Gián án Bài 10. Biết nói lời yêu cầu đề nghị

18 762 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 13:11

Ñaïo ñöùc – Lôùp 2 Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2011 Bài: Biết nói lời yêu cầu, đề nghò Các em học chăm ngoan nhé! Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2011 Môn: Đạo đức Kiểm tra bài cũ: Khi nhặt được của rơi em phải làm gì? Vì sao em lại làm như vậy? ? Trả lời: Khi nhặt được của rơi, em cần tìm cách trả lại của rơi cho người mất. Vì làm như vậy sẽ mang lại niềm vui cho họ và cho chính mình. Bài: Biết nói lời yêu cầu, đề nghò Môn: Đạo đức Khi em thấy bạn nhặt được của rơi nhưng không chòu trả lại cho người mất em sẽ làm gì? ? Trả lời: Khi em thấy bạn nhặt được của rơi mà không trả lại cho người mất em sẽ khuyên bạn hãy tìm cách trả lại cho người mất, không nên tham của rơi. Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2011 Bài: Biết nói lời yêu cầu, đề nghò Môn: Đạo đức Tan học về, trêi bçng ®ỉ m­a. Em kh«ng mang ¸o m­a, mn vỊ em nhê b¹n ®i chung ¸o m­a. VËy em sÏ nãi nh­ thÕ nµo víi b¹n? Tình huống Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2011 Bài: Biết nói lời yêu cầu, đề nghò Môn: Đạo đức Trong giờ học vẽ, Nam muốn mượn bút chì của bạn Tâm. Em hãy đoán xem Nam sẽ nói gì với Tâm? Quan sát tranh và cho biết nội dung tranh vẽ gì? Thảo luận nhóm đôi ? Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2011 Bài: Biết nói lời yêu cầu, đề nghò Môn: Đạo đức Muốn mượn bút chì của bạn Tâm, Nam cần sử dụng những câu yêu cầu, đề nghò nhẹ nhàng, lòch sự. Như vậy Nam đã tôn trọng bạn và có lòng tự trọng. Kết luận Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2011 Bài: Biết nói lời yêu cầu, đề nghò Môn: Đạo đức Em đồng tình với bạn ở trong tranh nào? Vì sao? 3 Quan sát tranh và cho biết các bạn trong tranh đang làm gì? 1 2 Đưa đây nào! Trả lại cho em!!! Nhờ cô nói với mẹ cháu là cháu sang nhà bà ạ! Bạn cho mình đi nhờ vào trong nhé! Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2011 Bài: Biết nói lời yêu cầu, đề nghò Môn: Đạo đức 1 Đưa đây xem nào! Trả lại cho em!!! Sai Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2011 Bài: Biết nói lời yêu cầu, đề nghò Môn: Đạo đức 2 Nhờ cô nói với mẹ cháu là cháu sang nhà bà ạ! Đúng Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2011 [...]... đề nghò lòch sự Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2011 Môn: Đạo đức Bài: Biết nói lời yêu, cầu đề nghò S Đ A/ Em cảm thấy ngần ngại khi phải nói lời yêu cầu, đề nghò B) Cần nói lời yêu cầu, đề nghò khi muốn người khác giúp đỡ S C/ Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghò với người lớn tuổi S D/ Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghò khi cần nhờ việc quan trọng Đ Đ/ Biết nói lời yêu cầu, đề nghò lòch sự là tự trọng cho... tháng 01 năm 2011 Môn: Đạo đức Bài: Biết nói lời yêu cầu, đề nghò Bạn cho mình đi nhờ vào trong nhé! Đúng 3 Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2011 Môn: Đạo đức Bài: Biết nói lời yêu cầu, đề nghò Kết luận: Việc làm trong tranh 2 và tranh 3 là đúng, vì các bạn đã biết dùng lời đề nghò lòch sự khi cần được giúp đỡ Việc làm trong tranh 1 là sai, vì anh muốn mượn đồ chơi của em cũng cần phải nói lời yêu cầu đề. .. nói lời yêu cầu, đề nghò lòch sự là tự trọng cho mình và tôn trọng người khác Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2011 Môn: Đạo đức Bài: Biết nói lời yêu cầu, đề nghò Bài học Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lờinói cho vừa lòng nhau Ca dao Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2011 Môn: Đạo đức Bài: Biết nói lời yêu cầu, đề nghò Trò chơi đóng vai theo tình huống Tình huống 1: Em muốn c« giáo gi¶ng l¹i một bµi to¸n... ngày 18 tháng 01 năm 2011 Môn: Đạo đức Bài: Biết nói lời yêu cầu, đề nghò Trò chơi đóng vai theo tình huống Tình huống 2: Em muốn mượn quyển truyện tranh của anh em, em sÏ nãi thế nào? * Hãy thảo luận với bạn ngồi cùng bàn để diễn lại tình huống trên Các em về nhà nhớ đọc bài và học thuộc ghi nhớù Hằng ngày, khi cần sự giúp đỡ của người khác, các em cần phải biết nói những câu yêu cầu, đề nghò cho... bài và học thuộc ghi nhớù Hằng ngày, khi cần sự giúp đỡ của người khác, các em cần phải biết nói những câu yêu cầu, đề nghò cho phù hợp nhé Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2011 Môn: Đạo đức Bài: Biết nói lời yêu cầu, đề nghò Củng cố bài học Chọn đáp án đúng 1 Em muốn b¹n gióp m×nh nhỈt hé bót, em em sÏ 2 Em nhê c« gi¶ng l¹i bµi to¸n em ch­a hiĨu, sÏ nãi: a Em ¬i, gióp m×nh qun bót nhÐ B¹n 3.nãi: mn m­ỵn . nói lời yêu cầu đề nghò lòch sự. Kết luận: Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2011 Bài: Biết nói lời yêu, cầu đề nghò Môn: Đạo đức Đ/ Biết nói lời yêu cầu, đề. yêu cầu, đề nghò. S Đ S S Đ B) Cần nói lời yêu cầu, đề nghò khi muốn người khác giúp đỡ. Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2011 Bài: Biết nói lời yêu cầu, đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Bài 10. Biết nói lời yêu cầu đề nghị, Gián án Bài 10. Biết nói lời yêu cầu đề nghị, Gián án Bài 10. Biết nói lời yêu cầu đề nghị