Bài giảng Đại số 8 HK 1

96 315 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 21:11

Giáo án i s 8 - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông Ngày soạn: 14/08/2010 Ngày giảng Lớp 8A: 16/08/2010 - Lớp 8B: 16/08/2010 Chơng I : Phép nhân và phép chia các đa thức Tiết 1: NHN N THC VI A THC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: + HS nắm đợc các qui tắc về nhân đơn thức với đa thức theo công thức: A(B C) = AB AC. Trong đó A, B, C là đơn thức. 2. Kỹ năng: + HS thực hành đúng các phép tính nhân đơn thức với đa thức có không quá 3 hạng tử & không quá 2 biến. 3. Thái độ: + Rèn luyện t duy sáng tạo, tính cẩn thận. II. Đồ dùng dạy học: - Thầy: - Trò : Ôn phép nhân một số với một tổng. Nhân hai luỹ thừa có cùng cơ số. IIi. Ph ơng pháp: - Dạy học tích cực và học hợp tác. IV. Tổ chức giờ học: 1. Mở bài: ( 5 phút) - Mục tiêu: Đặt vấn đề. - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: GV 1/ Hãy nêu qui tắc nhân 1 số với một tổng? Viết dạng tổng quát? 2/ Hãy nêu qui tắc nhân hai luỹ thừa có cùng cơ số? Viết dạng tổng quát?. 2. Hoạt động 1: Hình thành qui tắc ( 15 phút) - Mục tiêu: HS nm c quy tc - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: Hoạt động của thầy Hoạt động của TRò - GV: Mỗi em đã có 1 đơn thức & 1 đa thức hãy: + Đặt phép nhân đơn thức với đa thức + Nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức + Cộng các tích tìm đợc GV: cho HS kiểm tra chéo kết quả của nhau & kết luận: 15x 3 - 6x 2 + 24x là tích của đơn thức 3x với đa thức 5x 2 - 2x + 4 GV: Em hãy phát biểu qui tắc nhân 1 đơn thức với 1 đa thức? GV: cho HS nhắc lại & ta có tổng quát nh thế nào? 1) Qui tắc ?1 Làm tính nhân (có thể lấy ví dụ HS nêu ra) 3x(5x 2 - 2x + 4) = 3x. 5x 2 + 3x(- 2x) + 3x. = 15x 3 - 6x 2 + 24x * Qui tắc: (SGK) - Nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức - Cộng các tích lại với nhau. Tổng quát: A, B, C là các đơn thức A(B C) = AB AC Năm học: 2010 - 2011 1 Giáo án i s 8 - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông GV: cho HS nêu lại qui tắc & ghi bảng HS khác phát biểu Kết luận: HS nhắc lại quy tắc 3. Hoạt động 2: p dng . (20phút) : - Mục tiêu: HS nm c quy tc - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: YCHS tự nghiên cứu ví dụ trong SGK trang 4 GV yêu cầu học sinh làm ?2 (3x 3 y - 1 2 x 2 + 1 5 xy). 6xy 3 Gọi học sinh lên bảng trình bày. * HS làm việc theo nhóm ?3 GV: Gợi ý cho HS công thức tính S hình thang. GV: Cho HS báo cáo kết quả. - Đại diện các nhóm báo cáo kết quả - GV: Chốt lại kết quả đúng: S = 1 2 ( ) 5 3 (3 )x x y+ + + . 2y = 8xy + y 2 +3y Thay x = 3; y = 2 thì S = 58 m 2 2/ áp dụng : Ví dụ: Làm tính nhân (- 2x 3 ) ( x 2 + 5x - 1 2 ) = (2x 3 ). (x 2 )+(2x 3 ).5x+(2x 3 ). (- 1 2 ) = - 2x 5 - 10x 4 + x 3 ?2: Làm tính nhân (3x 3 y - 1 2 x 2 + 1 5 xy). 6xy 3 =3x 3 y.6xy 3 +(- 1 2 x 2 ).6xy 3 + 1 5 xy. 6xy 3 = 18x 4 y 4 - 3x 3 y 3 + 6 5 x 2 y 4 ?3 S = 1 2 ( ) 5 3 (3 )x x y+ + + . 2y = 8xy + y 2 +3y Thay x = 3; y = 2 thì S = 58 m 2 4. Tổng kết và h ớng dẫn học tập ở nhà. ( 5 phút) * Củng cố : - GV: Nhấn mạnh nhân đơn thức với đa thức & áp dụng làm bài tập * Tìm x: x(5 - 2x) + 2x(x - 1) = 15 - HS : lên bảng giải HS dới lớp cùng làm: x(5 - 2x) + 2x(x - 1) = 15 5x - 2x 2 + 2x 2 - 2x = 15 3x = 15 x = 5 -HS so sánh kết quả -GV: Hớng dẫn HS đoán tuổi của BT 4 & đọc kết quả (Nhỏ hơn 10 lần số HS đọc). - HS tự lấy tuổi của mình hoặc ngời thân & làm theo hớng dẫn của GV nh bài 14. * H ớng dẫn học sinh học ở nhà: + Hc bi quy tc v Làm các bài tập : 1,2,3,5 (SGK) Năm học: 2010 - 2011 2 Giáo án i s 8 - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông Ngày soạn: 15/08/2010 Ngày giảng Lớp 8A: 17/08/2010 - Lớp 8B: 17/08/2010 Tiết 2: NHN A THC VI A THC I. Mục tiêu: + Kiến thức: - HS nắm vững qui tắc nhân đa thức với đa thức. - Biết cách nhân 2 đa thức một biến đã sắp xếp cùng chiều + Kỹ năng: - HS thực hiện đúng phép nhân đa thức (chỉ thực hiện nhân 2 đa thức một biến đã sắp xếp ) + Thái độ : - Rèn t duy sáng tạo & tính cẩn thận. II. Đồ dùng dạy học: - Thầy: SGK, - Trò : Thc. IIi. Ph ơng pháp: - Dạy học tích cực và học hợp tác. IV. Tổ chức giờ học: 1. Mở bài: ( 5 phút) - Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ - Đặt vấn đề. - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức? Chữa bài tập 1c trang 5. 2. Hoạt động 1: Tỡm hiu quy tc ( 20 phút) - Mục tiêu: HS nm c quy tc - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: Hoạt động của thầy Hoạt động của TRò GV: cho HS làm ví dụ Làm phép nhân: (x - 3) (5x 2 - 3x + 2) - GV: theo em muốn nhân 2 đa thức này với nhau ta phải làm nh thế nào? - GV: Gợi ý cho HS & chốt lại:Lấy mỗi hạng tử của đa thức thứ nhất ( coi là 1 đơn thức) nhân với đa thức rồi cộng kết quả lại. Đa thức 5x 3 - 18x 2 + 11x - 6 gọi là tích của 2 đa thức (x - 3) & (5x 2 - 3x + 2) - HS so sánh với kết quả của mình GV: Qua ví dụ trên em hãy phát biểu qui tắc nhân đa thức với đa thức? - HS: Phát biểu qui tắc - HS : Nhắc lại GV: chốt lại & nêu qui tắc trong (sgk) GV: em hãy nhận xét tích của 2 đa thức * Củng cố qui tắc bằng bài tập 1. Qui tắc Ví dụ: (x - 3) (5x 2 - 3x + 2) =x(5x 2 -3x+ 2)+ (-3) (5x 2 - 3x + 2) =x.5x 2 -3x.x+2.x+(-3).5x 2 +(-3). (-3x) + (-3) 2 = 5x 3 - 3x 2 + 2x - 15x 2 + 9x - 6 = 5x 3 - 18x 2 + 11x - 6 Qui tắc: (SGK- T.7) * Nhân xét: Tớch của 2 đa thức là 1 đa thức ?1 Nhân đa thức ( 1 2 xy -1) với x 3 - 2x - 6 Năm học: 2010 - 2011 3 Giáo án i s 8 - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông GV: Cho HS làm bài tập GV: cho HS nhắc lại qui tắc. * Nhân 2 đa thức đã sắp xếp. Làm tính nhân: (x + 3) (x 2 + 3x - 5) GV: Hãy nhận xét 2 đa thức? GV: Rút ra phơng pháp nhân: + Sắp xếp đa thức theo luỹ thừa giảm dần hoặc tăng dần. + Đa thức này viết dới đa thức kia + Kết quả của phép nhân mỗi hạng tử của đa thức thứ 2 với đa thức thứ nhất đợc viết riêng trong 1 dòng. + Các đơn thức đồng dạng đợc xếp vào cùng 1 cột + Cộng theo từng cột. Giải: ( 1 2 xy -1) ( x 3 - 2x - 6) = 1 2 xy(x 3 - 2x - 6) (- 1) (x 3 - 2x - 6) = 1 2 xy. x 3 + 1 2 xy(- 2x) + 1 2 xy(- 6) + (-1) x 3 +(-1)(-2x) + (-1) (-6) = 1 2 x 4 y - x 2 y - 3xy - x 3 + 2x +6 * Nhân 2 đa thức đã sắp xếp: Chú ý: Khi nhân các đa thức một biến ở ví dụ trên ta có thể sắp xếp rồi làm tính nhân. x 2 + 3x - 5 x + 3 + 3x 2 + 9x - 15 x 3 + 3x 2 - 15x x 3 + 6x 2 - 6x - 15 Kết luận: Mun nhõn mt a thc vi mt a thc, ta nhõn mi hng t ca a thc ny vi tng hng t ca a thc kia ri cng cỏc tớch vi nhau. 3. Hoạt động 2: p dng v gii bi tp . (15 phút) : - Mục tiêu: HS nm vng quy tc - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: GC YCHS Làm tính nhân a) (xy - 1)(xy +5) b) (x 3 - 2x 2 + x - 1)(5 - x) GV: Hãy suy ra kết quả của phép nhân (x 3 - 2x 2 + x - 1)(x - 5) - HS tiến hành nhân theo hớng dẫn của GV - HS trả lời tại chỗ ( Nhân kết quả với -1) *: Làm việc theo nhóm?3 GV: Khi cần tính giá trị của biểu thức ta phải lựa chọn cách viết sao cho cách tính thuận lợi nhất HS lên bảng thực hiện 2) p dụng: ?2 Làm tính nhân a) (xy - 1)(xy +5) = x 2 y 2 + 5xy - xy - 5 = x 2 y 2 + 4xy - 5 b) (x 3 - 2x 2 + x - 1)(5 - x) = 5 x 3 -10x 2 +5x-5 - x 4 + 2x 2 - x 2 + x = - x 4 + 7 x 3 - 11x 2 + 6 x - 5 ?3 Gọi S là diện tích hình chữ nhật với 2 kích thớc đã cho + C1: S = (2x +y) (2x - y) = 4x 2 - y 2 Với x = 2,5 ; y = 1 ta tính đợc : S = 4.(2,5) 2 - 1 2 = 25 - 1 = 24 (m 2 ) + C2: S = (2.2,5 + 1) (2.2,5 - 1) = (5 +1) (5 -1) = 6.4 = 24 (m 2 ) 4. Tổng kết và h ớng dẫn học tập ở nhà. ( 5 phút) * Củng cố : - GV: Em hãy nhắc lại qui tắc nhân đa thức với đa thức? Viết tổng quát? - GV: Với A, B, C, D là các đa thức : (A + B).(C + D) = A.C + A.D + B.C + B.D - HS: Làm các bài tập 8,9 / trang 8 (sgk) * H ớng dẫn học sinh học ở nhà: Năm học: 2010 - 2011 4 Giáo án i s 8 - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông HD: BT9: Tính tích (x - y) (x 4 + xy + y 2 ) rồi đơn giản biểu thức & thay giá trị vào tính. Ngày soạn: 21/08/2010 Ngày giảng Lớp 8A: 23/08/2010 - Lớp 8B: 23/08/2010 Tiết 3: LUYN TP I. Mục tiêu: + Kiến thức: - HS nắm vững, củng cố các qui tắc nhân đơn thức với đa thức. qui tắc nhân đa thức với đa thức - Biết cách nhân 2 đa thức một biến dã sắp xếp cùng chiều + Kỹ năng: - HS thực hiện đúng phép nhân đa thức, rèn kỹ năng tính toán, trình bày, tránh nhầm dấu, tìm ngay kết quả. + Thái độ : - Rèn t duy sáng tạo, ham học & tính cẩn thận. II. Đồ dùng dạy học: - Thầy: sgk, giỏo ỏn - Trò : Ôn nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. IIi. Ph ơng pháp: - Dạy học tích cực và học hợp tác. IV. Tổ chức giờ học: 1. Mở bài: ( 5 phút) - Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ - Đặt vấn đề. - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: - HS1: Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức ?Phát biểu qui tắc nhân đa thức với đa thức ? Viết dạng tổng quát ? - HS2: Làm tính nhân ( x 2 - 2x + 3 ) ( 1 2 x - 5 ) & cho biết kết quả của phếp nhân ( x 2 - 2x + 3 ) (5 - 1 2 x ) ? * Chú ý 1: Với A. B là 2 đa thức ta có: ( - A).B = -(A.B) 2. Hoạt động 1: Luyn tp. ( 35 phút) - Mục tiêu: HS nm c cỏc kin thc c bn ó hc - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: Hoạt động của thầy Hoạt động của TRò Làm tính nhân a) (x 2 y 2 - 1 2 xy + 2y ) (x - 2y) b) (x 2 - xy + y 2 ) (x + y) GV: cho 2 HS lên bảng chữa bài tập & HS khác nhận xét kết quả - GV: chốt lại: Ta có thể nhân nhẩm & cho kết quả trực tiếp vào tổng khi nhân mỗi hạng tử của đa thức thứ nhất với từng số hạng của đa thức thứ 2 ( không cần các phép tính trung gian) + Ta có thể đổi chỗ (giao hoán ) 2 đa thức trong tích & thực hiện phép nhân. - GV: Em hãy nhận xét về dấu của 2 đơn 1. Chữa bài 8 (sgk t.8 ) a) (x 2 y 2 - 1 2 xy + 2y ) (x - 2y) = x 3 y- 2x 2 y 3 - 1 2 x 2 y + xy 2 +2yx - 4y 2 b)(x 2 - xy + y 2 ) (x + y) = (x + y) (x 2 - xy + y 2 ) = x 3 - x 2 y + x 2 y + xy 2 - xy 2 + y 3 = x 3 + y 3 * Chú ý 2: + Nhân 2 đơn thức trái dấu tích mang dấu âm (-) + Nhân 2 đơn thức cùng dấu tích mang dấu d- Năm học: 2010 - 2011 5 Giáo án i s 8 - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông thức ? GV: kết quả tích của 2 đa thức đợc viết dới dạng nh thế nào ? -GV: Cho HS lên bảng chữa bài tập - HS làm bài tập 12 theo nhóm - GV: tính giá trị biểu thức có nghĩa ta làm việc gì ? + Tính giá trị biểu thức : A = (x 2 - 5) (x + 3) + (x + 4) (x - x 2 ) - GV: để làm nhanh ta có thể làm nh thế nào ? - Gv chốt lại : + Thực hiện phép rút gọm biểu thức. + Tính giá trị biểu thức ứng với mỗi giá trị đã cho của x Tìm x biết: (12x - 5)(4x -1) + (3x - 7)(1 - 16x) = 81 - GV: hớng dẫn + Thực hiện rút gọn vế trái + Tìm x + Lu ý cách trình bày. * Nhận xét : -GV: Qua bài 12 &13 ta thấy: + Đ + Đối với BTĐS 1 biến nếu cho trớc giá trị biến ta có thể tính đợc giá trị biểu thức đó . + Nếu cho trớc giá trị biểu thức ta có thể tính đợc giá trị biến số. . - GV: Cho các nhóm giải bài 14 - GV: Trong tập hợp số tự nhiên số chẵn đợc viết dới dạng tổng quát nh thế nào ? 3 số liên tiếp đợc viết nh thế nào ? ơng + Khi viết kết quả tích 2 đa thức dới dạng tổng phải thu gọn các hạng tử đồng dạng ( Kết quả đợc viết gọn nhất). 2. Chữa bài 12 (sgk t.8 ) - HS làm bài tập 12 theo nhóm Tính giá trị biểu thức : A = (x 2 - 5)(x + 3) + (x + 4)(x - x 2 ) = x 3 +3x 2 - 5x- 15 +x 2 -x 3 + 4x - 4x 2 = - x - 15 thay giá trị đã cho của biến vào để tính ta có: a) Khi x = 0 thì A = -0 - 15 = - 15 b) Khi x = 15 thì A = -15-15 = -30 c) Khi x = - 15 thì A = 15 -15 = 0 d) Khi x = 0,15 thì A = - 0,15-15 = - 15,15 3. Chữa bài 13 (sgk t8 ) Tìm x biết: (12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-16x) = 81 (48x 2 - 12x - 20x +5) ( 3x + 48x 2 - 7 + 112x = 81 83x - 2 = 81 83x = 83 x = 1 4. Chữa bài 14 + Gọi số nhỏ nhất là: 2n + Thì số tiếp theo là: 2n + 2 + Thì số thứ 3 là : 2n + 4 Khi đó ta có: 2n (2n +2) =(2n +2) (2n +4) - 192 n = 23 2n = 46 2n +2 = 48 2n +4 = 50 3. Tổng kết và h ớng dẫn học tập ở nhà. (5 phút) * Củng cố : - GV: Muốn chứng minh giá trị của một biểu thức nào đó không phụ thuộc giá trị của biến ta phải làm nh thế nào ? + Qua luyện tập ta đã áp dụng kiến thức nhân đơn thức & đa thức với đa thức đã có các dạng biểu thức nào ? * H ớng dẫn học sinh học ở nhà: + Làm các bài 11 & 15 (sgk) + HD: Đa về dạng tích có thừa sốsố 2 Năm học: 2010 - 2011 6 Giáo án i s 8 - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông Ngày soạn: 22/08/2010 Ngày giảng Lớp 8A: 24/08/2010 - Lớp 8B: 24/08/2010 Tiết 4: NHNG HNG NG THC NG NH I. Mục tiêu: - Kiến thức: HS hiểu và nhớ thuộc lòng tất cả bằng công thừc và phát biểu thành lời về bình phơng của tổng bìng phơng của 1 hiệu và hiệu 2 bình phơng - Kỹ năng: HS biết áp dụng công thức để tính nhẩm tính nhanh một cách hợp lý giá trị của biểu thức đại số - Thái độ: Rèn luyện tính nhanh nhẹn, thông minh và cẩn thận II. Đồ dùng dạy học: - Thầy: Bng ph - Trò : Bng ph IIi. Ph ơng pháp: - Dạy học tích cực và học hợp tác. IV. Tổ chức giờ học: 1. Mở bài: ( 5 phút) - Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ - Đặt vấn đề. - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: Hs1: áp dụng thực hiện phép tính: ( 1 2 x + 1 ) (x - 4). Đáp số : 1 2 x 2 - x 4 HS2: áp dụng thực hiện phép tính: (2x + y)( 2x + y) Đáp số : 4x 2 + 4xy + y 2 HS3: Phát biểu qui tắc nhân đa thức với đa thức. áp dụng làm phép nhân : (x + 2) (x -2) 2. Hoạt động 1: Xõy dng HT th nht ( 10 phút) - Mục tiêu: HS nm c HT th nht - Đồ dùng dạy học: Bng ph - Cách tiến hành: Hoạt động của thầy Hoạt động của TRò HS1: Phát biểu qui tắc nhân đa thức vói đa thức - GV: Từ kết quả thực hiện ta có công thức: (a +b) 2 = a 2 +2ab +b 2 - GV: Công thức đó đúng với bất ký giá trị nào của a &b Trong trờng hợp a,b > 0. Công thức trên đợc minh hoạ bởi diện tích các hình vuông và các hình chữ nhật (Gv dùng bảng phụ) -GV: Với A, và B là các biểu thức ta cũng có 1. Bình ph ơng của một tổng: Với hai số a, b bất kì, thực hiện phép tính: (a+b) (a+b) =a 2 + ab + ab + b 2 = a 2 + 2ab +b 2 . (a +b) 2 = a 2 +2ab +b 2. * a,b > 0: CT đợc minh hoạ a b a 2 ab a b b 2 * Với A, B là các biểu thức : (A +B) 2 = A 2 +2AB+ B 2 Năm học: 2010 - 2011 7 Giáo án i s 8 - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông -GV: A,B là các biểu thức . Em phát biểu thành lời công thức : -GV: Chốt lại và ghi bảng bài tập áp dụng -GV dùng bảng phụ KT kết quả -GV giải thích sau khi học sinh đã làm xong bài tập của mình * á p dụng : a) Tính: ( a+1) 2 = a 2 + 2a + 1 b) Viết biểu thức dới dạng bình phơng của 1 tổng: x 2 + 6x + 9 = (x +3) 2 c) Tính nhanh: 51 2 & 301 2 + 51 2 = (50 + 1) 2 = 50 2 + 2.50.1 + 1 = 2500 + 100 + 1 = 2601 + 301 2 = (300 + 1 ) 2 = 300 2 + 2.300 + 1= 90601 Kết luận: (A +B) 2 = A 2 +2AB+ B 2 3. Hoạt động 2: Xõy dng HT th 2 (10 phút) : - Mục tiêu: HS nm c HT th 2 - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: GV: Cho HS nhận xét các thừa số của phần kiểm tra bài cũ (b). Hiệu của 2 số nhân với hiệu của 2 số có KQ nh thế nào?Đó chính là bình phơng của 1 hiệu. GV: chốt lại : Bình phơng của 1 hiệu bằng bình phơng số thứ nhất, trừ 2 lần tích số thứ nhất với số thứ 2, cộng bình phơng số thứ 2. +HS1: Trả lời ngay kết quả +HS2: Trả lời và nêu phơng pháp +HS3: Trả lời và nêu phơng pháp đa về HĐT 2- Bình ph ơng của mt hiệu . Thực hiện phép tính [ ] ( )a b+ 2 = a 2 - 2ab + b 2 Với A, B là các biểu thức ta có: ( A - B ) 2 = A 2 - 2AB + B 2 * áp dụng: Tính a) (x - 1 2 ) 2 = x 2 - x + 1 4 b) ( 2x - 3y) 2 = 4x 2 - 12xy + 9 y 2 c) 99 2 = (100 - 1) 2 = 10000 - 200 + 1 = 9801 Kết luận: ( A - B ) 2 = A 2 - 2AB + B 2 4. Hoạt động 3: Xõy dng HT th 3 (10 phút) : - Mục tiêu: HS nm c HT th 3 - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: - GV: Em hãy nhận xét các thừa số trong bài tập (c) bạn đã chữa ? - GV: đó chính là hiệu của 2 bình phơng. - GV: Em hãy diễn tả công thức bằng lời ? - GV: chốt lại Hiệu 2 bình phơng của mỗi số bằng tích của tổng 2 số với hiệu 2 số Hiệu 2 bình phơng của mỗi biểu thức bằng tích của tổng 2 biểu thức với hiệu 2 hai biểu thức -GV: Hớng dẫn HS cách đọc (a - b) 2 Bình phơng của 1 hiệu & a 2 - b 2 là hiệu của 2 bình phơng. 3- Hiệu hai bình ph ơng + Với a, b là 2 số tuỳ ý: (a + b) (a - b) = a 2 - b 2 + Với A, B là các biểu thức tuỳ ý A 2 - B 2 = (A + B) (A - B) ?3.Hiệu 2 bình phơng của mỗi số bằng tích của tổng 2 số với hiệu 2 số Hiệu 2 bình phơng của mỗi biểu thức bằng tích của tổng 2 biểu thức với hiệu 2 hai biểu thức * áp dụng: [?6] Tính a) (x + 1) (x - 1) = x 2 - 1 b) (x - 2y) (x + 2y) = x 2 - 4y 2 c) Tính nhanh 56. 64 = (60 - 4) (60 + 4) = 60 2 - 4 2 = 3600 -16 = 3584 Năm học: 2010 - 2011 8 Giáo án i s 8 - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông Kết luận: A 2 - B 2 = (A + B) (A - B) 5. Tổng kết và h ớng dẫn học tập ở nhà. ( 10 phút) * Củng cố : - GV: cho HS làm bài tập ?7: Ai đúng ? ai sai? + Đức viết: x 2 - 10x + 25 = (x - 5) 2 + Thọ viết: x 2 - 10x + 25 = (5- x) 2 HS : Đức viết, Thọ viết: đều đúng vì 2 số đối nhau bình phơng bằng nhau * Nhận xét: (a - b) 2 = (b - a) 2 * H ớng dẫn học sinh học ở nhà: Làm các bài tập: 16, 17, 18 sgk. Từ các HĐT hãy diễn tả bằng lời. Viết các HĐT theo chiều xuôi & chiều ngợc, có thể thay các chữ a,b bằng các chữ A.B, X, Y Năm học: 2010 - 2011 9 Giáo án i s 8 - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông Ngy son: 28/08/2010 Ngy ging Lp 8A: 30/08/2010 - Lp 8B: 30/08/2010 Tit 5: LUYN TP I. MC TIấU: - Kiến thức: HS củng cố & mở rộng các HĐT bình phơng của tổng bìng phơng của 1 hiệu và hiệu 2 bình phơng. - Kỹ năng: HS biết áp dụng công thức để tính nhẩm tính nhanh một cách hợp lý giá trị của biểu thức đại số - Thái độ: rèn luyện tính nhanh nhẹn, thông minh và cẩn thận II. DNG DY HC - Thy: - Trũ : III. PHNG PHP: - Dy hc tớch cc v hc hp tỏc. IV. T CHC GI HC: 1. M bi: (4 phỳt) - Mc tiờu: Kim tra bi c t vn . - dựng dy hc: - Cỏch tin hnh: Viết các biẻu thức sau đây dới dạng bình phơng của một tổng hoặc một hiệu ? a) x 2 + 2x + 1 = b) 25a 2 + 4b 2 - 20ab = Đáp án (x + 1) 2 ; (5a - 2b) 2 = (2b - 5a) 2 2. Hot ng 1: Luyn tp. (36 phỳt) - Mc tiờu: HS nm c vng cỏc HT ó hc - dựng dy hc: - Cỏch tin hnh: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề * Luyện tập - GV: Từ đó em có thế nêu cách tính nhẩm bình phơng của 1 số tự nhiên có tận cùng bằng chữ số 5. + áp dụng để tính: 25 2 , 35 2 , 65 2 , 75 2 + Muốn tính bình phơng của 1 số có tận cùng bằng 5 ta thực hiện nh sau: - Tính tích a(a + 1) - Viết thêm 25 vào bên phải Ví dụ: Tính 35 2 35 có số chục là 3 nên 3(3 +1) = 3.4 = 12 Vậy 35 2 = 1225 ( 3.4 = 12) 65 2 = 4225 ( 6.7 = 42) 125 2 = 15625 ( 12.13 = 156 ) -GV: Cho biét tiếp kết quả của: 45 2 , 55 2 , 75 2 , 85 2 , 95 2 Viết các đa thức sau dới dạng bình phơng 1- Chữa bài 17/11 (sgk) Chứng minh rằng: (10a + 5) 2 = 100a (a + 1) + 25 Ta có: (10a + 5) 2 = (10a) 2 + 2.10a .5 + 5 5 = 100a 2 + 100a + 25 = 100a (a + 1) + 25 2- Chữa bài 21/12 (sgk) Ta có: Năm học: 2010 - 2011 10 [...]... (2x- )(4x2+x+ ) 8 2 2 4 1 2 1 2 1 1 d) x -64y2= ( x) -(8y)2 = ( x-8y)( x+8y) 25 5 5 5 c) 8x3- * HS lµm bµi 45/20 * Hướng dẫn học sinh học ở nhà: - Häc thc bµi và chuẩn bị bài mới - Lµm c¸c bµi tËp 44, 46/20 , 21 SGK Ngày soạn: 18 / 09/2 010 N¨m häc: 2 010 - 2 011 21 Gi¸o ¸n Đại số 8 - Trêng THCS Thanh Phó - Ngêi so¹n : Hå M¹nh Th«ng Ngày giảng Lớp 8A: 20/09/2 010 - Lớp 8B: 20/09/2 010 Tiết 11 : PHÂN TÍCH ĐA... tâm của bài - Hướng dẫn HS làm bài tập 59; 60 SGK * Hướng dẫn học sinh học ở nhà: - Học sinh về nhà học bài và làm bài tập 61; 62 SGK - Chuẩn bò bài mới N¨m häc: 2 010 - 2 011 33 Gi¸o ¸n Đại số 8 - Trêng THCS Thanh Phó - Ngêi so¹n : Hå M¹nh Th«ng Ngày soạn: 09/09/2 010 Ngày giảng Lớp 8A: 11 /10 /2 010 - Lớp 8B: 11 /10 /2 010 Tiết 16 : CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: + HS biÕt ®ỵc 1 ®a thøc... - 1 M 2004 ; b) B = 20053 + 12 5 M 2 010 c) C = x6 + 1 M x2 + 1 2) GV u cầu HS chữa bài 30 SGK – t .16 * Hướng dẫn học sinh học ở nhà: - ViÕt c«ng thøc nhiỊu lÇn §äc diƠn t¶ b»ng lêi - Lµm c¸c bµi tËp 31, 32,33 /16 ; 34,35,36 /17 SGK - N¨m häc: 2 010 - 2 011 15 Gi¸o ¸n Đại số 8 - Trêng THCS Thanh Phó - Ngêi so¹n : Hå M¹nh Th«ng Ngày soạn: 05/09/2 010 Ngày giảng Lớp 8A: 07/09/2 010 - Lớp 8B: 07/09/2 010 Tiết 8: ... = (3x -1) 2 b) (2x + 3y)2 + 2 (2x + 3y) + 1 = (2x + 3y + 1) 2 3- Bµi tËp ¸p dơng (HS về nhà làm) a) = (2y + 1) 2 b) = (2y - 1) 2 c) = (2x - 3y + 1) 2 d) = (2x - 3y - 1) 2 4- Ch÷a bµi tËp 22 /12 (sgk) TÝnh nhanh: a) 10 12 = (10 0 + 1) 2 = 10 02 + 2 .10 0 +1 = 10 2 01 b) 19 92 = (200 - 1) 2 = 2002 - 2.200 + 1 = 396 01 c) 47.53 = (50 - 3) (50 + 3) = 502 - 32 = 24 91 5- Ch÷a bµi 23 /12 sgk a) BiÕn ®ỉi vÕ ph¶i ta cã: (a - b)2... Hướng dẫn học sinh học ở nhà: - Học sinh về nhà học bài và làm bài tập 57 a,b ; 58 /25 SGK - Ôn lại quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số N¨m häc: 2 010 - 2 011 31 Gi¸o ¸n Đại số 8 - Trêng THCS Thanh Phó - Ngêi so¹n : Hå M¹nh Th«ng Ngày soạn: 02 /10 /2 010 Ngày giảng Lớp 8A: 06 /10 /2 010 - Lớp 8B: 06 /10 /2 010 Tiết 15 : CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: + HS hiĨu ®ỵc kh¸i niƯm ®¬n thøc A chia... (n ∈ N) n +1 n n n Ta cã: 55 -55 = 55 (55 -1) = 55 54 M54 * Hướng dẫn học sinh học ở nhà: - Lµm c¸c bµi 40, 41/ 19 SGK - Chó ý nhËn tư chung cã thĨ lµ mét sè, cã thĨ lµ 1 ®¬n thøc hc ®a thøc ( c¶ phÇn hƯ sè vµ biÕn - p2 ®ỉi dÊu) N¨m häc: 2 010 - 2 011 19 Gi¸o ¸n Đại số 8 - Trêng THCS Thanh Phó - Ngêi so¹n : Hå M¹nh Th«ng Ngày soạn: 12 /09/2 010 Ngày giảng Lớp 8A: 14 /09/2 010 - Lớp 8B: 14 /09/2 010 Tiết 10 : PHÂN... x(x2 − 2x + 1) = x(x − 1) 2 b) 2x2 + 4x + 2 − 2y2 = 2(x2 +2x + 1 − y2) = 2 [(x + 1) 2 − y2] = 2(x + 1 + y)(x + 1 − y) c) 2xy − x2 − y2 + 16 = 16 − (x2 − 2xy + y2) = 16 − (x − y)2 = (4 −x + y)(4 + x − y) - Hướng dẫn HS làm bài tập 55 SGK * Hướng dẫn học sinh học ở nhà: – Học sinh về nhà học bài và làm bài tập 51; 53 SGK − Chuẩn bò bài tập phần luyện tập 28 N¨m häc: 2 010 - 2 011 Gi¸o ¸n Đại số 8 - Trêng... Khi A = x & B = 1 -Khi A = x & B = 1 th× c¸c c«ng thøc trªn ( x + 1) 2 = x2 + 2x + 1 ®ỵc viÕt ntn? ( x - 1) 2 = x2 - 2x + 1 ( x3 + 13 ) = (x + 1) (x2 - x + 1) ( x3 - 13 ) = (x - 1) (x2 + x + 1) (x2 - 12 ) = (x - 1) ( x + 1) (x + 1) 3 = x3 + 3x2 + 3x + 1 (x - 1) 3 = x3 - 3x2 + 3x - 1 3 3 2 2 Kết luận: A - B = (A - B) ( A + AB + B ) 4 Tổng kết và hướng dẫn học tập ở nhà (10 phút) * Củng cố : 1) Chøng tá r»ng:... Lµm c¸c bµi tËp 20, 24, 25/SGK 12 N¨m häc: 2 010 - 2 011 11 Gi¸o ¸n Đại số 8 - Trêng THCS Thanh Phó - Ngêi so¹n : Hå M¹nh Th«ng Ngày soạn: 29/ 08/ 2 010 Ngày giảng Lớp 8A: 31/ 08/ 2 010 - Lớp 8B: 31/ 08/ 2 010 Tiết 6: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (tiếp) I MỤC TIÊU: - KiÕn thøc: HS hiĨu vµ nhí thc lßng tÊt c¶ b»ng c«ng thøc vµ ph¸t biĨu thµnh lêi vỊ lËp ph¬ng cđa tỉng lËp ph¬ng cđa 1 hiƯu - Kü n¨ng: HS biÕt ¸p... GIỜ HỌC: 1 Mở bài: (5 phút) - Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ – Đặt vấn đề - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: + HS1: TÝnh a) (3x-2y)3 = ; 1 3 b) (2x + )3 = + HS2: ViÕt biĨu thøc sau díi d¹ng lËp ph¬ng cđa 1 tỉng: 8p3 + 12 p2 + 6p + 1 Đáp án: + HS1 : a) (3x - 2y) = 27x3 - 54x2y + 36xy2 - 8y3 b) (2x + - 1 3 2 1 ) = 8x3 +4x2 + x + 3 3 27 + HS2: 8m3 + 12 m2 + 6m +1= (2m3) + 3(2m)2 1 + 3.2m .12 = (2m + 1) 3 2 Hoạt . 0 ,15 thì A = - 0 ,15 -15 = - 15 ,15 3. Chữa bài 13 (sgk t8 ) Tìm x biết: (12 x-5)(4x -1) +(3x-7) (1- 16x) = 81 (48x 2 - 12 x - 20x +5) ( 3x + 48x 2 - 7 + 11 2x. 3y - 1) 2 4- Chữa bài tập 22 /12 (sgk) Tính nhanh: a) 10 1 2 = (10 0 + 1) 2 = 10 0 2 + 2 .10 0 +1 = 10 2 01 b) 19 9 2 = (200 - 1) 2 = 200 2 - 2.200 + 1 = 396 01 c)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đại số 8 HK 1, Bài giảng Đại số 8 HK 1, Bài giảng Đại số 8 HK 1