Bài giảng phương trình cân bằng nhiệt vật lí 8

6 2,241 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 00:11

Bài 25: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT Thái: Đố biết khi nhỏ một giọt nước sôi vào một ca đựng nước nóng thì giọt nước truyền nhiệt cho ca nước hay ca nước truyền nhiệt cho giọt nước. Bình: Dễ quá! Nhiệt phải truyền từ vậtnhiệt năng lớn hơn sang vậtnhiệt năng nhỏ hơn, nghĩa là từ ca nước sang giọt nước. An: Không phải! Nhiệt phải truyền từ vậtnhiệt độ cao hơn sang vậtnhiệt độ thấp hơn, nghĩa là từ giọt nước sang ca nước. Ai đúng, ai sai? Bài 25: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT I. Nguyên lý truyền nhiệt Các thí nghiệm cũng như hiện tượng quan sát được trong đời sống và kỹ thuật và tự nhiên cho thấy khi có hai vật trao đổi nhiệt với nhau thì: 1. Nhiệt truyền từ vậtnhiệt độ cao hơn sang vật cvó nhiệt độ thấp hơn. 2. Sự truyền nhiệt xãy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì dừng lại. 3. Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào. II. Phương trình cân bằng nhiệt Q tỏa ra = Q thu vào Nhiệt lượng tỏa ra được tính bằng công thức Q = m.c.(t 1 – t 2 ), với t 1 là nhiệt độ ban đầu còn t 2 là nhiệt độ cuối cùng của quá trình truyền nhiệt. III. Ví dụ về dùng phương trình cân bằng nhiệt Thả một quả cầu nhôm có khối lượng 0,15kg được đun nóng tới 100 o C và một cốc nước ở nhiệt độ 20 o C. Sau một thời gian, nhiệt độ của quả cầu và của nước đều bằng 25 o C. Tính khối lượng nước, coi như chỉ quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau. Bài 25: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT I. Nguyên lý truyền nhiệt Các thí nghiệm cũng như hiện tượng quan sát được trong đời sống và kỹ thuật và tự nhiên cho thấy khi có hai vật trao đổi nhiệt với nhau thì: 1. Nhiệt truyền từ vậtnhiệt độ cao hơn sang vật cvó nhiệt độ thấp hơn. 2. Sự truyền nhiệt xãy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì dừng lại. 3. Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào. II. Phương trình cân bằng nhiệt Q tỏa ra = Q thu vào III. Ví dụ về dùng phương trình cân bằng nhiệt Tóm tắt: m 1 = 0,15kg c 1 = 880J/kg.độ. t 1 = 100 o C t = 25 o C c 2 = 4 200J/kg.độ t 2 = 20 o C m 2 ? Nhiệt lượng do quả cầu nhôm tỏa ra: Q 1 = m 1 .c 1 .(t 1 – t) = 0,15.880.(100-25) = 9 900(J) Nhiệt lượng do nước thu vào: Q 2 = m 2 .c 2 .(t – t 2 ) Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt: Q 1 = Q 2 ⇒ m 2 .c 2 .(t – t 2 ) = 9 900 m 2 = = 0,47(kg) 9900 4200(25-20) Bài 25: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT I. Nguyên lý truyền nhiệt Các thí nghiệm cũng như hiện tượng quan sát được trong đời sống và kỹ thuật và tự nhiên cho thấy khi có hai vật trao đổi nhiệt với nhau thì: 1. Nhiệt truyền từ vậtnhiệt độ cao hơn sang vật cvó nhiệt độ thấp hơn. 2. Sự truyền nhiệt xãy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì dừng lại. 3. Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào. II. Phương trình cân bằng nhiệt Q tỏa ra = Q thu vào III. Ví dụ về dùng phương trình cân bằng nhiệt IV. Vận dụng C1 Hãy dùng phương trình cân bằng nhiệt để tính nhiệt độ của hỗn hợp gồm 200g nước đang sôi đổ vào 300g nước ở nhiệt độ phòng. (30 o C) 0,2.c (100 - t) = 0,3 .c (t – 30) ⇒ t = 58 o C Bài 25: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT I. Nguyên lý truyền nhiệt Các thí nghiệm cũng như hiện tượng quan sát được trong đời sống và kỹ thuật và tự nhiên cho thấy khi có hai vật trao đổi nhiệt với nhau thì: 1. Nhiệt truyền từ vậtnhiệt độ cao hơn sang vật cvó nhiệt độ thấp hơn. 2. Sự truyền nhiệt xãy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì dừng lại. 3. Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào. II. Phương trình cân bằng nhiệt Q tỏa ra = Q thu vào III. Ví dụ về dùng phương trình cân bằng nhiệt IV. Vận dụng C2 Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,5kg vào 500g nước. Miếng đồng nguội đi từ 80 o C xuống 20 o C. Hỏi nước nhận được một nhiệt lượng bao nhiêu và nóng lên thêm bao nhiêu độ? Nhiệt lượng nước thu vào bằng nhiệt lượng đồng tỏa ra. Q = m.c (t 1 – t 2 )= 0,5 .380 .(80 – 20) = 11400(J) Độ tăng nhiệt độ của nước. Q = m.c.∆t = 11400 ⇒ ∆t = 5,4 o C Bài 25: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT I. Nguyên lý truyền nhiệt Các thí nghiệm cũng như hiện tượng quan sát được trong đời sống và kỹ thuật và tự nhiên cho thấy khi có hai vật trao đổi nhiệt với nhau thì: 1. Nhiệt truyền từ vậtnhiệt độ cao hơn sang vật cvó nhiệt độ thấp hơn. 2. Sự truyền nhiệt xãy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì dừng lại. 3. Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào. II. Phương trình cân bằng nhiệt Q tỏa ra = Q thu vào III. Ví dụ về dùng phương trình cân bằng nhiệt IV. Vận dụng C3 Để xác định nhiệt dung riêng của một kim loại, người ta bỏ vào nhiệt lượng kế chứa 500g nước ở nhiệt độ 13 o C. Một miếng kim loại có khối lượng 400g được nung nóng đến 100 o C. Nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt là 20 o C. Tính nhiệt dung riêng của kim loại. Bỏ qua nhiệt lượng làm nóng nhiệt lượng kế và không khí. Lây nhiệt dung riêng của nước là 4 190J/kg. độ Nhiệt lượng do miếng kim loại tỏa ra: Q 1 = m 1 .c.(t 1 – t) = 0,4.c.(100-20) = 32c (J) Nhiệt lượng do nước thu vào: Q 2 = m 2 .c 2 .(t – t 2 ) = 0,5.4190.(20-13) = 14665 (J) Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt: Q 1 = Q 2 32c = 14665 ⇒ c = 458 (J/kg. độ) . do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào. II. Phương trình cân bằng nhiệt Q tỏa ra = Q thu vào III. Ví dụ về dùng phương trình cân bằng nhiệt. do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào. II. Phương trình cân bằng nhiệt Q tỏa ra = Q thu vào III. Ví dụ về dùng phương trình cân bằng nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng phương trình cân bằng nhiệt vật lí 8, Bài giảng phương trình cân bằng nhiệt vật lí 8, Bài giảng phương trình cân bằng nhiệt vật lí 8