bài tập query trong tin hoc access

8 14,654 174
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2013, 22:29

bài tập query trong tin hoc access BÀI TẬP SỐ 2 ( BÀI TẬP MẪU CHUYÊN VỀ QUERY, CÓ PHÂN BIỆT LOẠI QUERY ) PHẦN I: TẠO TABLE, RELATIONSHIP VÀ NHẬP LIỆU 1. Hãy tạo cơ sở dữ liệu có các Table sau: Table NHÂN VIÊN: NHANVIEN(MSNV (text,4),TENNV(text,40),NS(date/time),NgayVL(Date/Time),luong(Currency)) Table KHÁCH HÀNG: KHACHHANG(MSKH(text,4),TENKH(text,40),DCHI(text,30),SODT(text,10)) Table MẶT HÀNG: MATHANG(MSMH(text,4),TENMH(text,20),DVT(text,15)) Table HOÁ ĐƠN: HOADON(MSHD(text,5),MSKH,MSNV,NGAYHD(Date/Time)) Table CHI TIẾT HOÁ ĐƠN: CHITIETHD(MSHD,MSMH,SOLUONG(integer),DONGIA(Currency)) 2. Hãy tạo mối quan hệ cho các Table này như hình bên dưới: Chú ý đến các mối quan hệ như 1 -  , 1 – 1 3. Nhập dữ liệu mẫu cho các Table trên và đặt tên theo qui đònh như bên dưới: Tab_NHANVIEN Tab_KHACHHANG: K001 Tô Linh 23 An Dương Vương 8800256 K002 Ngô Thò Hoài 187 Lão Tử 8250103 K003 Võ Thanh Sơn 123 Trần Hưng Đạo 8844556 K004 Phạm Hùng 45 Sư Vạn Hạnh 8867906 K005 Lê Hưng Nguyên 99 Ngô Gia Tự 9987651 K006 Ngô Lâm Vó 234 Vónh Viễn 8899453 K007 Lê Ngọc Hân 10 Tản Đà 8998354 K008 Lê Thò Ngọc 24 Ký Con 8906542 K009 Võ Minh Vương 34/5 Hng Lộ 2 8456723 K010 Trần Minh Trang 81 Đồng Khởi 8996754 Tab_MATHANG: MSMH TENMH DVT H001 Tôn Tấm H002 Thép Tấm H003 Ciment Bao H004 Sắt Thanh H005 Gạch men Đồng Tâm Mét vuông H006 Gạch men Italy Mét vuông H007 Gạch men DoTalia Mét vuông MSNV TENNV NS NgayVL LUONG N001 Trần Khánh Lan 01/01/1970 10/10/1995 2500000 N002 Võ Huy Long 10/10/1972 05/05/1996 2600000 N003 Ngô Thoại Mỹ 25/12/1971 01/10/1996 2500000 N004 Bùi Công Sinh 02/07/1973 20/01/1992 2500000 N005 Mai Kiều Oanh 10/10/1970 10/12/1991 3000000 N006 Phạm Hoài Trâm 20/05/1975 15/05/1992 2600000 N007 Ngô Gia Lâm 01/02/1977 20/01/1991 2500000 N008 Nguyễn Tiến Dũng 29/03/1972 10/08/1992 2800000 N009 Lê Đạt Thành 19/06/1971 28/10/1993 2500000 H008 Gạch Bông Mét vuông H009 Sơn Bạch Tuyết Thùng H010 Sơn Nippon Thùng H011 Gạch Thẻ Viên H012 Gạch ng Viên Tab_HOADON: Tab_CHITIETHD: HD001 H002 100 50000 HD002 H008 500 100000 HD003 H010 200 250000 HD004 H012 100 45000 HD005 H002 100 80000 HD006 H003 250 49000 MSHD MSKH MSNV NGAYHD HD001 K003 N001 10/10/1997 HD002 K001 N003 01/01/1998 HD003 K004 N008 22/01/1998 HD004 K002 N009 20/12/1995 HD005 K005 N007 11/06/1995 HD006 K009 N002 25/12/1996 HD007 K010 N004 03/07/1999 HD008 K006 N007 23/05/1999 HD009 K008 N005 10/02/2000 HD010 K002 N001 20/01/2000 HD011 K007 N005 21/02/2000 PHẦN II: TẠO CÁC QUERY THEO CÁC YÊU CẦU SELECT QUERY Loại Select Query, không có tham số, không có cột mới: 1. Tìm các nhân viên có họ Nguyễn 2. Tìm các khách hàng có đòa chỉ ở đường Tản Đà hay Ký Con HD: Dùng toán tử In, tại cột Criteria: In(“Tản Đà”,”Ký Con”) 3. Tìm các Hoá Đơn có ngày: 1/1/1990 đến 1/1/1999 HD: Dùng toán tử Between và dấu # Tại cột Criteria: Between (#1/1/1990# and #1/1/1999#) Loại Select Query, không có tham số, có cột mới: 1. Tìm thành tiền cho mỗi dòng trên Chi Tiết Hoá Đơn (CHITIETHD) HD: Thêm cột mới THANHTIEN:[SOLUONG]*[DONGIA] 2. Tìm Thành tiền cao nhất, thấp nhất HD: Tìm giá trò cao nhất Chọn Sort -> Descending Chọn All ->1 Tìm giá trò thấp nhất Chọn Sort -> Ascending CHỌN All ->2 Loại Select Query có thêm dòng Total: 1. Tính tổng số lượng cho mỗi Mặt Hàng HD: Chọn  trên Toolbar Chọn các field như hình dưới Field MSMH SOLUONG ToTal Group by Sum | 2. Tính thành tiền cho mỗi HOADON HD: Chọn Table CHITIETHD Chọn các field như hình bên dưới Field MSHD TTIEN:[SOLUONG]*[DONGIA] ToTal Group by Sum | 3. Tính doanh thu cho mỗi Nhân Viên: HD: Chọn Table: NHANVIEN,HOADON,CHITIETHD Chọn các field như hình bên dưới Field MSNV HOTEN DT:[SOLUONG]*[DONGIA] ToTal Group by Group by Sum | 4. Tính doanh thu cho mỗi Nhân Viên ( Doanh thu mỗi Nhân viên bán được ) trong năm 2000: HD: Chọn Table NHANVIEN, HOADON, CHITIETHD Chọn các field như hình bên dưới Field MSNV HOTEN NGAYHD DT:[SOLUONG]*[DONGIA] ToTal Group by Group by Where Sum | Criteria (*) (*) Year([NGAYHD]) = 2000 Loại Select Query có thêm dòng tham số: 1. Nhập vào Ngày bắt đầu, Ngày Kết thúc. Xuất ra các Hoá Đơn đã được thực hiện trong thời gian trên. HD: Chọn Table HOADON Chọn các field như hình bên dưới Field MSHD NGAYHD Criteria Between [NgBD] and [NgKT] 2. Nhập Doanh số X ( Kiểu Number ) Xuất các HOADON có doanh số lớn hơn X. HD: Chọn Table HOADON Chọn các field như hình bên dưới Field MSHD DT:[SOLUONG]*[DONGIA] Total Group by Sum | Criteria > [ Nhập Doanh Số:] UPDATE QUERY 1. Tăng lương cho các Nhân Viên có Ngày Vào Công Ty < 1999 HD: Chọn Table NHANVIEN Chọn các field như hình bên dưới Field LUONG NGAYVL Update to [LUONG]+X Criteria (*) (*) Year([Ngayvl])<1999 , X: Số lương được tăng 2. Tăng lương 10% cho các Nhân Viên có DDH nhiều hơn 2 HD: Tạo 2 Loại Query: Select Query và Update Query Select Query: Chọn Table NHANVIEN Chọn các field như hình bên dưới Field MSNV MSHD Total Group by Count Criteria >2 Show |  | | | Vào View -> SQL ( Làm dấu khối ,cắt lấy khối này ) Update Query: Chọn Table NHANVIEN Chọn các field như hình bên dưới Field LUONG MSNV Update to [LUONG]*1.1 Criteria (*) (*) Dán Khối điều kiện đã cắt ở trên vào đây DELETE QUERY Loại Delete Query có tham số: 1. Nhập vào Mã số Đơn Đặt Hàng là X. Xoá DDH có mã số này HD: Chọn Table DDH Chọn các field như hình bên dưới Field MSDDH Criteria [Nhap M số] 2. Xoá các Chi tiết Hoá Đơn có SOLUONG = 0 Hay MSMH= rổng HD: Chọn Table CHITIETHD Chọn các field như hình bên dưới Field SOLUONG MSNV Criteria 0 Or NULL MAKE TABLE QUERY Tạo Table DDH1999 từ Table HOADON chứa các Hoá đơn có Ngày đt hàng đặt hàng trong năm 1999, gồm các field sau: MSDH, NgayDH HD: Chọn Table HOADON Field MSHD NGAYDH MSHD (*) NGAYDH (*) Criteria Year([NgayDH]=1999 (*) Tên của Field mới CROSSTABLE QUERY 1. Hãy tạo query liệt kê và tính số lượng các mặt hàng của Khách hàng có dạng như sau: TenKH Thép Ciment Sắt … Nguyễn Văn A 10 30 10 Trần Thò B 40 50 50 HD: Chọn Table CHITIETHD, HOADON, KHACHHANG, MATHANG Chọn CrossTab Query Chọn các field như hình bên dưới Field TENKH TENMH SOLUONG Total GroupBy GroupBy Sum CrossTab Row heading Column heading Value 2. Tương tự yêu cầu trên nhưng tính thành tiền cho mỗi mặt hàng HD: Chọn các table tương tự Chọn CrossTab Query Chọn các field như hình bên dưới APPEND QUERY Thêm vào Table DDH1999 các HOADON có NGAYHD là năm 2000 HD: Chọn Table HOADON Chọn Append Query Append to: DDH1999 Field TENKH TENMH TTIEN:[SOLUONG]*[DONGIA] Total GroupBy GroupBy Sum CrossTab Row heading Column heading Value Field MSDDH NGAYHD Append to MSDDH NGAYHD Criteria Year([NGAYHD])=2000
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập query trong tin hoc access, bài tập query trong tin hoc access