ®· cã quan hƯ t×nh dơc, mµ phÇn lín lµ quan hƯ t×nh dơc kh«ng an toµn tríc h«n nh©n. HËu qu¶ lµ, nguy c¬ mang thai ngoµi ý mn vµ m¾c c¸c bƯnh l©y trun qua quan hƯ t×nh dơc, không loại trừ HIV/AIDS ë thanh thiÕu niªn. BÊt kĨ viƯc cã thai x¶y ra trong hay ngoµi h«n nh©n, th× mang thai sím còng cã nh÷ng rđi ro søc kháe nghiªm träng, ®Ỉc biƯt lµ ®èi víi VTN sèng trong nh÷ng ®iỊu kiƯn thiÕu thèn, Ýt cã kh¶ n¨ng sư dơng c¸c dÞch vơ y tÕ. H¬n n÷a, phÇn lín nh÷ng trêng hỵp cã thai ngoµi ý mn thêng chän gi¶i ph¸p n¹o ph¸ thai (thêng lµ trong ®iỊu kiƯn kh«ng an toµn víi nguy c¬ cao) g©y biÕn chøng l©u dµi, nghiªm träng vµ thËm chÝ, cã thĨ dÉn tíi c¸i chÕt. MỈc dï VTN thc c¶ hai giíi ®Ịu ®èi mỈt víi nh÷ng nguy c¬ ®ã, nhng ë n÷ , nh÷ng nguy c¬ nµy ®Ỉc biƯt lín. VỊ c¶ thĨ chÊt lÉn tinh thÇn, c¸c em g¸i ph¶i chÞu ®ùng nh÷ng hËu qu¶ bÊt lỵi vỊ SKSS do bÞ l¹m dơng t×nh dơc vµ nh÷ng quan hƯ t×nh dơc kh«ng an toµn, còng nh thiÕu kh¶ n¨ng tiÕp cËn nh÷ng dÞch vơ SKSS, kĨ c¶ kh¶ n¨ng tiÕp cËn th«ng tin vµ ngn cung cÊp c¸c ph¬ng tiƯn tr¸nh thai. C¸c hËu qu¶ do thiÕu nh÷ng hiĨu biÕt cÇn thiÕt kh«ng chØ ¶nh hëng nghiªm träng ®èi víi b¶n th©n VTN mµ cßn gi¸n tiÕp ¶nh hëng tíi ngn lùc x· héi, sù ph¸t triĨn kinh tÕ x· héi vµ c¶ t¬ng lai cđa vïng vµ cđa ®Êt níc. III/ Nh÷ng néi dung GD SKSS trong ch ¬ng tr×nh SGK Sinh häc 8 Nh÷ng nhu cÇu chung nhÊt vỊ th«ng tin cÇn ®ỵc cung cÊp lµ: S¸ng kiÕn kinh nghiƯm – Gv thực hiện:Phan Thanh Phương trang 5 Trửụứng THCS Nguyeón Traừi Đối với các em chuẩn bị bớc vào tuổi dạy thì, cần cung cấp các thông tin về những biến đổi về thể chất, tình cảm và tâm lí sắp diễn ra để các em không bỡ ngỡ, lo lắng khi nó xảy đến. Điều quan trọng khác là cung cấp thông tin về cách giữ vẹ sinh, chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thể và cách giữ gìn các quan hệ tốt và lành mạnh với cha mẹ và bạn bè, kể cả bạn khác giới. Thêm nữa các em cũng cần biết về các quan sinh dục và chức năng của chúng để chuẩn bị cho tơng lai của bản thân. Đối với các em trong tuổi dạy thì, cần cung cấp thêm những thông tin về các biện pháp tránh thai và cách tránh các bệnh lây qua quan hệ tình dục. nớc ta, hầu hết các em trong độ tuổi 10 14 và 15 -19 đang theo học các trờng. Đợc sự quan tâm của nhà nớc, hệ thống GD SKSS cho VTN đợc đa một cách hệ thống vào cuối chơng trình của SGK Sinh học 8. Cụ thể nh sau: Vị trí bài Tên bài Nội dung bản Lu ý Bài 58 Tuyến Sinh dục - Nêu đợc chức năng của tinh hoàn và buồng trứng. Kể tên các hoocmon sinh dục nam và hoocmon sinh dục nữ. - Những ảnh hởng của hoocmon sinh dục nam và nữ đến những biến đổi thể của tuổi dậy thì. Giáo dục ý thức giữ vệ sinh và bảo vệ thể. Bài 60 quan sinh dục nam - Xác định đợc các bộ phận trong quan sinh dục nam và đờng đi của tinh trùng từ nơi sản sinh đến khi ra ngoài thể.Nêu đợc chức năng của các bộ phận đó. - Nêu rõ đặc điểm của tinh trùng Giáo dục nhận thức đúng đắn về quan sinh sản của thể. Bài 61 quan sinh dục nữ - Xác định và nêu đợc chức năng bản các bộ phận của quan sinh dục nữ. - Nêu đặc điểm đặc biệt của trứng. Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo vệ quan sinh dục Bài 62 Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai - Nêu đợc những điều kiện của sự thụ tinh và sự thụ thai. - Sự nuôi dỡng thai trong quá trình mang thai và điều kiện Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh kinh nguyệt. Sáng kiến kinh nghiệm Gv thửùc hieọn:Phan Thanh Phửụng trang 6 Trửụứng THCS Nguyeón Traừi đảm bảo cho thai phát triển. - giải thích hiện tợng kinh nguyệt. Bài 63 sở khoa học của các biện pháp tránh thai - ý nghĩa của cuộc vận động sinh đẻ kế hoạch trong kế hoạch hóa gia đình. - Những nguy khi thai tuổi VTN. - sở khoa học của các biện pháp tránh thai Giáo dục ý thức tự bảo vệ mình, tránh mang thai tuổi VTN Bài 64 Các bệnh lây qua đờng sinh dục - Tác hại của một số bệnh tình dục phổ biến (lậu, giang mai, HIV/AIDS) đối với sức khỏe và việc sinh con. - Các con đờng lây truyền và cách phòng tránh. Giáo dục ý thức tự giác phòng tránh, sống lành mạnh. Bài 65 Đại dịch AIDS Thảm họa của loài ngời. - Tác hại của AIDS và virus HIV. - Các con đờng lây truyền và cách phòng ngừa bệnh AIDS Sống lành mạnh và quan hệ tình dục an toàn. Chơng II: Bớc đầu tìm hiểu về các phơng pháp GD SKSS trong nhà trờng. I/ Tìm hiểu hứng thú của HS với các kiến thức về SKSS. Để tìm hiểu hứng thú của HS với các kiến thức về SKSS và cách tiếp nhận chúng, tôi đã dùng phiếu điều tra và trò chuyện với các HS lớp 8. Sau khi tìm hiểu, tôi rút ra nhận xét nh sau: + Hầu hết HS cho rằng cần thiết phải đa nội dung GD SKSS vào chơng trình học. + Đa số HS tự tìm hiểu thông qua bạn bè, anh chị, sách báo, một số ít đợc ngời lớn, cha mẹ, ông bà hớng dẫn. + Nhiều HS còn e ngại khi nói hoặc hỏi các vấn đề liên quan đến SKSS, nhất là trong lớp cả các bạn khác giới. + Nhiều HS cũng cho rằng kiến thức SKSS cung cấp thành hệ thống nh SGK là rất hay nh- ng nên thêm những giờ ngoại khóa để thể tìm hiểu cụ thể và kĩ hơn. Phần lớn HS còn thấy e ngại trong việc tiếp thu các kiến thức về SKSS trong nhà trờng, nguyên nhân chủ yếu là do các quan niệm, phong tục, lối sống . cha đổi mới, vẫn còn mang nặng t tởng kín đáo của ngời á đông. Tuy nhiên, HS cũng thấy đợc sự cần thiết của việc đa nội Sáng kiến kinh nghiệm Gv thửùc hieọn:Phan Thanh Phửụng trang 7 Trửụứng THCS Nguyeón Traừi dung GD SKSS vào chơng trình học. Thậm chí, nhiều HS còn cho rằng nhà trờng nên dạy kiến thức về SKSS sớm hơn hay tổ chức các buổi ngoại khóa về SKSS cho HS vì ngày nay, do điều kiện cuộc sống đợc nâng cao, nhiều HS dậy thì sớm. Trong khi đó, chơng trình lớp 7, các em mới chỉ đợc học về thể động vật chứ cha biết gì về thể ngời. Sau khi xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên đánh dấu tuổi dậy thì nh hiện tợng kinh nguyệt nữ và xuất tinh các em nam, thì các em luôn quan tâm tìm hiểu về thể mình nhiều hơn. Là vấn đề tế nhị, nên sự tìm hiểu của các em gặp nhiều khó khăn và ngại. Do vậy, trong việc GD SKSS cho HS, GV tr- ớc hết cần thái độ tự nhiên, nghiêm túc trong quá trình giảng dạy; kiến thức chuẩn xác và kết hợp các phơng pháp dạy phù hợp khắc phục tính e ngại của HS. II/ Một số ph ơng pháp dạy học giáo dục SKSS. Nh đã nêu trên, GDSKSS VTN nhằm cung cấp kiến thức và sự hiểu biết về các vấn đề dân số, SKSS và sức khỏe tình dục cho vị thành niên, đồng thời nhằm hình thành và phát triển thái độ, hành vi giúp học sinh đợc những quyết định trách nhiệm liên quan đến lĩnh vực này cho hiện tại cũng nh tơng lai. Nh chúng ta đã biết, khoảng cách giữa kiến thức và hành vi của con ngời. Vì vậy, GD SKSS VTN không nên chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức mà còn phải gây đợc ảnh h- ởng tới hành vi hiện tại và sau này của lớp trẻ. Loại hình giáo dục này cần chú trọng vào công việc phát triển kĩ năng sống của học sinh (kĩ năng giao tiếp, kĩ năng xác định tiêu chuẩn, kĩ năng ra quyết định) nhằm đảm bảo tác động tích cực lên cuộc sống của các em. khi những kĩ năng này của lớp trẻ đợc phát triển , thì sự tự tin và tự trọng cũng đợc nâng lên, và đây là những yếu tố quan trọng quyết định hành vi của các em. Để đạt đợc những mục tiêu trên, một yêu cầu lớn phải đặt ra là phải đổi mới phơng pháp dạy học theo tinh thần nâng cao vai trò chủ động và tích cực của ngời học. Dới đâymột số phơng pháp dạy học mới có thể sử dụng trong quá trình GDSKSS VTN. Những phơng pháp này cũng thể rất hữu ích và phù hợp với việc giảng các môn học khác hoặc cho giáo dục cộng đồng. Những phơng pháp đó là: 1. Thuyết trình với sự tham gia tích cực của học sinh. 2. Động não. 3. Điều tra/phát hiện. 4. Giải quyết vấn đề. 5. Xác định giá trị. 6. Học theo nhóm. 7. Đóng vai. Sáng kiến kinh nghiệm Gv thửùc hieọn:Phan Thanh Phửụng trang 8 Trửụứng THCS Nguyeón Traừi 8. Trò chơi mô phỏng. 1/ Phơng pháp Thuyết trình với sự tham gia tích cực của học sinh. Phơng pháp Thuyết trình là một phơng pháp dạy học phổ biến nhất thờng đợc giáo viên vận dụng trong quá trình dạy học. Dạy học theo phơng pháp Thuyết trình thờng đợc hiểu là: giáo viên trình bày bài giảng trên lớp, bằng cách: - Giới thiệu khái quát chủ đề. - Giải thich các điểm chính của bài. - Giao bài tập cho học sinh. Phơng pháp Thuyết trình là một phơng pháp dạy học một chiều. Tuy nhiên giáo viên không nên sử dụng quá thờng xuyên phơng pháp này mà phải kết hợp với các phơng pháp khác để học sinh tham gia tích cực hơn vào quá trình dạy học. *Cách tiến hành: Thu hút sự chú ý của HS. Giới thiệu chủ đề/ mục tiêu để HS biết đợc ý nghĩa và nội dung của bài học. Trình bày chủ đề một cách rõ ràng và súc tích. Sử dụng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu đối với HS. Chia nội dung bài học và công việc phải làm theo từng giai đoạn. Nêu rõ thứ tự công việc phải làm. Soạn ra những câu hỏi gợi ý nhằm chỉ dẫn HS cách tiếp thu kiến thức mới trong quá trình học. Kiểm tra sự hiểu bài của HS ngay sau khi GV trình bày bằng cách đa ra các câu hỏi phù hợp với bài học. Khuyến khích HS đa ra câu hỏi. Chuẩn bị và sử dụng đồ dùng dạy học để hỗ trợ cho việc trình bày bài giảng đợc rõ ràng và sinh động. *Lu ý: Khi vận dụng phơng pháp thuyết trình trong dạy học, GV cần dùng từ đơn giản, dẽ hiểu và trình bày chậm rãi. Dành đủ thời gian cho HS nghĩ, vận dụng những điều vừa nghe giảng và trả lời câu hỏi của GV đa ra. *Gợi ý sử dụng: thể sử dụng phơng pháp này cho tất cả các bài học, tuy nhiên nên kết hợp với các phơng pháp khác. 2/ Phơng pháp động não Sáng kiến kinh nghiệm Gv thửùc hieọn:Phan Thanh Phửụng trang 9 Trửụứng THCS Nguyeón Traừi Đâymột phơng pháp dạy học nhằm giúp HS thể đa ra các ý tởng, giả định, giả thuyết một vấn đề nào đó. *Cách tiến hành: Nêu một vấn đề cần bàn bạc cho cả lớp hoặc nêu vấn đề với từng nhóm từ 4 10 HS. Khích lệ HS phát biểu và đóng góp ý kiến càng nhiều càng tốt. Để HS tự nguyện hoặc cử một ngời làm th kí ghi tất cả mọi ý kiến lên bảng hoặc giấy to, tránh trùng lặp. Phân loại các ý kiến. Làm sáng tỏ những ý kiến cha rõ ràng và thảo luận sâu từng ý. Tổng hợp ý kiến và hỏi xem HS còn thắc mắc hay bổ sung gì không. *Lu ý: - Phơng pháp động não thể dùng để thảo luận bất kỳ một vấn đề nào. Tuy nhiên, nó đặc biệt phù hợp cho những vấn đề ít nhiều đã quen thuộc với HS. - Cần hớng dẫn HS nêu các ý kiến phát biểu một cách ngắn gọn và súc tích. - Hoan nghênh và chấp nhận tất cả mọi ý kiến đóng góp của HS, không tỏ thái độ phê phán vội vàng đúng hay sai. Đối với bất kì một ý kiến nào, mục đích của phơng pháp động não là thu đợc càng nhiều ý kiến càng tốt. - Cuối giờ thảo luận nên nhấn mạnh rằng kết luận này là kết quả của sự tham gia chung của tất cả HS. *Gợi ý sử dụng: Phơng pháp động não thể đợc dùng cho nhiều chủ đề thảo luận trong các bài giảng. Ví dụ: Tuổi vị thành niên là gì và các biểu hiện đặc trng nhất của nó. Các bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục và HIV/AIDS. Mang thai sớm. Các biện pháp tránh thai 3/ Phơng pháp điều tra/ phát hiện Đây là phơng pháp nhằm giúp HS tự mình tìm ra giải pháp trớc một vấn đề mà lời giải của nó cha sẵn trong sách. *cách tiến hành; Xác định vấn đề. Gợi ý để HS tự đa ra một giải pháp/ giả thuyết liên quan đến vấn đề. Sáng kiến kinh nghiệm Gv thửùc hieọn:Phan Thanh Phửụng trang 10 [...]... Phương trang 20 Trường THCS Nguyễn Trãi 1/ KÕt ln: ViƯc gi¸o dơc SKSS VTN trong nhµ trêng lµ rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt ®èi víi HS ViƯc ®a néi dung GD SKSS vµo ci ch¬ng tr×nh Sinh häc 8 mét c¸ch cã hƯ thèng t¹o ®iỊu kiƯn cho HS ®ỵc tiÕp thu c¸c kiÕn thøc vỊ SKSS mét c¸ch dƠ dµng vµ chÝnh x¸c h¬n HÇu hÕt, HS nhËn thøc ®ỵc tÇm quan träng vµ sù cÇn thiÕt ph¶i häc c¸c néi dung vỊ SKSS Tuy nhiªn, néi dung. .. 2 PhÇn II: Néi dung 3 Ch¬ng I: Nh÷ng néi dung vỊ GD SKSS ®ỵc triĨn khai th«ng qua ch¬ng tr×nh Sinh häc 8 3 I/ Vµi nÐt vỊ lÞch sư vÊn ®Ị nghiªn cøu: 3 II/ §Ỉc ®iĨm cđa VTN khu vùc trêng THCSNguyễn Trãi xã Cam An Bắc: 4 III/ Nh÷ng néi dung GD SKSS trong ch¬ng tr×nh SGK Sinh häc 8 5 Ch¬ng II: Bíc ®Çu t×m hiĨu vỊ c¸c ph¬ng ph¸p GD SKSS trong nhµ trêng 7... hiƯu chøng tá ®· cã kh¶ n¨ng sinh s¶n HS ®èi chiÕu vµ ch÷a vµo VBT GV lu ý gi¸o dơc HS gi÷ ý thøc vƯ sinh, tr¸nh 1 sè quan niƯm sai Ho¹t ®éng 2: Bng trøng vµ hoocmon sinh dơc n÷ (15 ’) ? Chøc n¨ng cđa bng trøng lµ g×? Chøc n¨ng cđa bng trøng: HS: S¶n sinh tÕ bµo sinh dơc vµ tiÕt ra c¸c hoocmon sinh + S¶n sinh trøng dơc n÷ + TiÕt hoocmon sinh dơc n÷ GV th«ng b¸o: TÕ bµo sinh dơc ë n÷ lµ trøng; Bíc vµo... còng do c¸c hocmon sinh dơc n÷ g©y ra thĨ n÷ ë ti dËy th× ? Quan s¸t H 58. 3, th¶o ln nhãm, hoµn thµnh BT ®iỊn B¶ng 58. 2 (SGK - 18 4) tõ trang 18 3 SGK HS ®éc lËp t×m hiĨu tranh H 58. 3 vµ thèng nhÊt nhãm ý kiÕn §¹i diƯn nhãm tr¶ lêi, nhãm kh¸c nhËn xÐt bỉ S¸ng kiÕn kinh nghiƯm – Gv thực hiện:Phan Thanh Phương trang 17 Trường THCS Nguyễn Trãi sung GV tỉng hỵp, nhËn xÐt, bỉ sung ®¸p ¸n: 1 – Tun yªn 2 – Nang... hoµn (SGK - 18 3) chØnh ®o¹n th«ng tin cßn thiÕu trang 18 2 SGK, cho biÕt tªn cđa hoocmon sinh dơc nam? Nã ®ỵc tiÕt ra khi nµo vµ ë bé phËn nµo? HS ®éc lËp quan s¸t vµ hoµn thµnh bµi tËp 1 -2 HS tr¶ lêi GV hoµn thiƯn bỉ sung §¸p ¸n: 1- LH, FSH 2- TÕ bµo kÏ 3- Testosteron GV th«ng b¸o: Testosteron g©y ra c¸c biÕn ®ỉi ë c¬ thĨ ë ti dËy th× cđa c¸c b¹n nam §ã lµ nh÷ng biÕn ®ỉi nµo? GV ®äc kÕt qu¶ 1 sè PHT... • Quan s¸t, ph©n tÝch h×nh • Liªn hƯ thùc tÕ 3 Th¸i ®é: Gi¸o dơc ý thøc vƯ sinh vµ b¶o vƯ c¬ thĨ II/ Ph¬ng tiƯn: • Tranh phãng to H 58 .1 > H 58. 3 • PhiÕu häc t©p III/ Néi dung vµ tiÕn tr×nh d¹y häc A/ ỉn ®Þnh tỉ chøc líp (1 ) B/ TiÕn tr×nh d¹y häc Ho¹t ®éng cđa GV & HS S¸ng kiÕn kinh nghiƯm – Gv thực hiện:Phan Thanh Phương Néi dung trang 15 Trường THCS Nguyễn Trãi 1, KiĨm tra bµi cò: (Kh«ng) TiÕt 61. .. nh÷ng biÕn ®ỉi ®ã, biÕn ®ỉi nµo lµ quan träng cÇn lu ý? HS ®éc lËp tr¶ lêi HS kh¸c nhËn xÐt bỉ sung GV ®¸nh gi¸ vµ cho ®iĨm S¸ng kiÕn kinh nghiƯm – Gv thực hiện:Phan Thanh Phương trang 18 Trường THCS Nguyễn Trãi Híng dÉn vỊ nhµ (1 ) • §äc em cã biÕt SGK – 18 4 • Hoµn thµnh VBT • ¤n tËp toµn bé ch¬ng Néi tiÕt S¸ng kiÕn kinh nghiƯm – Gv thực hiện:Phan Thanh Phương trang 19 PhiÕu häc tËp Nam Trường THCS... hiƯu chung cđa c¶ 2 giíi? HS hoµn thµnh PHT trong 5’, bá vµo hép kÝn Lu ý HS kh«ng cÇn ghi tªn vµo PHT GV: Chóng ta lÇn lỵt t×m hiĨu cÊu t¹o tun sinh dơc cđa mçi giíi vµ t¸c dơng thĨ cđa c¸c hoocmon sinh dơc Ho¹t ®éng 1: Tinh hoµn vµ hoocmon sinh dơc nam (15 ’) ? Chøc n¨ng cđa tinh hoµn lµ g×? Chøc n¨ng tinh hoµn: HS: S¶n sinh tÕ bµo sinh dơc vµ tiÕt hocmon sinh dơc + S¶n sinh tinh trïng nam + TiÕt... bµo sinh dơc ë nam lµ tinh trïng; (testosteron) > g©y biÕn ®ỉi Bíc vµo ti dËy th×, tun sinh dơc b¾t ®Çu ho¹t ®éng, c¬ thĨ ë ti dËy th× S¸ng kiÕn kinh nghiƯm – Gv thực hiện:Phan Thanh Phương trang 16 Trường THCS Nguyễn Trãi c¬ thĨ nam cã nh÷ng biÕn ®ỉi Nguyªn nh©n nµo g©y ra nh÷ng biÕn ®ỉi ®ã? *DÊu hiƯu xt hiƯn ë ti HS: Do c¸c hoocmon sinh dơc nam dËy th× ë nam: B¶ng 58 .1 ? Quan s¸t H 58 .1 vµ H 58. 2,... dung vµ tr×nh ®é cđa HS, víi c¸c tµi liƯu vµ ph¬ng tiƯn d¹y häc s½n cã, GV cÇn chđ ®éng lùa chän ph¬ng ph¸p d¹y phï hỵp nhÊt Ch¬ng III: Minh häa ¸p dơng mét vµi biƯn ph¸p lång ghÐp qua bµi d¹y (Tun sinh dơc) TiÕt 61 – bµi 58: Tun sinh dơc I/ Mơc tiªu: 1 KiÕn thøc: • Nªu ®ỵc chøc n¨ng cđa tinh hoµn vµ bng trøng • KĨ tªn c¸c hoocmon sinh dơc nam vµ hoocmon sinh dơc n÷ • HiĨu râ ¶nh hëng cđa hoocmon sinh . néi dung GD SKSS cho HS qua 1 sè bµi ë SGK Sinh häc 8 . II/ Mơc ®Ých nghiªn cøu: N©ng cao chÊt lỵng lÜnh héi vỊ kiÕn thøc søc kháe sinh s¶n cho HS líp 8. dục HS giữ ý thức vệ sinh, tránh 1 số quan niệm sai. *Dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì ở nam: Bảng 58 .1 (SGK - 18 3) Hoạt động 2: Buồng trứng và hoocmon sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn SKKN- Một số phương pháp dạy học lồng ghép nhằm khai thác có hiệu quả nội dung GD SKSS cho HS qua 1 số bài ở SGK Sinh học 8, Bài soạn SKKN- Một số phương pháp dạy học lồng ghép nhằm khai thác có hiệu quả nội dung GD SKSS cho HS qua 1 số bài ở SGK Sinh học 8, Bài soạn SKKN- Một số phương pháp dạy học lồng ghép nhằm khai thác có hiệu quả nội dung GD SKSS cho HS qua 1 số bài ở SGK Sinh học 8

Từ khóa liên quan