Gián án bai giang tap huan ve sinh ca nhan va moi truong

35 536 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 18:11

TẬP HUẤN VỆ SINH NHÂN & VỆ SINH MÔI TRƯỜNG Ngày 03 - 01 - 2011 Ng­êi b¸o c¸o: Hµ Anh Linh I. CON NGƯỜI SỨC KHOẺ I. CON NGƯỜI SỨC KHOẺ 1. Định nghĩa về sức khoẻ 1. Định nghĩa về sức khoẻ  “ “ Sức khoẻ là một trạng thái thoải mái về thể Sức khoẻ là một trạng thái thoải mái về thể chất, tinh thần xã hội, chứ không chỉ là chất, tinh thần xã hội, chứ không chỉ là không có bệnh hay thương tật” không có bệnh hay thương tật” “ “ Tổ chức Y tế Thế giới” Tổ chức Y tế Thế giới”  Như vậy sức khoẻ gồm 3 mặt: Như vậy sức khoẻ gồm 3 mặt: - Sức khoẻ thể chất- Sức khoẻ tinh thần - - Sức khoẻ thể chất- Sức khoẻ tinh thần - Sức khoẻ xã hội. Sức khoẻ xã hội. Sức khoẻ thể chất Sức khoẻ thể chất - - Sức lực: sức đẩy, sức kéo, sức nâng cao Sức lực: sức đẩy, sức kéo, sức nâng cao - Sự nhanh nhẹn:khả năng phản ứng của cơ thể Sự nhanh nhẹn:khả năng phản ứng của cơ thể - Sự dẻo dai: vận động cơ thể liên tục không mệt Sự dẻo dai: vận động cơ thể liên tục không mệt mỏi. mỏi. - Khả năng chống đỡ các yếu tố gây bệnh:ít ốm Khả năng chống đỡ các yếu tố gây bệnh:ít ốm đau, chóng bình phục đau, chóng bình phục - Khả năng chịu đựng,chống đỡ với môi trường Khả năng chịu đựng,chống đỡ với môi trường - Đó là trạng thái thăng bằng của 4 hệ Đó là trạng thái thăng bằng của 4 hệ thống: thống: Tiếp xúc, vận động, nội tạng Tiếp xúc, vận động, nội tạng điều khiển của cơ thể điều khiển của cơ thể . . Sức khoẻ tinh thần Sức khoẻ tinh thần  Là hiện thân của sự giao tiếp xã hội, tình cảm Là hiện thân của sự giao tiếp xã hội, tình cảm tinh thần thể hiện ở cảm giác dễ chịu,cảm tinh thần thể hiện ở cảm giác dễ chịu,cảm xúc vui tươi, thanh thản, lạc quan yêu đời; xúc vui tươi, thanh thản, lạc quan yêu đời; quan niệm sống tích cực, dũng cảm, chủ quan niệm sống tích cực, dũng cảm, chủ động; ở khả năng chống lại những quan niệm động; ở khả năng chống lại những quan niệm bi quan, lối sống không lành mạnh. bi quan, lối sống không lành mạnh.  Cơ sở của SKTT Cơ sở của SKTT là sự thăng bằng hài là sự thăng bằng hài hoà trong hoạt động giữa lý trí hoà trong hoạt động giữa lý trí tình cảm. tình cảm. Sức khoẻ xã hội Sức khoẻ xã hội  Là sự hoà nhập giữa nhân cộng đồng Là sự hoà nhập giữa nhân cộng đồng  Cơ sở của sức khoẻ xã hội Cơ sở của sức khoẻ xã hội là sự thăng bằng là sự thăng bằng giữa hoạt động quyền lợi nhân với giữa hoạt động quyền lợi nhân với hoạt động quyền lợi của xã hội, của hoạt động quyền lợi của xã hội, của những người khác; là sự hoà nhập giữa những người khác; là sự hoà nhập giữa nhân gia đình xã hội. nhân gia đình xã hội. Ba yếu tố sức khoẻ liên quan chặt chẽ với Ba yếu tố sức khoẻ liên quan chặt chẽ với nhau.Nó là sự thăng bằng của tất cả những nhau.Nó là sự thăng bằng của tất cả những khả năng sinh học, tâm lý xã hội của con khả năng sinh học, tâm lý xã hội của con người. người. Vận dụng khái niệm sức khoẻ Vận dụng khái niệm sức khoẻ vào trường học - nâng cao sức vào trường học - nâng cao sức khỏe khỏe 2. Các yếu tố quyết định sức khoẻ 2. Các yếu tố quyết định sức khoẻ Di truyÒn M«i tr­êng Søc khoÎ L i sèngố 2. Các yếu tố quyết định sức khoẻ 2. Các yếu tố quyết định sức khoẻ 2.1 2.1 Yếu tố di truyền: Yếu tố di truyền:  Đó là những đặc điểm của cơ thể phản Đó là những đặc điểm của cơ thể phản ánh về sưc khoẻ của mỗi người như: màu ánh về sưc khoẻ của mỗi người như: màu da, màu tóc, chiều cao, cân nặng, tuổi thọ da, màu tóc, chiều cao, cân nặng, tuổi thọ bệnh tật. bệnh tật.  Tính di truyền được quyết định bởi bộ Tính di truyền được quyết định bởi bộ máy di truyền có trong nhân của tế bào máy di truyền có trong nhân của tế bào 2.2 2.2 Yếu tố môi trường: Yếu tố môi trường:  Môi trường là hoàn cảnh xung quanh cơ thể Môi trường là hoàn cảnh xung quanh cơ thể sống . sống .  Con người chịu tác động bởi môi trường tự nhiên Con người chịu tác động bởi môi trường tự nhiên môi trường xã hội môi trường xã hội  Con người sinh học chịu sự chi phối của quy luật Con người sinh học chịu sự chi phối của quy luật tự nhiên: di truyền, biến dị, bảo toàn năng tự nhiên: di truyền, biến dị, bảo toàn năng lượng, bảo toàn vật chất lượng, bảo toàn vật chất  Con người xã hội chịu sự chi phối của quy luật Con người xã hội chịu sự chi phối của quy luật xã hội về kinh tế, văn hoá, chính trị xã hội về kinh tế, văn hoá, chính trị 2.3 2.3 Lối sống: Lối sống:  Bao gồm tất cả các mặt sinh hoạt của con Bao gồm tất cả các mặt sinh hoạt của con người về tinh thần vật chất như tư duy, người về tinh thần vật chất như tư duy, tình cảm, ăn uống, lao động, học tập, nghỉ tình cảm, ăn uống, lao động, học tập, nghỉ ngơi,TDTT, vui chơi, giải trí ngơi,TDTT, vui chơi, giải trí  Lối sống văn minh, lành mạnh thì có lợi Lối sống văn minh, lành mạnh thì có lợi cho sức khoẻ,lối sốngLạc hậu không lành cho sức khoẻ,lối sốngLạc hậu không lành mạnh thì có hại cho sức khoẻ. mạnh thì có hại cho sức khoẻ. [...]... kin l tng hp cỏc iu kin bờn ngoi ca vt th hay s kin ú Mụi trng sng ca con ngi l tng hp cỏc iu kin vt lý, hoỏ hc ,sinh hc, xó hi bao quanh v cú nh hngti s sng v phỏt trin ca cỏ nhõn v cng ng con ngi 2.Chc nng ca mụi trng Mụi trng l khụng gian sng ca con ngi Mụi trng l ni cung cp ti nguyờn cho i sng, sn xut v cỏc hot ng khỏc ca con ngi Mụi trng l ni cha ng cỏc ph thi ca con ngi 3.Nhng yu t mụi trng... v xoay ln lt tng ngún ca bn tay kia v ngc li Dựng lũng bn tay ny ch sỏt chộo lờn mu bn tay kia v ngc li Dựng u ngún tay ca bn tay ny mit vo k gia cỏc ngún ca bn tay kia v ngc li Chm 5 u ngún tay ca tay ny c vo lũng bn tay kia bng cỏch xoay i, xoay li X cho tay sch ht x phũng di ngun nc sch Lau khụ tay bng khn hoc giy sch III.V SINH MễI TRNG 1.Khỏi nim v mụi trng Mụi trng ca mt vt th hay mt s kin... gõy bnh ễ nhim mụi trng t: Cỏc cht thi sinh hot, cht thi cụng nghip, cỏc ngun cha mm bnh 4.Mt s bnh liờn quan n nc v iu kin VSMT Bnh lõy qua ng tiờu hoỏ Bnh giun sỏn Cỏc bnh do mui truyn Cỏc bnh mt, ngoi da, ph khoa Bnh cỳm gia cm Cỏc bnh do hoỏ cht v cht c 5 Nc sch i vi i sng con ngi Vai trũ ca nc sch: Nc l 1 thc phm cn thit cho i sng v nhu cu sinh lys ca con ngi Nh nc m cỏc cht dinh dng c... (3) (4) Đặt mục đích thay đổi Sẵn sàng thay đổi II V SINH C NHN 1 Vai trũ ca ụi bn tay Cm nm, iu khin dng c,mỏy múc Thc hin cỏc thao tỏc trong n ung, sinh hot hng ngy Chm súc con cỏi, gia ỡnh, ngi thõn,bn bố Truyn t v th hin tỡnh cm Bn tay bn l ni vi khun tn ti, phỏt trin v dn n bnh tt 2.Tỏc hi ca bn tay bn -Trờn 1cm2 da ca ngi bỡnh thng cú 40.000 vi khun, bn tay cú nhiu hn -Qua bn tay bn vi... hiu qu ca hnh vi mi i tng chp nhn thc hin hnh vi mi Phi cú s h tr duy trỡ hnh vi mi ú Quá trình thay đổi hành vi An ton (1) Nhận ra hành vi không an toàn Duy trì hành vi mới Quan tâm tới hành vi mới (6) (2) Chấp nhận hoặc từ chối hành vi mới Đánh giá hiệu quả Thử nghiệm hành vi mới Tìm kiếm các thông tin mới (5) Mong muốn thay đổi (3) (4) Đặt mục đích thay đổi Sẵn sàng thay đổi II V SINH C NHN 1 Vai...3.Mc ớch ca giỏo dc sc kho T to ra, bo v v nõng cao sc kho ca cỏ nhõn v cng ng T chu trỏch nhim v quyt nh nhng bin phỏp bo v sc kho cho mỡnh T giỏc chp nhn duy trỡ li sng lnh mnh,t b thúi quen, tp quỏn cú hi cho sc kho Bit s dng cỏc... l +ng da v niờm mc:hc lo, gh l, mn nht, mt ht, v.v +Giun sỏn +Bnh ph khoa +Cỳm gia cm 3.Lỳc no cn ra tay? -Trc khi: +Ra mt + n, ch bin thc n, cm thc n,cho tr bỳ hoc n v.v -Sau khi: +i tiờu, i tiu,lm v sinh v chm súc tr +chi bn hoc chi vi cỏc con vt +i hc v, quột dn rỏc, m tin,lao ng sn xut, dớnh cỏc vt bn bn tay 4. dựng ra tay Thựng cú vũi(robinet) hoc xụ, chu cha nc sch Chu sch X phũng ra tay... cn thit cho i sng v nhu cu sinh lys ca con ngi Nh nc m cỏc cht dinh dng c a vo c th duy trỡ s sng Nc l mụi trng trung gian lõy truyn bnh Nc cn thit cho nhu cu VSCN,VSCC,cu ho v cỏc yờu cu khỏc Yờu cu ca nc l phi v SCH Lu, b cha nc ma Ging o Ging khoan Cụng trỡnh cp nc tp trung Mt s bin phỏp lm sch nc: B lc nc Xin cm n quớ thy cụ ó chỳ ý theo dừi . lực: sức đẩy, sức kéo, sức nâng cao Sức lực: sức đẩy, sức kéo, sức nâng cao - Sự nhanh nhẹn:khả năng phản ứng của cơ thể Sự nhanh nhẹn:khả năng phản ứng của. phản ánh về sưc khoẻ của mỗi người như: màu ánh về sưc khoẻ của mỗi người như: màu da, màu tóc, chiều cao, cân nặng, tuổi thọ da, màu tóc, chiều cao, cân
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án bai giang tap huan ve sinh ca nhan va moi truong, Gián án bai giang tap huan ve sinh ca nhan va moi truong, Gián án bai giang tap huan ve sinh ca nhan va moi truong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn