Bài giảng Tục ngữ về con người và xã hội

13 2,591 10
  • Loading ...
1/13 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 05:11

Kiểm tra bài cũ: Câu 1) Tục ngữ là gì? Câu 2) Đọc thuộc lòng 8 câu tục ngữ về thiên nhiên lao động sản xuất? Phân tích đặc điểm nghệ thuật nội dung của các câu tục ngữ trên? Tiết 77: Văn bản: TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI HỘI I. Đọc tìm hiểu chú thích. ?Trong câu 1, từ mặt người mặt của có nghóa là gì? ->Mặt người: chỉ con người, mặt của : chỉ của cải.?Không tày trong câu 6 được hiểu như thế nào? ->Không tày: không bằng II. Tìm hiểu văn bản. Câu 1: Một mặt người bằng mười mặt của. ?Nếu từ mặt chỉ sự hiện diện(có mặt) thì nghóa của một mặt người là gì? ->Sự hiện diện của một con người. ?Nghóa của mười mặt của là gì? ->Sự hiện diện của mười thứ của. ?Câu tục ngữ này đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào? Các biện pháp nghệ thuật đó có tác dụng, ý nghóa gì? So sánh (mặt người-mặt của), nhân hoá(mặt của)->giá trò của con người hơn rất nhiều so với của cải. ?Theo em bài học từ kinh nghiệm sống này là gì? Khẳng đònh tư tưởng coi trọng giá trò con người. ?Hãy tìm những câu tục ngữ có ý nghóa tương tự? +Người làm ra của chứ của không làm ra người. +Người sống hơn đống vàng. +Lấy của che thân, không ai lấy thân che của ?Câu tục ngữ này được vận dụng trong hoàn cảnh nào của đời sống? +Phê phán những trường hợp coi của hơn người. +An ủi động viên những trường hợp nhân dân cho là của đi thay người. +Nói về triết lí sống của nhân dân đặt con người lên trên mọi thứ của cải +Quan niệm về việc sinh đẻ trước đây: muốn đẻ nhiều con. Câu 2: Cái răng, cái tóc, là góc con người. ?Em hiểu như thế nào về các từ răng, tóc, góc trong câu tục ngữ này? ->Răng: nụ cười, lời nói Tóc: khuôn mặt Góc: một mặt quan trọng của con người, cả về hình dáng lẫn tính cách. ?Vậy nghóa của câu tục này là gì? Hình thức mỗi con người thể hiện nhân cách người đó. ?Từ câu tục ngữ này em rút ra bài học gì cho bản thân mình? Câu 3: Đói cho sạch, rách cho thơm. ?Từ đó em hiểu nhân dân ta muốn nói gì thông qua câu tục ngữ? ->Đói, rách: sự khó khăn thiếu thốn về vật chất. ->Sạch, thơm: sự trong sạch cao cả của đạo đức, nhân cách con người. ?Đói , rách , sạch, thơm có thể được hiểu là gì? Hai vế đối nhau, đối trong mỗi vế(đói – sạch > <rách - thơm) ?Hình thức câu tục ngữ có gì đặc biệt so với các câu trên?  Dù nghèo khổ thiếu thốn vẫn phải sống trong sạch, không vì nghèo khổ mà làm điều xấu xa, tội lỗi. ->Chết trong còn hơn sống đục. ?Tìm câu tục ngữ gần nghóa với câu này? Câu 4:Học ăn, học nói, học gói, học mở. ->Học ăn, nói: học cách giao tiếp ->Học gói, mở: học cách thực hành trong công việc hàng ngày ?Vậy ý nghóa của câu tục ngữ này là gì? Con người cần phải học để chứng tỏ mình là người lòch sư,ï tế nhò, thành thạo công việc, ứng xử có văn hoá. ?Em hiểu ăn, nói, gói, mở là gì? Có phải dân gian chỉ nói về cách ăn, cách nói, cách gói, cách mở vật gì đó không? Câu 5,6:Không thầy đố mày làm nên. Học thầy không tày học bạn. -Hai câu tục ngữ trên không mâu thuẫn mà bổ sung ý nghóa cho nhau Câu hỏi thảo luận: theo em những điều khuyên răn trong hai câu tục ngữ trên có mâu thuẫn với nhau không vì sao? ->Nhấn mạnh việc học ở bạn bè.?Câu 6 có nghóa là gì? ->Nhấn mạnh vai trò quan trọng của người thầy.?Câu 5 có nghóa là gì? Đề cao việc học, học tập ở tất cả mọi người. Câu 7: Thương người như thể thương thân. Đây là lời khuyên, triết lí về cách sống, phải thương yêu người khác như chính bản thân mình. ?Ý nghóa của câu tục ngữ này là gì? ->Nhấn mạnh đối tượng cần đồng cảm thương yêu. Câu tục ngữ khuyên con người nên lấy bản thân mình soi vào người khác, coi người khác như bản thân mình, để quý trọng, đồng cảm, thương yêu đồng loại. ?Em có suy nghó gì về hai tiếng thương người đặt trước hai tiếng thương thân? Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng Tìm câu tục ngữ gần nghóavới câu này? ?Tìm những câu tục ngữ đồng nghóa hoặc trái nghóa với câu tục ngữ này? Câu 8: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Khi được hưởng thành quả nào đó phải nhớ biết ơn người đã gây dựng, tạo ra nó. Câu hỏi thảo luận: Câu tục ngữ này có ý nghóa là gì? Được sử dụng trong những hoàn cảnh nào? Câu 9: Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao ?Nghệ thuật diễn đạt ở câu 9 có gì đặc sắc? ->Vần lưng: non – hòn. ->Hình ảnh ẩn dụ: cây –người, núi cao – công việc to lớn ->Đối lập: câu lục – câu bát. ?Phân tích giá trò biểu đạt thông qua các biện pháp nghệ thuật trên? ->Một người lẻ loi không thể làm nên việc lớn, khó. Nhiều người hợp sức lại sẽ làm được việc cần làm, thậm chí là việc lớn lao, khó khăn gấp nhiều lần. ?Em biết nhân dân ta vận dụng câu tục ngữ này trong trường hợp nào? Khẳng đònh sức mạnh của sự đoàn kết. ->Trong các cuộc đấu tranh chống xâm lược trong công cuộc xây dựng đất nước. [...]... hình ảnh ẩn dụ: câu 8,9 ->Từ câu có nhiều nghóa: câu 2,3,4,8,9 ?Nhữ việc u tục ngữ vừ câu tục điểm chung rút ra nhận xé ?Qua ng câtìm hiểu các a học c ngữ, em hãy gì về nội dung?t chung về cách diễn đạt của chúng? Củng cố Nối cột A với cột B: A B (1)Một mặt người bằng mười a.Ăn trông nồi, ngồi trong mặt của hướng (2) Cái răng cái tóc là góc b.Nhìn mặt mà bắt hình dong con người c.Chết trong còn hơn... lành đùm lá rách e.Góp gió thành bão, góp 4) a (5)Thương người như thể thương thân cây nên rừng (6)Ăn quả nhớ kẻ trồng cây g.Uống nước nhớ nguồn (7) Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại f .Người sống đống vàng 5) d 6) g 7) e Dặn dò : Bài cũ: - Học thuộc lòng 9 câu tục ngữ Nắm nghệ thuật nội dung của các câu tục ngữ - Học ghi nhớ SGK /13 Bài mới: Câu rút gọn/14 - Thế nào là câu rút gọn? - Cách . dung của các câu tục ngữ trên? Tiết 77: Văn bản: TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. Đọc và tìm hiểu chú thích. ?Trong câu 1, từ mặt người và mặt của có nghóa. của con người, cả về hình dáng lẫn tính cách. ?Vậy nghóa của câu tục này là gì? Hình thức mỗi con người thể hiện nhân cách người đó. ?Từ câu tục ngữ này
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Tục ngữ về con người và xã hội, Bài giảng Tục ngữ về con người và xã hội, Bài giảng Tục ngữ về con người và xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn