Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại thị trấn bảo lạc huyện bảo lạc tỉnh cao bằng

96 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2021, 09:07

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM ĐỒN TRỌNG KẾT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH THỊ TRẤN BẢO LẠC, HUYỆN BẢO LẠC, TỈNH CAO BẰNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐOÀN TRỌNG KẾT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH THỊ TRẤN BẢO LẠC, HUYỆN BẢO LẠC, TỈNH CAO BẰNG Ngành: Quản lý đất đai Mã ngành: 60 85 01 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Chí Hiểu THÁI NGUYÊN - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Các thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày tháng Tác giả luận văn Đoàn Trọng Kết năm 2017 ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực nghiên cứu đề tài, nhận quan tâm giúp đỡ nhiệt tình, đóng góp q báu nhiều cá nhân tập thể, tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Chí Hiểu, Trường Đại học Nơng lâm Thái Nguyên trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian nghiên cứu thực đề tài Tôi xin cảm ơn góp ý chân thành Thầy, Cô giáo Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tạo điều kiện cho thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, công chức, viên chức công tác UBND thị trấn Bảo Lạc, Phịng Tài ngun Mơi trường, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Cao Bằng, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Bảo Lạc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Cao Bằng tham gia vấn tạo điều kiện giúp đỡ thời gian nghiên cứu thực luận văn địa phương Tôi xin chân thành cảm ơn người thân gia đình, đồng nghiệp bạn bè giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Một lần xin trân trọng cảm ơn ! Tác giả luận văn Đoàn Trọng Kết iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chương 1:TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan hồ sơ địa chính, CSDL đất đai CSDL địa 1.1.1 Tổng quan hồ sơ địa 1.1.2 Tổng quan CSDL đất đai 1.1.3 Tổng quan CSDL địa 1.2 Tổng quan quy định kỹ thuật chuẩn liệu địa Việt Nam 1.2.1 Nội dung CSDL địa 1.2.2 Sơ đồ liên kết nhóm liệu thành phần 1.2.3 Hệ quy chiếu không gian thời gian áp dụng cho liệu địa 10 1.2.4 Siêu liệu địa (metadata): 10 1.2.5 Chất lượng liệu địa đánh giá sau xây dựng 12 1.2.6 Trình bày hiển thị liệu địa 12 1.2.7 Quy tắc hiển thị 12 1.3 Tổng quan phần mềm VILIS 2.0 13 1.3.1 Nền tảng công nghệ VILIS 2.0 14 1.3.2 Phiên VILIS 2.0 Enterprise 15 1.4 Các phần mềm phục vụ xây dựng đồ địa CSDL địa địa phương 19 1.4.1 Phần mềm MicroStation SE 19 iv 1.4.2 Giới thiệu phần mềm Famis 19 1.4.3 Phần mềm LandData2.0 20 1.4.4 Phần mềm Microsoft SQL Server 2005 20 1.4.5 Phần mềm chuyển đổi liệu đồ họa từ Famis sang ViLIS2.0 (GIS2ViLIS) 20 1.4.6 Một số phần mềm khác 20 1.5 Quy trình cơng nghệ xây dựng CSDL địa 21 1.6 Phân loại địa bàn quy trình xây dựng CSDL địa 21 1.6.1 Địa bàn chưa có CSDL địa 22 1.6.2 Địa bàn có CSDL địa chính: 28 1.7 Tổng quan số kinh nghiệm hệ thống thông tin đất đai CSDL đất đai giới, Việt Nam tỉnh Cao Bằng 29 1.7.1 Thế giới 29 1.7.2 Tại Việt Nam 32 1.7.3 Tại tỉnh Cao Bằng (Số liệu đến hết tháng 12 năm 2016) 33 1.8 Tổng quan số định hướng CSDL đất đai đa mục tiêu 34 1.9 Các nghiên cứu xây dựng CSDL địa số địa phương nước 36 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 Đối tượng, thời gian, phạm vi địa điểm nghiên cứu 38 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 38 2.1.2 Thời gian nghiên cứu 38 2.1.3 Phạm vi địa điểm nghiên cứu 38 2.2 Nội dung nghiên cứu 38 2.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 38 2.2.2 Hiện trạng sử dụng đất, tình hình xây dựng quản lý hồ sơ địa thị trấn Bảo Lạc 38 2.2.3 Xây dựng CSDL địa thị trấn Bảo Lạc 38 2.2.5 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến công tác xây dựng CSDL địa thị trấn Bảo Lạc 39 2.2.6 Đề xuất số giải pháp nhằm thực tốt công tác xây dựng CSDL địa thị trấn Bảo Lạc 39 v 2.3 Phương pháp nghiên cứu 39 2.3.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu sơ cấp 39 2.3.2 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp 39 2.3.3 Phương pháp tổng hợp phân tích tài liệu 40 2.3.4 Phương pháp xây dựng CSDL địa phần mềm ViLIS2.0 40 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 44 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 44 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 44 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 45 3.2 Hiện trạng sử dụng đất, tình hình xây dựng quản lý hồ sơ địa thị trấn Bảo Lạc 46 3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2015 46 3.2.2 Hiện trạng xây dựng quản lý hồ sơ địa thị trấn Bảo Lạc 47 3.3 Các bước xây dựng CSDL địa phân loại địa bàn xây dựng CSDL địa thị trấn Bảo Lạc 48 3.3.1 Các bước xây dựng CSDL địa 48 3.3.2 Phân loại địa bàn 50 3.4 Xây dựng CSDL địa thị trấn Bảo Lạc phần mềm ViLIS2.0 kết thực 52 3.4.1 Xây dựng liệu khơng gian địa 52 3.4.2 Xây dựng liệu thuộc tính địa 57 3.4.3 Xây dựng kho lưu hồ sơ quét từ phần mềm LandData Version2.0 62 3.4.4 Xây dựng liệu đặc tả (metadata) 64 3.4.5 Sao lưu, phục hồi CSDL địa 65 3.4.6 Lập hồ sơ địa cập nhật biến động đất đai từ CSDL địa phần mềm ViLIS2.0 65 3.4.7 Đánh giá khả khai thác CSDL địa phục vụ công tác cập nhật quản lý biến động đất đai địa phương 72 3.4.8 Kiểm tra, đánh giá chất lượng CSDL địa 72 3.4.9 Đóng gói, giao nộp sản phẩm CSDL địa 74 vi 3.5 Kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến công tác xây dựng CSDL địa đề xuất số giải pháp nhằm thực tốt công tác xây dựng CSDL địa thị trấn Bảo Lạc 74 3.5.1 Kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến công tác xây dựng CSDL địa 75 3.5.2 Đề xuất số giải pháp nhằm thực tốt cơng tác xây dựng CSDL địa thị trấn Bảo Lạc 76 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 Kết luận 77 Kiến nghị 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CSDL: Cơ sở liệu GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất DGN: Định dạng file hệ thống MicroStation GIS: Hệ thống thông tin địa lý METADATA: Là thông tin mô tả liệu Tab: Thẻ chức QSDĐ: Quyền sử dụng đất TT-BTNMT: Thông tư Bộ Tài nguyên Môi trường Là ngôn ngữ định dạng mở rộng có khả mơ tả nhiều loại XML: liệu khác ngôn ngữ thống sử dụng để chia sẻ liệu hệ thống thông tin (viết tắt từ tiếng Anh "eXtensible Markup Language") Là dạng mã hóa ngơn ngữ XML để thể nội dung GML: thông tin địa lý (viết tắt từ tiếng Anh "Geography Markup Language") viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Diện tích, cấu sử dụng loại đất năm 2015 46 Bảng 3.2: Thống kê tình hình lập hồ sơ địa 47 Bảng 3.3: Tổng hợp kết xây dựng CSDL khơng gian địa 56 Bảng 3.4: Tổng hợp kết xây dựng CSDL thuộc tính địa 62 Bảng 3.5: Hạng mục kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm CSDL địa 73 Bảng 3.6: Danh mục tài liệu giao nộp 74 70 Hình 3.28: Tìm kiếm cập nhật biến động tách Bản đồ sau tách sau: Hình 3.29: Hình ảnh tách đồ 71 - Thực nghiệm chức cấp đổi, cấp lại GCN gói: Biến động\cấp đổi, cấp lại\Tìm giấy Xuất giao diện sau: Hình 3.30: Tham số lựa chọn thơng tin cấp đổi, cấp lại GCN Ta lựa chọn thơng tin chủ sử dụng theo tham số sau: Tên chủ, số serial GCN, số vào sổ, số tờ số đất, … Sau nhập nội dung theo quy định gồm: Công chứng, trước bạ, loại nội dung định, … Hình 3.31: Tham số lựa chọn in cấp đổi GCN Sau in xong GCN ta lưu thơng tin Quyết định, Tờ trình, Thông báo chủ sử dụng đất CSDL địa 72 3.4.7 Đánh giá khả khai thác CSDL địa phục vụ cơng tác cập nhật quản lý biến động đất đai địa phương - Từ CSDL địa ta tìm kiếm nhanh chóng thơng tin chủ sử dụng đất, GCNQSDĐ, giấy tờ pháp lý liên quan đến đất lập trước Cung cấp trích lục đồ địa đất, … - Dễ dàng cập nhật, theo dõi quản lý biến động đất đai địa phương như: Giao dịch đảm bảo; Chuyển quyền; Góp vốn; Giao, cho thuê đất; Tách gộp hồ sơ chấp; Cấp đổi, cấp lại; Cấp đổi GCN chấp; Thu hồi GCN, biến động phần thông tin GCN; Xác nhận bổ sung, biến động thiên tai, … - Lập báo cáo, sổ theo dõi biến động đất đai, biểu thống kê đất đai hàng năm cách nhanh chóng - Sao lưu, bảo quản CSDL địa chính, lịch sử biến động đất đai hàng năm địa phương theo quy định hành - u cầu máy vi tính có cấu hình cao, sử dụng tương đối phức tạp, đặc biệt công tác xây dựng CSDL địa - Chưa thực chỉnh lý đồng loạt cơng trình hình tuyến như: Giao thông, thủy lợi, lập biểu thống kê đất đai sai trường hợp đất đồng quyền sử dụng đất (một diện tích tổng hợp nhiều lần), … 3.4.8 Kiểm tra, đánh giá chất lượng CSDL địa Thực theo Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn kiểm tra, thẩm định nghiệm thu cơng trình sản phẩm địa Gồm hạng mục sau: 73 Bảng 3.5: Hạng mục kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm CSDL địa Số TT Tên cơng việc, sản phẩm hạng mục kiểm tra Mức kiểm tra % ĐVT Ghi Đơn vị thi công Chủ đầu tư (3) (4) (5) (6) Trường 100 30 Đạt yêu cầu - Tổng số đất Thửa 100 30 Đạt yêu cầu - Shape File File 100 30 Đạt yêu cầu - Tổng số hồ sơ cấp GCN Hồ sơ 100 30 Đạt yêu cầu - Tổng số hồ sơ chưa cấp GCN Hồ sơ 100 30 Đạt yêu cầu Tờ 100 30 Đạt yêu cầu 100 30 Đạt yêu cầu 100 30 Đạt yêu cầu 100 30 Đạt yêu cầu 100 50 Đạt yêu cầu (1) (2) Kiểm tra tổng quát trường liệu Dữ liệu khơng gian địa chính: Dữ liệu thuộc tính địa chính: Xây dựng liệu đặc tả Kiểm tra quy cách thể loại thông tin Loại thông tin Kiểm tra thống thuộc tính đất, chủ sử dụng đất với lưu GCN, danh sách định (nếu có), tính liên kết thơng Tờ tin CSDL địa phần mềm ViLIS2.0 với kho hồ sơ quét Kho hồ sơ quét Kiểm tra loại bảng biểu tổng hợp Hồ sơ Giấy Quyển 74 3.4.9 Đóng gói, giao nộp sản phẩm CSDL địa Thực theo yêu cầu Dự án kinh tế - kỹ thuật theo yêu cầu chủ đầu tư Đảm bảo đầy đủ hạng mục sản phẩm sau: Bảng 3.6: Danh mục tài liệu giao nộp Tài liệu giao nộp TT Dữ liệu khơng gian địa theo đơn vị hành thị trấn theo định dạng GML Quy cách Dạng số 01 01 01 01 Dạng số 01 01 Dạng số 01 01 Dạng số 01 01 Dữ liệu thuộc tính địa theo đơn vị hành thị trấn theo định dạng XML Số Số lượng Dạng số Dữ liệu đặc tả địa CSDL tương ứng tương ứng lưu trữ theo định dạng XML CSDL địa dạng CSDL thử nghiệm quản lý, khai thác, cập nhật CSDL phần mềm ViLIS2.0 (LIS, SDE) Kho hồ sơ quét (Các tài liệu đưa vào CSDL dạng PDF) Bản đồ địa Mảnh 01 91 Sổ mục kê đất đai Quyển 01 03 Sổ địa Quyển 01 10 Sổ theo dõi biến động đất đai Quyển 01 01 10 Sổ cấp GCNQSDĐ Quyển 01 01 11 Biểu thống kê trường hợp biến động Quyển 01 01 12 Biểu chuẩn hóa thơng tin chủ sử dụng đất Quyển 01 01 3.5 Kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác xây dựng CSDL địa đề xuất số giải pháp nhằm thực tốt cơng tác xây dựng CSDL địa thị trấn Bảo Lạc 75 3.5.1 Kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến công tác xây dựng CSDL địa (Tổng hợp kết điều tra yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác xây dựng CSDL địa – Phụ lục 02 kèm theo Luận văn này) - Về trình độ chun mơn nguồn nhân lực: Cán bộ, công chức, viên chức người dân địa huyện Bảo Lạc nói riêng, tỉnh Cao Bằng nói chung, người am hiểu công nghệ tin học vừa thiếu, lại vừa yếu; người biết máy vi tính chủ yếu sử dụng Tin học văn phịng, cịn người biết lập trình phần mềm chuyên ngành lại thiếu Kết điều tra: 88% người dân có trình độ tin học trung bình yếu; 30% cơng chức, viên chức có trình độ tin học trung bình yếu; 70% cơng chức, viên chức có trình độ tin học tốt, (chủ yếu sử dụng tin học văn phòng phần mềm MicroStation) - Về hồ sơ địa chính: Việc cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa khơng thực thường xuyên quan quản lý đất đai người dân (Chỉnh lý thường xuyên chiếm 57% số công chức, viên chức người lao động hỏi) Nguyên nhân chủ quan hồ sơ địa thành lập theo quy định Luật đất đai 1993, 2003, 2013 vừa thiếu, không đồng bộ, không cập nhật, chỉnh lý biến động bổ sung thông tin sử dụng đất thường xuyên thời gian dài khơng thực Do đó, chưa đáp ứng yêu cầu chuẩn liệu đồ địa theo quy định Thơng tư số 25/2014/TT-BTNMT Quy định đồ địa Nên việc xây dựng CSDL địa thời gian tới gặp nhiều khó khăn - Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin chưa đáp ứng về: Đường truyền Internet, máy vi tính (máy chủ Server/máy trạm PC) chưa đáp ứng cấu hình, máy vi tính trang bị thị trấn hạn chế, cũ khơng đồng bộ, … có máy vi tính phục vụ cơng tác soạn thảo văn phịng - Về phần mềm: Các phần mềm nay: ViLIS, ELIS, TMV.LIS, VietLIS giai đoạn phát triển hồn thiện, kinh phí chuyển giao mua quyền phần mềm cập nhật CSDL (UpdateDatabase) cao Do đó, khó khăn cho địa phương giải kinh phí đầu tư việc đào tạo, chuyển giao công nghệ cho cán 76 trực tiếp quản lý - Kinh phí đầu tư: Theo dự án xây dựng hồ sơ địa khu đo huyện Bảo Lạc hạn hẹp, có kinh phí cho cơng tác tích hợp CSDL địa chính, sau hồn thành cơng tác đăng ký đất đai cấp đổi, cấp GCNQSDĐ; kinh phí dành cho đầu tư mua sắm trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển giao cho cán trực tiếp quản lý sử dụng CSDL địa (ở cấp xã huyện) khơng có Trong thời gian tới, cần tiếp tục đầu tư kinh phí cho công tác đào tạo nguồn nhân lực sở hạ tầng cần thiết 3.5.2 Đề xuất số giải pháp nhằm thực tốt công tác xây dựng CSDL địa thị trấn Bảo Lạc - Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân pháp luật đất đai, lợi ích mà CSDL địa nói riêng CSDL đất đai nói chung mang lại cho người quản lý sử dụng đất cơng tác cải cách hành - Về chế sách: Ban hành sách đặc thù miền núi nhằm thu hút vốn đầu tư Nhà nước, vốn xã hội hóa, nguồn nhân lực, … đủ sức khai thác CSDL địa chính, CSDL đất đai - Về hồ sơ địa chính: Tăng cường kiểm tra cơng tác chỉnh lý cập nhật hồ sơ địa 03 cấp theo quy định - Về trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin nguồn nhân lực: Nhà nước tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng CSDL địa chính, hạ tầng kỹ thuật cơng nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương có trình độ lực, đủ sức vận hành khai thác CSDL địa Sau khi, vận hành thí điểm thị trấn Bảo Lạc đánh giá sản phẩm có hiệu kinh tế - xã hội triển khai đơn vị hành khác 77 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình nghiên cứu sở khoa học, quy trình xây dựng CSDL địa thực trạng hồ sơ địa thị trấn Bảo Lạc, với đề tài luận văn: “ Xây dựng sở liệu địa thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng” Tác giả luận văn hoàn thành nội dung sau: - Khái niệm sở liệu địa chính; - Tổng hợp, phân tích trạng chuẩn hóa đồ địa hồ sơ địa chính, cơng tác xây dựng quản lý CSDL địa nay; - Nghiên cứu nội dung Quy định chuẩn thông tin địa lý quốc gia Quy định kỹ thuật chuẩn liệu địa Việt Nam làm sở để triển khai xây dựng CSDL địa theo chuẩn; - Nghiên cứu hệ thống phần mềm VILIS 2.0, quy trình cơng nghệ xây dựng quản lý CSDL địa theo chuẩn liệu địa phần mềm VILIS 2.0; - Khảo sát, thu thập, phân tích liệu đồ hồ sơ địa chính, thực nghiệm xây dựng quản lý CSDL sở quy trình xây dựng quản lý CSDL địa nghiên cứu thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng sở sử dụng phần mềm hệ thống thông tin đất đai VILIS 2.0; - Nhờ giúp đỡ đồng nghiệp nỗ lực thân, tác tác hồn thành xây dựng CSDL địa thị trấn Bảo Lạc theo quy định hành; với khối lượng 91 tờ đồ địa chính, 8.182 đất; nhập thơng tin thuộc tính địa 1.226 hộ gia đình cá nhân, 25 tổ chức 2.569 GCNQSDĐ Lập sổ dạng số 10 quyển, gồm: Sổ Địa 07 quyển, Sổ mục kê đất đai 02 quyển, Sổ cấp GCNQSDĐ 01 Trong đó: Tác giả tự thực 80% khối lượng công việc, nhờ đồng nghiệp đơn vị nhập số liệu thuộc tính địa - Thực nghiệm khả khai thác, cập nhật CSDL địa phục vụ cơng tác lập hồ sơ địa chính, chỉnh lý biến động cập nhật CSDL địa chính, … đáp ứng u cầu quản lý nhà nước đất đai địa phương - Qua việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác xây dựng CSDL địa chính, thân hiểu biết thêm yếu tố ảnh hưởng, nguyên nhân giải pháp khắc phục việc triển khai thực cơng tác xây dựng CSDL địa địa phương khác 78 - Nội dung, phương pháp, quy trình xây dựng CSDL địa phù hợp với hồ sơ địa có phù hợp quy định hành Bộ Tài nguyên Môi trường, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Do đó, áp dụng để xây dựng CSDL địa đơn vị hành khác Bên cạnh kết nghiên cứu có ý nghĩa, vai trị quan trọng cơng tác quản lý Nhà nước đất đai, hỗ trợ cho lĩnh vực quản lý Nhà nước khác có nhu cầu sử dụng liệu địa chính, cập nhật chỉnh lý biến động hồ sơ địa dễ dàng thuận tiện thúc đẩy việc sử dụng thông tin, liệu đất đai phục vụ mục đích phát triển Kinh tế - Xã hội Quốc phòng – An ninh Kiến nghị - Quy định kỹ thuật chuẩn liệu địa tương đối phức tạp, đặc biệt chuẩn nội dung, cấu trúc kiểu thông tin liệu địa chính, chuẩn siêu liệu địa chính, chuẩn trao đổi, phân phối liệu địa chính, cần tăng cường nội dung đào tạo, hướng dẫn triển khai áp dụng chuẩn liệu địa cho địa phương đủ lực thực - Cần tăng cường nội dung đào tạo nguồn nhân lực địa phương, trang thiết bị công nghệ tin học, hướng dẫn chuyển giao công nghệ cụ thể địa phương đủ lực thực - Đầu tư kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng CSDL địa CSDL đất đai - Tiếp tục hoàn thiện phần mềm VILIS 2.0 để phục vụ cơng tác xây dựng CSDL địa quản lý biến động đất đai địa phương Gồm: + Hồn thiện nội dung, cấu trúc kiểu thơng tin nhóm liệu khơng gian (CSDL.SDE) theo Quy định kỹ thuật chuẩn liệu địa chính; + Hoàn thiện quy định hiển thị liệu khơng gian địa màu sắc, lực nét, kiểu đối tượng dạng điểm đường, vùng, mã đối tượng; + Hoàn thiện Quy định trao đổi, phân phối liệu siêu liệu địa theo Quy định kỹ thuật chuẩn liệu địa + Hoàn thiện nội dung chỉnh lý biến động hình tuyến: Giao thơng, thủy lợi, tổng hợp số liệu thống kê đất đồng quyền sử dụng đất, … 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2010), Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT ngày 04/10/2010 Quy định kỹ thuật chuẩn liệu địa Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2012), Thông báo số 106/2011/BTNMT-TB ngày 12/01/2012 việc thông báo danh sách phần mềm đủ điều kiện ứng dụng công tác xây dựng khai thác CSDL đất đai Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2012), Kinh nghiệm nước quản lý pháp luật đất đai Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2013), Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT ngày 24/4/2013 Quy định xây dựng CSDL đất đai Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2013), Thông tư số 30/2013/TT-BTNMT ngày 14/10/2013 Quy định thực lồng ghép việc đo đạc lập chỉnh lý đồ địa đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, CSDL địa Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định hồ sơ địa Hà Nội Tổng cục Quản lý đất đai (2011), “Công văn số 1159/TCQLĐĐ–CĐKTK ngày 21/ 9/2011 việc hướng dẫn xây dựng CSDL địa chính” Tổng cục Quản lý đất đai (2011), Công văn số 529/TCQLĐĐ–CĐKTK ngày 26/5/2011 về quét GCN, hồ sơ cấp GCN để xây dựng CSDL địa Hà Nội 10 Tổng cục Quản lý đất đai (2015), Dự án tăng cường quản lý đất đai sở liệu đất đai giai đoạn 2016 - 2021 Hà Nội 11 Trung tâm Ứng dụng Phát triển cơng nghệ địa (2012), Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm VILIS 2.0 Hà Nội 80 12 Đỗ Đức Đôi (2010), Cơ sở liệu đất đai đa mục tiêu, thực trạng giải pháp, Tạp trí Tài nguyên Môi trường Hà Nội 13 Bùi Minh Quang (2014), Tài liệu sở liệu đất đai, quy định kỹ thuật chuẩn liệu địa Hà Nội 14 Lê Văn Thơ (2015), Tập giảng “Cơng nghệ thành lập đồ địa chính” dùng cho Cao học ngành Quản lý đất đai Thái Nguyên 15 Vũ Thị Ngọc Tuyết (2015), Xây dựng sở liệu phục vụ công tác quản lý đất đai xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Hà Nội 16 Đinh Hải Nam (2015), Nghiên cứu sở liệu địa tốn cập nhật biến động đất đai Việt Nam Hà Nội 17 UBND tỉnh Cao Bằng (2012), Dự án xây dựng hồ sơ địa sở liệu địa khu đo huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng Cao Bằng 18 UBND tỉnh Cao Bằng (2015), Dự án xây dựng sở liệu quản lý đất đai huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng Cao Bằng 19 UBND tỉnh Cao Bằng (2014), Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 Ban hành Quy định trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất địa bàn tỉnh Cao Bằng Cao Bằng 20 UBND thị trấn Bảo Lạc (2015), Báo cáo kết kiểm kê đất đai năm 2014 Bảo Lạc 21 UBND thị trấn Bảo Lạc (2016), Báo cáo tình hình thực mục tiêu kinh tế - xã hội - ANQP năm 2016 Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Bảo Lạc PHỤ LỤC Phụ lục CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐIỀU TRA Phục vụ đề tài “Xây dựng sở liệu địa thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng ” (Đối tượng điều tra: Các cán bộ, công chức, viên chức công tác Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Cao Bằng, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Cao Bằng, Phòng TNMT huyện Bảo Lạc, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Bảo Lạc UBND thị trấn Bảo Lạc) I Thông tin chung người điều tra - Họ tên: ……………………………………… ……………………………… - Chức vụ/đơn vị công tác: …………………………… ……………………… - Năm sinh: ………………………………… ………… …………………….… - Trình độ chuyên môn: .; Chuyên ngành đào tạo: - Số năm công tác lĩnh vực quản lý đất đai: - Các công việc giao thực hiện: II Các câu hỏi điều tra cụ thể Theo anh (chị) yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác xây dựng sở liệu địa 1.Mức độ cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa mà địa phương quản lý Thường xuyên Thỉnh thoảng Không thực 2.Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin: Đáp ứng Không đáp ứng 3.Anh (chị) quan tâm đến phần mềm cơng tác xây dựng CSDL địa ViLIS ELIS TMV.LIS VietLIS 4.Khả sử dụng phần mềm, trang thiết bị công nghệ tin học anh (chị) áp dụng vào công việc mức độ nào? Tốt Khá Trung bình Yếu 5.Anh (chị) người sử dụng đất có biết dịch vụ cơng mà sở liệu địa cung cấp hay không ? Quan tâm Không quan tâm Xin trân trọng cảm ơn việc tham gia cho ý kiến! Ngày tháng năm 2017 NGƯỜI ĐIỀU TRA (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng năm 2017 NGƯỜI ĐƯỢC ĐIỀU TRA (Ký, ghi rõ họ tên) Đoàn Trọng Kết XÁC NHẬN CỦA UBND THỊ TRẤN HOẶC THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng đấu) Phụ lục 02 Tổng hợp kết điều tra yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác xây dựng CSDL địa (Nguồn số liệu: Điều tra tháng 02 năm 2017) Câu hỏi điều tra: Theo anh (chị) yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác xây dựng CSDL địa Nội dung trả lời/Kết Câu STT Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu hỏi/đối tượng điều Không Không tra Thường Thỉnh Đáp TMV thực đáp ViLIS ELIS VietLIS Tốt xuyên thoảng ứng LIS ứng Mức độ cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa mà địa phương quản lý Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin Anh (chị) quan tâm đến phần mềm công tác xây dựng CSDL địa Khả sử dụng phần mềm, trang thiết bị công nghệ tin học anh (chị) áp dụng vào công việc mức độ nào? 17 Câu Khá Câu Không Trung Quan Yếu quan bình tâm tâm 13 26 28 2 19 Nội dung trả lời/Kết Câu STT Câu Câu Câu hỏi/đối tượng điều Không Không tra Đáp Thường Thỉnh TMV thực đáp ViLIS ELIS VietLIS Tốt xuyên thoảng ứng LIS ứng Anh (chị) người sử dụng đất có biết dịch vụ cơng Câu mà CSDL địa cung cấp hay khơng? Cộng Câu Câu Không Trung Quan Khá quan Yếu bình tâm tâm 30 17 13 26 28 2 19 30 ... Cơ sở liệu địa thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 2.1.2 Thời gian nghiên cứu Từ tháng 06 năm 2016 đến tháng 09 năm 2017 2.1.3 Phạm vi địa điểm nghiên cứu Thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo. .. Siêu liệu địa lập cho sở liệu địa cấp, cho khu vực lập hồ sơ địa chính, đồ địa cho tờ đồ địa - Siêu liệu địa lập trình xây dựng sở liệu địa cập nhật có biến động sở liệu địa 11 - Nội dung siêu liệu. .. nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Xây dựng CSDL địa thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 2.2 Mục tiêu cụ thể - Xây dựng CSDL địa thị trấn Bảo Lạc - Kiểm nghiệm thực tế khả khai thác,
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại thị trấn bảo lạc huyện bảo lạc tỉnh cao bằng , Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại thị trấn bảo lạc huyện bảo lạc tỉnh cao bằng