Bao cao khoa luan quan ly thu vien full

55 11 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2021, 16:37

Báo cáo full khóa luận về thiết kế phần mềm quản lý thư viện gồm các phần chính: Cơ sở lý thuyết Phân tích thiết kế hệ thống chức năng ( sơ đồ luồng và chức năng đầy đủ) Phân tích thiết kế về mặt dữ liệu ( Cơ sở dữ liệu chuẩn) Giao diện và cách thức hoạt động đều có MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I KHẢO SÁT HỆ THỐNG I Mô tả hệ thống .5 Nhiệm vụ Cơ cấu tổ chức Quy trình xử lý Mẫu biểu .8 II Mô hình tiến trình nghiệp vụ 10 Định nghĩa ký hiệu sử dụng 10 Vẽ mơ hình 11 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG 12 I Sơ đồ phân rã chức 12 Xác định chức chi tiết 12 Gom nhóm chức .13 Vẽ sơ đồ 13 II Sơ đồ luồng liệu 14 Ký hiệu sử dụng 14 DFD mức khung cảnh .14 DFD mức đỉnh (mức 1) .15 DFD mức đỉnh (mức 2) 16 III Đặc tả chức chi tiết 19 Chức thêm sách 19 Chức thêm độc giả 20 Chức tìm kiếm thông tin sách 21 Chức sửa thông tin sách 22 Chức xóa thơng tin sách 23 Chức tìm kiếm độc giả .23 Chức sửa thông tin độc giả .24 Chức xóa thông tin độc giả 24 Ghi nhận mượn 24 10 Ghi nhận trả: 25 11 Xử lý sách: 25 12 Thống kê: .25 13 Quy định: .26 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU .27 I ER mở rộng 27 Xác định kiểu thực thể, kiểu thuộc tính 27 Vẽ ER mở rộng 28 II Chuẩn hóa liệu .29 Chuyển đổi từ ER mở rộng ER kinh điển 29 Chuyển đổi từ ER kinh điển ER hạn chế .30 Chuyển đổi ER hạn chế mơ hình quan hệ 33 III Đặc tả bảng liệu mơ hình quan hệ 33 CHƯƠNG IV THIẾT KẾ HỆ THỐNG 39 I Thiết kế tổng thể 39 Phân định cơng việc thủ cơng máy tính .39 II Thiết kế kiểm soát .40 Xác định nhóm người sử dụng 40 III Cài đặt sở liệu SQL Server: .41 IV Thiết kế giao diện .45 Thiết kế Form danh sách bạn đọc .45 2 Thiết kế Form danh sách sách 45 Thiết kế Form quy định 46 Thiết kế Form thông tin bạn đọc .46 Thiết kế Form thông tin sách 47 Thiết kế Form nhập mã thẻ .47 Thiết kế Form phiếu mượn .48 Thiết kế Form phiếu trả 48 Thiết kế Form phiếu thu tiền phạt .49 10 Thiết kế Form thêm bạn đọc 49 11 Thiết kế Form thêm sách .50 12 Thiết kế Form thống kê 51 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 52 LỜI NÓI ĐẦU Hệ thống quản lý thư viện trường đại học thơng tin liên lạc đời nhằm mục đích đưa kỹ thuật, ứng dụng công nghệ trình quản lý kinh doanh nhà sách Tối ưu hóa q trình thủ cơng Thực q trình quản lý cho mượn sách nhanh chóng hạn chế sai sót Lý chúng em chọn hệ thống quản lý thư viện trường thơng tin liên lạc lĩnh vực cần thiết áp dụng công nghệ thơng tin vào q trình cho mượn sách Hệ thống phù hợp với nhu cầu thư viện nhà sách toàn quốc bước giúp chúng em thực tập trau dồi kiến thức để thiết kế hệ thống quản lý thư viện sách thân thiện, đáp ứng nhu cầu người dùng CHƯƠNG I KHẢO SÁT HỆ THỐNG I Mô tả hệ thống Nhiệm vụ - Hệ thống thực nhập thông tin sách có thư viện sách theo quy trình sau: + Sách thư viện nhập từ bên vào có phiếu nhập sách gồm thơng tin (Ngày nhập, Tên Người giao, Đơn vị, Thông tin sách,…) + Sau người quản lý tiến hành nhập thông tin sách vào hệ thống thư viện sách phân bố xếp loại sách theo vị trị hợp lý nhà sách để bạn đọc dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn loại sách mà cần - Hệ thống thực nhập thông tin bạn đọc cho khách hàng theo quy trình sau: + Người quản lý đưa cho bạn đọc thẻ thư viện để điền thơng tin bắt buộc có thẻ + Sau bạn đọc điền đầy đủ thơng tin người quản lý nhập thơng tin bạn đọc vào hệ thống (Mã thẻ, Tên, CMND, Ngày sinh, Email, Địa chỉ, Loại độc giả,…) để tạo thẻ thư viện cho bạn đọc + Khi thẻ thư viện tạo, bạn đọc dùng thẻ thư viện để mượn sách thư viện nhà sách - Hệ thống thực thủ tục cho bạn đọc mượn sách theo quy trình sau: + Bạn đọc xuất trình thẻ thư viện loại sách cần mượn cho người quản lý để người quản lý nhập thông tin vào hệ thống + Người quản lý xuất phiếu mượn sách bạn đọc - Hệ thống thực thủ tục bạn đọc trả sách theo quy trình sau: + Khi bạn đọc đọc xong sách mượn có nhu cầu trả lại sách cho thư viện nhà sách, người quản lý xuất phiếu trả cho bạn đọc chứng thể bạn đọc trả sách ngày quy định phiếu mượn - Hệ thống thực thủ tục bạn đọc trả sách không ngày quy định hay làm hư hỏng hay làm sách theo quy trình sau: + Đối với trường hợp trên, tùy theo mức độ vi phạm quy định có mức tiền phạt khác + Người quản lý xuất phiếu phạt cho bạn đọc nhằm mục đích xử lý trường hợp vi phạm quy định Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức hệ thống sau: - Quản lý thông tin sách có nhiệm vụ: + Biết thơng tin chi tiết sách, ngày nhập sách, tình trạng sách + Căn vào thông tin sách người quản lý có sở thơng tin bạn đọc mượn sách - Quản lý thông tin bạn đọc có nhiệm vụ: + Biết thông tin bạn đọc, loại độc giả, ngày tạo thẻ + Căn vào thông tin bạn đọc người quản lý có sở thông tin bạn đọc mượn sách xử lý theo quy định độc giả hệ thống thư viện nhà sách - Phần thống kê có nhiệm vụ: + Thống kê danh sách sách trả trễ + Danh sách thể loại sách mượn nhiều Quy trình xử lý - Sách nhập từ bên ngồi vào thư viện nhà sách có lưu lại phiếu nhập sách (MB1) - Bạn đọc có nhu cầu mượn sách thư viện nhà sách, bạn đọc chưa có thẻ thư viện phải thực thủ tục đăng ký thẻ thư viện (MB2), đăng ký thành cơng bạn đọc đủ tiêu chuẩn để mượn sách thư viện nhà sách - Bạn đọc lựa chọn sách cần mượn phân chia kệ sách tạm giao cho người quản lý Người quản lý yêu cầu bạn đọc xác nhận thơng tin, xác người quản lý thực thủ tục cho mượn sách bao gồm xuất phiếu mượn (MB3) cho bạn đọc cập nhật tình trạng sách - Sau bạn đọc đọc xong có nhu cầu trả lại sách Người quản lý xuất phiếu trả (MB4) cho bạn đọc cập nhật tình trạng sách - Người quản lý làm thủ tục kiểm tra sách, độc giả trả sách trễ ngày quy định hay làm hư hỏng sách bị xử lý theo mức tiền phạt phù hợp xuất phiếu phạt (MB5) Mẫu biểu - Phiếu nhập sách (MB1) - Thẻ thư viện (MB2) - Phiếu mượn (MB3) - Phiếu trả (MB4) 10 solangiahan Int masach Int Số lần gia hạn Foreign key Mã sách References sach(masach) - Bảng phieuthutienphat: Tên thuộc tính Kiểu liệu Ràng buộc Primary key Mô tả solangiahan Int Số lần gia hạn ngaythu Datetime Ngày thu tienthu Int Thu tiền phạt mathe Int Foreign key Mã thẻ References docgia(mathe) 41 CHƯƠNG IV THIẾT KẾ HỆ THỐNG I Thiết kế tổng thể Phân định cơng việc thủ cơng máy tính - Đầu vào: DFD nghiệp vụ mức đỉnh mơ hình quan hệ - Đầu ra: biểu đồ phân định công việc người – máy  Phân định công việc người máy cho DFD mức đỉnh quản lí thơng tin sách:  Phân định cơng việc người máy cho DFD mức đỉnh quản lí thơng tin độc giả: 42  Phân định công việc người máy cho DFD mức đỉnh tiến trình mượn sách:  Phân định công việc người máy cho DFD mức đỉnh tiến trình trả sách: VI Thiết kế kiểm sốt Xác định nhóm người sử dụng - Đầu vào: cấu tổ chức phân công trách nhiệm, BFD nghiệm vụ - Đầu ra: nhóm người dùng hệ thống, DFD hệ thống có quản trị người dùng + Độc giả: Đăng kí, mượn sách, trả sách 43 + Người quản lý: Thêm sách, thêm bạn đọc, quản lý thông tin độc giả, tra cứu thông tin, kiểm tra tình trạng sách VII Cài đặt sở liệu SQL Server: CREATE TABLE docgia ( mathe INT NOT NULL PRIMARY KEY , hoten NVARCHAR(50) NOT NULL , email NVARCHAR(50) , ngaysinh DATETIME NOT NULL , ngaydk DATETIME NOT NULL , diachi NVARCHAR(50) , loaidocgia INT NOT NULL , tongtienno INT ) CREATE TABLE sach ( masach INT NOT NULL PRIMARY KEY , tensach NVARCHAR(50) NOT NULL , theloai NVARCHAR(50) NOT NULL , tacgia NVARCHAR(50) NOT NULL , nxb NVARCHAR(50) , ngaynhap DATETIME NOT NULL , ngayxb DATETIME NOT NULL , giatri INT NOT NULL , trangthai INT NOT NULL 0: dang muon; 1: chua muon 2: mat 44 ) CREATE TABLE quydinh ( tienphattrasachtremoingay INT NOT NULL, tuoimax INT NOT NULL , tuoimin INT NOT NULL , songayduocmuon INT NOT NULL , sosachduocmuon INT NOT NULL, kcnamxuatban INT NOT NULL ) CREATE TABLE cacloaidocgia ( loaidg INT NOT NULL ) CREATE TABLE cacloaisach ( loaisach NVARCHAR(50) ) CREATE TABLE phieumuon ( mapm INT NOT NULL PRIMARY KEY , ngaymuon DATETIME NOT NULL , mathe INT FOREIGN KEY REFERENCES dbo.docgia (mathe) 45 ) CREATE TABLE phieutra ( mapt INT NOT NULL PRIMARY KEY , ngaytra DATETIME NOT NULL , tienphatkinay INT NOT NULL , mathe INT FOREIGN KEY REFERENCES dbo.docgia (mathe) ) CREATE TABLE ct_phieumuon ( mapm INT FOREIGN KEY REFERENCES dbo.phieumuon (mapm), masach INT FOREIGN KEY REFERENCES dbo.sach (masach) ) CREATE TABLE ct_phieutra ( songaydamuon INT NOT NULL , tienphatsach INT NOT NULL , mapt INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES dbo.phieutra (mapt), masach INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES dbo.sach (masach), PRIMARY KEY (mapt,masach) ) 46 CREATE TABLE giahan ( solangiahan INT NOT NULL , masach INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES dbo.sach (masach) ) CREATE TABLE phieuthutienphat ( maphieuthu INT NOT NULL PRIMARY KEY , ngaythu DATETIME NOT NULL , tienthu INT NOT NULL , mathe INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES dbo.docgia(mathe) ) 47 VIII Thiết kế giao diện Thiết kế Form danh sách bạn đọc Thiết kế Form danh sách sách 48 Thiết kế Form quy định Thiết kế Form thông tin bạn đọc 49 Thiết kế Form thông tin sách Thiết kế Form nhập mã thẻ - Tạo phiếu mượn - Tạo phiếu trả - Tạo phiếu thu tiền phạt 50 Thiết kế Form phiếu mượn Thiết kế Form phiếu trả 51 Thiết kế Form phiếu thu tiền phạt 10.Thiết kế Form thêm bạn đọc 52 11.Thiết kế Form thêm sách 53 12.Thiết kế Form thống kê 54 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 55 ... sách Phiếu thu tiền phạt Mã phiếu thu Gia hạn Mã thẻ Mã sách - Mô hình ER hạn chế: 34 35 Chuyển đổi ER hạn chế mơ hình quan hệ V Đặc tả bảng liệu mơ hình quan hệ - Bảng độc giả: Tên thu? ??c tính... sách mượn) + Gia hạn ( số lần gia hạn, ngày thu, tiền thu, mã thẻ) Vẽ ER mở rộng Định nghĩa ký hiệu sử dụng - Kiểu thực thể: - Kiểu liên kết - Quan hệ – - Quan hệ – nhiều - Vẽ ER mở rộng 30 IV Chuẩn... tính Kiểu liệu Ràng buộc Primary key Mô tả solangiahan Int Số lần gia hạn ngaythu Datetime Ngày thu tienthu Int Thu tiền phạt mathe Int Foreign key Mã thẻ References docgia(mathe) 41 CHƯƠNG IV
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao khoa luan quan ly thu vien full, Bao cao khoa luan quan ly thu vien full

Mục lục

Xem thêm