Bài soạn Bo de Su 9 ki II chuan

23 372 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 13:11

Tr ờng thcs nam d ơng Gv ra đề: l ơng minh thọ Mã Số:01 Đề Kiểm Tra 1 tiết Môn: Lịch Sử Lớp 9 Thời Gian Làm Bài: 45 phút Thời Điểm Kiểm Tra:Tuần29 Tiết 38 Phần I ( Trắc nghiệm- 3 điểm) 1, Điền vào thời gian sau đây tên các tổ chức liên minh kinh tế ở Châu Âu cho phù hợp: A- Tháng 4/1951 C- Tháng 7/1967 B- Tháng 3/1957 D- Ngày 1/1/1999 2, Những nguyên thủ quốc gia nào đã tham dự hội nghị I-AN-TA A- Xta-Lin, Ru-dơ-ven, Sóc-Sin B- Mao Trạch Đông, Ru-dơ-ven, Nhật Hoàng C- Đờgôn, Xta-Lin, Ru-dơ-ven 3, Lúc đầu chính là chủ nghĩa yêu nớc chứ không phải chủ nghĩa cộng sản, đã làm tôi tin theo Lênin, tin theo quốc tế thứ 3. Câu trên do ai phát biểu? A- Trần Phú C- Tôn Đức Thắng B- Hồ Chí Minh D- Lê Hồng Phong Phần II ( Tự luận 7 điểm) Câu 1(4,5điểm): Trình bày những hoạt động của Nguyễn ái Quốc từ 1919 1925 Câu 2(2,5điểm): Công lao của Nguyễn ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam là gì? Gv ra đề tổ chuyên môn ban giám hiệu 1 Hớng dẫn chấm Đề kiểm tra Môn: Lịch sử 9 Mã số :01 Thời gian làm bài: 45 Phần I ( Trắc nghiệm- 3 điểm) 1, A- Cộng đồng than, thép Châu Âu (0,5 đ) B- Cộng đồng năng lợng nguyên tử & cộng đồng kinh tế Châu Âu thành lập (0,5 đ) C- Cộng đồng Châu Âu ( EC) thành lập (0,5 đ) D- Đồng tiền chung duy nhất Châu Âu ( EURO) phát hành (0,5 đ) 2, A (0,5 đ) 3, B (0,5 đ) * Phần Ii ( tự luận 7 điểm) Câu 1 ( 4, 5 đ) Hoạt động của Nguyễn ái Quốc từ 1919 1925: - Năm 1919: Gửi tới hội nghị Vecxai bản yêu sách gồm 8 điều - Năm 1920: Tham gia thành lập Đảng CS Pháp - Năm 1921: Sáng lập hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa - Năm 1922: Ra báo Ngời cùng khổ - Năm 1923: Ngời về Liên xô dự hội nghị quốc tế nông dân và quốc tế cộng sản V - Năm 1924: Ngời về Quảng Châu Trung Quốc - Tháng 6/1925: Thành lập hội Việt Nam cách mạng thanh niên Câu 2 ( 2,5 đ) Công lao của Nguyễn ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam: - Tìm thấy con đờng cứu nớc giải phóng dân tộc- đó là con đờng CMVS đi theo Lênin và CMXHCN tháng 10 Nga - Chuẩn bị mọi mặt: t tởng, chính trị, tổ chức cho sự ra đời của chính Đảng vô sản ở Việt Nam 2 Tr ờng thcs nam d ơng Gv ra đề: l ơng minh thọ Mã Số:02 Đề Kiểm Tra 1 tiết Môn: Lịch Sử Lớp 9 Thời Gian Làm Bài: 45 phút Thời Điểm Kiểm Tra:Tuần29 Tiết38 Phần I Trắc nghiệm ( 3 điểm) 1, Ai là đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dơng dự đại hội quốc tế cộng sản lần thứ VI ( 1928) tại Mat-xcơ-va A- Lê Hồng Phong B- Trần Phú C- Nguyễn ái Quốc D- Nguyễn Thị Minh Khai 2, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam đợc thành lập ở đâu? A- Sài Gòn B- Hà Nội C- Hải Phòng D- Huế 3, Hội nghị thành lập Đảng đợc thành lập vào ngày 3/2/1930 đợc tổ chức tại đâu? A- Cửu Long ( Trung Quốc) B- Quảng Châu ( Trung Quốc) C- Hồng Kông ( Trung Quốc) D- Pác pó ( Việt Nam) 4, Mặc dù bị kẻ thù dùng cực hình tra tấn, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết của ngời cộng sản và để lại lời nhắn nhủ cho đồng đội: Hãy giữ vững chí khí chiến đấu. Em hãy cho biết ng- ời chiến sĩ cộng sản đó là ai? A- Nguyễn Văn Cừ B- Lê Hồng Phong C- Trần Phú D- Hà Huy Tập 5, Hình thức đấu tranh giai đoạn 1930 1931 là: A- Đấu tranh nghị trởng B- Bạo lực cách mạng, bất hợp pháp C- Hoà bình, hợp pháp D- Tất cả các ý trên 6, Việt Nam ra nhập Liên hợp quốc vào thời gian: A- Tháng 7/1977 B- Tháng 8/1997 C- Tháng 9/1989 D- Tháng 9/1977 Phần II Tự luận ( 7 điểm): Câu 1: Hội nghị thành lập Đảng ngày 3/2/1930 diễn ra nh thế nào? Có ý nghĩa quan trọng gì đối với cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ? Câu 2: Liên hiệp quốc có vai trò gì kể từ khi thành lập đến nay? Gv ra đề tổ chuyên môn ban giám hiệu 3 Hớng dẫn chấm đề kiểm tra một tiết Môn: Lịch sử 9 Thời gian làm bài: 45phút Mã số: 02 Thời điểm kiểm tra: Tiết Phần I Trắc nghiệm ( 3 điểm): 1- A 2- B 3- A 4- C 5- B 6- D PHần II Tự luận ( 7 điểm): Câu 1 ( 4 điểm): Hội nghị tiến hành từ ngày 3 => 7/2/1930 tại Hơng Cảng Trung Quốc Nội dung: Hợp nhất 3 tổ chức cộng sản, thành lập Đảng duy nhất là Đảng CS Việt Nam. Thông qua chính cơng vắn tắt, điều lệ của Đảng do NAQ khởi thảo. NAQ ra lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng ý nghĩa: Hội nghị hợp nhất có ý nghĩa nh đại hội thành lập Đảng, thống nhất đợc 3 tổ chức CS thành 1 chính Đảng thống nhất, NAQ là ngời sáng lập ra ĐCS Việt Nam Câu 2 ( 3 điểm) Vai trò của Liên hợp quốc: - Giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới - Đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân & chủ nghĩa Apac thai - Giúp các nớc phát triển kinh tế văn hóa . nhất là các nớc á, Phi, Mĩ Latinh 4 Tr ờng thcs nam d ơng Gv ra đề: l ơng minh thọ Mã Số:03 Đề Kiểm Tra 1 tiết Môn: Lịch Sử Lớp 9 Thời Gian Làm Bài: 45 phút Thời Điểm Kiểm Tra:Tuần29 Tiết 38 Phần I Trắc nghiệm ( 3 điểm) 1, Điền các sự kiện lịch sử tiêu biểu vào thời gian lịch sử sau cho phù hợp : A- Ngày 3/2/1930 B- Ngày 19/5/1941 C- Ngày 19/8/1945 D- Ngày 19/12/1946 2, Bớc ngoặt trong quá trình tìm đờng cứu nớc của Nguyễn ái Quốc là : A- Ra đi tìm đờng cứu nớc B- Gửi yêu sách đến hội nghị Vec xai C- Trở thành Đảng viên ĐCS Pháp D- Sang Liên Xô hoạt động 3, Hội nghị lần thứ tám của ban chấp hành TW ĐCS Đông Dơng đã quyết định thành lập : A- Mặt trận dân chủ Đông Dơng B- Mặt trận phản đế Đông Dơng C- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam D- Mặt trận Việt Minh 4, Sự kiện kết thúc chiến tranh ở Đông Dơng là : A- Chiến dịch Biên giới 1950 B- Chiến dịch Việt Bắc 1947 C- Hiệp định Giơnevơ D- Chiến dịch Điện Biên Phủ PHần II Tự luận (7 điểm) Câu 1(4điểm): Trình bày diễn biến của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ Câu 2(3điểm): Nội dung chủ yếu của hiệp định Giơnevơ ( 1954) là gì ? 5 Hớng dẫn chấm đề kiểm tra Môn Lịch sử lớp 9 Mã số: 03 Thời gian làm bài: 45phút Thời điểm kiểm tra: Tiết 38, tuần 29. Phần I Trắc nghiệm ( 3 điểm): 1, A- Thành lập ĐCS Việt Nam (0,5 đ) B- Thành lập mặt trận Việt minh (0,5 đ) C- Cách mạng tháng 8 thành công (0,5 đ) D- Toàn quốc kháng chiến (0,5 đ) 2, C (0,5 đ) 3, D (0,5 đ) 4, D (0,5 đ) PHần II ( Tự luận 7 điểm) Câu 1 ( 4 điểm) Diễn biễn chiến dịch Điện Biên Phủ: - Đợt 1 ( 13/3 đến 17/3/1954): ta tấn công phân khu Bắc, diệt gọn 2 cứ điểm Him Lam và Độc lập, địch ở Bản Kéo ra hàng - Đợt 2 ( 30/3 đến 30/4/1954): Ta đánh các cứ điểm phân khu trung tâm và cứ điểm còn lại ở phân khu Nam - Đợt 3 ( 1/5 đến 7/5/1954) : Ta tổng công kích tấn công phân khu Mờng Thanh . Chiều 7/5/1954 tớng Đơ-cát và bộ chỉ huy của Pháp xin hàng => Chiến dịch toàn thắng Câu 2 ( 3 điểm) Nội dung hiệp định Giơnevơ : - Các nớc tham gia hội nghị cam kết tôn trọng chủ quyền dân tộc cơ bản của 3 n- ớc Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia là: độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ - Hai bên tham chiến ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dơng - Hai bên thực hiện cuộc di chuyển tập kết quên đội ở 2 vùng . - Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử vào ngày 5/7/1956 dới sự kiểm soát của ủy ban Quốc tế 6 Tr ờng thcs nam d ơng Gv ra đề: l ơng minh thọ Mã Số:04 Đề Kiểm Tra 1 tiết Môn: Lịch Sử Lớp 9 Thời Gian Làm Bài: 45 phút Thời Điểm Kiểm Tra:Tuần29Tiết 38 Phần I Trắc nghiệm ( 3 điểm) 1, Ai là đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dơng dự đại hội quốc tế cộng sản lần thứ VI ( 1928) tại Mat-xcơ-va A- Lê Hồng Phong B- Trần Phú C- Nguyễn ái Quốc D- Nguyễn Thị Minh Khai 2, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam đợc thành lập ở đâu? A- Sài Gòn B- Hà Nội C- Hải Phòng D- Huế 3, Hội nghị thành lập Đảng đợc thành lập vào ngày 3/2/1930 đợc tổ chức tại đâu? A- Cửu Long ( Trung Quốc) B- Quảng Châu ( Trung Quốc) C- Hồng Kông ( Trung Quốc) D- Pác pó ( Việt Nam) 4, Mặc dù bị kẻ thù dùng cực hình tra tấn, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết của ngời cộng sản và để lại lời nhắn nhủ cho đồng đội: Hãy giữ vững chí khí chiến đấu. Em hãy cho biết ng- ời chiến sĩ cộng sản đó là ai? A- Nguyễn Văn Cừ B- Lê Hồng Phong C- Trần Phú D- Hà Huy Tập 5, Hình thức đấu tranh giai đoạn 1930 1931 là: A- Đấu tranh nghị trởng B- Bạo lực cách mạng, bất hợp pháp C- Hoà bình, hợp pháp D- Tất cả các ý trên 6, Việt Nam ra nhập Liên hợp quốc vào thời gian: A- Tháng 7/1977 B- Tháng 8/1997 C- Tháng 9/1989 D- Tháng 9/1977 Phần II Tự luận ( 7 điểm): Câu 1(4điểm): Trình bày diễn biến của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ Câu 23điểm): Nội dung chủ yếu của hiệp định Giơnevơ ( 1954) là gì ? Gv ra đề tổ chuyên môn ban giám hiệu 7 Hớng dẫn chấm đề kiểm tra một tiết Môn: Lịch sử 9 Thời gian làm bài: 45phút Mã số: 04 Thời điểm kiểm tra: Tiết Phần I Trắc nghiệm ( 3 điểm): 1A 2B 3A \4C 5B 6D PHần II ( Tự luận 7 điểm) Câu 1 ( 4 điểm) Diễn biễn chiến dịch Điện Biên Phủ: - Đợt 1 ( 13/3 đến 17/3/1954): ta tấn công phân khu Bắc, diệt gọn 2 cứ điểm Him Lam và Độc lập, địch ở Bản Kéo ra hàng - Đợt 2 ( 30/3 đến 30/4/1954): Ta đánh các cứ điểm phân khu trung tâm và cứ điểm còn lại ở phân khu Nam - Đợt 3 ( 1/5 đến 7/5/1954) : Ta tổng công kích tấn công phân khu Mờng Thanh . Chiều 7/5/1954 tớng Đơ-cát và bộ chỉ huy của Pháp xin hàng => Chiến dịch toàn thắng Câu 2 ( 3 điểm) Nội dung hiệp định Giơnevơ : - Các nớc tham gia hội nghị cam kết tôn trọng chủ quyền dân tộc cơ bản của 3 n- ớc Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia là: độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ - Hai bên tham chiến ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dơng - Hai bên thực hiện cuộc di chuyển tập kết quên đội ở 2 vùng . - Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử vào ngày 5/7/1956 dới sự kiểm soát của ủy ban Quốc tế 8 Tr ờng thcs nam d ơng Gv ra đề: l ơng minh thọ Mã Số:05 Đề Kiểm Tra 1 tiết Môn: Lịch Sử Lớp 9 Thời Gian Làm Bài: 45 phút Thời Điểm Kiểm Tra:Tuần Tiết Phần I ( Trắc nghiệm- 3 điểm) 1, Điền các sự kiện lịch sử tiêu biểu vào thời gian lịch sử sau cho phù hợp : A- Ngày 3/2/1930 B- Ngày 19/5/1941 C- Ngày 19/8/1945 D- Ngày 19/12/1946 2, Bớc ngoặt trong quá trình tìm đờng cứu nớc của Nguyễn ái Quốc là : A- Ra đi tìm đờng cứu nớc B- Gửi yêu sách đến hội nghị Vec xai C- Trở thành Đảng viên ĐCS Pháp D- Sang Liên Xô hoạt động 3, Hội nghị lần thứ 8 của ban chấp hành TƯ ĐCS Đông Dơng đã quyết định thành lập : A- Mặt trận dân chủ Đông Dơng B- Mặt trận phản đế Đông Dơng C- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam D- Mặt trận Việt Minh 4, Sự kiện kết thúc chiến tranh ở Đông Dơng là : A- Chiến dịch Biên giới 1950 B- Chiến dịch Việt Bắc 1947 C- Hiệp định Giơnevơ D- Chiến dịch Điện Biên Phủ Phần II Tự luận ( 7 điểm): Câu 1: Hội nghị thành lập Đảng ngày 3/2/1930 diễn ra nh thế nào? Có ý nghĩa quan trọng gì đối với cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ? Câu 2: Liên hiệp quốc có vai trò gì kể từ khi thành lập đến nay? Gv ra đề tổ chuyên môn ban giám hiệu 9 Hớng dẫn chấm đề kiểm tra một tiết Môn: Lịch sử 9 Thời gian làm bài: 45phút Mã số: 05 Thời điểm kiểm tra: Tiết Phần I Trắc nghiệm ( 3 điểm): 1, A- Thành lập ĐCS Việt Nam (0,5 đ) B- Thành lập mặt trận Việt minh (0,5 đ) C- Cách mạng tháng 8 thành công (0,5 đ) D- Toàn quốc kháng chiến (0,5 đ) 2, C (0,5 đ) 3, D (0,5 đ) 4, D (0,5 đ) PHần II Tự luận ( 7 điểm): Câu 1 ( 4 điểm): Hội nghị tiến hành từ ngày 3 => 7/2/1930 tại Hơng Cảng Trung Quốc Nội dung: Hợp nhất 3 tổ chức cộng sản, thành lập Đảng duy nhất là Đảng CS Việt Nam. Thông qua chính cơng vắn tắt, điều lệ của Đảng do NAQ khởi thảo. NAQ ra lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng ý nghĩa: Hội nghị hợp nhất có ý nghĩa nh đại hội thành lập Đảng, thống nhất đợc 3 tổ chức CS thành 1 chính Đảng thống nhất, NAQ là ngời sáng lập ra ĐCS Việt Nam Câu 2 ( 3 điểm) Vai trò của Liên hợp quốc: - Giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới - Đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân & chủ nghĩa Apac thai - Giúp các nớc phát triển kinh tế văn hóa . nhất là các nớc á, Phi, Mĩ Latinh 10 [...]... Câu3(0,5điểm) Thời gian diễn ra cuộc đảo chính Nhật-Pháp là ngày nào? A -9- 3- 194 3 B 9- 3- 194 4 C 9- 3- 194 5 D 9- 3- 194 6 Câu4(0,5điểm) Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nớc Việt NamDân chủ cộng hoàđrọc tiến hành vào ngày nào? A 9- 2- 194 5 B 20 -9- 194 5 C 6-1- 194 6 D 2-3- 194 6 Câu5(0,5điểm) Ta chủ động mở chiến dịch Việt Bắc thu-đông 194 7 để tấn công quân Pháp,đúng hay sai? A- Đúng B- Sai Câu6(0,5điểm) Chiến... lại hoà bình ở Việt Nam? A ấp Bắc 196 3 B Vạn Tờng 196 5 C.Điện Biên Phủ trên không 197 2 D Tây Nguyên 197 5 6 Đờng lối đổi mới của Đảng đợc đề ra đầu tiên tại Đại hội nào? A Đại hội VI (12- 198 6) B Đại hội VII (6- 199 1) C Đại hội VIII (6- 199 6) D Đại hội IX (4-2001) Phần II: Tự luận ( 7 điểm ) Câu 1: Nêu hoàn cảnh, diễn biến và kết quả của chiến dịch Biên giới thu-đông năm 195 0? (4 điểm) Câu 2: Trình bày nguyên... 13-1- 194 1 C 19- 5- 194 1 D 22-12 194 4 3 Chiến thắng nào đã buộc đế quốc Mĩ phải trở lại Hội nghị Pari và Hiệp định Pari (27-1 197 3) A ấp Bắc 196 3 B Vạn Tờng 196 5 C.Điện Biên Phủ trên không 197 2 D.Tây Nguyên 197 5 Phần II: Tự luận (7 điểm) Câu 1: Trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám năm 194 5?(4 điểm) Câu 2: Nêu diễn biến, kết quả của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 195 4?... Mĩ cứu nớc ( 195 4- 197 5)? (3 điểm) Phòng giáo dục Lục Ngạn Trờng THCS Nam Dơng Mã số: 02 Hớng dẫn chấm Bài ki m tra chất lợng học Ii Năm học: 2008-20 09 Môn: Lịch sử 9 Thời gian làm bài: 45phút Phần I: Trắc nghiệm (3điểm) Mỗi ý đúng đợc 0,5 điểm: 1 2 3 4 B C D C 5 C 6 A Phần II: Tự luận (07điểm) Câu 1 (4điểm): * Hoàn cảnh (1điểm) - Pháp : Thực hiện kế hoạch Rơve (0,5 đ) - Ta : Tháng 6- 195 0 trung ơng... nhân dân - Giặc dốt: 90 % dân số mù chữ - Tài chính: trống rỗng - Các tệ nạn xã hội khác: Cờ bạc, rợu chè 15 Phòng giáo dục Lục Ngạn Trờng THCS Nam Dơng Mã số: 01 Đề ki m tra chất lợng học Ii Năm học 2008-20 09 Môn: Lịch sử 9 Thời gian làm bài: 45 phút Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1 Nối các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp Thời gian ( A ) Sự ki n lịch sử ( B ) A 19- 5- 194 1 1/ Chiến thắng lịch... Cảnh D Trần Phú 2 Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập vào thời gian? A 27 -9- 194 0 B 13-1- 194 1 C 19- 5- 194 1 D 22-12- 194 4 3 Loại khỏi vòng chiến đấu 16 200 tên địch, phá huỷ và thu toàn bộ phơng tiện chiến tranh, hạ 62 máy bay các loại là kết quả của chiến dịch: A Việt Bắc 194 7 B Biên Giới 195 0 C Tây Bắc 195 2 D Điện Biên Phủ 195 4 4 Đợc tiến hành bằng lực lợng quân đội Mĩ, quân Đồng minh và quân đội Sài... nguyên tử & cộng đồng kinh tế Châu Âu thành lập (0,5 đ) C- Cộng đồng Châu Âu ( EC) thành lập (0,5 đ) D- Đồng tiền chung duy nhất Châu Âu ( EURO) phát hành (0,5 đ) 2, A (0,5 đ) 3, B (0,5 đ) * Phần Ii ( tự luận 7 điểm) Câu 1 ( 4, 5 đ) Hoạt động của Nguyễn ái Quốc từ 191 9 192 5: - Năm 191 9: Gửi tới hội nghị Vecxai bản yêu sách gồm 8 điều - Năm 192 0: Tham gia thành lập Đảng CS Pháp - Năm 192 1: Sáng lập hội... tranh ở Đông dơng 13 Phòng Giáo Dục Lục Ngạn Trờng THCS Chũ ~~000~~ Đề ki m tra 45 phút Học II Môn: Lịch Sử 9 Thời điểm ki m tra: Tiết 37 Mã đề: 02 Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm) Câu1(0,5điểm) Đảng cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng cộng sản Đông Dơng vào thời gian nào? A-Tháng2- 193 0 B-Tháng 3- 193 0 C-Tháng 10- 193 0 D-Tháng 12- 193 0 Câu2(0,5điểm) Đội du kích đầu tiên của Việt Nam là: A-Ba Tơ B-Võ Nhai... THCS Nam Dơng Mã số: 05 Đề ki m tra chất lợng học II Năm học: 2008-20 09 Môn: Lịch sử 9 Thời gian làm bài 45 phút Phần I ( Trắc nghiệm- 3 điểm) 1, Điền vào thời gian sau đây tên các tổ chức liên minh kinh tế ở Châu Âu cho phù hợp: A- Tháng 4/ 195 1 C- Tháng 7/ 196 7 B- Tháng 3/ 195 7 D- Ngày 1/1/ 199 9 2, Những nguyên thủ quốc gia nào đã tham dự hội nghị I-AN-TA A- Xta-Lin, Ru-dơ-ven, Sóc-Sin B- Mao Trạch... Trờng THCS Nam Dơng Hớng dẫn chấm Bài ki m tra chất lợng học Ii Năm học 2008-20 09 Môn: Lịch sử 9 Thời gian làm bài: 45phút Mã số: 01 Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: (1,5 điểm) Mỗi ý đúng đợc 0,5 điểm: Câu hỏi Đáp án A 2 Câu 2 (1,5 điểm) Mỗi ý đúng đợc 0,5 điểm: 1-B 2-D B 3 C 1 3-C Phần II: Tự luận (7 điểm) Câu 1 (4 điểm) : * ý nghĩa lịch sử (2 điểm) - Là một sự ki n vĩ đại trong lịch sử dân tộc . gian: A- Tháng 7/ 197 7 B- Tháng 8/ 199 7 C- Tháng 9/ 198 9 D- Tháng 9/ 197 7 Phần II Tự luận ( 7 điểm): Câu 1: Hội nghị thành lập Đảng ngày 3/2/ 193 0 diễn ra nh thế. ra nhập Liên hợp quốc vào thời gian: A- Tháng 7/ 197 7 B- Tháng 8/ 199 7 C- Tháng 9/ 198 9 D- Tháng 9/ 197 7 Phần II Tự luận ( 7 điểm): Câu 1(4điểm): Trình bày diễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Bo de Su 9 ki II chuan, Bài soạn Bo de Su 9 ki II chuan, Bài soạn Bo de Su 9 ki II chuan