Luận văn công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp ở bắc ninh thực trạng và giải pháp

137 4,537 63
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 10:54

luận văn BỘ GIÁO DỤC ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƯỚC ðỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẮC NINH: THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Mã số: 60.31.10 HỌ TÊN : NGÔ QUANG ðÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS. TS. NGUYỄN THỊ MINH HIỀN HÀ NỘI, NĂM 2011 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. ii LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñề tài “Công tác quản Nhà nước ñối với các KCN Bắc Ninh: Thực trạng giải pháp” là công trình nghiên cứu của chính bản thân tôi, ñược sự hướng dẫn của PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Hiền. Các số liệu kết quả nghiên cứu trong ñề tài là hoàn toàn trung thực chưa từng ñược sử dụng bất kỳ ñề tài nghiên cứu nào khác. Hà Nội, tháng 11 năm 2011 Người cam ñoan Ngô Quang ðông Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. iii LỜI CẢM ƠN Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo thuộc bộ môn Phát triển nông thôn, Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, Viện Sau ñại học, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo ñã trực tiếp giảng dạy giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình học tập nghiên cứu. Với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc tôi xin ñược bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hiền, người ñã ñịnh hướng, trực tiếp hướng dẫn ñóng góp ý kiến ñể tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể CBNV Ban quản KCN tỉnh Bắc Ninh, Sở kế hoạch, Thư viện tỉnh Bắc Ninh, Công ty cơ sở hạ tầng KCN Tiên Sơn, cùng nhiều công ty trong các KCN của Bắc Ninh ñã tạo ñiều kiện thuận lợi nhất giúp tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin cảm ơn sự giúp ñỡ, ñộng viên của tất cả bạn bè, ñồng nghiệp, gia ñình những người thân ñã là ñiểm tựa về tinh thần vật chất cho tôi trong suốt thời gian học tập nghiên cứu hoàn thành luận văn. Hà Nội, tháng 11 năm 2011 Tác giả Ngô Quang ðông Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. iv MỤC LỤC Trang LỜI CAM ðOAN 1 LỜI CẢM ƠN 2 MỤC LỤC 3 DANH MỤC CÁC BẢNG 6 DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH ðỒ THỊ 7 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 8 PHẦN 1: MỞ ðẦU 9 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu . 9 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 10 1.2.1 Mục tiêu chung . 10 1.2.2 Mục tiêu cụ thể . 10 1.3 ðóng góp của ñề tài . 11 1.4 ðối tượng phạm vi nghiên cứu . 11 PHẦN 2: TỔNG QUAN CƠ SỞ LUẬN THỰC TIỄN . 12 2.1 Cơ sở luận . 12 2.1.1 Khái niệm về Khu công nghiệp 12 2.1.2 ðặc ñiểm, vai trò phân loại KCN 13 2.1.3 Khái niệm về quản Nhà nước . 18 2.1.4 Vai trò của Nhà nước trong quản KCN 19 2.1.5 Nội dung của quản Nhà nước ñối với khu công nghiệp . 20 2.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng ñến quản Nhà nước ñối với khu công nghiệp 30 2.2 Cơ sở thực tiễn 33 2.2.1 Thực trạng phát triển các KCN trên thế giới Việt Nam……………… 33 2.2.2 Bài học kinh nghiệm về quản nhà nước ñối với KCN Bắc Ninh 39 2.2.3 Các nghiên cứu có liên quan .42 PHẦN 3: ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 44 3.1. ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu . 44 3.1.1 ðiều kiện tự nhiên 45 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. v 3.1.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội . 46 3.1.3 ðịnh hướng phát triển KT-XH tỉnh Bắc Ninh giai ñoạn 2010 - 2016 54 3.2 Phương pháp nghiên cứu . 55 3.2.1 Phương pháp tiếp cận . 55 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu . 55 3.2.3 Phương pháp phân tích . 56 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 57 4.1 Khái quát về các KCN Bắc Ninh . 56 4.1.1 Quá trình phát triển các KCN Bắc Ninh. 56 4.1.2 Khái quát 5 KCN ñã ñi vào hoạt ñộng Bắc Ninh 60 4.2 Thực trạng quản nhà nước ñối với các khu công nghiệp Bắc Ninh . 62 4.2.1 Hệ thống pháp lý về quản nhà nước ñối với các KCN Bắc Ninh . 62 4.2.2 Bộ máy QLNN các cán bộ tham gia công tác quản ñối với các KCN Bắc Ninh . 69 4.2.3 Công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chính sách phát triển KCN Bắc Ninh. 75 4.2.4 Công tác quản thực hiện ñầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN . 75 4.2.5 Công tác xúc tiến kêu gọi ñầu tư 76 4.2.6 Công tác ổn ñịnh chất lượng của nguồn lao ñộng 77 4.3 Những yếu tố ảnh hưởng các thuận lợi, khó khăn trong công tác quản nhà nước ñối với các khu công nghiệp Bắc Ninh 78 4.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng ñến QLNN ñối với KCN Bắc Ninh .78 4.3.2 Những thuận lợi trong công tác quản .90 4.3.3 Các khó khăn thách thức trong quản nhà nước các KCN .100 4.4 Phương hướng giải pháp hoàn thiện quản nhà nước ñối với các khu công nghiệp Bắc Ninh .104 4.4.1 ðịnh hướng phát triển phân bổ các khu công nghiệp Bắc Ninh 104 4.4.2 Phương hướng hoàn thiện quản nhà nước ñối với các khu công nghiệp Bắc Ninh .106 4.4.3 Giải pháp hoàn thiện quản nhà nước ñối với KCN Bắc Ninh 107 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. vi PHẦN 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 126 5.1. Kết luận 126 5.2. Kiến nghị 127 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 130 PHỤ LỤC……………………………………………………………………… 132 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Biến ñộng về diện tích ñất ñai của Bắc Ninh giai ñoạn 2007 – 2009 47 Bảng 3.2 Dân số lao ñộng tỉnh Bắc Ninh giai ñoạn 2008 – 2010 49 Bảng 3.3 Kết quả sản xuất kinh doanh của Bắc Ninh giai ñoạn 2008 – 2010 53 Bảng 4.1 Quy hoạch các KCN Bắc Ninh . 60 Bảng 4.2 Cơ cấu tổ chức cán bộ BQL các KCN Bắc Ninh . 80 Bảng 4.3 ðánh giá về chính sách hỗ trợ phát triển các KCN Bắc Ninh 79 Bảng 4.4 Diện tích ñất thu hồi giao cho các KCN Bắc Ninh 83 Bảng 4.5 Nguồn vốn ñầu tư tại các KCN .82 Bảng 4.6 Tình hình cấp phép ñầu tư vào KCN Bắc Ninh 87 Bảng 4.7 thực trạng chính sách về môi trường KCN Bắc Ninh 90 Bảng 4.8 Tỷ lệ lấp ñầy khu công nghiệp Bắc Ninh . 96 Bảng 4.9 Tình hình cấp phép ñầu tư (còn hiệu lực) vào KCN Bắc Ninh năm 2010 97 Bảng 4.10 Chỉ số PCI của tỉnh Bắc Ninh qua các năm: 99 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. viii DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, ðỒ THỊ Hình 4.1 Bản ñồ quy hoạch các khu công nghiệp Bắc Ninh . 59 ðồ thị 4.1 Chi phí gia nhập thị trường tỉnh Bắc Ninh . 99 ðồ thị 4.2 Chi phí thời gian về việc thực hiện các quy ñịnh của nhà nước . 100 ðồ thị 4.3 Cơ cấu lao ñộng theo trình ñộ 102 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. ix DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CCLð : Cơ cấu lao ñộng CCN : Cụm công nghiệp CN : Công nghiệp CNðT : Chứng nhận ñầu tư CNH : Công nghiệp hoá CNKT : Công nhân kỹ thuật DN : Doanh nghiệp DV : Dịch vụ KCN : Khu công nghiệp KCNC : Khu công nghệ cao KCX : Khu chế xuất KT-XH : Kinh tế- xã hội HðH : Hiện ñại hoá NSLð : Năng suất lao ñộng Nxb : Nhà xuất bản PP : Phân phối XD : Xây dựng QLNN : Quản Nhà nước Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. x PHẦN 1: MỞ ðẦU 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu Trong xu thế hội nhập toàn cầu hoá hiện nay, mỗi quốc gia phải không ngừng ñổi mới, thúc ñẩy sự phát triển nền kinh tế của mình nhằm theo kịp chủ ñộng hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Xuất phát từ nền kinh tế lạc hậu, kém phát triển, ñể có thể theo kịp sự phát triển của nền kinh tế thế giới, ñạt ñược mục tiêu xây dựng nền kinh tế thị trường theo ñịnh hướng XHCN ñòi hỏi ðảng Nhà nước phải có chiến lược phát triển kinh tế phù hợp, thực hiện từng bước CNH-HðH ñất nước một cách vững chắc có tầm nhìn lâu dài. Văn kiện các ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ VI, VII ñã xác ñịnh “quy hoạch các vùng, trước hết là các ñịa bàn trọng ñiểm, các Khu chế xuất, Khu kinh tế ñặc biệt, Khu công nghiệp tập trung”. Tiếp theo, ñến Nghị quyết ðại hội lần thứ VIII năm 1996 ñã xác ñịnh rõ: “Hình thành các Khu công nghiệp tập trung (bao gồm cả KCX, KCNC) tạo ñịa bàn thuận lợi cho việc xây dựng các cơ sở công nghiệp mới. Phát triển mạnh công nghiệp nông thôn ven ñô thị. các thành phố, thị xã, nâng cấp, cải tạo các cơ sở công nghiệp hiện có, ñưa các cơ sở không có khả năng xử ô nhiễm ra ngoài thành phố, hạn chế việc xây dựng cơ sở công nghiệp mới xen lẫn khu dân cư”. Hội nghị lần 4 của Ban chấp hành Trung ương khoá VIII ñã xác ñịnh hướng phát triển Khu công nghiệp trong thời gian tới là “Phát triển từng bước nâng cao hiệu quả của các Khu công nghiệp”. ðến nay, cả nước hiện có 43 khu kinh tế ven biển, cửa khẩu; 267 khu công nghiệp trên 800 cụm công nghiệp ñược thành lập, thu hút ñược trên 40% tổng vốn FDI cả nước; ñóng góp trên 30% giá trị sản xuất công nghiệp trên 20% kim ngạch xuất khẩu cả nước hàng năm; giải quyết việc làm cho khoảng 15% tổng số lao ñộng trên cả nước; góp phần cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của các ñịa phương. Khu kinh tế, KCN cũng là nơi thể hiện rõ cơ chế quản Nhà nước theo hướng ñơn giản hóa thủ tục hành chính, triển khai có hiệu quả cơ chế “một cửa, tại chỗ”. Sự hình thành phát triển các khu công nghiệp phụ thuộc vào chính sách chung của Chính phủ, ngoài ra còn phụ thuộc rất nhiều vào chính sách tổ chức [...]... a công tác qu n nhà nư c ñ i v i các khu công nghi p ð góp ph n ñ i m i hơn n a v công tác qu n nhà nư c ñ i v i các khu công nghi p B c Ninh, tôi ch n ñ tài Công tác qu n Nhà nư c ñ i v i các khu công nghi p B c Ninh: th c tr ng gi i pháp là ñ i tư ng nghiên c u trong Lu n văn 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung M c tiêu nghiên c u là làm rõ th c tr ng c a công tác qu n Nhà. .. i v i các khu công nghi p B c Ninh ñ xu t gi i pháp ñ i m i nh m hoàn thi n công tác qu n Nhà nư c góp ph n vào s phát tri n c a các khu công nghi p B c Ninh trong nh ng năm t i 1.2.2 M c tiêu c th - Góp ph n h th ng hoá m t s v n ñ lu n th c ti n cơ b n v qu n Nhà nư c KCN - Phân tích th c tr ng qu n Nhà nư c ñ i v i các KCN B c Ninh Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th... Phân tích các y u t QLNN ñ i v i các KCN nh hư ng các thu n l i khó khăn trong công tác B c Ninh - ð xu t phương hư ng gi i pháp ñ i m i qu n Nhà nư c ñ i v i các KCN B c Ninh trong th i gian t i 1.3 ðóng góp c a ñ tài - B sung các v n ñ lu n v qu n nhà nư c c a chính quy n c p t nh ñ i v i KCN - T ng k t m t s m t qu n nhà nư c c a chính quy n t nh B c Ninh ñ i v i KCN B c Ninh - ðưa... tư, d án DN trong KCN vào m t ñ u m i, t p trung tháo g các ách t c do t quan liêu trong qu n hành chính c a b máy qu n nhà nư c công ch c liên quan ñ n KCN, h tr nhà ñ u tư khi h g p khó khăn, t o không khí thân thi n gi a cơ quan qu n nhà nư c, công ch c nhà ñ u tư, Nhà nư c có th khuy n khích r t hi u qu các nhà ñ u tư vào các KCN Nhi u nhà ñ u tư coi tr ng các h tr hành chính cao... m vi nghiên c u Lu n văn nghiên c u công tác qu n c a chính quy n c p t nh nhưng ñ t trong khu n kh các chính sách, ch ñ qu n các KCN c a Nhà nư c ta Nh ng v n ñ nghiên c u chính sách s g n v i ch th qu n c a chính quy n t nh B c Ninh Ngoài ra lu n văn có xem xét ch ñ chính sách chung c a c nư c v i tư cách môi trư ng pháp chung v qu n KCN V m t th c ti n, lu n văn phân tích th c tr... d ng phát tri n các KCN v n ñ qu n nhà nư c ñ i v i các KCN B c Ninh d a trên s li u c a giai ño n 2006 - 2010 chi n lư c c a t nh ñ n năm 2020 Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………… xii PH N 2: T NG QUAN CƠ S LU N TH C TI N 2.1 Cơ s lu n 2.1.1 Khái ni m v Khu công nghi p KCN ñã hình thành phát tri n các nư c tư b n phát tri n vào nh... Do ñó, qu n Nhà nư c là các công vi c c a Nhà nư c, ñư c th c hi n b i t t c các quan Nhà nư c, cũng có khi do nhân dân tr c ti p th c hi n thông qua hình th c b phi u ho c do các t ch c xã h i, các quan xã h i th c hi n n u ñư c nhà nư c giao quy n th c hi n ch c năng nhà nư c Qu n Nhà nư c th c ch t là s qu n có tính ch t nhà nư c, do Nhà nư c th c hi n thông qua b máy Nhà nư c trên... ngư i, Ngành kinh t cơ b n c a B c Ninh t khi m i tách t nh (năm 1997) v n là nông nghi p s n xu t ti u th công nghi p t i các làng ngh Khu công nghi p ñ u tiên B c Ninh b t ñ u ñư c hình thành t năm 1998, ñ n cu i năm 2000 chính th c ñư c kh i công xây d ng ñi vào ho t ñ ng Trong quá trình hình thành phát tri n các KCN B c Ninh, vi c qu n Nhà nư c ñ i v i các KCN thư ng xuyên ñư c ñ i m... n nhà nư c ñ i v i KCN 2.1.6 Các y u t nh hư ng ñ n qu n Nhà nư c ñ i v i khu công nghi p 2.1.6.1 Ch ñ , chính sách qu n chung c a Nhà nư c ñ i v i khu công nghi p Ch ñ , chính sách c a Nhà nư c nh hư ng ñ n qu n nhà nư c ñ i v i KCN trên các m t: - Chính sách phát tri n kinh t - xã h i qu c gia, vùng, ngành, ñ a phương, vùng, lãnh th , lo i hình DN… ñ u tác ñ ng ñ n m c tiêu, n i dung và. .. phát tri n m nh các KCN, Nhà nư c kỳ v ng vào tác ñ ng lan to c a nó ñ n các ngành vùng khác như hình thành thêm các vùng nông nghi p cung c p nguyên, v t li u, phát tri n d ch v cho KCN, phát tri n các trung tâm thương m i…Vì th , qu n c a Nhà nư c ñ i v i KCN ph i ñư c ho ch ñ nh th c hi n có t m r ng ñ xa m t cách h p Trong nhi u trư ng h p, thông qua qu n KCN, Nhà nư c còn hư . rõ thực trạng của công tác quản lý Nhà nước ñối với các khu công nghiệp ở Bắc Ninh và ñề xuất giải pháp ñổi mới nhằm hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước. nhà nước ñối với các khu công nghiệp. ðể góp phần ñổi mới hơn nữa về công tác quản lý nhà nước ñối với các khu công nghiệp Bắc Ninh, tôi chọn ñề tài “Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp ở bắc ninh thực trạng và giải pháp , Luận văn công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp ở bắc ninh thực trạng và giải pháp , Luận văn công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp ở bắc ninh thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn