Phương hướng hoàn thiện hạch toán kế toán VN trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

36 329 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2012, 16:25

Phương hướng hoàn thiện hạch toán kế toán VN trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Đề án môn học----------------------------------------------------------------------------------------------Lời mở đầuTrong xu hớng hiện nay của nền kinh tế trên thế giới là hội nhập mở cửa, Việt Nam cũng không ở ngoài xu hớng đó. Là một nớc đang phát triển thì hội nhập là một trong những hớng đi đúng đắn nhất để tăng trởng kinh tế, có điều kiện phát huy tốt hơn lợi thế của mình trên thị trờng quốc tế.Hoà mình trong công cuộc đổi mới đó hệ thống kế toán Việt Nam đã có những bớc chuyển lớn lao. Trong những năm gần đây thành tựu về phát triển kế toán ngày càng nổi trội, hứa hẹn đạt nhiều thành công lớn trong đó có sự công nhận của thế giới. Với vai trò nhiệm vụ của mình việc hoàn thiện hạch toán kế toán cũng là việc làm cần thiết quan trọng không chỉ ở góc độ quản lý vĩ mô mà còn ở cả góc độ quản lý vi mô, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc. Việc hoàn thiện hệ thống hạch toán kế toán trong doanh nghiệp không chỉ thuộc trách nhiệm của những ngời làm công tác kế toán mà còn thuộc trách nhiệm của nhiều ngành, nhiều cấp mà đặc biệt là sự sáng tạo, xây dựng cá chuẩn mực của Bộ tài chính việc áp dụng nó vào thực tiễn của các doanh nghiệp.Chính những tầm quan trọng đó của quá trình hạch toán kế toántrong đề án môn học này em đã lựa chọn đề tài: " Phơng hớng hoàn thiện hạch toán kế toán Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực thế giới."Do hạn chế về tài liệu, phạm vi lần đầu làm đề án cho nên không trách khỏi sai sót thiếu sót. Để hoàn thành đợc đề án này em xin chân thành cảm ơn sự hớng dẫn của cô giáo Nguyễn Minh Phơng. Nguyễn Diệu LinhĐề án môn học---------------------------------------------------------------------------------------------- Nội dungChơng I: Lý luận chung về Hạch toán kế toán (HTKT) vai trò của kế toán trong tiến trình hội nhập kinh tế.I.1 Khái quát chung về HTKT: 1.1.1 Khái niệm về HTKT: Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại phát triển của xã hội loài ngời. Từ xa xa con ngời đã nhận thấy sự cần thiết muốn duy trì phát triển đời sống của mình của xã hội đó là phải biết tạo ra những vật dụng, thức ăn, đồ mặc, nhà ở Sự ra đời của hạch toán là một nhu cầu khách quan của bản thân quá trình sản xuất cũng nh của xã hội. Xã hội loài ngời ngày càng phát triển thì mức độ quan tâm của con ngời đến hoạt động sản xuất càng tăng. Chính vì thế hạch toán cũng không ngừng phát triển hoàn thiện về phơng pháp cũng nhhình thức tổ chức. Điều này có thể nhận thức qua việc nghiên cứu quá trình nảy sinh phát triển của hạch toán kế toán. Một nền sản xuất với quy mô ngày càng lớn, trình độ xã hội hoá sức phát triển sản xuất càng cao thì không thể không tăng cờng phát triển hạch toán kế toán về mọi mặt. Hạch toán kế toán là một môn khoa học phản ánh giám đốc các mặt hoạt động kinh tế tài chính ở tất cả các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp các cơ quan. So với các loại hạch toán khác HTKT có các đặc điểm nh:*HTKT phản ánh giám đốc một cách liên tục, toàn diện có hệ thống tất cả các loại vật t tiền vốn mọi hoạt động kinh tế. HTKT đã thực hiện đợc quá trình phản ánh giám đốc liên tục đầy đủ cả trớc, trong sau quá trình sản xuất kinh doanh sử dụng vốn.* HTKT cung cấp chỉ tiêu tổng hợp phục vụ cho việc giám đốc tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế tài chính. Với việc sử dụng ba loại thớc đo: hiện vật, lao động, giá trị, trong đó thớc đo giá trị là chủ yếu, kế toán mọi nghiệp vụ kinh tế dều đợc ghi chép theo giá trị biểu hiện bằng tiền.Nguyễn Diệu LinhĐề án môn học----------------------------------------------------------------------------------------------* Với các phơng pháp hạch toán của mình, số liệu kế toán phản ánh đảm bảo tính chính xác có cơ sở pháp lý vững chắc. HTKT là một hệ thống thông tin kiểm tra về tài sản trong các doanh nghiệp, các tổ chức bằng hệ thống phơng pháp khoa học nh chứng từ, tính giá, đối ứng tài khoản tổng hợp cân đối kế toán. HTKT nghiên cứu quá trình sản xuất thông qua sự hình thành vận động của vốn trong một đơn vị cụ thể nhằm quản lý sử dụng có hiệu quả vốn theo phạm vi sử dụng nhất định. 1.1.2 Đối tợng nghiên cứu của HTKT:Nghiên cứu đối tợng của kế toán là xác định những nội dung mà kế toán phải phản ánh giám đốc. Do đó, đối tợng HTKT có những đặc điểm khác so với các đối tợng của các môn học khác:* HTKT nghiên cứu các yếu tố của quá trình tái sản xuất trên góc độ tài sản (tài sản cố định tài sản lu động) các nguồn hình thành các tài sản này (nguồn vốn chủ sở hữu nguồn vốn vay - nợ). Trong đó mối quan hệ giữa tài sản nguồn hình thành tài sản là đặc trng của đối tợng HTKT.* HTKT không chỉ nghiên cứu trạng thái tĩnh của tài sản mà còn nghiên cứu trạng thái động của tài sản trong quá trình kinh doanh. Nghiên cứu sự vận động liên tục của tài sản cũng là đặc trng riêng của HTKT.* Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, ngoài mối quan hệ trực tiếp liên quan đến các tài sản của đơn vị, còn phát sinh các mối quan hệ kinh tế - pháp lý ngoài vốn của doanh nghiệp nh: tài sản cố định thuê ngoài, nhận vật liệu gia công, góp vốn liên doanh, thuê thực hiện xây dựng cơ bản Những mối quan hệ này cũng đặt ra một nhu cầu cấp bách phải giải quyết trong hệ thống HTKT.Tóm lại, đối tợng của HTKT là vốn kinh doanh của đơn vị hạch toán đợc xem xét trong quan hệ giữa hai mặt biểu hiện là tài sản nguồn hình thành tài sản (nguồn vốn) quá trình tuần hoàn của vốn kinh doanh qua các giai đoạn nhất định của quá trình tái sản xuất, cùng các mối quan hệ kinh tế pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của đơn vị. Đối tợng HTKT luôn có tính hai mặt, độc lập cân bằng về lợng. Nó luôn vận động qua các giai đoạn khác nhau nh-ng theo một trật tự xác định khép kín sau một chu kỳ nhất định. Mỗi loại đối tợng cụ thể của HTKT đều gắn liền trực tiếp đến lợi ích kinh tế, đến quyền lợi Nguyễn Diệu LinhĐề án môn học----------------------------------------------------------------------------------------------trách nhiệm của nhiều phía khác nhau. Luôn đa dạng trên mỗi nội dung cụ thể của HTKT. 1.1.3 Hệ thống phơng pháp của đối tợng HTKT. Trên cơ sở phơng pháp luận duy vật biện chứng xuất phát từ những đặc điểm cơ bản của đối tợng HTKT, đã hình thành hệ thống phơng pháp HTKT gồm bốn phơng pháp cụ thể:* Chứng từ: Là phơng pháp thông tin, kiểm tra sự hình thành các nghiệp vụ kinh tế. * Đối ứng tài khoản: Là phơng pháp thông tin kiểm tra quá trình vận động của vốn kinh doanh theo từng loại hoặc từng bộ phận của vốn.* Tính giá: Là phơng pháp thông tin kiểm tra về chi phí trực tiếp gián tiếp cho từng loại hoạt động, từng loại hàng hoá( kể cả vật liệu, tài sản, sản phẩm lao vụ) * Tổng hợp cân đối: Là phơng pháp khái quát tình hình vốn kinh doanh kết quả kinh doanh của đơn vị hạch toán qua từng thời kỳ nhất định.Mỗi phơng pháp đều có vị trí, chức năng nhất định, song giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo thành một hệ thống phơng pháp hạch toán kế toán. Trong công tác kế toán, các phơng pháp nàyđợc sử dụng một cách tổng hợp đồng bộ.1.2 Vai trò của HTKT trong doanh nghiệp: 1.2.1 Nhiệm vụ của công tác kế toán.Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đều tìm mọi biện pháp để sản xuất ra sản phẩm với số lợng nhiều nhất, chất lợng cao nhất, chi phí thấp nhất lãi thu đợc nhiều nhất. Để đạt đợc mục tiêu này bất kỳ một ngời quản lý doanh nghiệp nào cũng phải nhận thức đợc vai trò của thông tin kế toán. Do đó, nhiệm vụ cơ bản của HTKT là cung cấp thông tin về kinh tế tài chính cho những ngời ra quyết định. Cung cấp đầy đủ, kịp thời chính xác các tài liệu về tình hình cung ứng, dự trữ, sử dụng tài sản từng loại (tài sản cố định, tài sản lu động .), trong quan hệ với nguồn hình thành tài sản, góp phần bảo vệ tài sản sử dụng hợp lý tài sản của đơn vị hạch toán, khai thác khả năng tiềm tàng của tài sản.Nguyễn Diệu LinhĐề án môn học----------------------------------------------------------------------------------------------Giám sát tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp, công ty . tình hình sử dụng nguồn kinh phí của các đơn vị sự nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả nguồn vốn cấp phát . Theo dõi tình hình huy động sử dụng các nguồn tài sản do liên kết kinh tế, giám sát tình hình thực hiện các hợp đồng kinh tế, các nghiệp vụ với Nhà n-ớc, với cấp trên, với đơn vị bạn. Kế toán là một khoa học, một kỹ thuật ghi nhận, phân loại tổng hợp cung cấp số liệu về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của một đơn vị kinh tế, giúp cho các nhà quản trị đa ra những quyết định thích hợp. 1.2.2 Vai trò của thông tin kế toán trong hoạt động quản lý.Kế toán là một trong những công cụ quan trọng cung cấp thông tin cho quản lý. Những thông tin mà kế toán cung cấp cho hoạt động quản lý là kết quả sử dụng tổng hợp các phơng pháp khoa học của mình. Các yêu cầu về thông tin đó ít hay nhiều, thô sơ hay phức tạp đều có chung một thuộc tính đó là đòi hỏi các thông tin biểu hiện bằng tiền về tình hình sự biến động tài sản tình hình sử dụng các tài sản này. Bằng thớc đo giá trị mà mọi hoạt động kinh tế tài chính, mọi tài sản, nguồn vốn, mọi vận động của tài sản, nguồn vốn dù ở đâu, thể hiện dới hình thái nào kế toán đều có thể phải thu thập, phản ánh tổng hợp. Số liệu kế toán tin cậy sẽ cho thấy một bức tranh tổng hợp toàn diện về tình hình thực trạng tài chính của đơn vị. Cho nên, mọi cấp lãnh đạo, mọi cơ quan ngời quản lý đều sử dụng kế toán làm công cụ điều hành, quản lý kiểm soát hoạt động kinh tế tài chính. Thông tin kế toán là căn cứ quan trọng, tin cậy cho các quyết định quản lý. Thông tin kế toán rõ ràng, công khai, minh bạch sẽ củng cố lòng tin của các đối tác trong hoạt động kinh doanh, của nhân dân đối với cấp lãnh đạo, với chính quyền, với Đảng Nhà nớc, đặc biệt đối với các cơ quan công quyền trong việc quản lý, sử dụng ngân quỹ quốc gia, trong thu chi ngân sách nhà nớc . Bằng phơng pháp đặc thù của kế toán nh chứng từ, hoá đơn, tài khoản, kiểm kê, đánh giá các số liệu tài liệu do kế toán thu thập, xử lý cung cấp không chỉ có giá trị kinh tế mà còn có giá trị pháp lý cao. Số liệu tài liệu kế toán là căn cứ pháp lý cho việc xác định quyền lợi, trách nhiệm cá nhân, tổ chức trớc pháp luật. Kế toán có vai trò giám sát, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động, các nghiệp vụ tài chính, đảm bảo đúng pháp luật, đúng chế độ của Nhà n-ớc, ngăn ngừa tham ô, lãng phí, gây tổn thất tiền của, tài sản của nhân dân, của Nguyễn Diệu LinhĐề án môn học----------------------------------------------------------------------------------------------nớc. Luật kế toán đã ghi:"Để thống nhất quản lý kế toán, đảm bảo kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan Nhà nớc, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân. Đó là trách nhiệm của kế toán trong quản lý điều hành nền kinh tế. 1.3. Bản chất của kế toán vai trò của kế toán trong tiến trình hội nhập kinh tế. 1.3.1 Bản chất của kế toán:Để quan sát phản ánh giám đốc các quá trình sản xuất kinh doanh sử dụng vốn một cách đầy đủ kịp thời chính xác, phục vụ nhạy bén việc chỉ đạo quản lý kinh tế đòi hỏi phải sử dụng các loại hạch toán khác nhau. Trong đó HTKT đóng một vai trò hết sức quan trọng. Hạch toán kế toán là một loại hạch toán nghĩa là nó cũng thực hiện chức năng phản ánh, quan sát, đo lờng ghi chép giám đốc các quá trình kinh tế nh-ng nó khác với các loại hạch toán khác là thực hiện chức năng hạch toán một cách toàn diện tổng hợp. Với việc ghi chép số liệu kế toán bằng các giá trị tiền tệ mà HTKT cung cấp đợc các chỉ tiêu tổng hợp phục vụ cho việc quan sát theo dõi các hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Hạch toán kế toán nghiên cứu quá trình tái sản xuất trên góc độ cụ thể là tài sản với tính hai mặt (giá trị tài sản nguồn hình thành tài sản) tính vận động tuần hoàn trong các tổ chức, doanh nghiệp cụ thể. Trong điều kiện của sản xuất hàng hoá tài sản đợc biểu hiện dới hình thái tiền, vì vậy trong hạch toán kết toán thớc đo tiền tệ đợc sử dụng có tính bắt buộc.Trên cơ sở của phép biện chứng về nhận thức hiện thực khách quan phù hợp với đối tợng độc lập của mình hạch toán kế toán xây dựng hệ thống phơng pháp khoa học riêng gồm các yếu tố: chứng từ kế toán, đối ứng tài khoản, tính giá, tổng hợp cân đối kế toán. Trên thực tế tuỳ thuộc vào trình độ của cán bộ phơng tiện tính toán cũng nh yêu cầu quản lý, cách thức vận dụng các phơng pháp sẽ khác nhau nhng hình thức biểu hiện của các phơng pháp cũng có tính ổn định tơng đối có sự kết hợp trong quan hệ phụ thuộc giữa các yếu tố của cả hệ thống. Mỗi phơng pháp có vị trí, chức năng nhất định, song giữa chúng có mối Nguyễn Diệu LinhĐề án môn học----------------------------------------------------------------------------------------------quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo thành một hệ thống phơng pháp hạch toán kế toán. Do đó trong công tác hạch toán các phơng pháp này đợc sử dụng một cách tổng hợp đồng bộ.Vị trí, nội dung phơng pháp hạch toán quyết định hai chức năng của phân hệ hạch toán kế toán trong hệ thống quản lý là thông tin kiểm tra về tài sản trong các tổ chức, các doanh nghiệp. Là phân hệ thông tin trong hệ thống quản lý, hạch toán kế toán thu thập cung cấp thông tin về tài chính, về kết quả kinh doanh làm cơ sở cho việc ra các quyết định quản lý. Khi nói đến hạch toán kế toán không thể tách rời hai đặc trng cơ bản nhất của nó.Hạch toán kế toán có một vai trò hết sức quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Những nhà đầu t, những nhà quản lý, nhà kinh tế, chủ ngân hàng những nhà quản lý Nhà nớc đều dựa vào các báo cáo tài chính các báo cáo kế toán khác để đề ra các quyết định đúng đắn định hớng cho các hoạt động của doanh nghiệp. 1.3.2 Khái quát về kế toán quốc tế.Mỗi nớc đều có những nguyên tắc kế toán đợc thừa nhận riêng của mình. Các nghiên cứu cho thấy rằng không một nớc nào áp dụng nguyên vẹn các chuẩn mực kế toán của một nớc khác để trình bày các thông tin tài chính của mình. Khi so sánh ngời ta thấy những khác biệt này là đáng kể ở một số nớc. Do đó sự khác biệt trong chuẩn mực kế toán là tất nhiên.Trong sự phát triển rộng rãi của nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp tiếp nhận một khối lợng hàng hoá khổng lồ từ các nớc khác nhau nh chính từ thị trờng của mình, đồng thời họ cũng xuất khẩu sản phẩm sang rất nhiều nớc, mở rộng các công sở, nhà máy ở nớc ngoài. Các doanh nghiệp này thờng thu lợm nguồn vốn về nớc sở tại họ cũng hiểu rằng hiện nay thị trờng vốn mở ra cho họ khắp mọi nơi trên thế giới.Công nghệ thông tin phát triển đã làm thay đổi tận gốc phơng thức thực hiện các hoạt động thực hiện thơng mại. Ngoại tệ đợc trao đổi 24/24 giờ mỗi ngày ở các trung tâm tài chính thế giới. Song song với việc thực hiện quốc tế hoá thị trờng trong nớc, số lợng quy mô của các công ty đa quốc gia tăng lên một cách đáng kể. Sự phát triển này đã đóng góp lớn vào việc hợp nhất các doanh nghệp đợc tài trợ bằng thị trờng vốn của nhiều nớc. Ngoài việc làm thay đổi thị trờng hàng hoá dịch vụ thế giới, ngời ta cũng nhận thấy sự quốc tế hoá thị tr-Nguyễn Diệu LinhĐề án môn học----------------------------------------------------------------------------------------------ờng vốn. Thị trờng đó đòi hỏi tồn tại ngời cung cấp thông tin tài chính kế toán. Sự khác nhau về nguyên tắc kế toán giữa các nớc làm cản trở việc so sánh kết quả hoạt động kinh doanh, tạo thành một vấn đề cần quan tâm khi sử dụng các báo cáo tài chính. Để khắc phục lỗ hổng này các nhà kế toán buộc phải có niêm yết giá trên thị trờng chứng khoán tại một nớc nào đó lập các báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc gia, sau đó điều chỉnh theo chuẩn mực kế toán của nớc sở tại. Ví dụ các doanh nghiệp nớc ngoài muốn niêm yết giá tại thị trờng giá của Mỹ cần điều chỉnh lợi nhuận từ chuẩn mực kế toán nớc đó sang chuẩn mực của nớc Mỹ. Đòi hỏi này làm tăng đáng kể chi phí lập báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp.Sự thay đổi quốc tế hoá đòi hỏi sự thay đổi nhanh chóng năng động bản chất của kế toán quốc tế. Chính điều này đã buộc hội kế toán thế giới phải nghiên cứu đa ra một chuẩn mực kế toán chung áp dụng cho tất cả các nớc. 1.3.2.1 Các yếu tố ảnh h ởng đến chuẩn mực kế toán của một n ớc: * Vai trò của chính sách thuế:ở một số nớc, thuế chỉ có vai trò nhỏ trong việc đo lờng kết quả kinh doanh với mục tiêu thể hiện thông tin tài chính. Các doanh nghiệp thờng hạch toán lợi nhuận trong báo cáo kết quả kinh doanh khác với lợi nhuận trong báo cáo thu nhập. Tình trạng này dẫn đến khái niệm điều chỉnh thuế trong các nguyên tắc kế toán đợc thừa nhận. Tuy nhiên ở một số nớc, ngời ta không điều chỉnh thuế khi lợi nhuận kế toán lợi nhuận tính thuế có sự chênh lệch.Kết quả tài chính sẽ không khác nhiều so với các kết quả kế toán nếu Luật tài chính cho phép các chi phí trong báo cáo kết quả kinh doanh đợc khấu trừ trong thu nhập. *Sự phát triển của thị trờng vốn:ở các nớc mà nguồn tài trợ cho các doanh nghệp chủ yếu là t nhân thì sự lệ thuộc vào chuẩn mực kế toán đọc giảm nhẹ hơn. Ngời cung cấp vốn có thể đòi hỏi những thông tin trực tiếp từ ngời sử dụng vốn. Ví dụ nh ở Nhật nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp đợc đáp ứng đầy đủ bởi các t nhân, con số tơng đ-ơng với ngân hàng. Tuy nhiên, ngời ta nhận thấy rằng khi nền kinh tế Nhật đi xuống trong những năm 1990, nhiều ngân hàng lớn đã bị phá sản bởi các khoản cho vay. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra suy thoái ở Nhật. Nguyễn Diệu LinhĐề án môn học----------------------------------------------------------------------------------------------*Vai trò của chính phủ trong việc thiết lập các chuẩn mực kế toán:Trong một số nớc, chính phủ chấp nhận việc không can thiệp vàp việc lập các chuẩn mực kế toán. Mặc dù bằng các đạo luật, chính phủ có thể yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp thông tin tài chính cho nhà tài trợ vốn. ở Mỹ, cơ quan quản lý các đạo luật về chứng khoán đã cho phép một tập đoàn t nhân quyền thiết lập các chuẩn mực kế toán. ở Anh, ngời ta cũng giao phó cho một tổ chức chuẩn hoá kế toán t nhân. Các nớc nh Đức, Pháp, Nhật khu vực t nhân chỉ đảm nhiệm vai trò cố vấn, các quy định về kế toán phản ánh trong luật bảo vệ quyền lợi cho chủ nợ nhà tài trợ vốn. Trong các nớc này luật tài chính cũng ảnh hởng đáng kể đến các chuẩn mực kế toán.*Liên hệ giữa các nớc:Trong quá khứ, mối quan hệ về kinh tế chính trị có ảnh hởng đến các tiêu chuẩn kế toán. Chẳng hạn, hệ thống kế toán sự hình thành các công ty kế toán chuyên nghiệp ở các nớc thuộc địa thờng tuân theo khuôn mẫu của các nớc đô hộ. Kế toán ấn Độ, Nam Phi, Australia, Malaixia đều giống Anh. Thời kỳ đầu, kế toán Canada cũng giống kế toán Anh, sau này kế toán Mỹ ảnh hởng nhiều đến kế toán Canada do những liên hệ khăng khít về kinh tế giũa hai nớc. Sự hình thành cộng đồng châu Âu làm thay đổi đáng kể hệ thống kế toán của các nớc thành viên.*Mức lạm phát: Nhiều nớc sử dụng nguyên tắc giá phí để quy định một nguyên tắc đo lờng ổn định. Tuy nhiên nguyên tắc này không phát huy hết hiệu lực khi mức lạm phát quá lớn. Với các nớc lạm phát cao, ngời ta thờng biến đổi thông tin tài chính để làm cân bằng hiệu ứng lạm phát. Sự điều chỉnh này bao gồm chỉnh mức giá hoặc chuyển từ hạch toán giá phí sang hạch toán giá hiện tại hoặc cả hai giải pháp. Nhiều nớc ở Nam Mỹ có tỷ lệ lạm phát hiện nay là 1000% hoặc hơn nữa đều phải chấp nhận kế toán trên giá lạm phát. Canada, Mỹ, Anh đã sử dụng mô hình kế toán trên mức giá cơ cấu giá hiện tại của những năm 1970 khi tỷ lệ lạm phát là 20% trình bày kèm theo các thông tin bổ sung. Kinh nghiệm này tỏ ra kém hiệu quả vì chi phí quá cao để sử dụng cung các thông tin một cách có hiệu qủa gây khó khăn cho ngời sử dụng báo cáo tài chính. Các nớc này đã bỏ việc áp dụng phơng pháp này khi lạm phát xuống thấp.Để hiểu rõ thêm về các ảnh hởng đó đối với các nớc nh thế nào ta có thể lấy dẫn chứng ở một số nớc nh sau:Nguyễn Diệu LinhĐề án môn học----------------------------------------------------------------------------------------------Anh: Anh là một điển hình hoàn hảo, ở đó thị trờng vốn đợc thiết lập tôn trọng một cách chặt chẽ, các chuẩn mực kế toán đợc hình thành bởi các tổ chức t nhân mà chính phủ có ảnh hởng không đáng kể. Khi kết quả kế toán kết quả tài chính không trùng nhau, kéo theo sự chênh lệch thuế, ngời ta chỉ hạch toán khoản chênh lệch thuế hiện thời khi dự toán rằng trong tơng lai có sự đảo ngợc về khoản chênh lệch thuế. Trong mọi tr-ờng hợp các khoản này đều phải thể hiện trong Bảng thuyết minh bổ sung.Tất cả các doanh nghiệp cần phải lập các báo cáo tài chính nh: bảng cân đối tài khoản, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lu chuyển tiền tệ kèm theo mỗi báo biểu là phần thuyết minh báo cáo bổ sung ở cuối trang. Tài sản cố định không chỉ là đất đai, nhà cửa, máy móc thiết bị . mà bao gồm toàn bộ tài sản dài hạn. Nguồn vốn chủ sở hữu gồm vốn cổ phần, khoản chênh lệch khi phát hành cổ phiếu, tài khoản dự trữ, tài khoản lợi nhuận cha phân phối. Trong báo cáo kết quả kinh doanh, doanh thu tơng ứng với bán.Mỹ: Hiệp hội kế toán Mỹ định nghĩa kế toán là quá trình nhận biết, đo l-ờng truyền đạt các thông tin kinh tế, cho phép ngời sử dụng thông tin đánh giá đa ra các quyết định kinh doanh. Phơng tiện cung cấp thông tin cho các đối tợng trong ngoài doanh nghiệp quan tâm đến tài chính của doanh nghiệp là các báo cáo kế toán bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lu chuyển tiền tệ các báo cáo kế toán quản trị khác. Đối với kế toán Mỹ, các thớc đo sử dụng không thể mô tả đợc giá trị đích thực của chúng. Thớc đo mà kế toán sử dụng là dựa trên giá trị ban đầu (nguyên giá, giá thực tế) hơn là giá trị hiện tại. Đây không thể xem là một hạn chế của kế toán Mỹ mà đây chính là nền tảng cho việc ban hành các chuẩn mực, các nguyên tắc kế toán. Cách thức thể hiện các thông tin kế toán của Mỹ giống của kế toán Canada. Tên gọi các khoản mục, hình thức biểu mẫu đều tơng tự nhau. Tuy nhiên kế toán Mỹ có xu hớng chi tiết hoá hơn nghiêng về những kỹ xảo kế toán hơn. Các doanh nghiệp Canada có cổ phiếu trao đổi trên thị trờng chứng khoán Mỹ ở phần phụ lục của các báo cáo tài chính cần điều chỉnh theo nguyên tắc kế toán cuả kế toán Mỹ.Hiện nay nền kinh tế của Mỹ đang dẫn đầu trên thế giới, đồng đô la chiếm u thế trên thị trờng thế giới do đó mà ảnh hởng của kế toán Mỹ đến các n-ớc trên thế giới càng rõ rệt. Nguyễn Diệu Linh[...]... tác hạch toán kế toán là quá trình từng bớc thực hiện phù hợp với nội dung tiến trình cải cách kinh tế, tài chính thuế cũng nh tiến trình mở cửa hội nhập dịch vụ kế toán với quốc tế Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức cho kế toán trong tiến trình hội nhập, nhng chúng ta còn có những thế mạnh riêng mà nếu biết cách khai thác hoàn thiện thì sẽ sớm đơc thế giới công nhận Việc hoàn thiện hạch. .. kế toán vai trò của kế toán trong tiến trình hội nhập kinh tế 6 1.3.1 Bản chất của kế toán: 6 1.3.2 Khái quát về kế toán quốc tế 7 1.3.2.1 Các yếu tố ảnh hởng đến chuẩn mực kế toán của một nớc: 8 1.3.2.2 Thống nhất các chuẩn mực kế toán: 12 Chơng 2: Thách thức thuận lợi cho kế toán Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế .13 2.1 Hội nhập quốc tế việc... động kế toán Việt Nam đã không ngừng đổi mới cải thiện về chất lợng dịch vụ đợc xác định là ngành thơng mại dịch vụ quan trọng trong nền kinh tế Đây là điều kiện hết sức quan trọng thuận lợi cho kế toán nớc ta khi hội nhập vào kế toán khu vực thế giới 2.2.2.2 Thách thức cho kế toán trong tiến trình hội nhập Bên cạnh những thời cơ có đợc, quá trình mở cửa thị trờng dịch vụ kế toán đã sẽ... mới hệ thống kế toán lực lợng làm nghề kế toán Tạo điều kiện cho kế toán viên đợc hội nhập với các quy tắc mới của kế toán quốc tế kế toán Việt Nam Các doanh nghiệp tiép tục duy trì mở rộng quan hệ quốc tế về kế toán với các nớc trong khu vực trên thế giới, đặc biệt biết học tập phát huy kinh nghiệm các nớc trong khu vực có đặc điểm điều kiện tập quán tơng tự Việt Nam trong công cuộc... 3.2 Hớng hoàn thiện hạch toán kế toán để phù hợp với xu thế hiện nay ở các doanh nghiệp: 3.2.1 Nội dung cơ bản của hoàn thiện HTKT trong tiến trình hội nhập Cùng với sự phát triển kinh tế của đất nớc sự đổi mới sâu sắc cơ chế quản lý kinh tế tài chính, hệ thống kế toán đã từng bớc phát triển phù hợp với cơ chế quản lý, phù hợp với tiến trình cải cách, đổi mới hội nhập kinh tế Việc hoàn thiện hệ... vụ kế toán kiểm toán sẽ đợc cung cấp cho các doanh nghiệp nớc ngoài đồng thời sẽ cho phép các công ty kế toán mới đầu t vào Việt Nam Từ năm 2010 - 2020 hội nhập toàn diện bình đẳng trong lĩnh vực dịch vụ kế toán Nhập khẩu xuất khẩu dịch vụ kế toán Công tác kế toán đóng một vai trò hết sức quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế hiện nay của Việt Nam Với những chức năng của mình, kế toán. .. gia nhập của Việt Nam: 14 2.1.1 Tính khách quan của việc hội nhập: 14 2.1.2 Việt Nam gia nhập kinh tế khu vực thế giới 14 Nguyễn Diệu Linh Đề án môn học 2.2 Kế toán Việt Nam trong tiến trình hội nhập 16 2.2.1 Mục tiêu của kế toán Việt Nam trong hội nhập 16 2.2.2 Thuận lợi thách thức cho kế toán Việt Nam trong tiến trình hội nhập. .. kế toán Việt Nam trong tiến trình hội nhập 17 2.2.2.1 Những thuận lợi cho kế toán khi gia nhập: 17 2.2.2.2 Thách thức cho kế toán trong tiến trình hội nhập 19 Chơng 3: Hoàn thiện kế toán Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực thế giới 21 3.1 Quá trình phát triển của kế toán Việt Nam: 21 3.1.1 Giai đoạn 1957 - 1970: .22 3.1.2 Giai đoạn 1970 -... một cách đầy đủ chính xác cho những ngời quan tâm đến hoạt động của doanh nghiệp Do đó mà để có thể tiến hành thành công quá trình hội nhập thì kế toán cần quan tâm đến việc thiết lập các chuẩn mực kế toán theo chuẩn mực kế toán quốc tế Đó là mục tiêu chính cho kế toán trong giai đoạn này 2.2.2 Thuận lợi thách thức cho kế toán Việt Nam trong tiến trình hội nhập Hội nhập kinh tế là tất yếu khách... tích cực bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật đảm bảo sự thống nhất với các chuẩn mực, nguyên tắc trên thế giới Trớc sự hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam, kế toán cũng đã có nhiều sự thay đổi phát triển mạnh mẽ 2.2 Kế toán Việt Nam trong tiến trình hội nhập 2.2.1 Mục tiêu của kế toán Việt Nam trong hội nhập Trong những năm qua, công cuộc cải cách đổi mới hệ thống kế toán ở Việt Nam . quan trọng và thuận lợi cho kế toán nớc ta khi hội nhập vào kế toán khu vực và thế giới. 2.2.2.2 Thách thức cho kế toán trong tiến trình hội nhập. Bên cạnh. Phơng hớng hoàn thiện hạch toán kế toán Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. "Do hạn chế về tài liệu, phạm vi và lần đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương hướng hoàn thiện hạch toán kế toán VN trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới., Phương hướng hoàn thiện hạch toán kế toán VN trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới., Phương hướng hoàn thiện hạch toán kế toán VN trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới., Kh¸i qu¸t chung vỊ HTKT: 1.1.1 Kh¸i niƯm vỊ HTKT:, Vai trò của HTKT trong doanh nghiệp: .1 Nhiệm vụ của công tác kế toán.

Từ khóa liên quan