Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác của đại lý bảo hiểm Phú Thọ

56 611 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2012, 09:34

Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác của đại lý bảo hiểm Phú Thọ Chuyên đề tốt nghiệpLI NểI UTrong lch s hỡnh thnh v phỏt trin ngnh Bo him Vit Nam, cú l cha bao gi cnh tranh li din ra gay gt nh hin nay. Cựng vi hot ng kinh doanh ca nhiu cụng ty bo him cú mt trờn th trng a bn tnh Phỳ th, s xut hin ca cỏc vn phũng i din ca cỏc cụng ty bo him nhõn th nh Pjico, Bo Minh li ang bỏo hiu mt giai on "ua sc ua ti" mi ca cỏc doanh nghip kinh doanh bo him phi nhõn th ti Phỳ Th.Nm trờn a bn tnh tnh Phỳ Th cụng ty bo him Phỳ Th l doanh nghip Nh nc duy nht kinh doanh bo him phi nhõn th. Trong nhng nm gn õy, Cụng ty phi ng u vi sc ộp cnh tranh rt ln t cỏc i th cnh tranh nh cụng ty bo him phi nhõn th 100% vn nc ngoi, Pjico,hay Bo Minh, gi õy li b e do cnh tranh mnh m hn bi nhng cụng ty Bo him phi nhõn th s thnh lp trong tng lai. Phỳ Th chc chn s b chia s thnh nhiu phn hn trong khi khai thỏc hp ng mi gp rt nhiu khú khn.Trc tỡnh hỡnh ú, tn ti v phỏt trin, mt vn cú tớnh cht "sng cũn" i vi Cụng ty l nõng cao hiu qu khai thỏc Bo him phi nhõn th.Vi mong mun gúp phn xõy dng mt bo him phi nhõn th Phỳ Th ng vng trong cnh tranh, trong quỏ trỡnh thc tp ti Cụng ty em mnh dn chn ti: "Mt s kin ngh v gii phỏp nhm nõng cao hiu qu khai thỏc ca i bo him Phỳ Th" cho chuyờn thc tp tt nghip ca mỡnh.Ngoi phn m u v kt lun, chuyờn c b cc thnh 3 chng:Chng I: Khỏi quỏt chung v bo him phi nhõn thSV: Nguyễn Hoàng Trung - Bảo hiểm 43B1Chuyên đề tốt nghiệpChng II: Thc trng hot ng khai thỏc ca i bo him ti Cụng ty bo him Phỳ ThChng III: Kin ngh v gii phỏp nhm nõng cao hiu qu khai thỏc ca i bo him Phỳ Th.SV: Nguyễn Hoàng Trung - Bảo hiểm 43B2Chuyên đề tốt nghiệpCHNG IKHI QUT CHUNG V BO HIM PHI NHN TH V I Lí BO HIMI. TNG QUAN V BO HIM PHI NHN TH1. S cn thit v tỏc dng ca Bo him phi nhõn thBo him phi nhõn th l s cam kt gia ngi tham gia bo him vi ngi bo him m trong ú, ngi bo him s tr cho ngi tham gia hoc ngi th hng quyn li bo him mt s tin nht nh khi cú cỏc s kin ó nh trc xy ra, cũn ngi tham gia phi np phớ bo him y , ỳng hn.Trong cuc sng sinh hot cng nhu hot ng sn xut kinh doanh hng ngy dự ó luụn luụn chỳ ý ngn nga v phũng nhng con ngi vn cú nguy c gp phi nhng ri ro bt ng xy ra. Cỏc ri ro ú do nhiu nguyờn nhõn, vớ d nh: - Cỏc ri ro do mụi trng thiờn nhiờn: Bóo, lt, ng t, rột, hn, sng mui, dch bnh v.v - Cỏc ri ro xy ra do s tin b v phỏt trin ca khoa hc v k thut. Khoa hc v k thut phỏt trin, mt mt thỳc y sn xut v to iu kin thun li cho cuc sng ca con ngi: nhng mt khỏc cng gõy ra nhiu tai nn bt ng nh tai nn ụ tụ, hng khụng, tai nn lao ng v.v - Cỏc ri ro do mụi trng xó hi: õy cng l mt trong nhng nguyờn nhõn gõy ra ri ro cho con ngi. Chng hn, nu xó hi t chc qun cht ch - mi ngi lm vic v sng theo phỏp lut thỡ s khụng xy ra hin tng tht nghip, trm cp; nu lm tt cong tỏc chm súc sc kho s hn ch c cỏc ri ro khụng ỏng cú nh ho hon, bo lc, v v .Bt k do nguyờn nhõn gỡ, khi ri ro xy ra thng em li cho con ngi nhng khú khn trong cuc sng nh mt vic hoc gim thu nhp, phỏ SV: Nguyễn Hoàng Trung - Bảo hiểm 43B3Chuyên đề tốt nghiệphoi nhiu ti sn, lm ngng tr sn xut v kinh doanh ca t chc, doanh nghip, cỏ nhõn, v.v lm nh hng n i sng kinh t - xó hi núi chung. i phú vi cỏc ri ro, con ngi ó cú nhiu bin phỏp khỏc nhau nhm kim soỏt cng nh khc phc hu qu do ri ro gõy nờn. Hin nay, theo quan im ca cỏc nh qun ri ro, cú hai nhúm bin phỏp i phú vi ri ro v hu qu do ri ro gõy ra - ú l nhúm cỏc bin phỏp kim soỏt ri ro v nhúm cỏc bin phỏp ti tr ri ro.+ Nhúm cỏc bin phỏp kim soỏt ri ro bao gm cỏc hin tng trỏnh nộ ri ro, ngn nga tn tht, gim thiu ri ro. Cỏc bin phỏp ny thng c s dng ngn chn hoc gim thiu kh nng xy ra ri ro.- Trỏnh nộ c ri ro l bin phỏp c s dng thng xuyờn trong cuc sng. Mi ngi, mi n v sn xut kinh doanh u la chn nhng bin phỏp thớch hp nộ trỏnh ri ro cú th xy ra, tc loi tr c hi dn n tn tht. Chng hn, trỏnh cỏc tai nn giao thụng ngi ta hn ch vic i li; trỏnh cỏc tai nn lao ng ngi ta chn nhng ngh khụng nguy him Trỏnh nộ ri ro ch vi nhng ri ro cú th nộ trỏnh c. Nhng trong cuc sng cú rt nhiu ri ro bt ng khụng th nộ trỏnh c.- Ngn nga tn tht: Cỏc bin phỏp ngn nga tn tht a ra cỏc hnh ng lm gim tn tht hoc gim mc thit hi do tn tht gõy ra. Vớ d, gim thiu cỏc tai nn lao ng, ngi ta t chc cỏc khúa hc nõng cao trỡnh ca ngi lao ng hay nõng cao cht lng cỏc hot ng m bo an ton lao ng; phũng chng ho hon ngi ta thc hin tt vic phũng chỏy cha chỏy.- Gim thiu tn tht: ngi ta cú th gim thiu tn tht thụng qua cỏc bin phỏp lm gim giỏ tr thit hi khi tn tht ó xy ra. Vớ d, nh khi cú ho hon, gim thiu tn tht, ngi ta c gng cu cỏc ti sn cũn dựng c; hay trong mt tai nn giao thụng; gim thiu cỏc thit hi v ngi v ca ngi ta a ra ngay nhng ngi b thng n ni cp cu v iu tr.SV: Nguyễn Hoàng Trung - Bảo hiểm 43B4Chuyên đề tốt nghiệpMc dự cỏc bin phỏp kim soỏt ri ro rt cú hiu qu trong vic ngn chn hoc gim thiu ri ro nhng khi ri ro ó xy ra, ngi ta khụng th lng ht c hu qu.+ Nhúm cỏc bin phỏp ti tr ri ro bao gm cỏc bin phỏp chp nhn ri ro v bo him. õy l cỏc bin phỏp c s dng trc khi ri ro xy ra vi mc ớch khc phc cỏc hu qu tn tht do ri ro gõy ra nu cú.+ Chp nhn ri ro: õy l hỡnh thc m ngi gp phi tn tht t chp nhn khon tn tht ú. Mt trng hp in hỡnh ca chp nhn ri ro l t bo him. Cú rt nhiu cỏch thc khỏc nhau trong bin phỏp chp nhn ri ro, tuy nhiờn cú th phõn chia lm hai nhúm: chp nhn ri ro th ng v chp nhn ri ro ch ng. Trong chp nhn ri ro th ng, ngi gp tn tht khụng cú s chun b trc v h cú th phi vay mn khc phc hu qu tn tht. i vi chp nhn ri ro ch ng, ngi ta lp ra qu d tr d phũng v qu ny c s dng bự p tn tht do ri ro gõy ra. Tuy nhiờn, vic ny dn n vic ngun vn khụng c s dng mt cỏch ti u hoc nu i vay thỡ s b ng v cũn gp phi cỏc vn gia tng v lói sut- Bo him: õy l mt phn quan trng trong cỏc chng trỡnh qun ri ro ca cỏc t chc cng nh cỏ nhõn. Theo quan im ca cỏc nh qun ri ro, bo him l s chuyn giao ri ro trờn c s hp ng. Theo quan im xó hi, bo him khụng ch l chuyn giao ri ro m cũn l s gim ri ro do vic tp trung mt s ln cỏc ri ro cho phộp cú th tiờn oỏn v cỏc tn tht khi chỳng xy ra. Bo him l cụng c i phú vi hu qu tn tht do ri ro gõy ra, cú hiu qu nht. Nh vy, bo him ra i l ũi hi khỏch quan ca cuc sng, ca hot ng sn xut kinh doanh.Do ũi hi v s t ch v s an ton v ti chớnh cng nh cỏc nhu cu ca con ngi, hot ng bo him ngy cng phỏt trin v khụn th thiu i vi mi cỏ nhõn, doanh nghip v mi quc gia. Ngy nay, s giao lu kinh SV: Nguyễn Hoàng Trung - Bảo hiểm 43B5Chuyên đề tốt nghiệpt, vn hoỏ gia cỏc quc gia cng phỏt trin thỡ bo him cng ngy cng m rng.Vỡ vy, khỏi nim "bo him" tr nờn gn gi, gn bú vi con ngi, vi cỏc n v sn xut kinh doanh. Cú c quan h ú vỡ bo him ó mang li li ớch kinh t xó hi thit thc cho mi thnh viờn, mi nv cú tham gia bo him.Tỏc dng ú c th hin:- Ngi tham gia bo him (cỏ nhõn hay t chc) c tr cp, bi thng nhng thit hi thc t do ri ro, bt ng gõy ra thuc phm vi bo him. Nh ú h nhanh chúng n nh kinh t, khụi phc i sng v sn xut kinh doanh- Nh cú bo him nhng ngi tham gia úng gúp mt s phớ to thnh ngun qu bo him ln ngoi chi tr hay bi thng cũn l ngun vn u t phỏt trin kinh t- Bo him, nht l bo him thng mi cũn úng gúp tớch lu cho ngõn sỏch- Bo him cựng vi ngi tham gia bo him thc hin cỏc bin phỏp phũng nga tai nn xy ra nhm gim bt v hn ch hu qu thit hi.- Bo him l ch da tinh thn cho mi ngi, mi t chc; giỳp h yờn tõm trong cuc sng, trong sinh hot sn xut kinh doanh; bo him th hin tớnh cng ng, tng tr, nhõn vn sõu sc.- Bo him cũn gúp phn thỳc y phỏt trin quan h kinh t gia cỏc nc, nht l thụng qua hot ng tỏi bo him v.v - Cui cựng, hot ng bo him thu hỳt mt s lao ng nht nh, gúp phn gim bt tỡnh trng tht nghip cho xó hi (theo thng kờ, bo him cỏc nc thu hỳt 1% lc lng lao ng xó hi).2. Cỏc loi hỡnh bo him phi nhõn th khụng ngng phc v cho nhu cu phỏt trin kinh t, xó hi ca t nc, bo him phi nhõn th ó luụn chỳ trng phỏt trin cỏc nghip v nhm SV: Nguyễn Hoàng Trung - Bảo hiểm 43B6Chuyên đề tốt nghiệpa dng hoỏ sn phm Bo him, ỏp ng c nhu cu da dng v phong phỳ ca con ngi. Hin nay nu cn c vo i tng bo him phi nhõn th c chia lm 3 loi: - Bo him ti sn- Bo him trỏch nhim dõn s- Bo him con ngi phi nhõn th.2.1. Bo him ti snõy l loi bo him m i tng bo him l ti sn (c nh hay lu ng) ca ngi c bo him. Vớ d nh: Bo him cho thit hi vt cht xe c gii, bo him cho hng hoỏ ca cỏc ch hng trong bo him hng hoỏ xut nhp khu, bo him ti sn ca ụng ch nh trong bo him trm cp.Cỏc bo him v ti sn u cú mt s c im chung sau:a) p dng nguyờn tc bi thng khi thanh toỏn chi tr bo him. S tin bi thng m bờn c bo him nhn c trong mi trng hp khụng c vt quỏ thit hi thc t trong s c bo him. Vớ d, mt ch xe mỏy tham gia bo him cho ton b chic xe ca mỡnh tr giỏ 20 triu ng. Trong mt v tai nn, xe b h hng giỏ tr thit hi l 8 triu ng, s tin bi thng m ch xe nhn c trong bt k trng hp no cng ch l 8 triu ng.b) p dng nguyờn tc th quyn hp phỏp khi xut hin ngi th ba cú li v do ú cú trỏch nhim i vi thit hi ca ngi c bo him. Theo nguyờn tc ny, sau khi tr tin bi thng, ngi bo him s c hng cỏc quyn v hnh ng ca ngi bo him thc hin vic truy ũi trỏch nhim ca ngi th ba cú li. Nguyờn tc th quyn hp phỏp nhm m bo quyn li ca ngi bo him, chng li hnh vi r b trỏch nhim ca ngi th ba cú li, ng thi m bo c nguyờn tc bi thng.Ly li vớ d trờn, trong v tai nn li mt phn l ca xe ụ tụ i ngc chiu (70%). Lỳc ny, thit hi 8 triu ng ca ch xe mỏy s c truy cu rỏch nhim 5,6 triu ng ca ụng ch xe ụ tụ (70% x 8 tr. = 5,6 triu ng). SV: Nguyễn Hoàng Trung - Bảo hiểm 43B7Chuyên đề tốt nghiệpSau khi bi thng 8 triu ng theo hp ng bo him vt cht xe cho ch xe mỏy, cụng ty bo him c thay quyn ca ch xe mỏy ny truy ũi trỏch nhim 5,6 triu ng i vi ch xe ụ tụ. Nguyờn tc th quyn c ỏp dng, v ngi c bo him trong vớ d ny (ch xe mỏy) cng khụng th nhn s tin bi thng vt quỏ 8 triu ng thit hi, nh vy nguyờn tc bi thng c m bo.Tuy nhiờn, cú mt s ngoi l khi ỏp dng nguyờn tc th quyn hp phỏp, ú l khi ngi th ba gõy li l tr em, hoc l con cỏi, v chng, cha m ca ngi c bo him.c) Bo him trựng: Trong bo him ti sn, nu mt i tng bo him ng thi c bo m bng nhiu hp ng bo him cho cựng mt ri ro vi nhng ngi bo him khỏc nhau, nhng hp ng bo him ny cú iu kin bo him ging nhau, thi hn bo him trựng nhau, v tng s tin bo him t tt c nhng hp ng ny ln hn giỏ tr bo him ca i tng bo him ú thỡ gi l bo him trung.Trong trng hp cú bo him trung, tu thuc vo nguyờn nhõn xy ra gii quyt. Thụng thng, bo him trung liờn quan n s gian ln ca bờn tham gia bo him nhm trc li bo him. Do ú, v nguyờn tc chung, cụng ty bo him cú th hu b hp ng bo him nu phỏt hin thy gian ln. Ngc li, nu cỏc cụng ty bo him chp nhn bi thng thỡ lỳc ny, trỏch nhim ca mi cụng ty i vi tn tht s c phõn chia theo t l trỏch nhim m h m nhn. C th: = x Trờn thc t, mt trong s cỏc cụng ty bo him ó cp hp ng cho i tng c bo him trựng ny cú th s ng ra bi thng theo s thit hi thc t, sau ú s ũi li cỏc cụng ty khỏc phn trỏch nhim ca h.d) Mt s ch bi thng bo him ỏp dng trong bo him ti sn- Ch bo him theo nguyờn tc trỏch nhim vt gii hn (theo mc min thng):SV: Nguyễn Hoàng Trung - Bảo hiểm 43B8Chuyên đề tốt nghiệpNgi bo him ch chu trỏch nhim i vi nhng tn tht m giỏ tr thit hi thc t vt quỏ mt mc ó tho thun (mc min thng). Min thng l mt hỡnh thc t chi bi thng ca cụng ty bo him da trờn mt s tin quy nh. Cú hai loi min thng: Min thng cú khu tr v min thng khụng khu tr.Trong ch bo him min thng cú khu tr tn tht c bi thng phi m bo yờu cu ln hn mc min thng quy nh nhng khi bi thng s b tr i mc min gim ny. = - Ch bo him min thng khụng khu tr bo m chi tr cho nhng tn tht vt quỏ mc min thng nhng s tin bi thng khụng b khu tr theo mc min thng: = Ch min thng c ỏp dng nhm loi tr cỏc hao ht t nhiờn thng mi thng phỏt sinh trong quỏ trỡnh chuyờn ch i vi mt s loi hng hoỏ c bit ra khi trỏch nhim ca ngi bo him. Trỏnh cho ngi bo him phi bi thng nhng tn tht quỏ nh so vi giỏ tr bo him ng thi dnh mt t l khụng bi thng bờn c bo him cựng chu trỏch nhim v cú ý thc hn trong phũng hn ch ri ro.- Ch bo him theo t lCú hai loi bo him c ỏp dng: T l s tin bo him/giỏ tr bo him (STBH/GTBH) v t l s phớ ó np. T l STBH/STBH c ỏp dng trong cỏc trng hp bo him di giỏ tr: = x Cũn trong trng hp cú s khai bỏo cú s khai bỏo khụng chớnh xỏc ri ro, bờn bo him thng ỏp dng t l th hai thanh toỏn nu chp nhn bi thng: = x - Ch bo him theo ri ro u tiờn:SV: Nguyễn Hoàng Trung - Bảo hiểm 43B9Chuyên đề tốt nghiệpS tin bi thng bo him c tr s da vo s tin bo him c tho thun , tc l:S tin bi thng s tin bo him2.2. Bo him trỏch nhim dõn sBờn cnh cỏc nghip v bo him ti sn cũn cú cỏc nghip v bo him trỏch nhim dõn s nh : bo him TNDS ca ch xe c gii ,bo him TNDS ca ch lao ng , Bo him trỏch nhim sn phm , bo him trỏch nhim cụng cng, Theo lut dõn s , trỏch nhim dõn s ca mt ch th ( nh ch ti sn, ch doanh nghip, ch ngh nghip) c hiu l trỏch nhim phi bi thng cỏc thit hi v ti sn, v con ngi gõy ra cho ngi khỏc do li ca ngi ch ú. Trỏch nhim dõn s bao gm trach nhim dõn s trong hp ng v trỏch nhim dõn s ngoi hp ng. Thụng thng cỏc dch v bo him cung cp s bo m cho cỏc trỏch nhim dõn s ngoi hp ng.Vỡ i tng c bo him l phn trỏch nhim dõn s phỏt sinh ca ngi c bo him i vi ngi b thit hi (mt ngi th ba khỏc) nờn trong loi bo him ny ngi c bo him l ngi cú trỏch nhim dõn s cn c bo m v cng thng l ngi tham gia bo him. Cũn ngi th hng quyn li bo him li l nhng ngi th ba khỏc. Ngi th ba trong bo him trỏch nhim dõn s l nhng ngi cú tớnh mng, ti sn b thit hi trong s c bo him v c quyn nhn bi thng t ngi bo him vi t cỏch l ngi th hng. Ngi th ba cú quan h v mt trỏch nhim dõn s vi ngi c bo him nhng ch cú mi quan h giỏn tip vi ngi bo him.Cn chỳ ý trong mt s nghip v bo him trỏch nhim dõn s, ngi th hng cú th xỏc nh c th hn tờn gi ca nghip v. Vớ d, ú l ngi lao ng gp tai nn lao ng trong bo him trỏch nhim dõn s ch lao dng i vi ngi lao ng.SV: Nguyễn Hoàng Trung - Bảo hiểm 43B10[...]... bảo hiểm quản tốt lực lượng bán hàng của mình, đặc biệt là khâu tuyển dụng đại Căn cứ theo loại hình bảo hiểm tính chất rủi ro, có hai loại đại đại bảo hiểm nhân thọ đại bảo hiểm phi nhân thọ - Đại bảo hiểm nhân thọ: là người được doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ uỷ quyền thực hiện các hoạt động liên quan đến công việc khai thác bảo hiểm nhân thọ, thu phí bảo hiểm các hoạt... GIỮA ĐẠI BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VỚI ĐẠI BẢO HIỂM NHÂN THỌ Dựa vào tính đặc trưng cơ bản của bảo hiểm phi nhân thọ bảo hiểm nhân thọđại bảo hiểm phi nhân thọ đại bảo hiểm nhân thọ cũng có những hình thức hoạt động, tiếp xúc khách hàng thu phí bảo hiểm, theo dõi, thụ hồ giải quyết bồi thường cũng có khác nhau SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B 19 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Đại lý. .. phù hợp hiệu quả II ĐẠI BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 1 Sự cần thiết vai trò của đại khai thác bảo hiểm 1.1 Khái niệm Theo thuật ngữ pháp lý, đại là người làm việc một người khác trên cơ sở hợp đồng đại Theo thuật ngữ bảo hiểm, đại bảo hiểm là người làm việc cho doanh nghiệp bảo hiểm, thay mặt doanh nghiệp bán cho các sản phẩm bảo hiểm cho người mua Theo Luật kinh doanh bảo hiểm Việt... Đối với đại bảo hiểm nhân thọ, có nhiều cách phân loại: Căn cứ theo phạm vi quyền hạn, có đại toàn quyền, tổng đại đại uỷ quyền Căn cứ theo thời gian hoạt động, có đại chuyên nghiệp đại bán chuyên nghiệp Căn cứ theo nhiệm vụ chủ yếu, có đại chuyên khai thác đai chuyên thu… Việc phân loại này giúp doanh nghiệp bảo hiểm quản tốt mạng lưới đại nâng cao hiệu quả hoạt... Đồng thời, đại bảo hiểm nhân thọ được hưởng quyền lợi nhiều hơn do tính phức tạp của công việc tính ổn định cao hơn… Ngoài ra, còn có một số tiêu thức phân loại đại khác như: Căn cứ vào thư bổ nhiệm, có đại giới thiệu dịchvụ đại thu phí Căn cứ theo trình độ chuyên môn, có đại học việc đại chính thức Căn cứ theo phạm vi hoạt động của đại lý, có đại phụ thuộc đại độc lập…... bảo hiểm, cách phân loại này rất cần thiết được sử dụng phổ biến trên thị trường bảo hiểm vì nó đáp ứng được yêu cầu về marketing bảo hiểm, nhất là trong chính sách phân phối, đồng thời giúp hoạt động quản đại đạt hiệu quả cao So với đại bảo hiểm phi nhân thọ thì đại bảo hiểm nhân thọsố lượng đông hơn, công tác quản đại phức tạp hơn, nhất là khâu tuyển dụng, đào tạo quản lý. .. quyền trách nhiệm của đại được nêu trong hợp đồng đại - Đại bảo hiểm phi nhân thọ: là tổ chức hoặc cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ uỷ quyền thực hiện các hoạt động liên quan đến công việc khai thác bảo hiểm phi nhân thọ, thu phí bảo hiểm các hoạt động khác trong khuôn khổ về quyền trách nhiệm của đại được nêu trong hợp đồng đại Do đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo. .. Công ty bảo hiểm Nhân Thọ hoạt động trên lĩnh vực nhân thọ Công ty Bảo hiểm Phú Thọ hoạt dộng trên lĩnh vực phi nhân thọ Đến nay Bảo Việt Phú Thọ tiến hành trên các nghiệp vụ Bảo hiểm thuộc hầu hết các lĩnh vực khác nhau như: Bảo hiểm tài sản, bảo hiểm con người bảo hiểm trách nhiệm 1.2 Các nghiệp vụ bảo hiểm chính Bao gồm: - Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển nội địa - Bảo hiểm thân... thống kê… các nhiệm vụ khác được lãnh đạo công ty giao - Theo dõi quản hệ thống đại Bảo hiểm phi nhân thọ trên địa bàn được phân công phụ trách để có kế hoạch triển khai các hợp đồng bảo hiểm mới quản các rủi ro Bảo hiểm đảm bảo hiệu quả cao Thực hiện công tác thu phí đảm bảo đúng qui trình, thực hiện trình tự thu phí, quản nộp vào quĩ đúng qui định Quản việc cấp đơn Bảo hiểm giấy... người - tính toán kỹ hiệu quả của từng nghiệp vụ kịp thời đề xuất điều chỉnh các điều kiện Bảo hiểm, mức phí bảo hiểm phù hợp với tình hình cạnh tranh của thị trường bảo hiểm - Quản theo dõi, chỉ đạo tổ chức hệ thống đại trên địa bàn được phân công thực hiện triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm khai thác bảo hiểm, chi trả tiền bảo hiểm, thụ hồ các công việc bảo hiểm khác theo chức năng, . thi giỳp hot ng qun lý i lý t hiu qu cao. So vi i lý bo him phi nhõn th thỡ i lý bo him nhõn th cú s lng ụng hn, cụng tỏc qun lý i lý phc tp hn, nht l khõu. i lý gii thiu dchv v i lý thu phớ. Cn c theo trỡnh chuyờn mụn, cú i lý hc vic v i lý chớnh thc. Cn c theo phm vi hot ng ca i lý, cú i lý ph thuc v i lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác của đại lý bảo hiểm Phú Thọ, Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác của đại lý bảo hiểm Phú Thọ, Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác của đại lý bảo hiểm Phú Thọ, Sự cần thiết về tác dụng của Bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm tài sản, Bảo hiểm trách nhiệm dân sự, Bảo hiểm con người phi nhân thọ, Phân loại đại lý bảo hiểm, Vai trò của đại lý bảo hiểm Các nhiệm vụ chính của đại lý bảo hiểm, Quyền lợi của đại lý bảo hiểm, Các nghiệp vụ bảo hiểm chính Cung cấp nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế, mang lại hiệu quả kinh tế cao, Phòng tài chính kế tốn Phòng quản lý đại lý Phòng phục vụ khách hàng số 1:, Phòng bảo hiểm phương tiện Phòng bảo hiểm con người, Phòng Bảo hiểm, Tình hình khai thác của đại lý Bảo hiểm Phú Thọ 3 năm 2002 - 2004, Đánh giá tình hình hoạt động khai thác của đại lý Bảo hiểm Phú Thọ, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU NHỮNG NĂM TỚI CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM PHÚ THỌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM PHÚ THỌ NĂM 2005, Cơng tác tuyển dụng đào tạo đại lý Bảo hiểm Các chế độ chính sách đối với cơng tác Bảo hiểm, Các giải pháp phát triển khu vực thị trường

Từ khóa liên quan