Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giang

118 874 1

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,602 tài liệu

  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 10:47

luận văn BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ---------------------------- PHAN THỊ THU THẢO ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN YÊN DŨNG - TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mã số : 60.62.16 Người hướng dẫn khoa học : TS. CAO VIỆT HÀ HÀ NỘI - 2011 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là kết quả nghiên cứu của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn này là trung thực và chưa từng ñược ai công bố trong bất kỳ công trình nào. Tôi xin cam ñoan rằng, mọi sự giúp ñỡ trong quá trình thực hiện luận văn ñã ñược cám ơn, các thông tin trích dẫn ñã chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2011 Tác giả luận văn Phan Thị Thu Thảo Trng i hc Nụng Nghip H Ni Lun vn thc s khoa hc nụng nghip ii LI CM N Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Cao Việt Hà, ngời đã hớng dẫn, chỉ bảo tận tình và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài và hoàn chỉnh luận văn của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo trong Bộ môn Trắc địa bản đồ và thông tin địa lý, các thầy cô trong khoa Tài nguyên và Môi trờng, Viện đào tạo Sau đại học, Trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội, lãnh đạo, cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trờng huyện Yên Dũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện luận văn này. Để hoàn thành luận văn, tôi còn nhận đợc sự động viên, khích lệ của bạn bè và những ngời thân trong gia đình. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những tình cảm cao quý đó. Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2011 Tác giả Phan Thị Thu Thảo Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vii Danh mục biểu ñồ vii 1 MỞ ðẦU 1 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 3 2.1 ðất sản xuất nông nghiệptình hình sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 3 2.2 Hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 6 2.3 Xu hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá 13 2.4 Xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá 17 2.5 Các nghiên cứu liên quan ñến nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp và phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá 29 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 33 3.2 Nội dung nghiên cứu 33 3.3 Phương pháp nghiên cứu 34 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 4.1 ðiều kiện tự nhiên 38 4.1.1 Vị trí ñịa lý 38 4.1.2 ðịa hình, ñịa mạo 38 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… iv 4.1.3 ðặc ñiểm khí hậu 39 4.1.4 Thổ nhưỡng 40 4.1.5 Thuỷ văn 41 4.1.6 Các nguồn tài nguyên khác 42 4.1.7 ðánh giá chung về ñặc ñiểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 43 4.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội 45 4.2.1 Tài nguyên nhân văn 45 4.2.2 Dân số và lao ñông 45 4.2.3 Thực trạng phát triển cở sở hạ tầng 46 4.2.4 Giáo dục ñào tạo, y tế 47 4.2.5 Thực trạng phát triển kinh tế 47 4.2.6 Thực trạng sản xuất nông nghiệp 48 4.2.7 ðánh giá trung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 49 4.3 Tình hình sử dụng ñất của huyện Yên Dũng 50 4.3.1 Hiện trạng sử dụng ñất ñai năm 2011 50 4.3.2 Thực trạng sử dụng ñất và biến ñộng ñất sản xuất nông nghiệp 52 4.3.3 Các vùng sản xuất nông nghiệp 54 4.3.4 Thực trạng sản xuất nông nghiệp của huyện trong những năm qua 55 4.4 ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp của huyện 58 4.4.1 Các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp 58 4.4.2. Hiệu quả các loại cây trồng chính trong huyện 60 4.4.3 Hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng ñất 65 4.4.4 Hiệu quả xã hội các loại hình sử dụng ñất 76 4.4.5 Hiệu quả môi trường các hiệu quả sử dụng ñất 79 4.4.6 ðánh giá chung 82 4.5 ðịnh hướng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp huyện Yên Dũng ñến năm 2015 83 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… v 4.5.1 ðịnh hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 83 4.5.2 ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp ñến năm 2015 84 4.6 Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 87 4.6.1 Giải pháp quy hoạch sử dụng ñất 87 4.6.2 Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 87 4.6.3 Giải pháp ñầu tư 88 4.6.4 Giải pháp về nguồn nhân lực 89 4.6.5 Giải pháp về khoa học công nghệ và môi trường 89 4.6.6 Hoàn thiện các chính sách tác ñộng ñến hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 90 4.6.7 Một số giải pháp khác 91 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 5.1 Kết luận 92 5.2 ðề nghị 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC 100 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… vi DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Chữ viết ñầy ñủ 1 GTSX Giá trị sản xuất 2 GTGT Giá trị gia tăng 3 CPTG Chi phí trung gian 4 Lð Lao ñộng 5 LUT Loại hình sử dụng ñất 6 FAO Tổ chức nông lâm thế giới 7 GDP Tổng sản phẩm quốc nội 8 ðBSH ðồng bằng sông Hồng 9 GIS Hệ thống thông tin ñịa lý 10 IRRI Viện nghiên cứu lúa quốc tế 11 USD ðơn vị tiền tệ của Mỹ 12 TNHH Thu nhập hỗn hợp 13 CLð Công lao ñộng 14 TCP Tổng chi phí 15 CPSX Chi phí sản xuất Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… vii DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 3.1 Tiêu chuẩn ñánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội 36 4.1 Tình hình dân số và lao ñộng huyện Yên Dũng 45 4.2 Hiện trạng sử dụng ñất năm 2011 huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang 51 4.3 Hiện trạng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp năm 2011 huyện Yên Dũng - tỉnh Bắc Giang 52 4.4 Biến ñộng diện tích ñất sản xuất nông nghiệp huyện Yên Dũng 2006-2011 53 4.5 Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp qua các năm 55 4.6 Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng chính 56 4.7 Tình hình ngành chăn nuôi huyện Yên Dũng giai ñoạn 2006 -2010 57 4.8 Các loại hình sử dụng ñất và kiển sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp chính 59 4.9 Hiệu quả sử dụng ñất của một số cây trồng chính vùng 1 61 4.10 Hiệu quả sử dụng ñất của một số cây trồng chính vùng 2 64 4.11 Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng ñất tiểu vùng 1 67 4.12 Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng ñất tiểu vùng 2 71 4.13 Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng ñất huyện Yên Dũng 75 4.14 Khả năng thu hút lao ñộng của loại hình sử dụng ñất 77 4.15 ðánh giá của người dân về mức ñộ ảnh hưởng của LUT 81 4.16 Tổng hợp ñánh giá hiệu quả theo LUT huyện Yên Dũng 82 4.17 Dự kiến diện tích các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp huyện Yên Dũng ñến năm 2015. 85 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… viii DANH MỤC BIỂU ðỒ STT Tên biểu ñồ Trang 4.1 Cơ cấu kinh tế huyện Yên Dũng năm 2010 48 4.2 Biểu ñồ cơ cấu sử dụng các loại ñất năm 2010 52 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 1 1. MỞ ðẦU 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài ðất ñai là tư liệu sản xuất ñặc biệt, là cơ sở của sản xuất nông nghiệp, là ñối tượng lao ñộng ñộc ñáo ñồng thời cũng là môi trường sản xuất ra lương thực, thực phẩm với giá thành thấp nhất, là một nhân tố quan trọng của môi trường sống. Nông nghiệp là hoạt ñộng sản xuất cổ nhất và cơ bản nhất của loài người [7]. Hầu hết các nước trên thế giới ñều phải xây dựng một nền kinh tế trên cơ sở phát triển nông nghiệp dựa vào khai thác tiềm năng của ñất, lấy ñó làm bàn ñạp cho việc phát triển các ngành khác. Vì vậy, tổ chức sử dụng nguồn tài nguyên ñất hợp lý, có hiệu quả cao theo quan ñiểm sinh thái và phát triển bền vững ñang trở thành vấn ñề mang tính toàn cầu. Mục ñích của việc sử dụng ñất là làm thế nào ñể bắt nguồn tư liệu có hạn này mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội cao nhất, ñảm bảo lợi ích trước mắt và lâu dài. Nói cách khác, mục tiêu hiện nay của loài người là phấn ñấu xây dựng một nền nông nghiệp toàn diện về kinh tế, xã hội, môi trường một cách bền vững. Xã hội ngày càng phát triển, trình ñộ khoa học kỹ thuật ngày càng cao, con người tìm ra nhiều phương thức sử dụng ñất có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, do có sự khác nhau về chất lượng, mỗi loại ñất bao gồm những yếu tố thuận lợi và hạn chế cho việc khai thác sử dụng (chất lượng ñất thể hiện ở yếu tố tự nhiên vốn có của ñất như ñịa hình, thành phần cơ giới, hàm lượng các chất dinh dưỡng, chế ñộ nước, ñộ chua… nên phương thức sử dụng ñất cũng khác nhau ở mỗi vùng, mỗi khu vực, mỗi ñiều kiện kinh tế - xã hội cụ thể. Thực tế, trong những năm qua ñã có nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ñất như: tiến hành giao quyền sử dụng ñất lâu dài, ổn ñịnh cho người sử dụng ñất; hoàn thiện hệ thống thuỷ lợi; chuyển ñổi cơ cấu cây trồng; áp dụng tiến bộ khoa học mới vào sản xuất nhờ ñó tăng hiệu quả sử . ðất sản xuất nông nghiệp và tình hình sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 3 2.2 Hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 6 2.3 Xu hướng sử dụng ñất sản xuất. việc sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp. - ðánh giá thự trạng sản xuất và hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp trong ñiều kiện cụ thể của huyện Yên Dũng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giang , Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn