Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco

143 11 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2021, 15:43

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco 1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tơi Các số liệu kết nghiên cứu trình bày luận văn hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình khoa học khác Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng năm 2016 Tác giả Nguyễn Hồng Tân LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, bên cạnh nỗ lực thân, tơi cịn nhận nhiều giúp đỡ quý báu từ thầy cô giáo, bạn học viên lớp Cao học Quản trị kinh doanh khóa 2014 -2016, Ban lãnh đạo trường Đại học Bn Ma Thuột, Ban lãnh đạo tồn thể nhân viên khách sạn Dakruco, đồng nghiệp gia đình Trước hết, tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Văn Ngãi, người hướng dẫn khoa học luận văn Khi bắt tay vào việc thực đề tài gặp khơng khó khăn, nhiên Thầy tận tình hướng dẫn giúp đỡ tất bước để tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô Viện Đào tạo sau đại học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, giảng viên tận tình giúp đỡ truyền đạt kiến thức mới, bổ ích cho tơi suốt khóa học Để có thời gian tập trung cho việc học tập nghiên cứu phần kinh phí học tập, tơi nhận hỗ trợ to lớn từ Trường Đại học Buôn Ma Thuột Tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu nhà trường, đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ Trong q trình thực đề tài, phần lớn số liệu thu thập khách sạn Dakruco Tôi nhận giúp đỡ tận tình Ban Giám đốc khách sạn, lãnh đạo phịng ban tồn thể nhân viên khách sạn việc cung cấp số liệu, thảo luận để hoàn thiện bảng câu hỏi tham gia trả lời phiếu khảo sát đầy đủ Xin gửi đến anh chị lời cảm ơn sâu sắc Bênh cạnh đó, tơi xin cảm ơn gia đình ln quan tâm, động viên ủng hộ mặt suốt q trình học tập nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn Quý thầy, cô Hội đồng bảo vệ luận văn đóng góp ý kiến q báu để tơi hồn thành luận văn Tác giả Nguyễn Hồng Tân TĨM TẮT Đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng đến gắn bó nhân viên với tổ chức Khách sạn Dakruco" thực với số lượng nhân viên tham gia khảo sát 188 người Đề tài nghiên cứu đề cập đến vấn đề chủ yếu sau: Tìm hiểu sở lý luận gắn bó thước đo gắn bó nhân viên với tổ chức Đánh giá mơ hình nghiên cứu gắn bó nhân viên với tổ chức tác giả nghiên cứu trước đây, kết hợp với thực trạng Khách sạn Dakruco để đưa mơ hình nghiên cứu sơ gồm yếu tố: Tiền lương công bằng, Cơ hội đào tạo phát triển, Đặc điểm công việc, Sự trao quyền, Thương hiệu tổ chức, Sự hỗ trợ từ cấp đồng nghiệp, Sự khen thưởng cơng nhận thành tích Thực thảo luận tay đơi để điều chỉnh mơ hình ban đầu, xây dựng thang đo, thiết kế bảng hỏi tiến hành điều tra số liệu Xử lý, phân tích số liệu phần mềm SPSS tổng hợp lại kết phân tích Sau phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) mơ hình nghiên cứu điều chỉnh thành yếu tố gồm: Tiền lương công bằng, Cơ hội đào tạo phát triển, Sự quan tâm hỗ trợ công nhận thành tích từ cấp trên, Sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, Thương hiệu tổ chức, Sự trao quyền, Đặc điểm cơng việc Kết phân tích hồi quy cho thấy có yếu tố có ảnh hưởng đến gắn bó nhân viên với khách sạn, là: Thương hiệu tổ chức, Cơ hội đào tạo phát triển yếu tố Tiền lương công Trong đó, yếu tố Thương hiệu tổ chức có tác động nhiều đến gắn bó nhân viên với khách sạn, yếu tố Cơ hội đào tạo phát triển, cuối yếu tố Tiền lương công ABSTRACT The thesis “Factors affecting the bond between staff and their organization at Dakruco Hotel” was conducted to collect data from 188 staff The study mentions the following main issues: Finding out the rationale of the bond and its measurements between staff and an organization is the focus of the study Assessing the previous studies about the bond between staff and organization in combination with actual situation at Dakruco Hotel aims to give a preliminary research model which consists of elements including wages and fairness, opportunities for training and development, job characteristics, empowerment, brand of organization, support from superiors and colleagues, the reward and recognition of achievements Conducting one-on-one discussion is to adjust the original model, build the scale, design the questionnaires and investigate the data The data was handled and analyzed by SPSS and the results was finally summarized After analyzing the Cronbach's alpha coefficient of reliability and analyzing EFA (Exploratory Factor Analysis), the study is adjusted to factors including salaries and fairness, opportunity for training and development, support and recognition of achievements from the superiors and colleagues, organization’s brand, empowerment and job characteristics Results of regression analysis showed that three factors affecting the bond between staff and their hotel are the brand of organization, opportunities for training and development, wages and fairness as well In particular, the brand of organization has the most impact on the bond between staff and the hotel The second factor is opportunities for training and development and wages and fairness is considered as the factor which has the least impact MỤC LỤC Trang Lý lịch khoa học i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Abstract v Mục lục vi Danh mục chữ viết tắt xi Danh mục bảng xii Danh mục hình xiv Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Đối tượng khảo sát 1.3.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Câu hỏi nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 1.7 Cấu trúc luận văn Kết luận chương Chương 2: TỔNG QUAN L THUYẾT VÀ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Khái niệm gắn bó nhân viên 2.1.2 Các thành phần gắn bó với tổ chức 2.1.3 Tầm quan trọng gắn bó nhân viên 10 2.1.4 Các cách thức tạo gắn bó cho nhân viên 10 2.1.5 Các lý thuyết liên quan đến gắn bó nhân viên 12 2.1.5.1 Thuyết nhu cầu Abraham Maslow (1943) 12 2.1.5.2 Thuyết hai nhân tố Frederick Herzberg (1959) 14 2.1.5.3 Thuyết ERG (Existence Relatedness Growth) Clayton Alderfer (1972) 14 2.1.5.4 Thuyết kỳ vọng Victor Vroom (1964) 15 2.1.5.5 Thuyết X thuyết Y Douglas McGregor (1957) 16 2.1.5.6 Thuyết công Stacy Adam (1963) 16 2.2 Tổng quan tài liệu nghiên cứu liên quan đến đề tài 17 2.2.1 Các nghiên cứu giới 17 2.2.2 Các nghiên cứu nước 21 2.3 Mô hình nghiên cứu .23 2.3.1 Tóm lược giả thiết đề xuất .23 2.3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 24 2.3.3 Định nghĩa yếu tố ảnh hưởng đến gắn bó nhân viên 25 2.3.3.1 Tiền lương công 25 2.3.3.2 Cơ hội đào tạo phát triển nghề nghiệp 27 2.3.3.3 Đặc điểm công việc 28 2.3.3.4 Sự trao quyền 28 2.3.3.5 Thương hiệu tổ chức 29 2.3.3.6 Sự hỗ trợ từ cấp đồng nghiệp 30 2.3.3.7 Sự khen thưởng cơng nhận thành tích 31 2.3.4 Thang đo sử dụng mô hình nghiên cứu 31 Kết luận chương 34 Chương 3: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 3.1 Thực trạng khách sạn Dakruco 35 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển khách sạn Dakruco 35 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ khách sạn 36 3.1.3 Các dịch vụ khách sạn Dakruco 36 3.1.4 Cơ cấu tổ chức khách sạn Dakruco 38 3.1.5 Tình hình lao động quản lý lao động khách sạn Dakruco 40 3.1.5.1 Tình hình lao động khách sạn 40 3.1.5.2 Công tác quản lý lao động khách sạn 41 3.1.6 Tình hình kinh doanh khách sạn 47 3.1.7 Những thuận lợi khó khăn khách sạn 48 3.1.7.1 Thuận lợi 48 3.1.7.2 Khó khăn 49 3.2 Phương pháp nghiên cứu 49 3.2.1 Phương pháp thiết kế nghiên cứu 49 3.2.1.1 Nghiên cứu định tính 49 3.2.1.2 Nghiên cứu định lượng 50 3.2.1.3 Quy trình nghiên cứu .50 3.2.2 Thiết kế mẫu, chọn mẫu 51 3.2.2.1 Thiết kế mẫu 51 3.2.2.2 Phương pháp chọn mẫu 52 3.2.3 Cơng cụ phân tích 52 3.2.4 Phương pháp thu thập liệu 52 3.2.4.1 Dữ liệu thứ cấp 52 3.2.4.2 Dữ liệu sơ cấp 52 3.2.5 Xử lý phân tích liệu 52 Kết luận chương 53 Chương 4: PHÂN TÍCH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 55 4.1 Tổng hợp kết khảo sát 55 4.1.1 Kết khảo sát giới tính .55 4.1.2 Kết khảo sát độ tuổi 55 4.1.3 Kết khảo sát thời gian công tác 56 4.1.4 Kết khảo sát thu nhập trung bình .56 4.1.5 Kết khảo sát phận làm việc 57 4.1.6 Kết khảo sát trình độ học vấn 58 4.2 Các thông số thống kê mô tả biến quan sát .58 4.2.1 Thống kê mô tả nhân tố ảnh hưởng đến gắn bó nhân viên 58 4.2.2 Thống kê mơ tả gắn bó nhân viên 60 4.3 Đánh giá độ tin cậy thang đo phân tích nhân tố 60 4.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo 60 4.3.1.1 Thang đo biến độc lập 60 4.3.1.2 Thang đo biến phụ thuộc 65 4.3.2 Phân tích nhân tố 65 4.3.2.1 Phân tích nhân tố với biến độc lập 66 4.3.2.2 Phân tích nhân tố với biến phụ thuộc 68 4.3.2.3 Đặt tên giải thích nhân tố .70 4.3.2.4 Mơ hình điều chỉnh 72 4.4 Kiểm định mơ hình 73 4.4.1 Kiểm định hệ số tương quan Pearson 74 4.4.2 Phân tích hồi quy 75 4.4.2.1 Kiểm định giả định mơ hình hồi quy 75 4.4.2.2 Kết phân tích hồi quy 78 4.4.3 Kiểm định giả thuyết 80 4.5 Kiểm định khác biệt theo đặc tính cá nhân đến gắn bó nhân viên 82 4.5.1 Sự khác biệt giới tính 82 4.5.2 Sự khác biệt độ tuổi 82 4.5.3 Sự khác biệt thời gian công tác 83 4.5.4 Sự khác biệt mức thu nhập trung bình tháng 83 4.5.5 Sự khác biệt phận làm việc 84 4.5.6 Sự khác biệt trình độ học vấn 84 4.6 Một số giải pháp góp phần nâng cao gắn bó nhân viên với khách sạn Dakruco 85 Kết luận chương 88 Chương 5: ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGH 89 5.1 Tóm tắt lại kết nghiên cứu .89 5.2 Thảo luận kết nghiên cứu 90 5.3 Đánh giá đóng góp hạn chế luận văn .92 5.3.1 Những đóng góp luận văn .92 5.3.2 Những hạn chế luận văn 92 5.4 Kiến nghị cho nghiên cứu sau 92 5.5 Kết luận 93 Tài liệu tham khảo 95 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AEC (ASEAN Economic Community): Cộng đồng Kinh tế ASEAN ASEAN (Association of Southeast Asian Nations): Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á ĐH: Đại học ĐVT: Đơn vị tính EFA (Exploratory Factor Analysis): Phân tích nhân tố khám phá EVFTA (EU – Viet Nam Free Trade Agreements): Hiệp định thương mại tự Châu Âu Việt Nam IT (Information technology): Công nghệ thông tin JDI (Job Descriptive Index): Chỉ số mô tả công việc MTV: Một thành viên NXB: Nhà xuất PCCC: Phịng cháy chữa cháy THPT: Trung học phổ thơng TNDN: Thu nhập doanh nghiệp TNHH: Trách nhiệm hữu hạn Tp HCM: Thành phố Hồ Chí Minh TPP (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement): Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương TVE (Total Variance Explained): Tổng phương sai trích WTO (World Trade Organization): Tổ chức thương mại giới CTDN2 KTCN1 CTDN3 KTCN3 KTCN2 CTDN1 ,616 ,601 ,597 ,583 ,547 ,544 DTPT3 ,691 DTPT1 ,684 DTPT2 ,640 DTPT4 ,636 DTPT5 ,552 CTDN6 ,819 CTDN5 ,767 CTDN7 ,738 THTC3 ,795 THTC4 ,775 THTC2 ,679 THTC1 ,630 TQ2 ,840 TQ3 ,813 TQ1 ,782 CV3 ,911 CV4 ,889 CV2 ,695 TLCB2 TLCB3 TLCB1 TLCB4 TLCB6 TLCB7 Phương pháp trích: Principal Component Analysis Phương pháp xoay: Varimax with Kaiser Normalization ,825 ,729 ,600 ,554 ,506 ,722 ,700 PHỤ LỤC 6: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ VỚI BIẾN ĐỘC LẬP LẦN KMO and Bartlett's Test Chỉ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) Kiểm định Bartlett's Thống kê chi-bình phương (Approx Chi-Square) ,788 2,938E3 Bậc tự (df) 435 Mức ý nghĩa (Sig.) ,000 Tổng phương sai trích Tổng bình phương Tổng bình phương Giá trị Eigenvalues hệ số tải trích xuất hệ số tải xoay Nhân tố Tồn % % tích Tồn % % tích Tồn % % tích phương phương phương phần lũy phần lũy phần lũy sai trích sai trích sai trích 10 … 30 7,102 23,672 23,672 3,963 13,211 36,883 2,568 8,560 45,443 1,916 6,387 51,830 1,632 5,439 57,269 1,448 4,826 62,095 1,234 4,113 66,208 1,000 3,332 69,540 ,889 2,964 72,504 ,782 2,607 75,111 … … … ,092 ,305 100,000 7,102 23,672 23,672 3,248 10,826 10,826 3,963 13,211 36,883 3,090 10,300 21,126 2,568 8,560 45,443 3,015 10,052 31,177 1,916 6,387 51,830 2,737 9,122 40,299 1,632 5,439 57,269 2,699 8,998 49,297 1,448 4,826 62,095 2,610 8,698 57,995 1,234 4,113 66,208 2,464 8,213 66,208 KMO and Bartlett's Test Chỉ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ,788 Kiểm định Bartlett's Thống kê chi-bình phương (Approx Chi-Square) 2,938E3 Bậc tự (df) Phương pháp trích: Principal Component Analysis Biến quan sát KTCN4 CTDN2 CTDN3 CTDN1 KTCN1 KTCN3 KTCN2 DTPT3 DTPT1 DTPT2 DTPT4 DTPT5 TLCB1 TLCB2 TLCB6 TLCB3 TLCB7 CTDN6 CTDN5 CTDN7 THTC3 THTC4 THTC2 THTC1 435 Ma trận xoay nhân tố Nhân tố ,783 ,666 ,640 ,601 ,580 ,536 ,529 ,500 ,682 ,662 ,641 ,623 ,529 ,785 ,738 ,655 ,639 ,630 ,812 ,766 ,722 ,794 ,769 ,682 ,619 TQ2 TQ3 TQ1 CV3 CV4 CV2 ,825 ,813 ,775 ,911 ,893 ,683 Phương pháp trích: Principal Component Analysis Phương pháp xoay: Varimax with Kaiser Normalization PHỤ LỤC 7: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ VỚI BIẾN ĐỘC LẬP LẦN KMO and Bartlett's Test Chỉ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) Kiểm định Bartlett's Thống kê chi-bình phương (Approx Chi-Square) Bậc tự (df) Mức ý nghĩa (Sig.) ,781 2,814E3 406 ,000 Tổng phương sai trích Tổng bình phương Tổng bình phương Giá trị Eigenvalues hệ số tải trích xuất hệ số tải xoay Nhân tố Toàn % % tích Tồn % % tích Tồn % % tích phương phương phương phần lũy phần lũy phần lũy sai trích sai trích sai trích 6,745 23,259 23,259 6,745 23,259 23,259 2,991 10,313 10,313 3,947 13,611 36,870 3,947 13,611 36,870 2,568 8,855 45,725 2,568 8,855 45,725 1,864 6,427 52,152 1,864 6,427 52,152 1,631 5,626 57,778 1,631 5,626 57,778 1,421 4,899 62,677 1,421 4,899 62,677 1,182 4,077 66,754 1,182 4,077 66,754 ,999 3,446 70,200 ,882 3,041 73,241 10 ,754 2,601 75,842 … … … … 29 ,092 ,318 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Biến quan sát KTCN4 CTDN2 CTDN3 CTDN1 KTCN1 KTCN2 TLCB1 TLCB2 TLCB6 TLCB3 TLCB7 DTPT3 DTPT2 DTPT1 DTPT4 DTPT5 CTDN6 CTDN5 2,990 10,310 20,623 2,987 10,299 30,923 2,694 9,290 40,213 2,693 9,287 49,500 2,561 8,831 58,330 2,443 8,423 66,754 Ma trận xoay nhân tố Nhân tố ,772 ,681 ,680 ,626 ,577 ,499 ,781 ,745 ,653 ,634 ,633 ,704 ,687 ,658 ,643 ,539 ,814 ,767 CTDN7 THTC3 THTC4 THTC2 THTC1 TQ2 TQ3 TQ1 CV3 CV4 CV2 ,722 ,796 ,770 ,684 ,616 ,831 ,811 ,777 ,912 ,894 ,678 Phương pháp trích: Principal Component Analysis Phương pháp xoay: Varimax with Kaiser Normalization PHỤ LỤC 8: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ VỚI BIẾN ĐỘC LẬP LẦN KMO and Bartlett's Test Chỉ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) Kiểm định Bartlett's Thống kê chi-bình phương (Approx Chi-Square) ,775 2,730E3 Bậc tự (df) Mức ý nghĩa (Sig.) Tổng phương sai trích 378 ,000 Giá trị Eigenvalues Tổng bình phương Tổng bình phương hệ số tải trích xuất hệ số tải xoay Nhân tố Tồn % % tích Tồn % % tích Tồn % % tích phương phương phương phần lũy phần lũy phần lũy sai trích sai trích sai trích 6,472 23,116 23,116 6,472 23,116 23,116 2,975 10,625 10,625 3,925 14,017 37,133 3,925 14,017 37,133 2,948 10,528 21,153 2,560 9,144 46,277 2,560 9,144 46,277 2,737 9,776 30,929 1,848 6,599 52,876 1,848 6,599 52,876 2,695 9,625 40,554 1,629 5,817 58,693 1,629 5,817 58,693 2,683 9,583 50,136 1,421 5,074 63,767 1,421 5,074 63,767 2,534 9,052 59,188 1,137 4,059 67,826 1,137 4,059 67,826 2,419 8,638 67,826 ,997 3,561 71,387 ,865 3,090 74,477 10 ,741 2,648 77,125 … … … … 28 ,094 ,336 100,000 Phương pháp trích: Principal Component Analysis Ma trận xoay nhân tố Nhân tố Biến quan sát TLCB1 TLCB2 TLCB6 TLCB7 TLCB3 DTPT3 DTPT2 DTPT1 DTPT4 DTPT5 KTCN4 CTDN3 CTDN2 ,770 ,739 ,666 ,655 ,616 ,710 ,698 ,663 ,648 ,531 ,746 ,708 ,700 CTDN1 KTCN1 CTDN6 CTDN5 CTDN7 THTC3 THTC4 THTC2 THTC1 TQ2 TQ3 TQ1 CV3 CV4 CV2 ,631 ,562 ,823 ,766 ,734 ,798 ,771 ,684 ,614 ,817 ,816 ,785 ,915 ,892 ,684 Phương pháp trích: Principal Component Analysis Phương pháp xoay: Varimax with Kaiser Normalization PHỤ LỤC 9: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN GB Tương quan CV TQ DN TLCB DTPT QTHT THTC GB Hệ số tương quan Pearson Sig (2-tailed) N 184 CV Hệ số tương ,290** quan Pearson ,290** ,172* ,019 ,385** ,401** ,255** ,462** ,000 ,019 ,800 184 184 184 Sig (2-tailed) ,000 N TQ 184 184 Hệ số tương ,172* ,281** quan Pearson ,000 184 ,000 184 ,000 184 ,281** ,220** ,285** ,426** ,228** ,316** ,000 ,003 ,000 ,000 ,002 ,000 184 184 184 184 184 Sig (2-tailed) ,019 ,000 DN ,000 184 184 ,408** -,072 ,376** ,373** ,087 ,000 ,330 ,000 ,000 ,239 N 184 184 184 184 Hệ số tương ,019 ,220** ,408** quan Pearson Sig (2-tailed) ,800 ,003 ,000 184 184 184 184 -,097 ,138 ,481** ,087 ,191 ,062 ,000 ,243 184 184 184 184 ,426** ,110 ,349** 184 ,000 184 ,139 184 ,000 184 N 184 184 184 184 TLCB Hệ số tương ,385** ,285** -,072 -,097 quan Pearson Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,330 ,191 N 184 184 184 184 DTPT Hệ số tương ,401** ,426** ,376** ,138 ,426** quan Pearson Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,062 N 184 184 184 184 ,000 184 ,228** ,280** 184 ,002 184 ,000 184 QTHT Hệ số tương ,255** ,228** ,373** ,481** ,110 quan Pearson ,228** ,277** Sig (2-tailed) ,000 ,002 ,000 ,000 N 184 184 184 184 ,002 184 184 ,000 184 ,139 184 THTC Hệ số tương ,462** ,316** ,087 ,087 ,349** ,280** ,277** quan Pearson Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,239 ,243 ,000 ,000 ,000 N 184 184 184 ** Mức ý nghĩa 0.01 * Mức ý nghĩa 0.05 PHỤ LỤC 10: PHÂN TÍCH HỒI QUY 184 184 184 184 184 Mơ hình Hệ số R ,580a Thơng số mơ hình Hệ số R2 Hệ số R2 Hiệu chỉnh ,336 Sai số chuẩn ước lượng ,310 ,56532 a Biến độc lập: (Hằng số), DTPT, DN, THTC, CV, TLCB, TQ, KTCN Tổng bình phương Mơ hình ANOVAb Bậc tự Trung bình (df) bình phương Hồi quy Phần dư 28,492 56,247 176 4,070 ,320 F 12,736 Sig ,000a Tổng 84,739 183 a Biến độc lập: (Hằng số), DTPT, DN, THTC, CV, TLCB, TQ, KTCN b Biến phụ thuộc: GB Mơ hình Hệ số chưa chuẩn hóa B (Hằng số) ,503 Sai số chuẩn Hệ số Hệ số chuẩn hóa t Sig Beta ,409 Thống kê đa cộng tuyến Tolerance VIF 1,228 ,221 CV ,041 ,071 ,042 ,579 ,563 ,733 1,364 TQ ,077 ,075 ,077 1,018 ,310 ,653 1,532 DN -,119 ,075 -,119 -1,604 ,111 ,682 1,467 TLCB ,183 ,081 ,168 2,248 ,026 ,676 1,479 DTPT ,209 ,089 ,184 2,346 ,020 ,610 1,639 QTHT ,163 ,095 ,128 1,714 ,088 ,672 1,487 THTC ,331 ,075 a Biến phụ thuộc: GB ,307 4,418 ,000 ,783 1,277 PHỤ LỤC 11: KIỂM Đ NH SỰ KHÁC BIỆT VỀ GIỚI TÍNH Thống kê nhóm GB Gioi tinh Nam N 88 Mean 3,5795 Std Deviation ,82833 Std Error Mean ,08830 Nu 96 3,6146 ,51288 ,05235 Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t Equal variances 24,251 ,000 -,348 assumed GB Equal variances not assumed -,341 df 95% Sig Std Confidence Mean (2Error Interval of the Differe tailed Differe Difference nce ) nce Lower Upper 182 ,728 -,0350 ,10067 -,2336 ,16359 142,7 ,733 -,0350 ,10265 -,2379 ,16787 PHỤ LỤC 12: KIỂM Đ NH SỰ KHÁC BIỆT VỀ ĐỘ TUỔI Test of Homogeneity of Variances GB Levene Statistic 1,425 df1 df2 180 Sig ,237 ANOVA GB Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups Within Groups Total 3,527 81,212 84,739 180 183 1,176 ,451 2,606 ,053 PHỤ LỤC 13: KIỂM Đ NH SỰ KHÁC BIỆT VỀ THỜI GIAN CƠNG TÁC Mơ tả GB N Duoi nam Tu nam den duoi nam Tu nam den duoi nam Tu nam tro len Total 95% Confidence Std Std Interval for Mean Mean Deviati Min Max Error Lower Upper on Bound Bound 3,2500 ,61237 ,23146 2,6836 3,8164 2,50 4,00 48 3,6198 ,57193 ,08255 3,4537 3,7859 2,25 4,75 66 3,3409 ,76162 ,09375 3,1537 3,5281 1,75 4,75 63 3,8889 ,55135 ,06946 3,7500 184 3,5978 ,68048 ,05017 3,4988 4,0277 3,6968 2,00 5,00 1,75 5,00 Test of Homogeneity of Variances GB Levene Statistic 2,681 df1 df2 180 Sig ,052 ANOVA GB Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 10,564 74,175 84,739 df 180 183 Mean Square F 3,521 8,545 ,412 Multiple Comparisons GB Tukey HSD Sig ,000 Mean Std Difference Error (I-J) Sig (I) Thoi gian (J) Thoi gian cong tac cong tac Duoi nam Tu nam den -,36979 ,25972 ,486 duoi nam Tu nam den -,09091 ,25517 ,984 duoi nam Tu nam tro -,63889 ,25575 ,064 len Tu nam den Duoi nam ,36979 ,25972 ,486 duoi nam Tu nam den ,27888 ,12177 ,104 duoi nam Tu nam tro -,26910 ,12299 ,130 len Tu nam den Duoi nam ,09091 ,25517 ,984 duoi nam Tu nam den -,27888 ,12177 ,104 duoi nam Tu nam tro -,54798* ,11307 ,000 len Tu nam tro Duoi nam ,63889 ,25575 ,064 len Tu nam den ,26910 ,12299 ,130 duoi nam Tu nam den ,54798* ,11307 ,000 duoi nam * The mean difference is significant at the 0.05 level 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound -1,0433 ,3037 -,7526 ,5708 -1,3021 ,0243 -,3037 1,0433 -,0369 ,5947 -,5880 ,0498 -,5708 ,7526 -,5947 ,0369 -,8412 -,2548 -,0243 1,3021 -,0498 ,5880 ,2548 ,8412 PHỤ LỤC 14: KIỂM Đ NH SỰ KHÁC BIỆT VỀ MỨC THU NHẬP TRUNG BÌNH MỘT THÁNG Test of Homogeneity of Variances GB Levene Statistic 1,295 df1 df2 180 Sig ,278 ANOVA GB Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 1,568 83,172 84,739 Mean Square ,523 ,462 df 180 183 F Sig 1,131 ,338 PHỤ LỤC 15: KIỂM Đ NH SỰ KHÁC BIỆT VỀ BỘ PHẬN LÀM VIỆC Test of Homogeneity of Variances GB Levene Statistic 1,243 df1 10 df2 173 Sig ,267 ANOVA GB Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 4,665 80,074 84,739 Mean Square ,466 ,463 df 10 173 183 F Sig 1,008 ,439 PHỤ LỤC 16: KIỂM Đ NH SỰ KHÁC BIỆT VỀ TRÌNH ĐỘ H C VẤN Test of Homogeneity of Variances GB Levene Statistic 2,417 df1 df2 179 Sig ,050 ANOVA GB Between Groups Sum of Squares 3,662 df Mean Square ,915 F Sig 2,021 ,093 Within Groups Total 81,078 84,739 179 183 ,453 ... nâng cao gắn bó nhân viên với tổ chức khách sạn Dakruco? 1.6 nghĩa nghiên cứu Kết nghiên cứu xác định yếu tố có ảnh hưởng đến gắn bó nhân viên với khách sạn Từ đó, đề xuất với khách sạn giải... yếu tố ảnh hưởng đến gắn bó nhân viên Từ tài liệu nghiên cứu trước thấy có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến gắn bó nhân viên với tổ chức tác động nhân tố khơng giống Sau trình bày cụ thể số nhân tố. .. đến gắn bó nhân viên với khách sạn, là: Thương hiệu tổ chức, Cơ hội đào tạo phát triển yếu tố Tiền lương cơng Trong đó, yếu tố Thương hiệu tổ chức có tác động nhiều đến gắn bó nhân viên với khách
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco, Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức tại khách sạn Dakruco

Từ khóa liên quan