Gián án Áp dụng nguyên lý thứ I nhiệt động lực học

14 1,125 17
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 06:11

B B ài: ài: ÁP DỤNG NGUYÊN ÁP DỤNG NGUYÊN THỨ NHẤT CỦA NHIỆT THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ LÍ TƯỞNG LÍ TƯỞNG ( Tiếp theo ) ( Tiếp theo ) KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1/ Nội năng của khí lí tưởng là gì? Viết biểu thức tính công của khí lí tưởng? Câu 2 / Phát biểu nguyên thứ nhất của nhiệt động lực học cho khí lí tưởng? Áp dụng nguyên này cho quá trình đẳng tích của khí lí tưởng. 1. Nội năng và công của khí lí tưởng 2. Áp dụng nguyên thứ nhất của nhiệt động lực học cho các quá trình biến đổi trạng thái của khí lí tưởng a. Quá trình đẳng tích b. Quá trình đẳng áp c. Quá trình đẳng nhiệt d. Chu trình b. Quá trình đẳng áp 2 V p Trong hệ tọa độ p, V quá trình này được biểu diễn bằng đoạn thẳng vuông góc với trục áp suất. > 0 Trong quá trình biến đổi từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 chất khí thực hiện công. 1V P V0 ( ) 12 . VVp −= Vậy biểu thức nguyên thứ nhất của NĐLH trong quá trình này là: Q = + A KL: Nhiệt lượng mà chất khí nhận được 1 phần làm tăng nội năng của nó và 1 phần biến thành công. U ∆ VpA ∆= . 1 2 Trong quá trình này vì p không đổi nên độ lớn của công được xác đònh bằng số đo của diện tích hình chữ nhật được giới hạn bằng 4 đường: đường biểu diễn quá trình 1 – 2, trục hoành và 2 đoạn thẳng song song trục tung ứng với , 1 V 2 V Nhiệt độ: 0 21 >∆⇒< UTT c. Quá trình đẳng nhiệt 1 P 1 V 2 V 2 P P V 0 Trong quá trình đẳng nhiệt: 0 21 =∆⇒= UTT Khi chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 chất khí thực hiện công. Vậy: biểu thức của nguyên thứ nhất của NĐLH trong quá trình này có dạng: Q = A KL: Toàn bộ nhiệt lượng truyền cho chất khí được chuyển thành công Độ lớn của công được xác đònh bằng số đo của diện tích hình được giới hạn bởi 4 đường: đường biểu diễn của quá trình, trục hoành và 2 đoạn thẳng song song trục tung ứng với thể tích , 2 V 1 V 1 2 d. Chu trình 1 2 3 4 41 VV = 32 VV = 1 P 2 P 3 P 4 P P V 0 Chu trình là một quá trình khép kín ( trạng thái cuối trùng với trạng thái đầu ) Các quá trình biến đổi trạng thái: 1->2: quá trình giãn đẳng nhiệt. 2->3: quá trình làm lạnh đẳng tích. 3->4: quá trình nén đẳng nhiệt. 4->1: quá trình làm nóng đẳng tích. Xét quá trình biến đổi từ trạng thái 1->2: là quá trình giãn đẳng nhiệt. 1 2 3 4 41 VV = 32 VV = 1 P 2 P 3 P P V 0 0 12 =∆U Nhiệt độ => 21 TT = Khi chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 chất khí thực hiện công 1 A 41 VV = 32 VV = 1 A Vậy: Nguyên thứ nhất của NĐLH là: 1112 0 AAQ =+= 4 P 1 2 3 4 41 VV = 1 P 2 P 3 P P V 0 Xét quá trình biến đổi từ trạng thái 2->3: là quá trình làm lạnh đẳng tích. Nhiệt độ 0 2332 <∆⇒< UTT Khi chuyển từ trạng thái 2 sang trạng thái 3 chất khí thì 0 23 = A 4 P Vậy: Nguyên thứ nhất của NĐLH là: 0 2323 <∆= UQ 41 VV = 32 VV = 1 2 3 4 41 VV = 32 VV = 1 P 2 P 3 P P V 0 Xét quá trình biến đổi từ trạng thái 3->4: là quá trình nén đẳng nhiệt. Nhiệt độ 0 3443 =∆⇒= UTT 2 A Khi chuyển từ trạng thái 3 sang trạng thái 4 chất khí nhận công 4 P 2 A Vậy: Nguyên thứ nhất của NĐLH là: 234 AQ −= 32 VV = 41 VV = 1 2 3 4 41 VV = 1 P 2 P 3 P P V 0 Xét quá trình biến đổi từ trạng thái 4->1: là quá trình làm nóng đẳng tích. 4 P Nhiệt độ 0 4114 >∆⇒< UTT Khi chuyển từ trạng thái 4 sang trạng thái 1 chất khí thì 0 41 = A Vậy: Nguyên thứ nhất của NĐLH là: 0 4141 >∆= UQ 41 VV = 32 VV = [...]... đẳng áp Q = ∆U + A Quá trình đẳng nhiệt Q=A Chu trình Q = A = A1 − A2 B I TẬP CỦNG CỐ B i 5/192: Một lượng khí ở áp suất 3 5 N / m có 10 thể tích 8l Sau khi đun nóng đẳng áp khí nở ra và có thể tích 10l 2 a Tính công khí thực hiện được b Tính độ biến thiên n i năng của khí, biết trong khi đun nóng khí nhận được nhiệt lượng 1000J B I GI I Cô biến chất nộ năn của Độ ng dothiên kh i thựcghiện.chất khí Áp. .. cả các quá trình biến đ i trạng th i ta có: Q = Q12 + Q23 + Q34 + Q41 Q12 = A1 P Q23 = ∆U 23 < 0 1 P1 P4 P2 P3 1 Q = Q12 + Q34 = V 4 4 A1 0 V1 =V 4 A2 Q41 = ∆U 41 > 0 mà ∆U 23 = ∆U 41 => Q23 + Q41 = 0 2 V Q34 = − A2 3 V 2 =V 3 V Q = A1 − A2 = A Độ lớn của công này được Vậy trong chu trình Q = A xác đònh bằng số đo của diện tích phần gạch chéo CỦNG CỐ Quá trình đẳng tích Nguyên thứ nhất của NĐLH... được b Tính độ biến thiên n i năng của khí, biết trong khi đun nóng khí nhận được nhiệt lượng 1000J B I GI I Cô biến chất nộ năn của Độ ng dothiên kh i thựcghiện.chất khí Áp = p.g nguyên( V2 thứ I ) a NĐLH A dụn ∆V = p − V1 củ Q 5 (10.10A − 8.10 −3 ) = ∆U + −3 A = 3.10 ∆10= Q − A = 1000 − 600 U 2J A = 6 ∆U = 400 J . B i: i: ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT CỦA NHIỆT THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ LÍ TƯỞNG LÍ TƯỞNG ( Tiếp. nhiệt động lực học cho khí lí tưởng? Áp dụng nguyên lý này cho quá trình đẳng tích của khí lí tưởng. 1. N i năng và công của khí lí tưởng 2. Áp dụng nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Áp dụng nguyên lý thứ I nhiệt động lực học, Gián án Áp dụng nguyên lý thứ I nhiệt động lực học, Gián án Áp dụng nguyên lý thứ I nhiệt động lực học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn