Bài giảng Bài 4 Định luạt phản xạ ánh sáng

39 1,245 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 08:11

KiÓm tra bµi cò 1. H·y gi¶i thÝch hiÖn t­îng NhËt thùc vµ NguyÖt thùc? Tr¶ lêi NhËt thùc NguyÖt thùc 2. Nguyªn nh©n chung g©y hiÖn t­îng NhËt thùc vµ NguyÖt thùc lµ g×? Hiện tượng Nhật thực là do Mặt Trời,Mặt Trăng, Trái Đất sắp xếp theo thứ tự trên đường thẳng: Mặt Trời,Mặt Trăng, Trái Đất. B Kiểm tra bài cũ T¹i ®iÓm A ta quan s¸t thÊy hiªn t­îng nhËt thùc toµn phÇn.T¹i ®iÓm B ta quan s¸t thÊy hiªn t­îng nhËt thùc mét phÇn. B KiÓm tra bµi cò Hiện tượng nguyệt thực là do Mặt Trời,Mặt Trăng Trái Đất sắp xếp theo thứ tự trên đường thẳng: Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng, C D Kiểm tra bài cũ C D E Khi Mặt Trăng ở vị trí C thì người ở E quan sát được hiện tượng nguyệt thực.Khi Mặt Trăng ở vị trí D thì người ở E thấy trăng sáng. Kiểm tra bài cũ 2. Nguyªn nh©n chung g©y hiÖn t­îng NhËt thùc vµ NguyÖt thùc lµ g×? Nguyªn nh©n chung g©y hiÖn t­îng NhËt thùc vµ NguyÖt thùc lµ: ¸nh s¸ng truyÒn ®i theo ®­êng th¼ng. KiÓm tra bµi cò 3. §Ó kiÓm tra xem 1 ®­êng th¼ng cã thËt th¼ng hay kh«ng,chóng ta cã thÓ lµm nh­ thÕ nµo? KiÓm tra bµi cò Nh×n mÆt hå d­íi ¸nh s¸ng MÆt Trêi hoÆc d­íi ¸nh ®Ìn ta thÊy cã hiÖn t­ îng ¸nh s¸ng lÊp l¸nh, lung linh.T¹i sao l¹i cã hiÖn t­îng huyÒn diÖu nh­ thÕ? Bµi 4: §Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I. Gương phẳng: Hàng ngày khi soi gương, em nhận thấy có hiện tượng gì trong gương? [...]... tới: i Góc phản xạ: i; i; i I Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Cách vẽ: 1.Vẽ gương phẳng đặt vuông góc với mặt tờ giấy vẽ hình Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Cách vẽ: 2.Vẽ tia sáng SI tới mặt gương S I Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Cách vẽ: 2.Vẽ tia sáng SI... tuyến Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: 2-Phương của tia phản xạ quan hệ như thế nào với phương của tia tới? Góc tới i 600 45 0 300 Góc phản xạ i Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng Phương của tia tới được xác định bằng góc SIN=i gọi là góc tới Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng Phương của tia phản xạ được xác định bằng góc nhọn NIR=i; gọi là góc phản xạ Bài 4: ... I Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Cách vẽ: 3.Vẽ đường pháp tuyến IN S của gương N i I Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Cách vẽ: 3.Vẽ đường pháp tuyến IN S của gương N i I Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Cách vẽ: 4. Dùng thước đo độ: S -Đo độ lớn góc i -Xác định. .. hồ nước phẳng lặng, tấm kính Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: ánh sáng đến gương rồi đi tiếp như thế nào? Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Thí nghiệm S N I R Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Thí nghiệm 1-Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào? *Kết luận: Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với... Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: 3 Định luật phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới Góc phản xạ bằng góc tới Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: 4 Biểu diễn gương phẳng và các tia sáng trên hình vẽ S N R =>Quy ước: Tia tới: SI Tia phản xạ: IR... 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: 2-Phương của tia phản xạ quan hệ như thế nào với phương của tia tới? Minh họa Góc tới i Góc phản xạ i: 600 600 45 0 45 0 300 300 Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: 2-Phương của tia phản xạ quan hệ như thế nào với phương của tia tới? *Kết luận: Góc phản xạ luôn luôn bằng Góc tới Bài. .. đặt gương như thế nào? Vẽ hình I M Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng III Vận dụng S a/ N i i R I M Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng III Vận dụng R b/ Cách vẽ: 1.Vẽ tia tới SI và tia phản xạ IR S I Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng III Vận dụng b/ Cách vẽ: 2.Vẽ đường phân giác IN của góc SIR Đây chính là pháp tuyến của gương R N S i i I Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng III Vận dụng R N b/ Cách vẽ:... góc i; =i N i i I R Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Cách vẽ: 4. Dùng thước đo độ: S -Đo độ lớn góc i -Xác định tia IR tạo với tia IN một góc i; =i N i i I R Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng III Vận dụng S C4:Hình bên vẽ một tia tới SI chiếu lên một gương phẳng M a/ Hãy vẽ tia phản xạ b/* Giữ nguyên tia tới SI,muốn thu được một tia phản xạ có hướng thẳng.. .Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: Hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương phẳng Em hãy chỉ ra một số vật có bề mặt phẳng,nhẵn bóng có thể dùng để soi ảnh của mình như một gương phẳng? Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: Hình của một vật quan sát được trong gương gọi là... gương vuông góc với IN i i S I M Bài tập trắc nghiệm Bài 1: Chiếu một tia tới lên một gương phẳng với góc tới i = 300 Trong các câu sau đây,câu nào đúng,câu nào sai? Đ a/ Góc phản xạ i = 300 S N b/ i + i = 300 S c/ i + b = 900 Đ i i d/ a = b = 600 Đ a b I R Bài tập trắc nghiệm I S N Bài 2:Khi gương đặt tại A, Góc giữa tia tới và gương bằng bao nhiêu độ để tia phản xạ đi thẳng đứng vào giếng? A R . luật phản xạ ánh sáng: Thí nghiệm N I S R Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: Thí nghiệm 1-Tia phản xạ nằm. Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I. Gương phẳng: ánh sáng đến gương rồi đi tiếp như thế nào? Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I. Gương phẳng: II. Định
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Bài 4 Định luạt phản xạ ánh sáng, Bài giảng Bài 4 Định luạt phản xạ ánh sáng, Bài giảng Bài 4 Định luạt phản xạ ánh sáng