Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế tài chính của dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện vũng áng 1

81 940 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 12:54

luận văn bộ giáo dục và đào tạo trờng đại học nông nghiệp I ------------ lÊ xuÂn trƯờNG Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế tài chính của dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Vũng áng I luận văn thạc sĩ kĩ thuật Chuyên ngành: Điện khí hoá sản xuất nông nghiệp và nông thôn Mã số: 60.52.54 Ngời hớng dẫn khoa học: PGS. TS. NGƯT. Nguyễn Minh Duệ Hà nội - 2007 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun vn thc s khoa hc Kinh t i Lời cam Đoan Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và cha đợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin cam đoan các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đ đợc chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Lê Xuân Trờng Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun vn thc s khoa hc Kinh t ii lời cảm ơn Qua một thời gian thực hiện, đến nay đề tài: Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế tài chính của dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Vũng áng I đ đợc hoàn thành. Trong thời gian thực hiện đề tài, tôi đ nhận đợc rất nhiều sự giúp đỡ quý báu của các cá nhân và tập thể trong và ngoài trờng. - Tôi xin chân thành cảm ơn PGS. TS. Nhà giáo u tú: Nguyễn Minh Duệ đ quan tâm, giúp đỡ rất tận tình cho tôi trong phơng hớng và nội dung nghiên cứu của đề tài. - Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, các cô giáo trong khoa Cơ Điện Trờng Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội đ có nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung cho nội dụng đề tài đợc hoàn thiện. - Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lnh đạo Trờng Cao đẳng Công Nghiệp và Xây dựng đ tạo điều kiện để tôi yên tâm trong quá trình học tập, nghiên cứu, hoàn thành luận văn tốt nghiệp. - Tôi xin chân thành cảm ơn các cá nhân và tập thể Viện năng lợng, Tập đoàn điện lực Việt Nam đ giúp tôi rất nhiều trong việc thu thập tài liệu, số liệu phục vụ đề tài. - Tôi xin đợc bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đ động viên tôi trong quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài. Tác giả luận văn Lê Xuân Trờng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế …………………………… iii Môc lôc Lêi cam ®oan i Lêi c¶m ¬n ii Môc lôc iii Danh môc b¶ng vi Danh môc h×nh vii 1. MỞ ðẦU 1 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 3 1.3 ðối tượng, phạm vi nghiên cứu của ñề tài 4 1.4 Phương pháp nghiên cứu 4 1.5 Những ñóng góp của ñề tài 4 1.6 Kết cấu của luận văn 5 CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH VÀ ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ TÀI CHÍNH DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY NHIỆT ðIỆN 6 1.1 KHÁI NIỆM VỀ DỰ ÁN ðẦU TƯ 6 1.1.1 ðầu tư 6 1.1.2 Các khái niệm về dự án ñầu tư 7 1.1.3 Vai trò của dự án ñầu tư 8 1.1.4 Sự cần thiết phải ñầu tư theo dự án 8 1.2 PHÂN LOẠI DỰ ÁN ðẦU TƯ TRONG NGÀNH ðIỆN 10 1.2.1 ðặc trưng ñầu tư ngành ñiện: 10 1.2.2 Sự cần thiết ñầu tư ngành ñiện: 11 1.2.3 Các loại dự án ñiện: 11 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế …………………………… iv 1.3 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ THỰC HIỆN MỘT DỰ ÁN ðẦU TƯ 13 1.3.1 Giai ñoạn chuẩn bị ñầu tư 13 1.3.2 Giai ñoạn thực hiện ñầu tư 19 1.3.3 Giai ñoạn khai thác dự án 20 1.4 PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN, PHÂN TÍCH, ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ TÀI CHÍNH ðỐI VỚI DỰ ÁN ðẦU TƯ 21 1.4.1 ðánh giá hiệu quả kinh tế dự án ñầu tư 22 1.4.2 Một số chỉ tiêu ñánh giá dự án ñầu tư 28 CHƯƠNG II.GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ðIỆN VIỆT NAM VÀ DỰ ÁN ðẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY NHIỆT ðIỆN VŨNG ÁNG I 36 2.1 TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN ðIỆN VIỆT NAM 36 2.1.1 Hiện trạng nguồn ñiện 36 2.1.2 Tình hình tiêu thụ ñiện 37 2.1.3 Chương trình phát triển nguồn ñiện 38 2.2 THỰC TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY NHIỆT ðIỆN VŨNG ÁNG I 41 2.2.1 Vai trò sự cần thiết và tính hợp lý của Nhà máy Nhiệt ñiện Vũng Áng I trong hệ thống ñiện Việt nam 41 2.2.2 Tổng quan về dự án Nhà máy Nhiệt ñiện Vũng Áng I 44 2.2.3 Giới thiệu phương án lựa chọn của Nhà máy Nhiệt ñiện Vũng Áng I 51 CHƯƠNG III. TÍNH TOÁN, PHÂN TÍCH, ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 58 3.1. Tổng mức ñầu tư 58 3.2. Nguồn vốn xây dựng nhà máy: 58 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế …………………………… v 3.3 Xác ñịnh chi phí hàng năm của dự án: 58 3.3.1 Chi phí vận hành : 58 3.4 Xác ñịnh doanh thu hàng năm của dự án 60 3.5 Xác ñịnh dòng tiền trong phân tích tài chính [1.1] 60 3.6 Kết quả tính toán hiệu quả tài chính trong ñiều kiện xác ñịnh[1.2] 61 3.7 Tính toán phân tích ñộ nhạy của dự án 61 IV. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 70 4.1. Kết luận 70 4.2. Kiến nghị 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHỤ LỤC 73 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế …………………………… vi Danh môc b¶ng Số bảng Tªn b¶ng Trang 2.1. Công suất các nguồn ñiện hiện có trong Hệ thống ðiện Việt Nam (tính ñến cuối năm 2005) 36 2.2. Cơ cấu tiêu thụ ñiện giai ñoạn 2000-2005 38 2.3. Cân ñối ñiện năng (không có nhà máy) 41 2.4. Tỷ lệ Nhiệt ñiện/Thủy ñiện (không có nhà máy) 41 2.5. Tỷ lệ dự phòng công suất (không có nhà máy) 42 2.6. Cân ñối ñiện năng (có nhà máy) 42 2.7. Tỷ lệ Nhiệt ñiện/Thủy ñiện (có nhà máy) 42 2.8. Tỷ lệ dự phòng công suất (có nhà máy) 42 2.9. So sánh công nghệ than phun (PC) và công nghệ tầng sôi tuần hoàn (CFB) 53 3.1. Bảng tổng hợp kết quả tính toán hiệu quả tài chính khi phân tích ñộ nhạy 64 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế …………………………… vii Danh môc h×nh Số hình Tªn h×nh Trang 1.1. Sơ ñồ lựa chọn, ñánh giá hiệu quả kinh tế dự án ñầu tư 28 1.2. ðồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa NPV với i 31 2.1. Lò hơi 600MW NMNð Vũng Áng 1 48 3.1. Biểu ñồ thể hiện ñộ co giãn của NPV theo các biến ñầu vào 66 3.2. Biểu ñồ thể hiện ñộ co giãn của FIRR theo các biến ñầu vào 67 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế …………………………… 1 1. MỞ ðẦU 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài Năng lượng ñiện có vai trò hết sức to lớn trong phát triển kinh tế và ñời sống và xã hội, nó là năng lượng ñầu vào của mọi ngành kinh tế, vì vậy nó ñóng vai trò chi phối toàn bộ nền kinh tế - xã hội của một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ. Trong những thập kỷ vừa qua, nhu cầu ñiện năng của toàn cầu tăng trưởng ngày một nhanh hoà nhịp cùng với xu hướng toàn cầu hoá. Do ñó vấn ñề sản xuất ñiện năng ngày càng ñòi hỏi một cách bức thiết. Tuy nhiên, ñối với ñất nước ta nói chung và nghành ðiện nói riêng, ñã và ñang ñứng trước những cơ hội và thách thức to lớn, ñó là sự hội nhập kinh tế toàn cầu(WTO), ñó là sự chênh lệch quá mức về năng lượng của cầu so với cung. Nếu căn cứ vào những số liệu dự báo về nhu cầu ñiện năng tiêu thụ của nước ta trong những năm tới thì chúng ta nằm trong sự thiếu hụt khá lớn. Bởi vậy, ñứng trước những cơ hội và thác thức thì ðiện lực Việt Nam phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Và ñể ñón nhận những ñiều kiện trên thì một trong những giải pháp hữu hiệu ñối với ngành ðiện hiện nay là tận dụng những lợi thế về ñịa lí, tài nguyên thiên nhiên của nước ta ñể xây dựng mới những Nhà máy thuỷ ñiện, nhiệt ñiện, ñồng thời mở rộng và nâng cấp những Nhà máy Nhiệt ñiện ñã có với những quy mô lớn nhỏ khác nhau. Do ñó, ñầu tư phát triển cho ngành ðiện lực là hết sức cần thiết, nó mang lại nhiều lợi ích cho xã hội. Song, do ñặc thù của ngành Năng lượng nói chung và ngành ðiện nói riêng là vốn ñầu tư lớn, thời gian xây dựng kéo dài, nên nó ñòi hỏi một quá trình nghiên cứu chi tiết, tỉ mỉ và khối lượng tính toán khá lớn. Xét từ sau ngày ñất nước hoàn toàn thống nhất(1975) cho ñến nửa ñầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, Việt Nam là một trong những nước nằm trong nhóm chậm phát triển. Nhưng với xu hướng mở cửa hội nhập, chuyển ñổi cơ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế …………………………… 2 cấu kinh tế nhiều thành phần thì từ năm 1993 tới nay, nước ta ñã có những bước ñi dài, vững chắc, ngày một khẳng ñịnh vị thế của mình trên trường quốc tế, theo ñó là là sự phát triển vượt bậc của ngành ðiện cùng hoà chung vào xu thế lớn mạnh của ñất nước. Hàng loạt các Nhà máy ñiện ñược xây dựng mới và mở rộng trên phạm vi cả nước và ở khúc ruột Miền Trung (Kỳ Anh – Hà Tĩnh) sẽ xây dựng một nhà máy nhiệt ñiện nhằm ñáp ứng nhịp ñộ tăng trưởng nhanh của nhu cầu tiêu thụ ñiện năng trong giai ñoạn 2006 ÷ 2010. Về vấn ñề này Thủ tướng Chính phủ ñã ban hành quyết ñịnh số 1195TTG–TTg ngày 9/11/2005 qui ñịnh một số cơ chế chính sách ñặc thù ñể xây dựng các công trình ñiện cấp bách giai ñoạn 2006 ÷ 2010. Theo ñó NMNð Vũng Áng 1 với công suất 1200MW là một trong số 14 công trình ñiện cấp bách phải ñược ñưa vào vận hành và sử dụng trong giai ñoạn 2006 ÷ 2010. Với những ñặc ñiểm chung của dự án ñầu tư NMNð, vấn ñề ñặt ra là ñể xây dựng ñược một NMNð có quy mô lớn như dự ánVũng Áng 1 ñòi hỏi phải có một lượng ñầu tư rất lớn, nó bao gồm chi phí xây dựng cho bản thân công trình, cho ñền bù, di dân, tái ñịnh cư và san lấp mặt bằng. Ngoài ra còn phải cải tạo, nâng cấp, làm mới ñường giao thông, bến bãi, cơ sở hạ tầng phục vụ cho chuyên chở, thi công xây dựng. Theo ñó, trong ñầu tư xây dựng dự án thì bên cạnh các phương án kỹ thuật còn có các phương án ñánh giá hiệu quả kinh tế, tài chính cho dự án. Trong giai ñoạn hiện nay nó rất có ý nghĩa bởi nó góp phần trong việc phát triển thị trường ñiện, ñặc biệt là vấn ñề cổ phần hoá các Nhà máy ñiện hiện nay. Tuy nhiên, việc phân tích, ñánh giá hiệu quả kinh tế tài chính này là khá mới mẻ ñối với ngành ðiện, trong ñó công tác soạn thảo dự án hay chuẩn bị ñầu tư phải ñược nghiên cứu tốt nhằm tạo tiền ñề và yếu tố quyết ñịnh sự thành công hoặc thất bại ở các giai ñoạn tiếp theo. Sau khi xác ñịnh ñược phương án tối ưu thông qua phân tích kinh tế . về dự án Nhà máy nhiệt ñiện Vũng Áng 1. Chương III: Tính toán phân tích và ñánh giá hiệu quả kinh tế tài chính của dự án Nhà máy nhiệt ñiện Vũng Áng 1. . phân tích tổng hợp, phân tích kinh tế - kỹ thuật, so sánh và ñiều tra thực tế ñể phân tích, ñánh giá hiệu quả kinh tế tài chính của dự án Nð Vũng Áng 1. 1. 5
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế tài chính của dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện vũng áng 1 , Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế tài chính của dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện vũng áng 1

Từ khóa liên quan