Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9.6.doc

1 324 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2013, 07:11

Mụn: Toỏn. (Thi gian: 150 phỳt khụng k thi gian chộp ) Bi 1: (3,0 điểm) Rỳt gn biu thc sau: 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 2009 2010 A = + + + + + + + + Bi 2: (4,0 điểm) Cho biu thc: = + + + + 1 3 2 B x 1 x x 1 x x 1 a) Tỡm iu kin ca x biu thc B cú ngha. b) Rỳt gn B. c) Tớnh giỏ tr ca B bit = + +x 4 7 4 7 2 Bi 3: (3,0 điểm) Cho hệ phơng trình: (I) 2 1 ( 1) 2 mx my m x m y + = + + + = (Với m hng số) a. Tìm các giá trị của m để hệ phơng trình (I) có nghiệm duy nhất. b. Chứng tỏ rằng khi m thay đổi và hệ phơng trình (I) có nghiệm duy nhất (x; y) thì điểm M(x;y) luôn thuộc một đờng thẳng cố định. Bi 4: (3,0 điểm) Cho ba s a, b, c tho a + b+ c = 0. CMR: a 3 + a 2 c abc + b 2 c + b 3 = 0 Bi 5: (4,0 điểm) Cho tam giác ABC có AB = c; AC = b; BC = a, phân giác AD a) Chứng minh hệ thức AD 2 = AB.AC BD.DC b) Tính độ dài phân giác AD. ? Bi 6: (3,0 điểm) Cho điểm I nằm trong đờng tròn (O; 50 cm); OI = 14 cm. Có bao nhiêu dây của đờng tròn này đi qua I mà độ dài của nó là một số tự nhiên ? . Mụn: Toỏn. (Thi gian: 150 phỳt khụng k thi gian chộp ) Bi 1: (3,0 điểm) Rỳt gn biu thc sau: 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 20 09 2010 A = + + + +. a) Chứng minh hệ thức AD 2 = AB.AC BD.DC b) Tính độ dài phân giác AD. ? Bi 6: (3,0 điểm) Cho điểm I nằm trong đờng tròn (O; 50 cm); OI = 14 cm. Có bao
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9.6.doc, Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9.6.doc, Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9.6.doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn