Nghiên cứu thành phần hóa học của cây đỉnh tùng (cephalotaxus mannii) ở việt nam

109 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2021, 09:39

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM KHOA HỌC TỰ NHIÊN VIỆN HOÁ HỌC JBJ LÊ THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY ĐỈNH TÙNG (CEPHALOTAXUS MANNII) Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM KHOA HỌC TỰ NHIÊN VIỆN HOÁ HỌC LÊ THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY ĐỈNH TÙNG (CEPHALOTAXUS MANNII) Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Hóa Hữu Cơ Mã số : 60440114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS TRẦN VĂN LỘC Hà Nội – 2016 LỜI CẢM ƠN Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới Viện Hóa học-Viện Hàn Lâm Khoa Học Công Nghệ Việt Nam Đại học Khoa Học Tự Nhiên-Đại học Quốc Gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để luận văn tốt nghiệp hoàn thành Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn TS.Trần Văn Lộc hướng dẫn, giúp đỡ em với dẫn khoa học quý giá trình triển khai, nghiên cứu hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn cô-chú, anh chị em phịng Tổng hợp Hữu Cơ-Viện Hóa Học trực tiếp hướng dẫn, bảo giúp đỡ em hoàn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô trường Đại Học Khoa học Tự Nhiên trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức khoa học chuyên ngành cho em năm tháng qua Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Lê Thị Thu Hà LỜI CAM ĐOAN Luận văn tốt nghiệp thực phòng Tổng hợp Hữu cơ-Viện Hóa Học-Viện Hàn lâm Khoa học Cơng nghệ Việt Nam Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực Tác giả luận văn Lê Thị Thu Hà MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ HÌNH THÁI CỦA HỌ ĐỈNH TÙNG (CEPHALOTAXACEAE) 1.1.1 Chi Amentotaxus .4 1.1.2 Chi Torreya 1.1.3 Chi Cephalotaxus .7 1.1.3.1 Cephalotaxus oliveri 1.1.3.2.Cephalotaxus griffithii (Cephalotaxus lanceolata) 1.1.3.3 Cephalotaxus fortune 1.1.3.4 Cephalotaxus alpine 1.1.3.5 Cephalotaxus latifolia 1.1.3.6 Cephalotaxus koreana .10 1.1.3.7 Cephalotaxus harringtonii 10 1.1.3.8 Cephalotaxus hainanensis .11 1.1.3.9 Cephalotaxus sinensis .11 1.1.3.10 Cephalotaxus wilsoniana 12 1.2 GIỚI THIỆU VỀ CÂY ĐỈNH TÙNG CEPHALOTAXUS MANNII HOOK.F 12 1.2.1 Phân bố loài đỉnh tùng Cephalotaxus mannii Hook.f 12 1.2.2 Đặc điểm hình thái đỉnh tùng Cephalotaxus mannii Hook.f 13 1.2.3 Công dụng đỉnh tùng Cephalotaxus mannii Hook.f 15 1.3 THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CÁC LỒI TRONG CHI ĐỈNH TÙNG 15 1.3.1 Thành phần hóa học lồi đỉnh tùng Cephalotaxus harringtonia 15 1.3.2 Thành phần hóa học loài đỉnh tùng Cephalotaxus Wilsoniana 19 1.3.3 Thành phần hóa học lồi đỉnh tùng Cephalotaxus mannii 22 1.3.4 Các loại tinh dầu số loài đỉnh tùng [27] .23 CHƢƠNG 2: THỰC NGHIỆM 24 2.1 THIẾT BỊ, HÓA CHẤT 24 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.2.1 Phương pháp ngâm chiết mẫu 24 2.2.2 Phương pháp tách chất xác định cấu trúc 25 2.2.3 Phương pháp thăm dò hoạt tính sinh học 25 2.3 CHIẾT TÁCH VÀ TINH CHẾ CÁC CHẤT TỪ CÂY ĐỈNH TÙNG 30 2.3.1 Nguyên liệu 30 2.3.2 Chiết tách tinh chế chất từ vỏ đỉnh tùng 30 CHƢƠNG 3:KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 37 3.1 Chất 26 (DTV Et2): epicatechin 37 3.2 Chất 27(TNV1): harringtonolide 38 3.3 Chất 28 (TNV48A): cephalotaxine 41 3.4 Chất 29 (TNV4): desoxyharringtonine 45 3.5 Chất 30 (DTV1): nordesoxyharringtonine 48 3.6 Hoạt tính sinh học đỉnh tùng 52 3.6.1 Hoạt tính chống oxy hóa chất 30 (DTV1) .52 3.6.2 Hoạt tính gây độc tế bào .52 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ Phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton 1H H-NMR 13 C-NMR Phổ cộng hưởng từ hạt nhân cacbon-13 IR Phổ hồng ngoại s singlet brs singlet tù d doublet t triplet dd doublet dublet m multiplet J (Hz) Hằng số tương tác tính Hz δ (ppm) Độ chuyển dịch hóa học tính ppm MS Phổ khối lượng EI-MS Phổ khối va chạm electron SKC Sắc ký cột SKBM Sắc ký mỏng HepG2 Tế bào ung thư gan người MCF7 Tế bào ung thư vú KB Tế bào ung thư biểu mô ATCC Bảo tàng giống chuẩn Hoa kỳ OD Mật độ hấp thụ quang IC50 Nồng độ ức chế 50% số tế bào thử EtOAc Ethylacetate DCM Dichloromethane MeOH Methanol DANH MỤC CÁC BẢNG Số TT Nội dung Trang Bảng 3.1 Số liệu phổ 1H-, 13C-NMR chất 27 harringtonolide 43 Bảng 3.2 Số liê ̣u phổ 1H-, 13C-NMR của chất 28 cephalotaxine 46 Bảng 3.3 Số liê ̣u phổ 13 C-NMR của chất 29, 30 desoxyharringtonine, nordesoxyharringtonine 52 Bảng 3.4 Kết thử nghiệm hoạt tính chống oxi hóa chất 30 56 Bảng 3.5 Kết hoạt tính gây độc tế bào chất 30 56 DANH MỤC CÁC HÌNH Số TT Nội dung Trang Hình 1.1 Amentotaxus hóa thạch Hình 1.2 Amentotaxus formosana Hình 1.3 Toreya nucifera Hình 1.4 Torreya californica Hình 1.5 Cephalotaxus mannii Hình 1.6 Cephalotaxus griffithii Hình 1.7 Cephalotaxus fortunei Hình 1.8 Cephalotaxus alpine Hình 1.9 Cephalotaxus latifolia Hình 1.10 Cephalotaxus koreana 10 Hình 1.11 Cephalotaxus harringtonii 10 Hình 1.12 Cephalotaxus hainanensis 11 Hình 1.13 Cephalotaxus sinensis 11 Hình 1.14 Cephalotaxus wilsoniana 12 Hình 1.15 Cephalotaxus mannii 12 Hình 1.16 Thân đỉnh tùng Cephalotaxus mannii 14 Hook.f Hình 1.17 14 Hình 1.18 Đặc điểm hình thái đỉnh tùng Cephalotaxus mannii Hook.f Cấu trúc hóa học alkaloid Hình 3.1 Phổ ESI-MS chất 26 (epicatechin) 41 Hình 3.2 Phổ 1H-NMR chất 26 (epicatechin) 41 Hình 3.3 Phổ IR chất 27 (harringtonolide) 44 Hình 3.4 Phổ 13C-NMR chất 27 (harringtonolide) 44 Hình 3.5 Phổ IR chất 28 (cephalotaxine) 47 Hình 3.6 Phổ giãn 1H- NMR chất 28 (cephalotaxine) 47 Hình 3.7 Phổ giãn 1H-NMR chất 28 (cephalotaxine) 48 Hình 3.8 Phổ DEPT chất 28 (cephalotaxine) 48 Hình 3.9 Phổ IR chất 29 (desoxyharringtonine) 50 Hình 3.10 Phổ 1H-NMR chất 29 (desoxyharringtonine) 50 Hình 3.11 Phổ DEPT chất 29 (desoxy harringtonine) 51 Hình 3.12 Phổ IR chất 30 (nordesoxyharringtonine) 53 Hình 3.13 Phổ ESI-MS chất 30 54 20 (nordesoxyharringtonine) Hình 3.14 Phổ giãn 1H-NMR chất 30 (nordesoxyharringtonine) 55 Hình 3.15 Phổ DEPT chất 30 (nordesoxyharringtonine) 55 PHỤ LỤC SƠ ĐỒ Số TT Nội dung Trang Sơ đồ 2.1 Quy trình chiết mẫu vỏ đỉnh tùng 33 Sơ đồ 2.2 Quy trình tách chất từ cao chiết EtOAc 34 Sơ đồ 2.3 Quy trình tách chất từ cặn alkaloid 36 Phụ lục 26: Phổ giãn 13C-NMR chất 29 (TNV4): desoxyharringtonine Phụ lục 27: Phổ DEPT chất 29 (TNV4): desoxyharringtonine Phụ lục 28: Phổ giãn DEPT chất 29 (TNV4): desoxyharringtonine Phụ lục 29: Phổ IR chất 29 (TNV4): desoxyharringtonine Phụ lục 30: Phổ MS chất 29 (TNV4): desoxyharringtonine Phụ lục 31: Phổ 1H-NMR chất 30 (TNV=DTV1): nordesoxyharringtonine Phụ lục 32: Phổ giãn 1H-NMR chất 30 (TNV=DTV1): nordesoxyharringtonine Phụ lục 33: Phổ giãn 1H-NMR chất 30 (TNV=DTV1): nordesoxyharringtonine Phụ lục 34: Phổ 13C-NMR chất 30 (TNV=DTV1): nordesoxyharringtonine Phụ lục 35: Phổ giãn 13C-NMR chất 30 (TNV=DTV1): nordesoxyharringtonine Phụ lục 36: Phổ giãn 13C-NMR chất 30 (TNV=DTV1): nordesoxyharringtonine Phụ lục 37: Phổ DEPT chất 30 (TNV=DTV1): nordesoxyharringtonine Phụ lục 38: Phổ giãn DEPT chất 30 (TNV=DTV1): nordesoxyharringtonine Phụ lục 39: Phổ IR chất 30 (TNV=DTV1): nordesoxyharringtonine Phụ lục 40: Phổ MS chất 30 (TNV=DTV1): nordesoxyharringtonine ... khoa học Cephalotaxus mannii Hook.f Tuy nhiên nước ta chưa có nghiên cứu thành phần hóa học đỉnh tùng, lý chọn đề tài: ? ?Nghiên cứu thành phần hóa học Đỉnh tùng (Cephalotaxus mannii) Việt Nam? ??...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM KHOA HỌC TỰ NHIÊN VIỆN HOÁ HỌC LÊ THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY ĐỈNH TÙNG (CEPHALOTAXUS MANNII). .. mannii) Việt Nam? ?? Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu thành phần hóa học đỉnh tùng (Cephalotaxus mannii Hook.f.) Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Thu thập, xử lý nguyên liệu vỏ đỉnh tùng (Cephalotaxus mannii
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thành phần hóa học của cây đỉnh tùng (cephalotaxus mannii) ở việt nam , Nghiên cứu thành phần hóa học của cây đỉnh tùng (cephalotaxus mannii) ở việt nam

Từ khóa liên quan