Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2020-2021 - Trường THPT Xuân Đỉnh

12 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2021, 18:32

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2020-2021 - Trường THPT Xuân Đỉnh là tư liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh trong quá trình ôn luyện, củng cố kiến thức một cách có hệ thống, hiệu quả hơn nhằm mang lại kết quả học tập cao. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương. TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 MƠN: HĨA HỌC- KHỐI 12 CHƯƠNG V: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI (từ ăn mòn kim loại) I KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG: Thế ăn mòn kim loại? ăn mòn hố học? ăn mịn điện hố? điều kiện xảy ăn mịn điện hóa? Điều chế kim loại: nguyên tắc, phương pháp điều chế kim loại, định luật Faraday II BÀI TẬP TỰ LUẬN: Có thí nghiệm sau đây: TN1: Cho miếng sắt vào dung dịch HCl TN2: Cho miếng sắt vào dung dịch HCl cho thêm giọt CuSO4 Thí nghiệm xảy ăn mịn hóa học, ăn mịn điện hóa điện hố? Điện phân 200 ml dung dịch AgNO3 1M thời gian 2800 giây với cường độ dịng điện 5A khối lượng bạc bám vào catot gam? Thổi luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe3O4 CuO nung nóng thu 2,32 gam hỗn hợp rắn Tồn khí cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu gam kết tủa Tính giá trị m III BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Từ dung dịch MgCl2 ta điều chế Mg cách A Điện phân dung dịch MgCl2 B Chuyển MgCl2 thành Mg(OH)2 chuyển thành MgO khử MgO CO … C Cô cạn dung dịch điện phân MgCl2 nóng chảy D Dùng Na kim loại để khử ion Mg2+ dung dịch Câu Nguyên tắc chung để điều chế kim loại A thực khử kim loại B thực khử ion kim loại C thực oxi hóa kim loại D thực oxi hóa ion kim loại Câu Khi điều chế kim loại ion kim loại đóng vai trị chất: A khử B cho proton C bị khử D nhận proton Câu Có thể thu kim loại số kim loại sau: Cu, Na, Ca, Al phương pháp điều chế kim loại phổ biến ? A Na B Ca C Cu D Al Câu Dãy gồm kim loại điều chế công nghiệp phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy chúng A Na, Ca, Al B Na, Ca, Zn C Na, Cu, Al D Fe, Ca, Al Câu Từ dung dịch CuSO4 để điều chế Cu, người ta dùng A Na B Ag C Fe D Hg Câu 7: Kết luận sau không đúng? A Các thiết bị máy móc kim loại tiếp xúc với nước nhiệt độ cao có khả bị ăn mịn hóa học B Nối Zn với vỏ tàu thuỷ thép vỏ tàu thủy bảo vệ Đề cương học kỳ II-Năm học 2020 - 2021 Trang TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH C Để đồ vật thép ngồi khơng khí ẩm đồ vật bị ăn mịn điện hóa D Một miếng vỏ đồ hộp làm sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát tận bên trong, để khơng khí ẩm Sn bị ăn mịn trước Câu 8: Trong trường hợp sau, trường hợp kim loại bị ăn mịn điện hóa? A Cho kim loại Zn vào dung dịch HCl B Thép cacbon để không khí ẩm C Đốt dây Fe khí O2 D Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3 loãng Câu 9: Thí nghiệm sau có xảy ăn mịn điện hóa học? A Nhúng Zn vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuSO4 H2SO4 B Đốt dây Al bình đựng khí O2 C Nhúng Fe vào dung dịch HCl D Nhúng Cu vào dung dịch HNO3 lỗng Câu 10: Thí nghiệm sau có xảy ăn mịn điện hóa học? A Nhúng Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 B Nhúng Zn vào dung dịch CuCl2 C Nhúng dây Al vào dung dịch HCl D Đốt dây thép bình đựng khí Cl2 Câu 11: Thí nghiệm sau xảy ăn mịn hóa học? A Nhúng Al vào dung dịch CuSO4 B Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4 H2SO4 loãng C Nhúng Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 D Nhúng Fe vào dung dịch AgNO3 Câu 12: Thí nghiệm sau xảy ăn mịn hóa học? A Nhúng Al vào dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 CuSO4 B Nhúng Fe vào dung dịch H2SO4 loãng C Để đinh sắt (làm thép cacbon) khơng khí ẩm D Nhúng sắt (làm thép cacbon) vào dung dịch H2SO4 loãng Câu 13: Cho nhận định sau: (a) Để chống ăn mòn sắt, người ta tráng thiếc, kẽm lên sắt (b) Ngâm sắt quấn dây đồng dung dịch HCl loãng xảy tượng ăn mịn điện hóa (c) Ngâm nhơm dung dịch NaOH lỗng xảy tượng ăn mịn hóa học Đề cương học kỳ II-Năm học 2020 - 2021 Trang TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH (d) Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ, khơng màng ngăn xốp thu khí Cl2 anot Số nhận định A B C D Câu 14: Cho nhận định sau: (a) Các thiết bị máy móc sắt tiếp xúc với nước nhiệt độ cao có khả bị ăn mịn hóa học (b) Cho Cu vào dung dịch FeCl3 dư, thu dung dịch chứa muối (c) Nhúng Ni nguyên chất vào dung dịch chứa HCl FeCl3 xảy ăn mòn điện hóa (d) Ngâm Al dung dịch HNO3 đặc, nguội Số nhận định A B C D Câu 15: Cho phát biểu sau: (a) Một miếng vỏ đồ hộp làm sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát bên trong, để khơng khí ẩm thiếc bị ăn mòn trước (b) Nối thành kẽm với vỏ tàu thuỷ thép vỏ tàu thuỷ bảo vệ (c) Để đồ vật thép ngồi khơng khí ẩm đồ vật bị ăn mịn điện hố (d) Các thiết bị máy móc kim loại tiếp xúc với nước nhiệt độ cao có khả bị ăn mịn hố học Số phát biểu A B C D CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM – KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM I KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG: - Cấu hình electron nguyên tử tính chất kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhơm - Tính chất hợp chất quan trọng kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm - Điều chế ứng dụng II BÀI TẬP TỰ LUẬN: Bài 1: Nêu tượng xảy viết PTHH, giải thích cho kim loại Na vào dung dịch: CuSO4, NH4NO3, Fe2(SO4)3, AlCl3 Bài 2: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: a) NaCl → Na → NaOH → Na2CO3 → NaHCO3→ NaCl b) CaCl2 → Ca → Ca(OH)2 → CaCO3 → CaO → CaCl2 c) Al2O3 → Al → AlCl3 → Al(OH)3 → NaAlO2 → Al(OH)3 Bài 3: Viết phương trình hố học để giải thích tượng xảy khi: a) cho dd NH3 dư vào dd AlCl3 b) cho từ từ dd NaOH đến dư vào dd AlCl3 c) cho từ từ dd Al2(SO4)3 vào dd NaOH ngược lại d) sục từ từ đến dư khí CO2 vào dd NaAlO2 Đề cương học kỳ II-Năm học 2020 - 2021 Trang TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH e) cho từ từ đến dư dd HCl vào dd NaAlO2 f) Dẫn khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch nước vôi Bài 4: Bằng phương pháp hoá học nhận biết chất riêng biệt dãy sau, viết PTHH phản ứng xảy ra: a) chất rắn: Mg, Al, Al2O3 b) kim loại: Na, Ca, Fe, Al c) dd không màu: NaCl, BaCl2, AlCl3 Bài 5: a) Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy, người ta thu 0,896 lít khí (đktc) anot 3,12 gam kim loại catot Xác định công thức muối điện phân b) Hịa tan hồn tồn 5,2 gam hai kim loại kiềm hai chu kì liên tiếp vào nước 2,24 lít H2 (đktc) Tìm tên kim loại kiềm Bài 6: Cho 1,568 lít CO2 (đktc) lội chậm qua dd có hồ tan 3,2 gam NaOH Xác định số gam muối sinh Bài 7: Cho từ từ dung dịch chứa 0,07 mol HCl vào dung dịch chứa 0,06 mol Na2CO3 Tính thể tích khí CO2 thu đktc Bài 8: Hồ tan hoàn toàn 4,68g hỗn hợp muối cacbonat hai kim loại A B nhóm IIA vào dd HCl thu 1,12 lít CO2 đktc Xác định tên kim loại A B Bài 9: Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào 500ml dung dịch hỗn hợp gồm NaHCO3 1M Na2CO3 0,5M Tính khối lượng kết tủa thu Bài 10: Sục V lít CO2(đktc) vào bình đựng lít dd Ca(OH)2 0,01M, thu gam kết tủa Xác định V Bài 11: Hoà tan hoàn toàn hợp kim Al – Mg dung dịch HCl, thu 8,96 lít H2 ( đktc) Nếu cho khối lượng hợp kim tác dụng với dung dịch NaOH thu 6,72 lít H2 (đktc) Tính thành phần % theo khối lượng kim loại hợp kim trên? Bài 12: Cho m gam Al tác dụng vừa đủ với dd HNO3 thu 5,6 lít hỗn hợp khí A gồm N2O khí X (đktc) d A/H2 = 22,5 Xác định khí X m? Bài 13: Cho 0,54g bột Al tác dụng với 250 ml dd HNO3 1M Sau phản ứng thu dd A 0,896 lít hỗn hợp khí B gồm NO2 NO (đktc) a) Tính d B/H2 b) Tính CM chất dd A Bài 14: Cho 3,42 g Al2(SO4)3 tác dụng với 25ml dung dịch NaOH, sản phẩm thu 0,78 gam chất kết tủa Hãy tính nồng độ mol dung dịch NaOH dùng Bài 15: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm 26,8 g hỗn hợp A gồm Al Fe2O3 Hỗn hợp sau phản ứng hòa tan vào dd HCl dư thu 11,2 lít khí (đktc) Biết H phản ứng 100% Tính % khối lượng Al hỗn hợp ban đầu III BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM : Câu 1: Khi nói kim loại kiềm, phát biểu sau sai? A Trong tự nhiên, kim loại kiềm tồn dạng hợp chất B Từ Li đến Cs khả phản ứng với nước giảm dần C Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sơi thấp D Các kim loại kiềm có màu trắng bạc có ánh kim Câu 2: Phát biểu sau sai? A Các kim loại kiềm có màu trắng bạc có ánh kim B Muối NaHCO3 không phản ứng với dung dịch NaOH C Đun nước cứng lâu ngày tạo thành lớp cặn đáy ấm Đề cương học kỳ II-Năm học 2020 - 2021 Trang TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH D Hỗn hợp bột nhôm bột sắt(III) oxit dùng để hàn đường ray phản ứng nhiệt nhôm Câu 3: Phát biểu sau sai? A Na vào dung dịch có chứa muối FeCl3 xảy hai phản ứng B Muối NaHCO3 tạo kết tủa với dung dịch BaCl2 nhiệt độ thường C Nước cứng làm giảm khả giặt rửa xà phòng D Kim loại Al tác dụng với dung dịch kiềm giải phóng khí H2 Câu 4: Phát biểu sau sai? A Các kim loại kiềm kim loại nhẹ B Muối NaHCO3 tạo kết tủa với dung dịch BaCl2 đun nóng C Nhơm khơng thể phản ứng với lưu huỳnh D Đun nóng nước có tính cứng tạm thời, thu nước mềm Câu 5: Phát biểu sau sai? A Cho Na2O tác dụng với nước, thu dung dịch NaOH B Muối NaHCO3 tạo kết tủa với dung dịch Ba(OH)2 C Không dùng cốc nhôm để đựng nước vôi D Sục CO2 tới dư vào dung dịch Ca(OH)2 thu muối trung hòa Câu 6: Phát biểu sau sai? A Kim loại K bảo quản cách ngâm chìm dầu hỏa B Dung dịch muối NaHCO3 có tính axit C Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3, thu kết tủa D Sục CO2 tới dư vào dung dịch Ca(OH)2 không thu kết tủa Câu 7: Phát biểu sau sai? A Kim loại kiềm dễ dàng khử nước nhiệt độ thường B Natri cacbonat chất rắn, màu trắng C Dùng CO khử Al2O3 nung nóng, thu Al D Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4, thu kết tủa Câu 8: Phát biểu sau sai? A Kim loại Na phản ứng với O2 điều kiện thường B Muối Na2CO3 bị nhiệt phân tạo thành CO2 Na2O C Đun nóng nước có tính cứng tạm thời, thu kết tủa Đề cương học kỳ II-Năm học 2020 - 2021 Trang TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH D Kim loại nhôm tác dụng với dung dịch HCl dung dịch NaOH Câu 9: Phát biểu sau sai? A Muối NaHCO3 tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí CO2 B Nước cứng tạm thời chứa anion SO  Cl C Tên gọi khác NaOH xút ăn da D Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2, thấy kết tủa tạo thành sau tan hết Câu 10: Phát biểu sau sai? A Muối NaHCO3 dễ bị nhiệt phân hủy B Ba(HCO3)2 chất có tính lưỡng tính C Al(OH)3, NaHCO3, Al chất lưỡng tính D Làm mềm nước cứng cách làm giảm nồng độ Ca2+ , Mg2+ Câu 11: Phát biểu sau sai? A Muối NaHCO3 không bị nhiệt phân hủy B Dùng dung dịch Na3PO4 để làm mềm nước cứng vĩnh cửu C Không thể điều chế Al cách điện phân nóng chảy AlCl3 D Nước cứng tạm thời chứa muối Mg(HCO3)2 Ca(HCO3)2 Câu 12: Khi hịa tan hồn tồn m gam kim loại vào nước dư, từ kim loại sau thu thể tích khí H2 (cùng điều kiện nhiệt độ áp suất) nhỏ nhất? A Ca B Li C Na D K Câu 13: Để trung hòa 20 ml dung dịch HCl 0,1M cần 10 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l Giá trị x A 0,3 B 0,4 C 0,1 D 0,2 Câu 14 Hấp thụ hồn tồn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 750 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M, thu m gam kết tủa Giá trị m A 29,55 B 39,40 C 9,85 D 19,70 Câu 15: Cho A, B, C ba hợp chất kim loại, đốt nóng cho lửa sang màu vàng A tác dụng với CO2 tạo thành B A tác dụng với B tạo thành C Nung B nhiệt độ cao thấy giải phóng CO2 Dẫn CO2 vào dung dịch C tạo thành B Cơng thức B A NaHCO3 B KHCO3 C K2CO3 D Na2CO3 Câu 16: Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat hiđrocacbonat kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh 0,448 lít khí (đktc) Kim loại M A Na B Li C K D Rb Câu 17 Nhỏ từ từ giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2 M NaHCO3 0,2M sau phản ứng thu số mol CO2 A 0,020 B 0,030 C 0,015 D 0,010 Đề cương học kỳ II-Năm học 2020 - 2021 Trang TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH Câu 18: Cho hỗn hợp gồm 6,72 gam Mg 0,8 gam MgO tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3 Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu 0,896 lít khí X (đktc) dung dịch Y Làm bay dung dịch Y thu 46 gam muối khan Khí X A NO2 B N2O C N2 D NO + 2+ 2+ Câu 19: Một cốc nước có chứa ion: Na (0,02 mol), Mg (0,02 mol), Ca (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) SO42- (0,01mol) Đun sôi cốc nước phản ứng xảy hồn tồn nước cịn lại cốc A nước mềm B có tính cứng vĩnh cửu C có tính cứng tồn phần D có tính cứng tạm thời Câu 20: Dãy gồm chất làm tính cứng tạm thời nước A NaOH, Na3PO4, Na2CO3 B HCl, NaOH, Na2CO3 C KCl, Ca(OH)2, Na2CO3 D HCl, Ca(OH)2, Na2CO3 Câu 21 Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,12M NaOH 0,06M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam kết tủa Giá trị m A 13,79 B 19,70 C 7,88 D 23,64 Câu 22: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt chất riêng biệt nhóm sau đây? A Mg, Al2O3, Al B Mg, K, Na C Zn, Al2O3, Al D Fe, Al2O3, Mg Câu 23: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch suốt Chất tan dung dịch X A Fe(NO3)3 B Ca(HCO3)2 C CuSO4 D AlCl3 Câu 24 Hòa tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al 500ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M H2SO4 0,28 M thu dung dịch X 8,736 lít khí H2 (đktc) Cơ cạn dung dịch X thu lượng muối khan A 38,93 gam B 25,95 gam C 103, 85 gam D 77,86 gam Câu 25: Chia m gam Al thành hai phần nhau: Phần tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH sinh x mol khí H2 Phần tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng sinh y mol khí N2O (sản phẩm khử nhất) Quan hệ x y A y =2x B x = y C x = 4y D x = 2y Câu 26: Để thu Al2O3 từ hỗn hợp Al2O3 Fe2O3 người ta A Dùng khí H2 nhiệt độ cao, dung dịch NaOH (dư) B Dùng khí CO nhiệt độ cao, dung dịch HCl (dư) C Dùng dung dịch NaOH ( dư), Dung dịch HCl (dư) nung nóng D Dùng dung dịch NaOH (dư), khí CO2 (dư) nung nóng Câu 27 Cho 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M tác dụng với 200 gam dung dịch NaOH thu 11,7 gam kết tủa trắng Nồng độ % dung dịch NaOH dùng A 9% B 12% C 13% D 9% 13% Câu 28 Nung hỗn hợp gồm 10,8 gam Al 16,0 gam Fe2O3 (trong điều kiện khơng có khơng khí), sau phản ứng xảy hồn tồn thu chất rắn Y, khối lượng kim loại Y A 16,6 gam B 11,2 gam C 5,6 gam D 22,4 gam CHƯƠNG 7: SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG I KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG: - Cấu hình electron ngun tử, ion - Tính chất, ứng dụng, điều chế kim loại sắt, crom, đồng - Tính chất hợp chất crom, sắt, đồng - Tính chất ứng dụng số kim loại quan trọng khác Đề cương học kỳ II-Năm học 2020 - 2021 Trang TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH II BÀI TẬP TỰ LUẬN: Bài 1: Cho: Cr (Z = 24); Fe ( Z = 26); Cu ( Z = 29) Hãy viết cấu hình electron nguyên tử ion sau: Fe, Fe2+, Fe3+, Cr, Cr3+, Cu, Cu+, Cu 2+ Bài 2: Nêu tượng giải thích cho thí nghiệm sau : a) Nhỏ dd KOH vào dd K2Cr2O7 b) Nhỏ từ từ dung dịch FeSO4 vào dung dịch gồm KMnO4 H2SO4 c) Nhỏ từ từ dung dịch FeSO4 vào dung dịch gồm K2Cr2O7và H2SO4 Bài 3: Viết PTHH phản ứng chứng minh: a) Tính khử: Cr > Fe > Cu b) FeCl3, Fe2O3: có tính oxi hóa c) FeO, FeCl2: có tính khử tính oxi hóa d) Cr2O3, Cr(OH)3: có tính lưỡng tính e) CrO3: oxit axit chất oxi hóa mạnh Bài 4: Phân biệt dung dịch sau phương pháp hóa học: FeCl2, FeCl3, CuCl2, CrCl3 Bài 5: a) Fe tan dung dịch sau đây: AlCl3, FeCl3, HNO3 loãng, H2SO4 đặc nguội, HCl, CuCl2 Viết PTHH phản ứng xảy b) Xác định thành phần dung dịch thu sau phản ứng trường hợp sau: - Cho Fe dư vào dd HNO3 loãng - Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư - Cho bột Cu vào dung dịch FeCl3 - Nung hỗn hợp Cu(OH)2, Fe(OH)2 ngồi khơng khí đến khối lượng không đổi Bài 6: Cho m gam bột crom phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl (dư), thu V lít khí H2 (đktc) Mặt khác, m gam bột crom phản ứng hoàn toàn với khí O2 (dư), thu 15,2 gam oxit Tìm giá trị V Bài 7: Cho từ từ dd NaOH 1M vào dd chứa 25,05 g hỗn hợp FeCl2 AlCl3 thu kết tủa có khối lượng khơng đổi ngưng lại Đem kết tủa nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi gam chất rắn Tính thể tích dd NaOH dùng Bài 8: Thổi luồng CO dư qua ống sứ đựng hỗn hợp Fe3O4 CuO nung nóng đến phản ứng hồn tồn, ta thu 2,32 gam hỗn hợp kim loại Khí cho vào bình đựng nước vơi dư thấy có gam kết tủa trắng Khối lượng hỗn hợp oxit kim loại ban đầu bao nhiêu? Bài 9: Dùng quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 để luyện thành 800 gang có hàm lượng Fe 95% Q trình sản xuất gang bị hao hụt 1% Hỏi dùng quặng? Bài 10: Khử hoàn toàn 6,64 g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (đktc) Tính lượng Fe thu III BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: Câu : Trong số cặp kim loại sau đây, cặp có tính chất bền vững khơng khí, nước nhờ có lớp màng oxit mỏng, bền vững bảo vệ ? A Fe Al B Al Cr C Fe Cr D Mn Al Câu : Tìm phản ứng ? A Cr2 O7 2 C CrO 2 + H2O  Cr2 O4 + 2H+  Cr2 O7 2 2 + 2H+ + H2O Đề cương học kỳ II-Năm học 2020 - 2021 B Cr2 O7 D Cr2 O7 2 + 2OH-  Cr2 O4 2 + 6H+  Cr2 O4 2 2 + H2O + 3H2O Trang TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH Câu : Sục khí Cl2 vào dd CrCl3 mơi trường NaOH Sản phẩm thu : A Na2Cr2O7, NaCl, H2O B NaClO3, Na2CrO4, H2O C Na[Cr(OH)4], NaCl, NaClO, H2O D Na2CrO4, NaCl, H2O Câu : Cho phản ứng : Cr + Sn2+  Cr3+ + Sn Khi cân phản ứng trên, hệ số ion Cr3+ : A B C D Câu : Cho phản ứng : NaCrO2 + Br2 + NaOH  X + NaBr + H2O X : A Na2Cr2O7 B Na2CrO4 C CrBr3 D NaCrO2 Câu : dd X có màu đỏ da cam Nếu cho thêm vào lượng KOH, màu đỏ dd chuyển sang màu vàng tươi Từ dd có màu vàng tươi thu cho thêm vào lượng H2SO4, màu dd lại trở lại đỏ da cam Xác định dd X ? A dd K2Cr2O7 B dd KMnO4 C dd K2CrO4 D dd Br2 Câu : Thành phần thể người có nhiều sắt ? A Tóc B Răng C Máu D Da Câu : Chất sau khơng thể oxi hố Fe thành Fe3+ ? A S B Br2 C AgNO3 D H2SO4đặc,nóng Câu : Phát biểu sau sai : A Sắt kim loại tác dụng với muối sắt B Fe3+ bị sắt kim loại khử thành Fe2+ C Một kim loại tác dụng với muối clorua D Fe2+ bị sắt kim loại khử thành Fe3+ Câu 10 : Một kim loại vàng bị bám lớp kim loại sắt bề mặt, ta dùng dd sau để loại tạp chất khỏi kim loại vàng ? A dd CuSO4 dư B dd FeSO4 dư C dd Fe2(SO4)3 dư D dd ZnSO4 dư Câu 11 : Cho phản ứng : aFe + bHNO3  cFe(NO3)2 + dNO + eH2O Các hệ số a, b, c, d, e số nguyên đơn giản Tổng (a + b) : A B C D Câu 12 : Có phương trình hoá học : 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O Fe2O3 + 2Al  Al2O3 + 2Fe 2FeCl3 + Cu  2FeCl2 + CuCl2 FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH)3 + 3NaCl Những phương trình phản ứng thể tính oxi hóa hợp chất sắt III : Đề cương học kỳ II-Năm học 2020 - 2021 Trang TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH A 2, 3, B 2, C 1, D 1, Câu 13 : Trong chất sau Fe, FeCl2, FeCl3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeO, Fe2O3 Những chất có tính oxi hố tính khử : A FeO, FeCl2, FeSO4 B Fe, FeCl2, FeCl3 C Fe, FeSO4, Fe2(SO4)3 D Fe, FeO, Fe2O3 Câu 14 : Có phương trình hố học : FeO + CO  Fe + CO2 2FeCl2 + Cl2  2FeCl3 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3 3FeO + 10HNO3  3Fe(NO3)3 + 5H2O + NO FeO + 2HCl  FeCl2 + H2O Những phương trình hố học minh hoạ tính khử hợp chất sắt II : A 2, 3, B 1, 4, C 1, 3, D 1, 2, Câu 15 : Có dd đựng lọ nhãn : CaCl2, MgCl2, FeCl2, FeCl3, NH4Cl Dùng kim loại sau để phân biệt dd ? A Mg B Al C Na D Cu Câu 16 : dd NaOH phản ứng với tất chất dãy sau ? A FeCl3, MgO, CuO, HNO3, NH3, Br2 B H2SO4, CO2, SO2, FeCl2, FeCl3, NO2, Cl2 C HNO3, HCl, CuSO4, KNO3, ZnO, Zn(OH)2 D Al, Al2O3, MgO, H3PO4, MgSO4, MgCl2 Câu 17 : Nung nóng hh Mg(OH)2 Fe(OH)2 ngồi khơng khí khối lượng khơng thay đổi thu chất rắn Thành phần chất rắn gồm : A MgO, FeO B Mg(OH)2, Fe(OH)2 C Fe, MgO D MgO, Fe2O3 Câu 18: Sắt có số thứ tự 26, cấu hình electron ion Fe2+ A 1s22s22p63s23p63d64s2 B 1s22s22p63s23p64s23d4 C 1s22s22p63s23p63d6 C 1s22s22p63s23p63d5 Câu 19 Quặng sau giàu sắt nhất? A Pirit sắt B Manhetit C Hematit đỏ D Xiđerit Câu 20 Phát biểu khơng A hợp chất Cr (II) có tính khử đặc trưng cịn hợp chất Cr (VI) có tính oxi hóa mạnh B hợp chất: Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 có tính chất lưỡng tính C hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl Cr2O3 tác dụng với dung dịch NaOH D Thêm dung dịch kiềm vào muối đicrmat, muối chuyển thành muối cromat Câu 21: Cấu hình electron ion Cu2+ Cr3+ A [Ar]3d9 [Ar]3d14s2 C [Ar]3d74s2 [Ar]3d14s2 B [Ar]3d9 [Ar]3d3 D [Ar]3d74s2 [Ar]3d3 Câu 22: Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 sản phẩm khử ) Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu A 0,03 mol Fe2(SO4)3 0,06 mol FeSO4 B 0,05 mol Fe2(SO4)3 0,02 mol Fe dư C 0,02 mol Fe2(SO4)3 0,08 mol FeSO4 D 0,12 mol FeSO4 Đề cương học kỳ II-Năm học 2020 - 2021 Trang 10 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH Câu 23 Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M đến phản ứng xảy hồn tồn thu khí NO (sản phẩm khử nhất) dung dịch X Dung dịch X hòa tan tốt đa m gam Cu Giá trị m A 1,92 B 3,20 C 0,64 D 3,84 Câu 24: Hịa tan hồn tồn 1,805 gam hỗn hợp gồm Fe kim loại X dung dịch HCl, thu 1,064 lít khí H2 Mặt khác, hịa tan hoàn toàn 1,805 gam hỗn hợp dung dịch HNO3 lỗng (dư), thu 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử nhất) Biết thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Kim loại X A Zn B Cr C Al D Mg Câu 25: Cho 4,48 lít khí CO (đktc) từ từ qua ống sứ nung nóng đựng gam oxit sắt đến phản ứng xảy hồn tồn Khí thu sau phản ứng có tỉ khối so với H2 20 Công thức oxit sắt phần trăm thể tích khí CO2 hỗn hợp khí sau phản ứng A FeO;75% B Fe2O3 ;75% C Fe3O4 ; 65% D Fe3O4 ;75% Câu 26 Hịa tan hồn tồn 24,4 gam hỗn hợp gồm FeCl2 NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng : 2) vào lượng nước (dư) thu dung dịch X Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch X sau phản ứng xảy hoàn toàn sinh m gam chất rắn Giá trị m A 57,4 B 28,7 C 10,8 D 68,2 Câu 27: Cho 2,8 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch gồm AgNO3 0,1M Cu(NO3)2 0,5M; phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam chất rắn X Giá trị m A 4,08 B 3,20 C 4,48 D 4,72 Câu 28: Cho m gam bột crom phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl (dư), thu V lít khí H2 (đktc) Mặt khác, m gam bột crom phản ứng hồn tồn với khí O2 (dư), thu 15,2 gam oxit Giá trị V A 2,24 B 6,72 C 4,48 D 3,36 Câu 29: Cho 13,5 gam hỗn hợp kim loại: Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 lỗng nóng (trong điều kiện khơng có khơng khí), thu dung dịch X 7,84 lít khí H2 (đktc) Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện khơng có khơng khí) m gam muối khan Giá trị m A 48,8 B 42,6 C 47,1 D 45,5 Câu 30: Để điềm chế 78 gam Cr từ Cr2O3 (dư) phương pháp nhiệt nhôm với hiệu suất phản ứng 90% khối lượng bột nhôm cần dùng tốt thiểu A 81,0 gam B 54,0 gam C 40,5 gam D 45,0 gam Câu 31: Cho dãy chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3 Số chất dãy có tính chất lưỡng tính A B C D Câu 32: Cho m gam hỗn hợp bột X gồm ba kim loại Zn, Cr, Sn có số mol tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl lỗng, nóng thu dung dịch Y khí H2 Cơ cạn dung dịch Y thu 8,98 gam muối khan Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với O2 (dư) để tạo hỗn hợp oxit thể tích khí O2 (đktc) phản ứng A 1,008 lít B 0,672 lít C 2,016 lít D 1,344 lít CHƯƠNG 8: NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ I KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG: Biết cách nhận biết số cation, số anion dung dịch số chất khí vơ II BÀI TẬP TỰ LUẬN: Bài 1: Chỉ dùng thuốc thử phân biệt: a) dung dịch không màu sau đây: NH4Cl, NaCl, BaCl2, Na2CO3 b) chất rắn lọ riêng biệt gồm Al, Mg Al2O3 Đề cương học kỳ II-Năm học 2020 - 2021 Trang 11 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH c) dung dịch đựng lọ không nhãn FeCl3, FeCl2, AlCl3, NH4NO3, NaCl d) dung dịch đựng lọ hóa chất khơng nhãn NaAlO2, AgNO3, Na2S, NaNO3 e) dung dịch natri sunfat, kali sunfit nhơm sunfat (đều có nồng độ khoảng 0,1M) Bài 2: Có lọ đựng riêng biệt khí: N2, NH3, Cl2, CO2, O2 Để xác định lọ đựng khí NH3 Cl2 cần dùng thuốc thử chất nào? Bài 3: Chỉ dùng thuốc thử để phân biệt hai khí SO2 CO2 ? Bài 4: Có chất: H2SO4 đặc, P2O5, CaO, CuSO4 , NaOH Chất làm khơ khí: a) NH3, b) H2S, c) CO2, d) Cl2 III BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Phương pháp để loại bỏ tạp chất HCl có lẫn H2S là: cho hỗn hợp khí lội từ từ qua lượng dư dung dịch A AgNO3 B NaOH C NaHS D Pb(NO3)2 Câu 2: Tác nhân chủ yếu gây mưa axit A CO CH4 B CH4 NH3 C SO2 NO2 D CO CO2 Câu 3: Chất khí X tan nước tạo dung dịch làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ dùng làm chất tẩy màu Khí X A NH3 B CO2 C SO2 D O3 Câu 4: Khí X làm đục nước vơi dùng làm chất tẩy trắng bột gỗ công nghiệp giấy Chất X A NH3 B CO2 C SO2 D O3 Câu 5: Để phân biệt CO2 SO2 cần dùng thuốc thử A nước Brom B dung dịch NaOH đặc C dung dịch Ba(OH)2 D CaO Câu 6: Một mẫu khí thải có chứa CO2, NO2, N2 SO2 sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư Trong bốn khí đó, số khí bị hấp thụ A B C D Đề cương học kỳ II-Năm học 2020 - 2021 Trang 12 ... A Cr2 O7 2? ?? C CrO 2? ?? + H2O  Cr2 O4 + 2H+  Cr2 O7 2? ?? 2? ?? + 2H+ + H2O Đề cương học kỳ II -Năm học 20 20 - 20 21 B Cr2 O7 D Cr2 O7 2? ?? + 2OH-  Cr2 O4 2? ?? + 6H+  Cr2 O4 2? ?? 2? ?? + H2O + 3H2O Trang TRƯỜNG... FeO B Mg(OH )2, Fe(OH )2 C Fe, MgO D MgO, Fe2O3 Câu 18: Sắt có số thứ tự 26 , cấu hình electron ion Fe2+ A 1s22s22p63s23p63d64s2 B 1s22s22p63s23p64s23d4 C 1s22s22p63s23p63d6 C 1s22s22p63s23p63d5 Câu... 0,05 mol Fe2(SO4)3 0, 02 mol Fe dư C 0, 02 mol Fe2(SO4)3 0,08 mol FeSO4 D 0, 12 mol FeSO4 Đề cương học kỳ II -Năm học 20 20 - 20 21 Trang 10 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH Câu 23 Cho 6, 72 gam Fe vào 400 ml dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2020-2021 - Trường THPT Xuân Đỉnh, Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2020-2021 - Trường THPT Xuân Đỉnh

Từ khóa liên quan