Nghiên cứu một đặc tính sinh học của vi khuẩn SALMONELLA phân lập được từ lợn sau cai sữa bị tiêu chảy và chế tạo vacxin phòng bệnh

100 515 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,602 tài liệu

  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 11:05

luận văn Bộ giáo dục và đào tạo trờng đại học nông nghiệp hà nội ---------- ---------- VN TH HNG NGHIấN CU MT S C TNH SINH HC CA VI KHUN SALMONELLA PHN LP C T LN SAU CAI SA B TIấU CHY V CH TO TH NGHIM VACXIN PHềNG BNH Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Chuyên ngành : THú Y Mã số : 60.62.50 Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.TS. C HU PH Hà Nội - 2009 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng ñược ai công bố trong bất kì công trình nào khác. Tôi xin cam ñoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, Ngày tháng 9 năm 2009 Tác giả Văn Thị Hường Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ii LỜI CẢM ƠN ðể hoàn thành luận văn này, cùng với sự nỗ lực cố gắng của bản thân, tôi xin ñược ñặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy: PGS.TS. Cù Hữu Phú, người ñã trực tiếp hướng dẫn tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tôi xin ñược chân thành cảm ơn tới thầy: TS. Nguyễn Hữu Nam, các thầy cô trong bộ môn Bệnh lý cùng toàn thể các thầy cô giáo Khoa Thú y; Viện sau ðại học – Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã tận tình giúp ñỡ và tạo mọi ñiều kiện cho tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin ñược bày tỏ lòng biết ơn tới các chuyên gia: GS. Koichi Takeshi, GS. Makino Sou-ichi, Khoa Thú y ứng dụng và sức khỏe cộng ñồng- Trường ðại học Nông nghiệp và Thú y Obihiro, Nhật Bản ñã giúp tôi trong quá trình thực hiện ñề tài. Tôi xin cảm ơn Ban lãnh ñạo Viện Thú y, các anh, chị, em Bộ môn Vi trùng- Viện Thú y, Lãnh ñạo công ty giống chăn nuôi Hà Nôi, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và các bạn ñồng nghiệp ñặc biệt là gia ñình ñã tạo mọi ñiều kiện thuận lợi nhất giúp ñỡ tôi trong quá trình hoàn thành luận văn này. Hà nội, ngày tháng 09 năm 2009 Văn Thi Hường Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các từ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình vii 1. ðẶT VẤN ðỀ 1 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 2.1 Tình hình nghiên cứu về vi khuẩn Salmonella và bệnh do chúng gây ra 3 2.2 Một số ñặc ñiểm của vi khuẩn Salmonella 9 2.3 Bệnh do vi khuẩn Salmonella gây ra ở lợn 22 2.4 Biện pháp phòng trị bệnh do Salmonella gây ra ở lợn 28 2.5 Một số hiểu biết về vacxinvacxin phòng bệnh Phó thương hàn 29 3. NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU, ðỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Nội dung nghiên cứu 32 3.2 ðối tượng, ñịa ñiểm và thời gian nghiên cứu 33 3.3 Nguyên liệu dùng cho nghiên cứu 33 3.4 Phương pháp nghiên cứu 34 3.5 Phương pháp sử lý số liệu 44 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 46 4.1 Kết quả phân lập vi khuẩn Salmonella 46 4.1.1 Kết quả phân lập vi khuẩn Salmonella từ các mẫu bệnh phẩm 46 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iv 4.1.2 Kết quả xác ñịnh tỷ lệ phân lập vi khuẩn Salmonella ở một số cơ quan phủ tạng của lợn bệnh 48 4.2 Kết quả giám ñịnh một số ñặc tính nuôi cấy và sinh hóa của các chủng Salmonella phân lập ñược 53 4.3 Kết quả xác ñịnh serotyp của các chủng vi khuẩn Salmonella phân lập ñược 57 4.4 Kết quả kiểm tra mức ñộ mẫn cảm của các chủng Salmonella phân lập ñược với một số loại kháng sinh 61 4.5 Kết quả xác ñịnh một số yếu tố gây bệnh của các chủng vi khuẩn Salmonella phân lập ñược 64 4.6 Kết quả xác ñịnh ñộc lực của một số chủng vi khuẩn Salmonella phân lập ñược trên chuột nhắt trắng 69 4.7 Kết quả gây bệnh thực nghiệm trên lợn bằng các chủng Salmonella phân lập ñược 72 4.8 Kết quả chế tạo thử nghiệm vacxin phòng bệnh Salmonella cho lợn 76 4.8.1 Chế vacxin vô hoạt có bổ trợ keo phèn phòng bệnh Salmonella cho lợn 76 4.8.2 Kết quả kiểm tra an toàn và hiệu lực vacxin trên chuột thí nghiệm. 79 5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 81 5.1 Kết luận 81 5.2 ðề nghị 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ADP Adenosine DiPhosphate ATP Adenosine TriPhosphate BHI Brain Heart Infusion BPW Buffered Pepton Water CHO Chinese Hamster Ovary Cell CIRAD Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement DHL Deoxycholate Hydrogen sulfide Lactose DNA DeoxyriboNucleic Acid DPF Delayer Permebility Factor DT104 Definitive phage Type 104 EDTA Ethylene Diamine Tetra Acetic acid ETEC EnteroToxigenic E. coli GDP Guanin DiPhosphate GTP Guanin TriPhosphate InvA Invasion A LIM Lysine Indole Motility LPS LipoPolySaccharide LT Heat- Labile Toxin mARN Messenger Acide RiboNucleotide RPF Rapid Permebility Factor ST Heat- stabile Toxin Stn Salmonella toxin TSI Triple- Sugar- Iron PCR Polymerase Chain Reaction RV Rappaports Vassiliadis Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vi DANH MỤC BẢNG STT Tªn b¶ng Trang 3.1 Bảng ñánh giá mức ñộ mẫn cảm của vi khuẩn với một số loại kháng sinh 41 3.2 Trình tự các cặp mồi và kích cỡ sản phẩm dùng ñể xác ñịnh một số yếu tố gây bệnh của các chủng Salmonella phân lập ñược 42 4.1 Kết quả phân lập vi khuẩn Salmonella từ các mẫu phân và phủ tạng 47 4.2 Kết quả phân lập vi khuẩn Salmonella ở một số cơ quan phủ tạng của lợn bệnh 49 4.3 Kết quả kiểm tra một số ñặc tính nuôi cấy của các chủng vi khuẩn Salmonella phân lập ñược 53 4.4 Kết quả giám ñịnh một số ñặc tính sinh hoá của các chủng vi khuẩn Salmonella phân lập ñược 55 4.5 Kết quả xác ñịnh serotyp của các chủng vi khuẩn Salmonella phân lập ñược 60 4.6 Kết quả kiểm tra mức ñộ mẫn cảm với một số loại kháng sinh của các chủng vi khuẩn Salmonella phân lập ñược 63 4.7 Kết quả kiểm tra một số yếu tố gây bệnh của các chủng vi khuẩn Salmonella phân lập ñược 66 4.8 Kết quả kiểm tra ñộc lực của một số chủng Salmonella phân lập ñược 71 4.9 Các chủng vi khuẩn Salmonella chọn gây bệnh 72 4.10 Kết quả gây bệnh thực nghiệm Salmonella trên lợn 35 ngày tuổi 73 4.11 Bệnh tích ñại thể các lợn gây bệnh thực nghiệm 75 4.12 Kết quả kiểm tra một số chỉ tiêu các lô vacxin 78 4.13 Kết quả thử hiệu lực của vacxin trên chuột nhắt trắng 79 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vii DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang 3.1 Quy trình phân lập và giám ñịnh vi khuẩn Salmonella từ các mẫu phân và phủ tạng 36 3.2 Quy trình sản xuất vacxin vô hoạt bổ trợ keo phèn 45 4.1 Kết quả phân lập vi khuẩn Sallmonella từ mẫu phân và phủ tạng 47 4.2 Kết quả phân lập vi khuẩn Salmonella ở một số cơ quan phủ tạng của lợn bệnh 49 4.3 Ruột lợn bi viêm do vi khuẩn Salmonella gây ra. 52 4.4 Lách sưng to ở lợn mắc bệnh do Salmonella gây ra. 52 4.5 Khuẩn lạc Salmonella trên môi trường CHROM 56 4.6 Khuẩn lạc Salmonella trên môi trường DHL 56 4.7 Phản ứng lên men ñường của vi khuẩn Salmonella 57 4.8 Vi khuẩn Salmonella trên môi trường TSI 57 4. 9 Kết quả xác ñịnh serotyp của các chủng vi khuẩn Salmonella phân lập ñược 60 4.10 Kết quả kiểm tra một số yếu tố gây bệnh của các chủng vi khuẩn Salmonella phân lập ñược 67 4.11 Kết quả của phản ứng PCR xác ñịnh yếu tố gây bệnh của các chủng vi khuẩn Salmonella 67 4.12 Gây bệnh thực nghiệm cho lợn 76 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 1 1. ðẶT VẤN ðỀ 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài Trong những năm gần ñây, nền kinh tế nước ta ñã và ñang có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt, ñời sống kinh tế xã hội ngày càng ñược cải thiện. ðóng góp một phần không nhỏ cho sự thành công ñó phải kể ñến các thành tựu của ngành nông nghiệp, trong ñó có ngành chăn nuôi thú y mà ñặc biệt là ngành chăn nuôi lợn. Ngành chăn nuôi lợn ñã góp phần ñáp ứng nhu cầu thực phẩm trong nước và một phần dành cho xuất khẩu thu ngoại tệ. Theo CIRAD (2006)[43], thịt lợn chiếm 77% tổng lượng các loại thịt tiêu dùng hàng ngày trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, một thách thức không nhỏ ñối với việc phát triển chăn nuôi lợn là dịch bệnh vẫn thường xuyên xảy ra trên các ñàn lợn ở mọi lứa tuổi, làm giảm năng suất, giảm chất lượng con giống hoặc nhiễm vào sản phẩm thịt lợn gây nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Một trong những bệnh thường gặp phải kể ñến là bệnh tiêu chảy do vi khuẩn Salmonella gây ra ở lợn sau cai sữa, còn gọi là bệnh Phó thương hàn tuy không nổ ra thành dịch lớn, nhưng với ñặc ñiểm dịch tễ hết sức phức tạp, ñã và ñang gây nên những thiệt hại ñáng kể cho người chăn nuôi. Có thể nói rằng ở bất kỳ một cơ sở chăn nuôi nào dù quy mô lớn hay nhỏ ñều xuất hiện bệnh này. Khi ñời sống của nhân dân ngày càng ñược nâng cao, vấn ñề an toàn thực phẩm trong ñó có lợn và thịt lợn sạch bệnh, không bị nhiễm Salmonella là một yêu cầu cấp thiết. Có rất nhiều tác giả ñã công bố rằng sự nhiễm Salmonella vào thân thịt lợn trong quá trình giết mổ chủ yếu liên quan ñến sự nhiễm trùng Salmonella ở ruột (Borch và cs, 1996[38]; Berends và cs, 1997[35]). Do ñó, việc giảm tỷ lệ các trại bị nhiễm mầm bệnh Salmonella sẽ làm sự an toàn thịt lợn tăng lên. Mục tiêu của các nhà khoa học, nhà sản xuất Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 2 là xây dựng các ñàn gia súc sạch Salmonella. Nhìn chung vi khuẩn Salmonella và bệnh do chúng gây ra ở lợn ñã ñược rất nhiều các nhà vi sinh vật trên toàn thế giới quan tâm. Ở Việt Nam ñã có một số công trình nghiên cứu về Salmonella và bệnh do chúng gây ra ở lợn như: Nguyễn Thị Nội và cs (1989)[20]; Lê Văn Tạo và cs (1993)[26]; Trần Xuân Hạnh (1995)[11]; Cù Hữu Phú và cs (2000)[21]; ðỗ Trung Cứ (2004)[6] . Theo Bryan (1988)[40]; Nielsen và Wegener (1997)[62]; Berends và cs 1998[36]; Schwartz (1999)[71]: Các ñàn lợn bị nhiễm Salmonella không những gây thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi mà còn là nguồn tàng trữ mầm bệnh gây hại ñối với con người. Bởi vậy mà mỗi biện pháp ngăn chặn có hiệu quả ở gia súc ñều cần thiết và là ñiều kiện tiên quyết góp phần giảm thiểu dịch bệnh, tăng thu nhập cho người chăn nuôi, chống ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khoẻ cộng ñồng. vậy mà việc phân lập vi khuẩn Salmonella, xác ñịnh serotyp và các ñặc tính gây bệnh của chúng ở lợn, nhằm mục ñích phát hiện sớm và tìm ra hướng phòng và trị bệnh có hiệu quả luôn là những việc làm cấp thiết. Xuất phát từ thực tiễn nghiên cứu và yêu cầu của sản xuất, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: "Nghiên cứu một số ñặc tính sinh học của vi khuẩn Salmonella phân lập ñược từ lợn sau cai sữa bị tiêu chảy và chế tạo thử nghiệm vacxin phòng bệnh". 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Phân lập, xác ñịnh hình thái, tính chất nuôi cấy, ñặc tính sinh vật hóa học, serotyp và các yếu tố gây bệnh của vi khuẩn Salmonella phân lập ñược từ lợn sau cai sữa ở một số tỉnh phía Bắc. - Chế tạo thử nghiệm vacxin ña giá có chứa một số các serotyp thường gặp nhất từ những trường hợp nhiễm bệnh Salmonella ở lợn. [...]... Hi n nay, có r t nhi u lo i thu c kháng sinh có th ñư c s d ng ñ ñi u tr b nh, nh t là v i l n con trư c và sau cai s a Tuy nhiên, do vi c s d ng r ng rãi kháng sinh ñ phòng và ñi u tr b nh nên ñã xu t hi n các ch ng vi khu n Salmonella kháng thu c (Kishima và cs, 2008[58]) G n ñây, nhi u nghiên c u ñã t p trung vào nghiên c u gen kháng kháng sinh DT104 vi khu n Salmonella Ch ng ña kháng thu c S typhimurium... i Nh t B n, Asai và cs (2002)[32] cho th y t l nhi m Salmonella l n sau cai s a b tiêu ch y là 12,4%; l n v béo là 17,3%; l n con theo m 4,5% Tác gi cũng cho bi t S typhimurium ñư c phân l p th y nhi u nh t l n sau cai s a là 72,6%; l n g n xu t chu ng là 73,8% Kishima và cs (2008)[58] ñã ñi u tra t l nhi m và phân b c a vi khu n Salmonella trong phân l n kh e m nh bình thư ng trên toàn lãnh th Nh t...2 T NG QUAN TÀI LI U 2.1 Tình hình nghiên c u v vi khu n Salmonella và b nh do chúng gây ra 2.1.1 Tình hình nghiên c u trên th gi i Năm 1880, Eberth l n ñ u tiên quan sát th y vi khu n Salmonella dư i kính hi n vi B n năm sau (1984), Gaffky ñã nuôi c y thành công vi khu n này Loài vi khu n Salmonella typhi th i gian ñ u ñư c g i v i các tên như: Bacillus typhous,... Văn Lãm (1968)[15] ñã ti n hành nghiên c u ch vacxin Phó thương hàn l n con t ch ng Salmonella chu n c a Trung Qu c Hi n nay, các lo i vacxin phòng b nh Phó thương hàn ñã ñư c m t s công ty, xí nghi p thu c thú y s n xu t như vacxin như c ñ c ch ng TS – 177, vacxin có b tr như vacxin keo phèn hay vacxin nhũ hoá có b tr d u Như v y, vi c nghiên c u vi khu n Salmonella m t cách toàn di n ñ t ñó ñ ra bi... ru t c a Salmonella M m b nh sau khi nhi m vào ñư ng tiêu hoá, nhanh chóng ñi vào h lâm ba c a ru t gây vi m sưng h ch, t ñó vào h tu n hoàn, gây b i huy t, làm cho lá lách sưng to, lúc ñ u do t máu, v sau do tăng sinh, s n sinh n i ñ c t , gây vi m ho i t gan và h ch B nh do vi khu n Salmonella gây ra l n có 2 d ng ch y u: Th nhi m trùng huy t do S choleraesuis var kunzendorf gây ra và th vi m ru t... xác súc v t ch t, Salmonella có th s ng trên 100 ngày, trong th t ư p mu i t 6-8 tháng (Nguy n Vĩnh Phư c và cs, 1970[22]) 2.2.5 ð c ñi m d ch t h c c a vi khu n Salmonella Vi khu n Salmonella gây b nh cho ngư i và v t nuôi, phân b kh p nơi trên th gi i, v y các nghiên c u v cách truy n lây c a vi khu n này ñư c nhi u nhà khoa h c nghiên c u M t ñ c ñi m d ch t quan tr ng c a Salmonella là tr ng... cho cơ th v t ch , ñ ng th i chúng l i t o ñi u ki n thu n l i cho vi khu n Salmonella gây b nh Chính th các y u t không ph i là ñ c t ñóng vai trò h t s c quan tr ng trong quá trình sinh b nh c a vi khu n Salmonella v y, vi c nghiên c u các y u t này là h t s c c n thi t, góp ph n quan tr ng trong vi c phòng ch ng b nh do vi khu n Salmonella gây nên 2.2.7.2 Các y u t là ñ c t N u như các y u t... trư ng th ch CHROM TM Salmonella, sau 24 gi nuôi c y, vi khu n hình thành khu n l c trơn, tròn, bóng láng (d ng S) và có màu tím h ng Trong môi trư ng th ch TSI (Triple Sugar Iron), vi khu n Salmonella do s n sinh alkaline nên ph n th ch nghiêng có màu ñ (pH=7,3), ñáy ng nghi m màu vàng (pH=6,8) do vi khu n ch lên men ñư ng Glucose Ph n gi a ng nghi m có màu ñen do vi khu n s n sinh ra khí H2S N u ñ... sàng: th vi m ru t c a b nh Phó thương hàn, căn c vào các tri u ch ng ñi n hình như vi m ru t và d dày l n con t sau cai s a ñ n 4 tháng tu i ð ng th i, d a vào k t qu nuôi c y, phân l p vi khu n trên môi trư ng pepton và ki m tra di ñ ng trên môi trư ng th ch và xét nghi m huy t thanh h c + Ch n ñoán phân bi t v i b nh h ng l ; Ch ng vi m ru t do Campylobacter (PHE); Vi m ru t ho i t ; b nh vi m d (Transmission... lo i môi trư ng ch n l c ñư c các nhà vi sinh v t thú y s d ng r ng rãi trong nghiên c u và phân l p Salmonella như môi trư ng th ch DHL (Deoxycholate Hydrogen sulfide Lactose agar), sau 24 gi nuôi c y vi khu n phát tri n thành khu n l c tròn, l i, bóng láng (d ng S), có màu vàng nh t Các ch ng sinh H2S thì gi a khu n l c có màu ñen Môi trư ng th ch MacConkey: Vi khu n phát tri n thành nh ng khu n . ñặc tính sinh học của vi khuẩn Salmonella phân lập ñược từ lợn sau cai sữa bị tiêu chảy và chế tạo thử nghiệm vacxin phòng bệnh". 1.2 Mục tiêu nghiên. các chủng Salmonella phân lập ñược 42 4.1 Kết quả phân lập vi khuẩn Salmonella từ các mẫu phân và phủ tạng 47 4.2 Kết quả phân lập vi khuẩn Salmonella
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một đặc tính sinh học của vi khuẩn SALMONELLA phân lập được từ lợn sau cai sữa bị tiêu chảy và chế tạo vacxin phòng bệnh , Nghiên cứu một đặc tính sinh học của vi khuẩn SALMONELLA phân lập được từ lợn sau cai sữa bị tiêu chảy và chế tạo vacxin phòng bệnh , Nghiên cứu một đặc tính sinh học của vi khuẩn SALMONELLA phân lập được từ lợn sau cai sữa bị tiêu chảy và chế tạo vacxin phòng bệnh

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn