TIỂU LUẬN (tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH) hồ chí minh con người và huyền thoại

13 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2021, 17:01

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh người huyền thoại HỒ CHÍ MINH , CON NGƯỜI VÀ HUYỀN THOẠI Lời nói đầu Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại dân tộc Việt Nam, người đem đến cho dân tộc Việt Nam vận mệnh mới, vị trí mới, Người gương cho hệ trẻ thời đại Việc học tập nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh trách nhiệm quyền lợi sinh viên Thật may mắn kì em học tập nghiên cứu tư tưởng Người Tuy nhiên thời gian học tập ngắn, thời gian nghiên cứu sơ sài nên tiểu luận tránh khỏi nhiều sai sót Em xin chân thành cảm ơn thầy Đơng tận tình dạy dỗ giúp đỡ em trình nghiên cứu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh Sinh viên Lê viết Thư Chương I : Huyền thoại yếu tố “Thần” thời kì phong kiến Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh người huyền thoại Lịch sử phong kiến dân tộc Việt Nam trải qua 4000 năm phát triển, thời An Dương Vương kết thúc triều đại nhà Nguyễn Trong trình phát triển lâu dài có nhiều thời gian bị ách đô hộ triều đại phong kiến, va có nhiều vị anh hùng, nhiều vị lãnh tụ xuất , điều bắt nguồn từ truyền thống yêu nước nồng nàn dân tộc ta Sơ lược đời nghiệp số vị lãnh tụ ta thấy có số đặc điểm chung : vị lãnh tụ có xuất thân mà theo quan điểm nho học cũ : “ chân mệnh thiên tử” , ‘ chân mện đế vương” , tức họ sinh có số mệnh làm vua làm lãnh tụ Và đời hoạt động họ : chống ngoại xâm giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ tổ quốc , có yếu tố mà hầu hết vị lãnh tụ sử dụng , yếu tố Thần Và người đời sau nhớ tới họ huyền thoại Sau ta xét số huyền thoại phong kiến Đinh Bộ Lĩnh: Đại Việt sử lược (1388): Đinh Tiên Vương tên húy Bộ Lĩnh, người động Hoa Lư Lúc nhỏ mồ côi cha, vương với mẹ bà lão vào núi, bên cạnh đền thờ thần Ngồi cửa có bụi sen núi Dấu loại ốc sên bò sen thành chữ Thiên tử Vương lúc nhỏ thường bọn chăn bò chốn sơn dã, lũ trẻ tôn lên làm trưởng Chúng lấy lễ quân thần để theo giúp vương Những lúc chơi giỡn bọn trẻ đâu tay làm ghế ngồi để khiêng vương Lại lấy cờ bơng lau cho cầm trước dẫn đường Có kẻ tả hữu theo bên, biểu tượng nghi vệ bậc Thiên tử Lúc rảnh rỗi bọn trẻ lại giục nhặt củi để cung cấp cho vương cách nạp thuế Chiều về, bà mẹ Vương thấy vui mừng nấu thịt lợn cho ăn Các bậc già làng kháo rằng: "Đứa trẻ có khí lượng, nghi dung phi thường giúp đời, đem lại yên lành cho dân Bọn không sớm theo về, ngày khác hối lại muộn" Rồi thúc giục em theo Vương Tại làng Tế Áo, Vương chiếm giữ, khơng chịu theo Vương thơi thúc qn lính đến đánh, khơng thắng Thua chạy đến vũng Đàm Gia, cầu gãy, Vương bị vây hãm chỗ bùn lầy Ông muốn đâm Vương, thấy hai rồng vàng che Vương Ơng sợ hãi rút lui đầu hàng Lúc cõi chúa Vương nghe Trần Minh Cơng người giỏi mà khơng nối dịng sang xin nương nhờ Trần Minh Cơng nhìn qua lượt biết Vương người có Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh người huyền thoại khí lượng lớn ni làm Trần Minh Cơng đem binh lính ngài giao hết cho Vương (Đinh Bộ Lĩnh) sai đánh 12 sứ quân dẹp yên Năm Mậu Thìn (năm 968 - ND) Trần Minh Công chết Dân chúng kinh, phủ, lại, đa số theo với Vương Đến năm thứ niên hiệu Khai bảo (năm Mậu Thìn-968 - ND) đời vua Triệu Tống Thái Tổ, Vương xưng hoàng đế động Hoa Lư Rồi dựng cung điện, chế triều nghi, đặt trăm quan, lập xã tắc tơn hiệu Đại Thắng Minh Hồng Đế Lê Hoàn: Đại Việt sử lược (1388): Vua Tên húy Hoàn, họ Lê, người Trường Châu, cha tên Mịch, mẹ người họ Đặng Người mẹ lúc mang thai, nằm mộng thấy mọc lên hoa sen, chốc lát hết trái, hái đem cho người ăn, đến lúc thức dậy cớ Đến năm thứ niên hiệu Thiên Phúc (năm Bính Thân-936 - ND) tháng 7, ngày rằm sanh vua Người mẹ thấy nơi tay ngài có màu sắc lạ thường nói với người ta rằng: "Đức trẻ lúc khôn lớn sợ không kịp hưởng lộc nó" Hơn vài năm sau cha mẹ qua đời Lúc có người Quảng Châu Lê Sát thấy đứa trẻ khác lạ ni làm Gặp phải mùa đơng lạnh, ngài (nhà vua - ND) nghiêng cối giã mà nằm Lê Sát nhìn xem thấy có rồng vàng che ngài Do mà thấy lạ Đến lúc lớn lên ngài theo giúp Nam Việt Vương Đinh Liễn Tiên Vương (Đinh Tiên Hồng) khen ngài người trí dũng nhiều lần thăng chức, ngài thăng đến chức Thập đạo tướng quân, Điện tiền huy sứ Lý Công Uẩn: Đại Việt sử lược (1388): Vua Thái Tổ tên húy Uẩn, họ Lý người Cổ Pháp thuộc Bắc Giang Mẹ người họ Phạm, sanh ngài vào ngày 17 tháng năm thứ niên hiệu Thái Bình (đời Đinh Tiên Hoàng, tức năm Giáp Tuất974 - ND) Lúc nhỏ, vua thơng minh, tính khí khơi hoạt rộng rãi Tới học chùa Lục Tổ, thiền sư Vạn Hạnh thấy cho khác lạ, nói: "Đây người phi thường, sau đến lúc cường tráng tất cứu đời, yên dân, làm chúa thiên hạ" Đến lúc lớn lên, vua, tánh khẳng khái, có chí lớn, khơng màng cải, thích xem hết kinh sử Trong khoảng niên hiệu Ứng Thiên (994-1005 - ND) vua theo giúp Lê Trung Tông Lúc Trung Tông bị bọn Ngọa Triều (Lê Long Đĩnh) giết, quần thần chạy trốn hết cả, có vua (Lý Thái TổND) ơm thây Trung Tơng mà khóc Ngọa Triều khen người trung, phong làm Tả thần vệ Điện tiền đỗ huy sứ Trong làng vua có gạo bị sét đánh, để dấu vết thành văn rằng: Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh người huyền thoại Thụ Căn yểu yểu Mộc biểu thanh Hòa đao mộc lạc Thập bác tử thành Chấn cung xuất nhật Đoài cung ẩn tinh Lục thất niên gian Thiên hạ thái bình Tạm dịch: Gốc rễ thăm thẳm Vỏ xanh xanh Lúa dao rụng Mười tám thành Phương đông nhật mọc Phương tây tàn Khoảng sáu bảy năm Thiên hạ thái bình Vạn Hạnh nói với vua rằng: "Gần thấy sấm văn lạ, biết nhà Lê đương mà nhà Nguyễn đương lên Họ Nguyễn lại khơng có khoan hịa, nhân hậu trung thứ ơng, nên lịng dân Nay tuổi 70 rồi, sợ không kịp thấy thịnh trị mà lấy làm giận" Vua sợ lời nói tiết lộ nên bảo Vạn Hạnh vào ẩn Ba Sơn Trước chùa Ứng Thiên làng có chó sanh chó trắng, lưng lại có lơng đen làm thành chữ Thiên tử Thế đến năm Giáp Tuất nhà vua sanh Năm Canh Tuất (năm 1010) tức năm thứ 2, tháng Giêng vua đổi niên hiệu Thuận Thiên năm thứ Lúc ban đầu vua thấy thành Hoa Lư chật hẹp, ẩm thấp, dời đô đến thành Đại La Lúc khởi dời đơ, thuyền đậu thành có rồng vàng nơi thuyền vua, nhân mà gọi Thăng Long Đổi Hoa Lư thành phủ Trường An, sông Bắc Giang sông Thiên Đức Cổ Pháp phủ Thiên Đức Nhà Trần thay nhà Lý: Đại Việt sử ký tồn thư Ngơ Sĩ Liên (1697): Sử thần Ngơ Sĩ Liên nói: "Đến thời Huệ Tông, độc hại cho thiên hạ ăn sâu lắm, mà vua người giỏi giang cứng cáp, bề tơi giúp nước nhu nhược hèn kém, muốn chữa độc sâu làm Huống chi vua lại bị chứng hiểm, chữa không khỏi, lại khơng có trai để nối nghiệp lớn, điểm nguy vong Tục truyền Lý [Thái] Tổ thiên hạ, xa giá Cổ Pháp ngự chơi chùa hương Phù Đổng, có thần nhân Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh người huyền thoại đề thơ cột chùa rằng: "Nhất bất công đức thủy, Tùy duyên hoa gian Quang quang trùng chiếu chúc Một ảnh nhật đăng san" [Một bát nước công đức [của Phật], theo duyên sinh hoá gian Sáng rực hai lần đuốc rọi, mặt trời gác núi hết bóng] Sư chùa Vạn Hạnh đem thơ dâng lên Lý Thái Tổ xem xong nói: "Việc thần nhân khơng thể hiểu được" Người đời truyền tụng, khơng biết thơ nói Đến nhà Lý mất, cho thi nghiệm Vì từ đời Huệ Tơng trở lên đến Thái Tổ tám đời mà Huệ Tông tên Sảm, tức mặt trời gác núi, hết bóng Thế nhà Lý nước tự trời, nước tự trời Việt sử tiêu án Ngơ Thì Sĩ (1775): Xưa vua Lý Thái Tổ lên ngơi, có đến chơi chùa Phù Đổng, thấy có thơ vị thần đề cột chùa rằng: "Nhất bát cơng đức thủy, tùy dun hóa gian, quang quang trùng chúc chiếu, ảnh nhật đăng san" người đời không hiểu nghĩa làm sao, đến truyền đời vua, đến vua Huệ Tơn tên Kiểu (hay Cảo) chữ nhật chữ san, mà lặn bóng; câu thơ nhiên ứng nghiệm Như nhà Lý hưng vong trời Lại địa làng Cổ Pháp có câu: "Tộ truyền bát diệp, diệp lạc âm sinh" (Truyền đời, tức rụng xuống âm khí sinh ra, ý nói nhà Lý có vua, ngơi có vua đàn bà) hưng vong có mạch đất Nhà Hồ tiếm họ Trần: Theo Khâm định Việt sử: Ông tổ nhà Quý Ly Hồ Hưng Dật, người tỉnh Chiết Giang, đời Ngũ Quý (907-959), sang bên ta, lập ấp làng (hương) Bào Đột thuộc Diễn Châu Về sau, Hồ Liêm di cư sang Thanh Hóa, làm ni Lê Huấn, đấy, đổi theo họ Lê Quý Ly cháu bốn đời Q Ly có hai người Trần Minh Tông lấy vào hậu cung: Một người, bà Sinh Từ, sinh nhà vua (Trần Nghệ Tông); người, bà Đôn Từ, sinh Duệ Tông Cho nên nhà vua tin dùng Quý Ly, cho Quý Ly Chi hậu chánh chưởng thăng lên chức này; lại gả cho Quý Ly người em gái góa Huy Ninh cơng chúa Vào thời Hồ Quí Ly, Nho Giáo dần chiếm ưu tầng lớp trí thức thành thị Cũng theo Khâm Định Việt Sử: Tháng 12, năm Giáp Tuất 1394 Trần Nghệ Tông băng hà, Hồ Quý Ly dọn vương đạo cho cách đặt tên thụy cho Nghệ Tơng Quang Nghiêu anh triết hoàng đế Chi tiết gợi lại bàn giao quyền lực êm thấm hai vị tiên đế Nho giáo: Đường Nghiêu truyền cho rể hiền Ngu Thuấn Đến năm 1400 Hồ Quý Ly truất phế vua Trần Lên ngôi, Hồ Quý Ly đổi tên nước Đại Ngu với lí ơng hậu duệ Ngu Thuấn Trước Ngu Yên (dòng dõi Ngu Thuấn) Vĩ Mãn Chu Vũ Vương phong cho đất Trần Hồ Công nên dùng chữ Hồ làm họ Theo Hồ Q Ly, tổ Hồ Hưng Dật ơng ta cháu Hồ Công Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh người huyền thoại Lê Lợi Lam Sơn thực lục (Nguyễn Trãi): Nguyên xưa lúc Nhà vua chưa sinh, xứ Du sơn làng, rừng quế, thuộc thôn sau Như Áng, thường có hổ đen, thân với người, chưa làm hại ai! Đến Tý ngày mồng sáu tháng Tám năm Ất Sửu sinh nhà vua từ khơng thấy hổ đâu! Người ta cho chuyện lạ Lúc sinh nhà vua có ánh sáng đỏ đầy nhà, mùi hương đầy xóm Lúc nhỏ, tinh thần vẻ người coi mạnh mẽ, nghiêm trang; mắt sáng; miệng rộng; mũi cao; mặt vuông; vai trái có bảy nốt ruồi; rồng; bước hổ, tóc, lơng đầy người, tiếng vang chng; ngồi hùm ngồi! Kẻ thức giả biết bậc người cực sang! Kịp lớn, thông minh, khôn, khỏe, vượt hẳn bọn tầm thường; làm Phụ đạo làng Khả Lam Khi nhà vua sai người nhà cày ruộng xứ Phật hoàng động Chiêu Nghi Chợt thấy nhà sư già, mặc áo trắng, từ thôn Đức Tề ra, thở dài mà rằng: - Quý hoá thay phiến đất này! Khơng có đáng dặn! Người nhà thấy thế, chạy thưa rõ với nhà vua, nhà vua liền đuổi theo tìm hỏi chuyện Có người báo rằng: - Sư già xa Nhà vua vội theo đến trại Quần Đội, huyện Cổ Lôi, (tức huyện Lôi Dương ngày nay) thấy thẻ tre, đề chữ rằng: Thiên đức thụ mệnh Tuế trung tứ thập Số chi dĩ định, Tích tai vị cập Nghĩa là: "Đức trời chịu mệnh, "Tuổi bốn mươi! "Số định, "Chưa tới tiếc thay!" Nhà vua thấy chữ đề mừng lắm, lại vội vàng theo Khi có rồng vàng che cho nhà vua! Bỗng nhà sư bảo nhà vua rằng: - Tôi từ bên Lào xuống đây, họ Trịnh, tên sư núi Đá Trắng Hơm thấy ơng khí tượng khác thường tất làm nên việc lớn! Nhà vua quỳ xuống thưa rằng: - Mạch đất miền đệ tử sang hèn xin thầy bảo rõ cho? Nhà sư nói: - Xứ Phật Hồng thuộc động Chiêu Nghi, có khu đất chừng nửa sào, quốc ấn Phía tả có núi Thái Thất, núi Chí Linh (ở miền Lão Mang); bên có đồi đất Bạn Tiên Lấy thiên sơn làm án (ở xã An Khối) Phía Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh người huyền thoại trước có nước Long Sơn, bên có nước Long Hồ chỗ xốy trơn ốc (ở thơn Như Ứng) Phía hữu nước vịng quanh tay Hổ Bên ngồi núi xâu chuỗi hạt trai Con trai sang khơng thể nói Nhưng gái phiền có chuyện thất tiết Tơi sợ cháu ơng sau, phân cư Ngơi vua có lúc trung hưng Mệnh trời biết Nếu thầy giỏi biết láng lại, trung hưng năm trăm năm Nhà sư nói rồi, Nhà vua liền đem đức Hoàng khảo táng vào chỗ Tới Dần, đến thôn Hạ Dao Xá nhà sư hóa bay lên trời! Nhân lập chỗ làm điện Du Tiên Cịn động Chiêu Nghi làm am nhỏ (tức nơi Phật Hồng) Đó gốc phát tích Khi nhà vua người trại Mục Sơn Lê Thận làm bạn keo sơn Thận thường làm nghề quăng chài Ở xứ vực Ma Viện, đêm thấy đáy nước sáng bó đuốc soi Quăng chài suốt đêm, cá chẳng Chỉ mảnh sắt dài thước, đem để vào chỗ tối Một hôm Thận cúng giỗ (ngày chết cha mẹ) Nhà vua tới chơi nhà Thấy chỗ tối có ánh sáng, nhận mảnh sắt, nhà vua hỏi? - Sắt đây? Thận nói: - Đêm trước quăng chài bắt Nhà vua nhân xin lấy Thận liền cho Nhà vua đem đánh rỉ, mài cho sáng, thấy có chữ "Thuận thiên", chữ "Lợi" Lại hơm, Nhà vua ngồi cửa, thấy chi gươm mài dũa thành hình, Nhà vua lạy trời khấn rằng: - Nếu gươm trời cho, xin chuôi lưỡi liền nhau! Bèn lấy mảnh sắt lắp vào chuôi, thành chuôi gươm Tới hơm sau, lúc đêm, trời gió mưa, sớm ngày mai, Hồng hậu trơng vười cải, thấy bốn vết chân người lớn, rộng, to Hoàng hậu kinh, vào gọi nhà vua vườn, ấn báu, lại có chữ Thuận thiên (sau lấy chữ làm niên hiệu) chữ Lợi Nhà vua thầm biết trời cho, lòng lấy làm mừng, giấu giếm khơng nói Tích trả gươm dân gian : Kháng chiến chống Minh thành công, ngày bình du lãm hồ Lục Thủy, Lê Lợi thấy rùa vàng lên đuổi theo thuyền rồng Ông liền rút gươm toan tự vệ gươm rơi xuống nước Rùa vàng ngậm gươm lặn Lê Lợi cho thần thánh cho ông mượn gươm dẹp giặc, bình Ngơ xong thần địi lại gươm Từ hồ Lục Thủy đổi tên thành Hồn Kiếm tức Trả gươm hay Hồ Gươm Kết luận : sử dụng yếu tố thần, đồng thời tôn người lãnh tụ thành huyền thoại thời phong kiến khơng có khó hiểu Khi đa số dân ta cịn làm nơng nghiệp, cịn phụ thuộc vào thiên nhiên chủ yếu Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh người huyền thoại họ, phải nguời thần thánh giỏi giang xuất chúng đến , mà họ thần thánh hóa lãn tụ Các vị lãnh tụ tài năng, tài xuất chúng họ, phải kể đến tài thu phục nhân tâm họ qn sư Đó yếu tố dẫn đến thành công Chuơng II : Con nguời Hồ Chí Minh Một cách tình cờ chủ tịch Hồ Chí Minh sinh làng Sen tức Kim Liên Từ ca dao tiếng: Trong đầm đẹp sen Lá xanh bơng trắng lại chen nhụy vàng Nhụy vàng trắng xanh Gần bùn mà chẳng hôi anh mùi bùn Khoảng năm 1947, nhà thơ Bảo Định Giang phóng tác thành: Tháp Mười đẹp bơng sen Nước Nam đẹp có tên cụ Hồ Sau hai câu thơ dân gian hóa trở lại thành ca dao: Tháp Mười đẹp bơng sen Việt Nam đẹp có tên Bác Hồ Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh người huyền thoại Theo dân gian Bác Hồ sinh mang chân mệnh đế vương, sinh để làm lãnh tụ, thân nhân vật xuất chúng, niềm hy vọng toàn dân Sau xét đời ngiệp hoạt động người để xét xem luận điểm có thật đắn khơng ? I.Tiểu sử hoạt động Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 gia đình trí thức u nước, nguồn gốc nơng dân làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị nặng nề thực dân phong kiến Hoàn cảnh xã hội giáo dục gia đình ảnh hưởn sâu sắc đến Hồ Chủ tịch từ thời niên thiếu Với tinh thần yêu nước nồng nàn, với sáng suốt trị, Người bắt đầu suy nghĩ nguyên nhân thành bại phong trào yêu nước hồi tâm tìm đường đắn để cứu dân, cứu nước Tháng 6/1911, Người nước ngoài, đến nước Pháp nhiều nước châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ Người hịa với cơng nhân người dân thuộc địa, vừa lao động để sống, vừa học tập, nghiên cứu học thuyết cách mạng Năm 1917, thắng lợi vang dội cách mạng tháng Mười Nga đưa Hồ Chủ tịch đến với chủ nghĩa Mác - Lênin Ra sức nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, Người nhận rõ đường lối đắn để giải phóng dân tộc giải phóng xã hội Cùng năm ấy, Người thành lập Hội người Việt Nam yêu nước để tập hợp Việt Kiều Pháp Năm 1919, Người gia nhập Đảng Xã hội pháp hoạt động phong trào công nhân Pháp Đầu năm đó, Người gửi đến Hội nghị Véc-xây (Pháp) "Bản usách nhân dân Việt Nam", địi Chính phủ Pháp phải thừa nhận quyền tự bình đẳng dân tộc Việt Nam Tháng 12/1920, Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp, Người bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp Sự kiện đánh dấu bước ngoặt đời hoạt động cách mạng Người, bước ngoa chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản Năm 1921, Người tham gia thành lập Hội liên hiệp dân tộc thuộc địa năm 1922 xuất báo "Người khổ" Pháp Tháng 6/1923, Người từ Pháp Liên Xô, nước xã hội chủ nghĩa giới, tiếp tục nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin tham gia công tác Quốc tế cộng sản Cùng năm đó, Người bầu vào Đồn Chủ tịch Quốc tế nông dân Năm 1924, người dự Đại hội lần thứ Quốc tế cộng sản cử làm Ủy viên Bộ phương Đông, phụ trách Cục phương Nam, hướng dẫn xây dựng phong Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh người huyền thoại trào cách mạng phong trào Cộng sản nước Đông - Nam châu Á Năm 1925, Người thành lập Hội Liên hiệp dân tộc bị áp Á Đông Tháng 6/1925, Người tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, mà hạt nhân Cộng sản Đoàn, đồng thời báo Thanh niên mở lớp huấn luyện đào tạo hàng trăm cán đưa nước hoạt động Ngày 3/2/1930, Người triệu tập hội nghị hợp Cửu Long (Hương Cảng) để thống nhóm cộng sản nước thành Đảng Cộng sản Việt Nam Trong thời gian từ 1930 đến 1940, Người nước tham gia công tác Quốc tế Cộng sản, đồng thời theo dõi sát phong trào cách mạng nước có chị thị quý báu cho Ban chấp hành Trung ương Đảng ta Năm 1941, sau 30 năm hoạt động nước Người nước triệu tâp hội nghị n thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng, định đường lối đánh Pháp, đuổi Nhật, thành lập Mặt trận dân tộc thống lấy tên Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh), gấp rút xây dựng lực lượng, đẩy mạnh phong trào đấu tranh cách mạng quần chúng, chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành quyền nước Ngày 22/12/1944, Người thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân Quân đội nhân dân Việt Nam ngày xây dựng địa cách mạng Tháng 8/1945, khơng khí sơi sục cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa, Người Trung ương triệu tập đại hội quốc dân Tân Trào Đại hội cử Người làm chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa Người phát lệnh tổng khởi nghĩa giành quyền nước Ngày 2/9/1945, Người đọc Tuyên ngôn độc lập trước nhân dân nước nhân dân toàn giới thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước Công nông Đông Nam châu Á Trong ngày đầu cách mạng, nước ta có nhiều khó khăn chồng chất bị bao vây bốn phía Nạn đói phát xít Nhật - Pháp gây giết hại hai triệu người Việt Nam Tháng 9/1945 câu kết với đế quốc Mỹ, Anh bọn phản động Quốc dân Đảng Trung Quốc, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần nữa, âm mưu xóa bỏ thành Cách mạng tháng Tám Chủ tịch Hồ Chí Minh Ban chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân vừa đánh trả bọn thực dân Pháp xâm lược miền Nam, vừa đối phó với bọn phản động Tưởng Giới Thạch miền Bắc 10 Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh người huyền thoại Hiệp định sơ ngày 6/3/1946 ký kết Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Pháp Quân Tưởng Giới Thạch rút khỏi miền Bắc Việt Nam Quân đội Pháp mở rộng đánh chiếm miền Nam, kéo miền Bắc lấn dần bước miền Bắc, âm mưu tieến tới xóa bỏ Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hịa Trước tình hình ấy, tháng 12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi tồn quốc kháng chiến Ban chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo kháng chiến toàn dân, toàn diện lâu dài chống thực dân Pháp đến thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ (1954) Tháng 7/1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ ký kết Miền Bắc Việt Nam giải phóng Nhưng nửa nước miền Nam bị đế quốc Mỹ biến thành thuộc địa kiểu chúng Người với Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân nước đồng thời thực hai nhiệm vụ chiến lược: cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam Tháng 9/1960, đại hội lần thứ ba Đảng họp, thông qua nghị hai nhiệm vụ chiến lược bầu đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Dưới lãnh đạo Người Ban chấp hành Trung ương đảng, nhân dân ta vừa đẩy mạnh nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, vừa tiến hành kháng chiếng chống Mỹ, cứu nước để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nước nhà đưa nước tiến lên chủ nghĩa xã hội Ngày 2/9/1969, Người từ trần, hưởng thọ 79 tuổi II Kết luận Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh đời sáng cao đẹp người cộng sản vĩ đại, anh hùng dân tộc kiệt xuất, chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đấu tranh không mệt mỏi hiến dâng đời Tổ quốc, nhân dân, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, độc lập, tự dân tộc, hịa bình cơng lý giới Qua đời hoạt động Người ta thấy , thành cơng Người có hoàn toàn nỗ lực cố gắng thân , đam mê tìm tịi học hỏi, cộng với lịng u nước thương dân vơ hạn Một lịng tha thiết mong mỏi tìm đường giải phóng dân tộc 11 Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh người huyền thoại Đã có lúc Người phải làm bồi tàu viễn dương để sang nước ngồi tìm đường cứu nước Đã có lúc người phải làm chân xúc tuyết để mưu sinh nhằm tiếp tục nghiên cứu học tập Cuộc đời hoạt động người gắn liền với giai cấp cơng nhân, giai cấp chịu nhìu áp bất công xã hội Người hoạt động, chịu vất vả bất công họ Có điều có thành cơng người việc đường cứu nước đắn cho dân tộc Việt Nam Rõ ràng, thành cơng Hồ Chí Minh khơng phải từ sinh mang sẵn yếu tố thành công trời cho Mà tồn thành cơng người cố gắng tìm tịi học hỏi khơng ngừng nghỉ, nỗ lực nghiên cứu thân Người, cộng với lịng u nước vơ hạn, ln mong muốn tìm đường giải phóng dân tộc khỏi áp bóc lột Bằng tìm tịi học hỏi nghiên cứu mình, Người tìm đường cứu nước đắn sáng suốt cho dân tộc Việt Nam, đường theo CHủ Ngiã Xã Hội III Bài học rút cho thân Là sinh viên, học tập gương nỗ lực cố gắng học hỏi không ngừng nghỉ Người Em thấy càn phải cố gắng nữa, cố gắng học tập, nghiên cứu, làm tròn bổn phận người sinh viên ghế nhà trường Trước mắt giúp thân, sau đóng góp phần nhỏ bé vào cơng xây dựng phát triển đất nước Ngồi cịn cố gằng tham gia hoạt động đoàn thể phạm vi Góp phần nhỏ bé để xây dựng đồn thể ngày mạnh, xứng đáng cánh tay phải Đảng Trong sống phải nỗ lực vươn lên, cố gắng không ngừng, đương đầu với khó khăn khơng nản chí, không lùi bước, cố gắng, cố gắng không ngừng, khơng lịng với Đồng thời phải cố gắng làm gương cho hệ sau Em thật cảm ơn nhà trường môn tạo điều kiện cho em học tập môn : “ Tư tưởng Hồ Chí Minh” Điều mở cho em chân trời lối suy nghĩ cung cách làm việc Đồng thời cho em biết thêm nhiều gương sáng chói dân tộc Việt Nam Mục lục Tài liệu tham khảo; -Đại Việt lược sử 12 Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh người huyền thoại -Hồ Chí Minh tồn tập -Web : www.dangcongsan.vn 13 ... phong cho đất Trần Hồ Công nên dùng chữ Hồ làm họ Theo Hồ Q Ly, tổ Hồ Hưng Dật ơng ta cháu Hồ Công Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh người huyền thoại Lê Lợi Lam Sơn thực lục (Nguyễn Trãi):... tên cụ Hồ Sau hai câu thơ dân gian hóa trở lại thành ca dao: Tháp Mười đẹp bơng sen Việt Nam đẹp có tên Bác Hồ Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh người huyền thoại Theo dân gian Bác Hồ sinh... giải phóng dân tộc 11 Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh người huyền thoại Đã có lúc Người phải làm bồi tàu viễn dương để sang nước ngồi tìm đường cứu nước Đã có lúc người phải làm chân
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN (tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH) hồ chí minh con người và huyền thoại , TIỂU LUẬN (tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH) hồ chí minh con người và huyền thoại

Từ khóa liên quan