Gián án giao an van 9 ki ii

15 214 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 23:11

                                !"  !"#$"  !"#  !$%  &' #$ %&' %&'()*+, -% ./$01/2 345 : %.'6768% 9/:+;/ %(') 3)<#=<> 4+?$0@ AB0/$0@00 /$0C 5D4E2FGH %I5")<#J% .'64$=(<>$) 1$AKJC+ 5% 9L0 9$0M-9>6N9I 5=<><><>5 1"+7$,6'" 9./OPQ? R GS?*+CT D  U  +   $0 /4 RV!(2F2@  A  /  <  WX2$0/4 RY<# RAZ 40+C$0 /4 #$*+',- ()*"+!,-./( 3M[?$?+5+C * 9OC+, /S?  * U+  $0  /4@  4  5  $'  $A   (<>8C% 9!*  0  +7  <C  (  ) *\0>J0+7 $AKE$0/4<CJ% 9/V<>8 ] 3?^0U/4 ] TDU+ $0/4 9_`P  F  0  +7  2 ] 3?^0U /4 012 030 . / -0 / *1 2 3. 4 # !/V--Va !b--Va 56'7! (4+56 9ÝD@?^0U+ $0/4+CAZ4$0/4 9RAZ4$0/4F ^5 (476 9O*4$09)"+5=2/$C+Cc1E 9!>PQde@ P<>$)[C"IO!f 9gh2DJ+Cc1<>$)@<>8+5=<>gh 4+*C+=<> 8(0/ 6 93#8$0/4@0E/4/              9H    i  0  +7  2 j  <C     $0  /4\U 0+7345P> 8$AK$,J+,$0/4 +C  ^    $0  /4  +  0 +7% ]f>$)+,/S?*U + $0/4@45c1 [JS4<1<eC% )2$0/4 9G4<C2C\? c<# 9!7  $=\  ^4  28 <C674 9G42C/5 ?c<# 3M  4  5  G4  <C\c <#k_&)T2*CA *C% 9L0  /4  <C  Al  Q\\\  $Am  0 +7k_G4<CCS$4^T@Pc 0+7?S+CCSC 93U/4Uc<#$n/"@F4=G4<C( 4=^T4@<C1 @AAl@cn Uc<#$AK0* <A(o> %!(P/442M $0F5<C/5 ?2% %O5  c  M  >  7  /4 M(J% %.'  24  ^4  <#  ?  ^ 0U/4% 9/5<m ]pF@+JF<C"? 0+7Uc<# 9/S"<" 9/ 9G4 <A  (  7  5 0  +7  U  c <# 9IJ  /  4  5  <#  ^5  ^* i!*\674% .#$F p4F5<mcq 3MT2*U45@L0 /4  <C  Al  Q@<C  o = $Am0+7&) T2*CA*C% V&AlQ$AK(J E  +   $0  /4  !(  +  $) o=0+7UJ% I(<1<eU4 5$M<#M)*J +,/4+C<K1U+ $0 /4% 9/ p4F5<m+C5 Q 9p4FJC 83I+CIO@2D MF$0+* 8T  D  U  +  $0/4 9p  $Am  ^ 0U0Qc 9po= <C" Am    4  * k_L0/4E Al4= c<# GV khái quát lại: *Sách là vốn quý của nhân loại,đọc sách là cách để tạo học vấn, muốn tiến lên trên con đường học vấn, không thể không đọc sách. (9:;< =.>,&?@-./(  3MM +   $0/4F W 2%345$'<15 $, $FA*C% 345$'$AVA /<  2$0/4<C$0 f=/r4)@/5 ?c<#C,s: _/4, 9f*^,C$0<#1 s:_tAZP/Pu @!(2F2 ,3l#m @ <S0@8 0+7 @  3   A  /               2/c+C$0<# A&)J+,v4 $0C% 9&  '  >  6N  +,  4  $" J<>+C4JC<1<e U45% &  > 8  $AK  J  E  <m 2CU45% 9!>6NU45+,4 $0<#AA*C% 9IJ/<#F AK$0<# A%p4  #  U  $0  <# A<CJ% <  9L0  2   /c 93  ,  C 2  +Q  S  7 s:_>$4, Q 9L0<#A k_   f'  1  m   +C  /8  <S  G +C  F  A   # L)<C;[(2F2 +CA/< @M7 4JC<1<e+C4$" U45A*C% &>$AK<m2C E+ C%3E$FM< J $*+ $0/4UJ% 9/24^4 9/"<" 9p4 c1@/ /4$P*+CB 8Q)@S* 9_ f1<e*Q k_O4$"+,4 $0*Q$1 8(A;BC DC/C-./  pcOC+,AZ4$0/445$'$,4 0+C$02D&)A*C+,AZ4C% pcVL)#/8*Q@4<><>+CJC<1<e U45l?CA*C% (E-./6 F(G-./6 tG4w<?6Mx4 3"<YBD"Ju I "/PP/4?$0 !(  2     $0  /4 C$AK,Am$0% k_L0/4P$)/c@CY5$0 $)F0+7"Q+Q/c #$9 !(<mCUpy 3,tOC+,$0/4 (<m2;1 C% 9 3EtOC+,$0/4uM )J45% 9&0>$AKJ4 +*+=<>U45%  %:; 3M z <  c   H3H! 0/$0 /$0 ]GH H(E!I6.G$  <  Z  GHf z    z c    O     {JK&%6.   z @ z  z  z c  @A     z     c+ z $  /   pc     z HZ  A |  3?G#44 9L03f3H 012 0308 #< = >? @ NS:3/1/2011 NG:5/1/2011 56'7! (4+56 9Ld$)U2l( 9!>*QU2l(<C$,CUc8F (476 9!>*2l(@c 2l(+U(Uc 9O*$d(cF2l( 8(0/ 6 9pFT80>@T8/rQ2l(#<>I                9O5QB V3Ypo=M/2     !"  !"#$"  !"#  !$%  &' #$ LGKM;N&O!P9$Q'. IM5Q 0/$0B %.'64$=U( 4c#c% `B !M0@N>J@YXJ!FZ 4<#<}. Còn R anh không ghìm nổi xúc động. !WyG4@Chiếc lược ngà ;' , tôi cũng giàu rồi. !Wp.@Bước đường cùng (GI=N ,tôi sẽ làm tiếp. %.'c     E  ( $>+U(+,+=1@ ^ ++=(% 9I,+=1% 9I,"$P+c% %3A  F  F  (  y.3 C% -F5<> 9/64$=   3E  tu  8  V <C  U (  9I=1$8AU ( 9y $,CFl +=( 3EtCuAU( tu  9I=1$8AU ( 9y $,CFl +=( 3E(t4)+ <D+S+ u  9I=1$8AU ( 9y $,CFl +=( 9I=1$8AU (   9y $,C Fl+=( %3A(E($> @F)4^ EC% .G 934^ E+, @+@$P+\ 93A  F  F  4 y.3+,@+@$P+ I2*<> 0.G$0 .G$0 8>"/293~ ]OC>.'64$= 3RcQEV c/ •3$0^)/4Cn9_•9O;( Oy)/4C$0n9_O9Hl( #$ABC)              f€-p/$0C> %!-UC>%   b  /<  <C Cc   I>6N:/r( *Lưu ý :Để xác định công dụng của khởi ngữ có thể đặt câu hỏi :Cái gì là đối tượng được nói đến trong câu này ? 9.G$0 %3J 2l  (   4 $#1/ 9@@@@M/293~ .G<CMF9$#  JC 8 !C) Điều này. Đối với chúng mình Một mình. Làm khí tượng. MĐối với cháu. f €-p/$0C> %!-UC>% L04c< !C).G<CC4c fCCJ7o><X H!  .) J)nA 5 JA5 $AK H!H! %p)?$> cC2l( % %&'$dc$FF }2l(% .G$dcMC I•9I, phương pháp đọc sách@$') 9!F+,vấn đề học tập @M71 8 !C) H(E!I6{./< z  z   @  <  2    + z     2Z  A | {JK&%6. z  z  z c  @   z @c     z <  c  c‚  + z    Z  @$  AZ   z   /    2 S(T'  <  6 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\              3?G#449L03f9O5QB V3Ypo=M/2     !"  !"#$"  !"#  !$%  &' #$%&)D)EC)EC)FG'H!:I) 0/L0+5//2 9.G$0 (UVCCQW( 35<mcq %OC+$'(B 8J+,Q % %•B 8C+7 $,J % k_/ ]R5  j  ,  E  $? $*c ]3  Q  }  K +    Am@+ C5 %IJ/2<C$, <1A45 % %I 2<C$F7 (^<>C dUAm 9/4) 3c  U  (  ^  X ?1I.ƒ.\ ]3Q}K +$#$8 %345$'}N<> <>C$)4B 8I24^44T 9•}N<><>c 19 9/M k_fC  4  J  C E  "  >  AZ  U+7$, % „d/\C6' "…F5<Cc;K 4Tl2 % %!FF)cF$AK 4TEB8 Q)2 % 9p1<C;K4T$'  9L'cF$AK4TQ )l JD):I) 9g    4    E (  $,  $'  c 1 012 030H J#K 4 JJ#L% 4 #-. / %M = >#< 2 J NS:03/01/2011 NG:05/01/2011 56'7!    / (4+56 9.)+C*+>Q4N<><>c1@;K><C+= <> 9GS24(N<><>c1+C;K 934QUN<><>c1+C;K (476 9!> $AKN<><>c1+C;K 9I>QNC2#<>+C$09)+5=<> 8(0/ 6 93#80>/ 9O*/rQN<><>#<>+              %3E;K^Xd F@C+*$'l" /+7$,d$†A *C %.'4$,2 ^ $=UQM4 5$,> %pcC1;K CC % %IYUNc1 +C;K$P+C+ =<>A*C .G$0 /29a / 9R}KJ$†@} K  +    Am@  } K+)*@}K +$#$8 `<CQ$† .G$0 3**\  .G$0 /29a ' -  N  'O  )D) )F  G'  H!  : I) ]>" /29a #$ABC) ]OC> 9.0+725<CU4cC<CUc<#3C^5Uc<# G4<A,<#G4<C2C^147(/5?c<# 3*<E+4@0>5<7C^5c<#<C$)674 ƒ4q/elC2‡$><}@<#> ]OC>V ˆ!40/4$0 ˆ!40/4$0 9•/4,@7<AK2450/4PC$0F1 9•/8AmF#@20/4C$0J<'1/8J 9G4F<#F<#Am8@<^@C w?$0/4Am8 ˆRc1?^0U+ $0/4 9H$0J2F$)674 9L0<C$AmX7$)*>8 9H0<0/4J$mAmXU2$06)@$02F ^5 9L01C2DYZ$0,C^<@2F<K1J ]OC> ˆRc1?^0U+ $0/4 ˆIYUc1<><> 9g7?*<><>@+JF^/Sc1<K@#9$@/@J42*<> F/8*Q H(E!I6{./< z  z c   {JK&%6. z  z  z c  @   z @c     z <  c  c‚  + z    Z  @$  AZ   z   /    2 S(T'  <  6 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\              3?G#449L03f9O5QB V3Ypo=M/2   %3*C<Cc1+C;K 9.0/@+>6N  !"  !"#$"  !"#  !$%  &' #$AG %.'X<#*C<CN c1 % %3*C<CN;K % 9/9;/ #$ABC) LX&,SACQW A L04$#+/ %3$#+45$' +>QN<><>C % 9 .0/$0 9 .G  <c   %L)c14UC Thu điếu345$'c14 $Fl(dC% %lvd45$'c1 / 3JSc1k_ 9d l4$ 6@l(r$"@l4 +?Z ]pj<>$)4 hay của cả hồn lẫn xác, hay cả bài lvdQ)i4+1Q l4$ 6 l(r$" l4+?Z l4(2^4N 99_!(4CX+o7 UCZ %3$#45$'+> QN<><>C %L#+$AK45c f>$)!cU/SC$# ˆ3MJS 9L#$?4^ 7PU/S 012 030Y APQ0 2 %L 2 JJ#K 4 JJ#L% 4 #-. / %M = >#< 2 J NS:09/01/2011 NG:11/01/2011 56'7!    / (4+56 9`Q$1@$d$)@4QU+ /rQNc1+C;K (476 9!>#$AK[Z+F/rQN<><>c1+C;K 9GrQN<><>c1+C;K?QZ2$09)+C# <>+5!f 8(0/ 6 93#80C/ 9HDc1+C;K<><>              1F<>$)<CJ% %L)<C[<>$)$F45 $'$c1A*C% %345c1<?<AK4 c24^$)<C J% C$#!c24^9dm@C 5@LH0>@C\ 9L#*Mc1E^ $@ /*C+C2*<#l+ c15c U^UvAm?2J7 $7\  L)4q@$)2x$=+YU cU^ RNc1!cU/SC$# %R'!)FG':I) @Thực hành phân tích một vấn đề  I$Acq5<> %&'64$=*C<C 0$PF %&'()  U+ 0$PF 9.G5<>@+AB %!4#U+ 0$P F ˆ€? 9IEc1+E;K 9Rc1S7U<P0$PF+C; K4#UF ].0^< 9fC2<7+ 0<CQ$1@6M0<C + Q 9.0$PF<C0=$"@2U$"@ P$PF+/S$YqU?@Ur 9•0=$"278@C$' 28J40@ ^57 ].0$PF<C0J8@2$/c+C S72*8UC0 9.0$PFJ}Fi7A$?+B v* ]34#U<P0$PF 9LP+ƒ.(2‡0$PF/elC 4d  <c  Cƒ. +, ,dA H3@AAl@$#$8@<P/P\ 9LP+5c2F80>  ^57 Thực hành phân tích một văn bản  .0  /  5  <>  M (?/ %f1#/2*0Am 5$0/4 %3MM$0/4$)<CJ S+CCtOC+,$0/4u9 py3, .G5<>9JC I  A  B  /  C    4TMJS 3Z/l(?$F@0/* Cc1ME$#+@+>6N I7#k_ %I*$#+;K($,$'c1 +,+ $0/4% I*$#+M? 9I>6N@2*<> H(E!I6{.G< z  z c   {JK&%6. z  z  z c  @   z @c    3      +                S(T'  <  6 [...]... “Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” Giáo án Ngữ văn 9 – học ki II – Năm học 2010-2011 TUẦN 21 NS:10/01/2011 ́ CAC THÀ NH PHẦN BIỆT LẬP TIẾT 98 NG:12/01/2011 I Mục tiêu bài dạy: Giúp ho ̣c sinh: 1 .Ki n thức: - Đặc điểm của thành phần tình thái và cảm thán - Nắm chắc được công dụng của mỗi thành phần trong câu 2.Kĩ năng: - Nhận biết 2 thành phần biệt lập: tình thái, cảm thán - Biết đặt câu...Giáo án Ngữ văn 9 – học ki II – Năm học 2010-2011 ́ ́ TUẦN 21 TIÊNG NOI CỦ A VĂN NGHỆ NS: 09/ 01/2011 TIẾT 96 -97 ( Nguyễn Đinh Thi) NG:11/01/2011 ̀ I Mục tiêu bài dạy: Giúp ho ̣c sinh: 1 .Ki n thức: - Hiểu được nội dung của văn nghệ và sức mạnh kỳ diệu của nó đối với đời sống con người -Hiểu thêm cách... một VB NL - Thể hiện những suy nghĩ, tình cảm về một tác phẩm văn nghệ 3 Thái độ: -Học tập cách viết bài văn nghị luận II Chuẩn bị: 1 Thầy: Soạn giáo án -Đọc TL -Bảng phụ ghi mẫu 2 Trò : Chuẩn bị theo sgk III Nội dung tiết dạy: 1/Ổn định (1 phút) 2 /Ki m tra: (3 phút) - Phân tích tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đọc sách ? Nhận xét về cách trình bày luận điểm này của tác giả? -Cần chọn sách và đọc sách... 2 thành phần biệt lập: tình thái, cảm thán - Biết đặt câu có thành phần tình thái, cảm thán 3 Thái độ: -Có ý thức học tập -ý thức sử dụng hai thành phần biệt lập này trong nói và viết II Chuẩn bị: 1 Thầy: Soạn giáo án -Đọc TL -Bảng phụ ghi mẫu 2 Trò : Chuẩn bị theo sgk III Nội dung tiết dạy: 1/Ổn định (1 phút) 2 /Ki m tra: (3 phút) GV đưa ra câu : Trời ơi! chỉ còn có năm phút ! ?XĐ TP chính, sự việc... được gọi là thành phần biệt lập biệt lập *Ghi nhớ (SGK18) 1 H/ S đọc ghi nhớ? Hoạt động 3 III/ Luyện tập 1-Bài tập 1 T 19 2-Bài tập 2: (SGK- 19) Tìm các thành phần tình thái, cảm thán? Sắp xếp những từ ngữ: chắc là, dường a Có lẽ thành phần tình thái như, chắc chắn,có lẽ, chắc hẳn, hình b Chao ôi thành phần cảm thán như, có vẻ như theo trinh tự tăng dần c Hình nh thành phần tình thái sự tin cậy (hay độ... trách nhiệm thấp nhất về độ tin cậy của sự việc do mình nói ra -Tác giả Nguyễn Quang Sáng chọn từ "Chắc"trong câu:" Với lòng chắc anh nghĩ rằng cổ anh" vì niềm tin vào sự việc có thể diễn ra theo 2 khả năng: 4-Bài tập 4 (SGK 19 + Thứ nhất theo tình cảm huyết thống thì sự việc sẽ phải diễn ra như vậy + Thứ hai do thời gian và ngoại hình, sự việc cũng có thể diễn ra khác đi một chút 4/Củng cố : Gạch chân... vui, thán Em hiểu như thế nào là thành phần cảm thán ? buồn, mừng, giận ) Vị trí của thành phần cảm thán trong câu? ?Tìm những câu thơ, câu văn VD “Ôi kỳ lạ và thiêng liêng – bếp lửa” (“Bếp dùng thành phần cảm thán hay lửa”- Bằng Việt) trong chương trình Ngữ Văn ? Các thành phần tình thái và thành phần cảm thán được gọi * Các thành phần tình thái, cảm thán là những bộ là các thành phần biệt lập Vậy phận... Giáo án Ngữ văn 9 – học ki II – Năm học 2010-2011 liệu, chú ý các từ gạch chân vui thế không chỉ sự vật sự việc ? Các từ ngữ “ồ”, “trời ơi” b) Trời ơi, chỉ còn trong những câu trên có chỉ sự có 5 phút vật hay sự việc gì không ? ? Các từ “ồ ”, “trời ơi” được dùng để làm gì ? -Được dùng để bộc lộ cảm ? Các từ “ồ ”, “trời ơi” được gọi là thành phần cảm xúc của người nói ( vui, thán Em hiểu như thế... 195 6) “Tiếng nói của văn nghệ” ?Nêu nội dung chính của bài ? -hs thảo luận: Bàn về nội dung của văn nghệ và sức mạnh diệu của nó ? VB (trích) được chia làm mấy -hs chia bố cục : - 2 phần: phần, nêu luận điểm của từng (1): Từ đầu đến “một cách sống của tâm hồn”-> phần Nội dung của văn nghệ ?Chỉ rõ nội dung các luận điểm (2): Còn lại: Sức mạnh kỳ diệu của văn nghệ Giáo án Ngữ văn 9 – học ki II. .. nx gì về nghệ thuật NL hợp NL+MT+TS phân tích của t/g qua đoạn văn này? ? Như vậy nếu không có văn Giáo án Ngữ văn 9 – học ki II – Năm học 2010-2011 nghệ thì đời sống con người sẽ ra -hs trả lời ( sao *Chú ý phần văn bản từ “sự sống ấy “ đến hết ?Trong đoạn văn T/G đã đưa ra quan niệm của mình về bản chất của văn nghệ Vậy bản chất của văn nghệ là gì? ?Tóm tắt pt của t/g về vấn đề “VN nói nhiều . 1$AKJC+ 5% 9L0 9 $0M- 9 >6N9I 5=<><><>5 1"+7$,6'" 9. /OPQ?. 8>"/ 293 ~ ]OC>.'64$= 3RcQEV c/ •3$0^)/4Cn 9_ •9O;( Oy)/4C$0n 9_ O9Hl(
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án giao an van 9 ki ii, Gián án giao an van 9 ki ii, Gián án giao an van 9 ki ii