Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao vai trò, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn

8 15 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2021, 16:24

Khả năng áp dụng và nhân rộng sáng kiến: tuyên truyền, vận động trong bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư là công việc hết sức quan trọng góp phần to lớn trong việc giữ vững ổn định chính trị, giúp cho người dân am hiểu và đồng thuận chấp hành tốt việc di dời, đẩy nhanh tiến độ các dự án để xây dựng thành phố Đồng Hới trở thành một đô thị văn minh hiện đại; được áp dụng trên địa bàn thành phố Đồng Hới và ứng dụng toàn tỉnh và các địa phương khác.. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP Đồng Hới, ngày 09 tháng năm 2016 Kính gửi: Hội đồng sáng kiến thành phố Đồng Hới Họ tên: Nguyễn Xuân F Sinh ngày 08 tháng năm 1968 Chức vụ công tác: Trưởng Ban bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành phố Nơi công tác: Ban bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành phố- UBND thành phố Đồng Hới Trình độ chun mơn: Đại học Ngoại Thương- Hà Nội Tên sáng kiến: Nâng cao vai trò, hiệu công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt dự án địa bàn thành phố Đồng Hới Lĩnh vực áp dụng: Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Khả áp dụng nhân rộng sáng kiến: tuyên truyền, vận động bồi thường, giải phóng mặt tái định cư cơng việc quan trọng góp phần to lớn việc giữ vững ổn định trị, giúp cho người dân am hiểu đồng thuận chấp hành tốt việc di dời, đẩy nhanh tiến độ dự án để xây dựng thành phố Đồng Hới trở thành đô thị văn minh đại; áp dụng địa bàn thành phố Đồng Hới ứng dụng toàn tỉnh địa phương khác./ NGƯỜI VIẾT Nguyễn Xuân F ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN NÂNG CAO VAI TRỊ, HIỆU QUẢ CƠNG TÁC TUN TRUYỀN VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN TRONG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ Đồng Hới I TÊN SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM: Nâng cao vai trò, hiệu công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt dự án địa bàn thành phố Đồng Hới * Tóm tắt nội dung sáng kiến, kinh nghiệm: Xây dựng nguyên tắc phương pháp vận động, tuyên truyền nhân dân việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư cơng trình, dự án giải phóng mặt địa bàn thành phố II NỘI DUNG SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM: Sự cần thiết sáng kiến: Thực tiễn cho thấy BT,HT TĐC Nhà nước thu hồi đất vấn đề nhạy cảm phức tạp, tác động tới mặt đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, cộng đồng dân cư Nếu giải không thoả đáng quyền lợi người có đất bị thu hồi người bị ảnh hưởng thu hồi đất dễ bùng phát khiếu kiện, đặc biệt khiếu kiện tập thể đơng người làm cho tình hình trở nên phức tạp, từ gây ổn định trị, Kinh tế - Xã hội Theo số liệu thống kê năm 2012 cho thấy nước số lượng khiếu nại hành BTHTTĐC chiếm 74,4% tổng đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc đất đai1 Trong năm gần vấn đề trở thành trung tâm dư luận, mối quan tâm hàng đầu nhà hoạch định sách, nhà quản lý, nhà đầu tư Thực tiễn chứng minh làm tốt cơng tác giải phóng mặt khơng tạo mơi trường thơng thống cho phát triển, thu hút đầu tư mà cịn góp phần làm lành mạnh nhiều quan hệ xã hội, củng cố lòng tin nhân dân, giải vấn đề an sinh xã hội Xác định tầm qua trọng cơng tác giải phóng mặt bằng, năm qua, thành phố Đồng Hới tập trung đạo cấp quyền đơn vị liên quan tập trung giải tốt công tác Một mặt bám sát chủ trương sách nhà nước cơng tác đền bù, giải phóng mặt để đạo thực nghiêm túc, luật, mặt huy động sức mạnh hệ thống trị cộng đồng việc tuyên truyền, vận động, giúp nhân dân hiểu tầm quan trọng lợi ích lâu dài cơng trình, dự án để hưởng ứng tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi cơng cơng trình, dự án theo kế hoạch Sự vào hệ thơng trị thể qua nhiều việc làm, nhiều hoạt động thiết thực từ thành phố đến sở Các tổ chức đoàn thể Hội Cựu chiến binh, Phụ nữ, Nơng dân, Đồn niên quan chức công an, quân sự, ban ngành chuyên môn, tổ chức sở, xóm phố, tổ liên gia,v.v lực lượng đóng vai trị tích cực cơng tác tun truyền, vận động nhân dân phối hợp làm tốt công tác giải phóng mặt thi cơng cơng trình Do việc thực tuyên truyền, vận động bồi thường, giải phóng mặt tái định cư cơng việc quan trọng góp phần to lớn việc giữ vững ổn định trị, giúp cho người dân am hiểu đồng thuận chấp hành tốt việc di dời, đẩy nhanh tiến độ dự án để xây dựng Thành phố Đồng Hới trở thành đô thị văn minh đại Nội dung sáng kiến: Để nâng cao hiệu công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt tái định cư TP Đồng Hới nay, theo chúng tơi ngồi việc thực chủ trương cấp ủy đảng, cần tập trung triển khai số giải pháp sau: Một là, tăng cường lãnh đạo Đảng Chính quyền việc tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt tái định cư Tăng cường lãnh đạo Đảng quyền việc tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, tái định cư thể thống cấp ủy Đảng cấp quan điểm đạo Đảng Nhà nước ta công tác bồi thường, tái định cư, giải tỏa thu hồi đất thực dự án Quán triệt đến cấp, ngành chủ trương, sách Đảng, Nhà nước triển khai thực dự án địa bàn để tạo nên đồng thuận đại đa số nhân dân địa bàn chủ trương Đảng Nhà nước Các cấp ủy Đảng, quyền cấp cần nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng tuyên truyền giải phóng mặt tái định cư Chỉ cấp lãnh đạo quan tâm đến công tác tập trung đạo nâng cao chất lượng hiệu công tác tuyên truyền Bởi, tuyên truyền làm cho người dân hiểu Khi người dân hiểu thơng đồng tình ủng hộ chủ trương Đảng, quyền cấp Nếu người dân khơng hiểu, khơng thơng việc chấp hành chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước khơng cao gây khó khăn cho cơng tác giải phóng mặt tái định cư Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước đường lối phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, công tác bồi thường, giải tỏa, tái định cư Nhà nước thu hồi đất để thực dự án phát triển kinh tế - xã hội địa bàn, từ tạo đồng thuận tầng lớp nhân dân công tác triển khai dự án đầu tư Đẩy mạnh quan tâm việc phối, kết hợp chặt chẽ, đồng cấp, ngành công việc chuyên môn, vận động quần chúng, thực sách, hỗ trợ người dân bị thu hồi đất Quan tâm giáo dục, đào tạo đội ngũ cán làm công tác bồi thường, tái định cư, giải tỏa, thu hồi đất mặt: tư tưởng, đạo đức, tác phong, thái độ người dân giải cơng việc để hồn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn Tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ nghiêm túc, thường xuyên Chỉ thị, Nghị Trung ương, cấp, ngành Thành ủy, đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước giải phóng mặt tái định cư đến sở đảng, đảng viên, đoàn thể, quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhằm quán triệt sâu sắc nhận thức đầy đủ nhiệm vụ Đảng ta Đảng lãnh đạo toàn diện, đó, vấn đề giải phóng mặt tái định cư, thiết phải thông tin đầy đủ vấn đề liên quan đến dự án tổ chức Đảng để bàn biện pháp lãnh đạo, đạo đặc biệt phát huy tính tích cực trị xã hội tính nêu gương cán bộ, đảng viên công tác để cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tuyên truyền, giải thích cho nhân dân ủng hộ việc thực dự án Do đó, cấp ủy Đảng, Chính quyền cần xác định cơng tác tun truyền giải phóng mặt bằng, tái định cư phải thực thường xuyên, liên tục Đặc biệt, công tác tư tưởng nói chung, cơng tác tun truyền nói riêng phải trước bước Tức phải triển khai trước tiến hành dự án có liên quan đến giải phóng mặt bằng, tái định cư nhằm tạo đồng thuận cao tầng lớp nhân dân Hai là, tăng cường công tác phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy Ủy ban nhân dân TP Đồng Hới tuyên truyền, vận động nhân dân thực giải phóng mặt tái định cư Để thực tốt công tác địa bàn thành phố, góp phần tạo đồng thuận nhân dân cơng tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cần phải thực tốt số nhiệm vụ, là: tiếp tục quán triệt sâu rộng toàn Đảng tầm quan trọng Quy định 221- QĐ/TW để nâng cao nhận thức cấp ủy, quyền cấp, Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị- xã hội cấp công tác phối hợp Ban Tuyên giáo UBND TP việc giải vấn đề xúc nhân dân, trọng cơng tác giải phóng mặt tái định cư Đối với dự án lớn triển khai địa bàn, thiết phải lưu ý quan tâm vấn đề công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền từ đầu triển khai dự án UBND TP cần cung cấp chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy để cung cấp thông tin cho nhau, tiến hành triển khai hoạt động tư tưởng, dân vận, tuyên truyền trước triển khai dự án Đối với dự án lớn, có tác động đến số đơng người dân, dự án liên quan nhiều đến cơng tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cần phải có khoản kinh phí để thực cơng tác tuyên truyền ba giai đoạn: Trước triển khai dự án, thời gian triển khai dự án sau thời gian triển khai dự án Trên sở Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW ngày 9/10/2009 hướng dẫn thực Quyết định số 221 - QĐ/TW “Ban hành qui chế phối hợp Ban Tuyên giáo cấp với quan quản lí nhà nước cấp việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải vấn đề xúc nhân dân”; Ban Tuyên giáo Thành ủy Ủy ban nhân dân thành phố cần ký kết quy chế phối hợp cách cụ thể qui định nguyên tắc phối hợp, nội dung phối hợp chung có tính chất lâu dài Hàng năm, hai bên ký kết văn bản, nêu rõ nội dung công vệc, trách nhiệm bên Sau năm, hai bên kiểm điểm đánh giá việc hồn thành cơng việc ký kết năm, việc làm tốt, chưa tốt, chưa tốt tiếp tục ký kết phối hợp cơng việc cho năm sau Ngồi nội dung công việc ký kết, hai bên cầnthường xuyên trao đổi, phối hợp công việc đột xuất, thường ngày mà hai quan có trách nhiệm Nội dung công việc phối hợp hàng năm, công việc phối hợp cần thể cụ thể, chi tiết: Cơ quan chủ động, quan phối hợp, thời gian thực hiện, điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện, kinh phí, người… Như vậy, cơng việc gặp khó khăn tìm nguyên nhân trách nhiệm thuộc để từ có hướng khắc phục Ba là, phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên cấp, hệ thống Tuyên giáo cấp công tác tuyên truyền giải phóng mặt tái định cư Để đáp ứng yêu cầu đổi nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên, cơng tác tun truyền giải phóng mặt bằng, tái định cư; cần quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, cung cấp tài liệu kịp thời, tạo điều kiện vật chất tinh thần hợp lý cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; thường xuyên quan tâm kiện toàn, bổ sung lực lượng báo cáo viên đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền miệng; xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên sở, người có lĩnh, có lực, tâm huyết có uy tín… Nêu cao trách nhiệm đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơng tác tun truyền, định hướng trị tư tưởng, theo lãnh đạo định hướng Đảng bộ, góp phần thiết thực vào hồn thành nhiệm vụ trị mà Đảng bộ, quyền cấp đề Xác định đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đội ngũ đóng vai trị quan trọng việc tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đảng viên tầng lớp nhân dân tầm quan trọng giải phóng mặt bằng, tái định cư phát triển chung Thành phố gia đình Do đó, phải xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có đủ khả năng, kiến thức để truyền đạt nội dung đến đông đảo người dân Thường xuyên cung cấp thông tin dự án, việc giải tỏa, tái định cư; chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước cho đội ngũ Khi xảy tình có vấn đề liên quan đến giải tỏa, tái định cư cần tổ chức hội nghị báo cáo viên để kịp thời cung cấp thông tin dự án vấn đề liên quan đến dự án Không thế, định kỳ cần tổ chức hội nghị báo cáo viên để thường xuyên cung cấp thông tin dự án, cơng tác giải phóng mặt bằng, tái định cư địa bàn thành phố Bốn là, cần đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương pháp tun truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt tái định cư Đa dạng hóa hình thức tun truyền, trọng tăng cường đối thoại với nhân dân vùng ảnh hưởng dự án Thực có hiệu phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” để tạo đồng thuận nhân dân chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội giúp cho quan Nhà nước có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh, giải khó khăn, vướng mắc, điểm nóng phát sinh cơng tác Phát huy vai trị quan thơng tin đại chúng, đa dạng hóa nội dung, hình thức tun truyền, làm cho nhân dân hiểu rõ lợi ích việc thực dự án xã hội với thân họ phát triển chung cộng đồng Quan tâm đặc biệt đội ngũ tuyên truyền miệng, vai trò tuyên truyền, giáo dục đội ngũ nhân sĩ, trí thức, người có uy tín cộng đồng; đồn viên, hội viên Mặt trận đoàn thể nhân dân; trọng vai trị đồn niên, hội phụ nữ cấp, hội cựu chiến binh đội ngũ đồn viên nịng cốt Chú trọng xây dựng chuyên mục hỏi đáp giải phóng mặt bằng, tái định cư Tổ chức biên tập tài liệu vấn đề Việc biên soạn tài liệu tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng khác giúp cho trình tuyên truyền, chuyển tải nội dung trọng tâm, trọng điểm tiết kiệm, hiệu Đa dạng hóa loại hình tài liệu tuyên truyền tài liệu tờ rơi, tờ gấp phát hành rộng rãi nhân dân đến tận tổ dân phố, tổ cơng đồn, tổ sản xuất, khu dân cư v.v…Định kỳ thường xuyên đưa chuyên mục, nội dung hỏi đáp, thông tin tuyên truyền giải phóng mặt bằng, tái định cư địa bàn thành phố lên quan thông tin đại chúng Trung ương, Thành phố; đặc biệt trọng tận dụng kênh thông tin thành phố Xây dựng đĩa CD, VCD, DVD, video clip ngắn nội dung giải phóng mặt bằng, tái định cư phát thường xuyên phương tiện thông tin đại chúng Các nội dung phát phương tiện thông tin đại chúng, địa điểm công cộng cần xử lý với thời lượng ngắn khoảng từ đến phút phải đảm bảo chuyển tải trọn vẹn nội dung cần chuyển tải đến người nghe, người xem Xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình, ký sự, phóng sự, tiểu phẩm, video clip với nội dung giải phóng mặt bằng, tái định cư Các nội dung nên biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu Đối với người lao động, tiểu thương, nông dân trọng tuyên truyền giải phóng mặt bằng, tái định cư thơng qua hoạt động văn hóa, giải trí thơng thường người dân địa phương, kịch, câu chuyện, câu hò vè dân gian từ sinh hoạt thực tế gắn liền với sống hàng ngày người dân.Chú trọng cơng tác tun truyền hình thức cổ động trực quan, sinh động giải phóng mặt bằng, tái định cư Đó hình ảnh Khu đô thị mới, khu dân cư mà đó, người dân tái định cư có sống tốt hơn, có mơi trường sống điều kiện cảnh quan, mơi trường, văn hóa tốt nơi cũ Ngồi ra, xây dựng nội dung tuyên truyền điển hình tập thể cá nhân thực tốt cơng tác Kết hợp chặt nói làm, tuyên truyền với tổ chức thực hiện, tạo dư luận phê phán cá nhân có hành vi sai trái, vạch mặt phần tử hội lợi dụng để phá hoại, kích động Năm là, triển khai đồng công tác tuyên truyền thực tốt sách giải phóng mặt bằng, tái định cư Hiệu mà công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng, tái định cư mang lại quan trọng thiết thực Tuy nhiên, cho dù công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt tái định cư thực tốt thực tế cơng tác gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, lúng túng Nguyên nhân cơng tác này, sách bồi thường, tái định cư gần có ý nghĩa định Do đó, cần thực đồng cơng tác tun truyền thực tốt sách giải phóng mặt bằng, tái định cư Thực quán sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tránh tượng người có đất bị thu hồi dự án lân cận so bì, khiếu nại Làm tốt công tác hạn chế tối đa việc người dân nhận tiền đền bù sau quay địi quyền lợi, từ phát sinh khiếu kiện Cùng với việc quan tâm mức công tác tuyên truyền, vận động, giải thích sách, pháp luật; cần có chế phối hợp để tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực tốt sách đền bù, giải phóng mặt theo quy định Nhà nước, bảo đảm nguyên tắc chung là: tính đúng, tính đủ, công khai minh bạch Chuẩn bị tốt địa điểm tái định cư thông báo trước đủ thời gian để nhân dân kịp chuẩn bị di chuyển, sớm ổn định sống nơi Quan tâm xây dựng thực dự án đào tạo nghề cho nhân dân khu vực bị thu hồi đất, tránh tình trạng kinh phí đào tạo nghề tính vào tiền đền bù, phó mặc cho nhân dân, khơng có chủ trương đề án đào tạo nghề; sau bị thu hồi đất thời gian, người lao động lại khơng có việc làm, dễ xảy tiêu cực tệ nạn xã hội./ V KHẢ NĂNG PHỔ BIẾN VÀ NHÂN RỘNG: Nâng cao vai trò, hiệu công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt dự án địa bàn thành phố Đồng Hới áp dụng địa bàn thành phố Đồng Hới ứng dụng toàn tỉnh địa phương khác Thành phố Đồng Hới, ngày 09 tháng năm 2016 NGƯỜI VIẾT ĐỀ TÀI Nguyễn Xuân F ... TÀI SÁNG KIẾN NÂNG CAO VAI TRÒ, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN TRONG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ Đồng Hới I TÊN SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM: Nâng cao vai. .. hiệu cơng tác tun truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt dự án địa bàn thành phố Đồng Hới * Tóm tắt nội dung sáng kiến, kinh nghiệm: Xây dựng nguyên tắc phương pháp vận động, tuyên truyền nhân. .. đạo Đảng Chính quyền việc tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt tái định cư Tăng cường lãnh đạo Đảng quyền việc tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, tái định cư thể thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao vai trò, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao vai trò, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn

Từ khóa liên quan