CHỌN LỌC 400 BÀI TOÁN TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC CÓ LỜI GIẢI

121 10,717 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 01:52

Nội dung gồm 3 phần:Phần 1: giới thiệu về các công thức và kiến thức của lượng giác và tích phân Phần 2: 400 bài toán tích phân hàm lượng giác (193 bài toán tự luyện, 207 đề thi) Phần 3: Lời giải chi tiết của 400 bài toán.
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỌN LỌC 400 BÀI TOÁN TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC CÓ LỜI GIẢI, CHỌN LỌC 400 BÀI TOÁN TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC CÓ LỜI GIẢI

Từ khóa liên quan