02

5 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2021, 08:40

Câu 3: Trong máy phát điện xoay chiều, khi nam châm quay thì trong cuộn dây dẫn xuât hiện dòng điện xoay chiều.. Câu giải thích đúng là:A[r] (1)Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Đề ôn tập Môn Lý – lớp 9 ĐỀ 02 I.Lý thuyết: 1.Dòng điện xoay chiều gì? Các cách tạo dòng điện xoay chiều? Nêu câu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều? 3 Nêu tác dụng của dòng điện xoay chiều ? cho ví dụ ? 4.a- Nêu cách làm giảm hao phí tỏa nhiệt đường dây tải điện Viết CT tính hao phí b- Chọn biện pháp có lợi để giảm cơng suất hao phí đường dây tải điện? Vì sao? Nếu tăng HĐT lên lần giảm cơng suất hao phí lần? II- Bài tập: Câu 1: Bộ góp của máy phát điện xoay chiều gồm chi tiết chính sau: A Hai bán khuyên hai chổi quét B Hai vành khuyên bán khuyên C Một vành khuyên hai chổi quét D Hai bán khuyên chổi quét Câu 2: Hãy tìm hiểu cho biết Việt Nam máy phát điện lớn lưới điện quốc gia có tần số là: A Tần số 100 Hz B Tần số 75 Hz C Tần số 50 Hz D Tần số 25 Hz Câu 3: Trong máy phát điện xoay chiều, nam châm quay cuộn dây dẫn xuât dòng điện xoay chiều Câu giải thích là: A Từ trường qua tiết diện S của cuộn dây tăng B Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây tăng C Số đường sức từ qua tiết diện cuộn dây luân phiên tăng , giảm D Từ trường qua tiết diện S của cuộn dây không biến đổi C âu 4: Để truyền công suât điện, đường dây tải điện dài gâp đơi cơng st hao phí tỏa nhiệt sẽ: A Tăng lần B Tăng lần C Giảm lần D Không tăng, không giảm C âu 5: Trên dây dẫn tải cơng st điện dùng dây dẫn có tiết diện tăng gâp đơi cơng st hao phí tỏa nhiệt sẽ: A Tăng lần B Giảm lần C Tăng lần D Giảm lần (2) A Phf = UR U2 B Phf = P 2 R U2 C Phf = P 2R U D Phf = UR 2 U2 Câu : Trong máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải có phận chính để tạo dòng điện : A Nam châm vĩnh cửu sợi dây dẫn nối hai cực nam châm B Cuộn dây dẫn nam châm C Cuộn dây dẫn lõi sắt D Nam châm vĩnh cửu sợi dây dẫn nối hai cực nam châm Câu :Bộ góp của máy phát điện xoay chiều gồm chi tiết chính ? A Hai vành bán khuyên hai chổi quét B Hai vành khuyên hai chổi quét C Một vành bán khuyên, mọt vành khuyên hai chổi quét D Chỉ có hai vành khuyên Câu : Một máy phát điện xoay chiều có câu tạo hoạt động sau : A Hai cuộn dây quay ngược chiều quanh nam châm B Một cuộn nam châm quay chiều ,cùng trục C Một cuộn dây quay từ trường của nam châm đứng yên D Hai nam châm quay ngược chiều quanh cuộn dây Câu 10 : Khi truyền cơng st điện ,muốn giảm cơng st hao phí toả nhiệt,dùng cách cách có lợi Chọn câu trả lời A Tăng hiệu điện hai đầu dây dẫn lên hai lần B Tăng tiết diệndây lên hai lần C Giảm chiều dài hai lần D Giảm hiệu điện hai lần Câu 11 :Khi truyền tải điện xa, hao phí đáng kể điện chuyển hoá thành dạng lượng sau ? A Hoá B Năng lượng ánh sáng C Nhiệt D Năng lượng từ trường Câu 12 : Một phương án làm giảm hao phí điện đường dây truyền tải điện giảm điện trở của dây dẫn Chọn phương án khơng hợp lí A Phải làm dây dẫn có tiết diện lớn B Tốn rât lớn lượng kim loại màu C Phải có hệ thống cột điện lớn D Sử dụng dây dẫn có tiết diện nhỏ Câu 13: Trong cuộn dây dẫn kín xuât dòng điện cảm ứng xoay chiều số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây (3)B luôn giảm C luân phiên tăng giảm D luôn không đổi Câu 14:Khi xuât dòng điện cảm ứng xoay chiều cuộn dây dẫn kín ? A Cho cuộn dây dẫn kín quay từ trường của nam châm điện B Đưa nam châm lại gần cuộn dây C Đưa cuộn dây dẫn kín lại gần nam châm điện D Tăng dòng điện chạy nam châm điện đặt gần ống dây dẫn kín Câu 15: Chọn câu phát biểu : A Dòng điện xoay chiều rât giống dòng điện chiều của pin B Dòng điện xoay chiều rât giống dòng điện chiều của acquy C Dòng điện xoay chiều có chiều thay đổi D Dòng điện xoay chiều có chiều luân phiên thay đổi Câu 16: Các thiết bị sau không sử dụng dòng điện xoay chiều ? A Máy thu dùng pin B Bóng đèn dây tóc mắc vào điện nhà 220V C Tủ lạnh D Ấm đun nước Câu 17:Thiết bị sau hoạt động tốt dòng điện chiều lẫn dòng điện xoay chiều? A Đèn điện B Máy sây tóc C Tủ lạnh D Đồng hồ treo tường chạy pin Câu 18:Dòng điện xoay chiều tạo nên từ : A đinamô xe đạp B ắc quy C pin D ắcquy khô Câu 19: Điều sau không so sánh tác dụng của dòng điện chiều dòng điện xoay chiều ? A Dòng điện xoay chiều dòng điện chiều có khả trực tiếp nạp điện cho ắcquy B Dòng điện xoay chiều dòng điện chiều toả nhiệt chạy qua dây dẫn C Dòng điện xoay chiều dòng điện chiều có khả làm phát quang bóng đèn D Dòng điện xoay chiều dòng điện chiều gây từ trường Câu 20: Chọn phát biểu dòng điện xoay chiều : A Dòng điện xoay chiều có tác dụng từ yếu dòng điện chiều B Dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt yếu dòng điện chiều C Dòng điện xoay chiều có tác dụng sinh lý mạnh dòng điện chiều D Dòng điện xoay chiều tác dụng cách khơng liên tục (4)B Có thời điểm , hiệu điện nhỏ 220V C 220V giá trị hiệu dụng Vào thời điểm khác , hiệu điện lớn nhỏ giá trị D 220V giá trị hiệu điện nhât định không thay đổi Câu 22: Một đoạn dây dẫn quân quanh lõi sắt mắc vào nguồn điện xoay chiều và đặt gần thép Khi đóng khố K , thép dao động tác dụng : A B nhiệt C điện D từ Câu 23: Trong thí nghiệm đặt kim nam châm dọc theo trục của nam châm điện, ta đổi chiều dòng điện chạy vào nam châm điện tượng : A kim nam châm điện đứng yên B kim nam châm quay góc 900 C kim nam châm quay ngược lại D kim nam châm bị đẩy Câu 24: Đặt nam châm điện A có dòng điện xoay chiều chạy qua trước cuộn dây dẫy kín B Sau cơng tắc K đóng cuộn dây B có xt dòng điện cảm ứng Người ta sử dụng tác dụng của dòng điện xoay chiều ? A Tác dụng B Tác dụng nhiệt C Tác dụng quang D Tác dụng từ Câu 25: Một bóng đèn dây tóc có ghi 12V – 15W mắc vào mạch điện sau để đạt độ sáng định mức : A Bình ăcquy có hiệu điện 16V B Đinamơ có hiệu điện xoay chiều 12V C Hiệu điện chiều 9V D Hiệu điện chiều 6V Câu 26: Tác dụng phụ thuộc vào chiều của dòng điện ? A Tác dụng nhiệt B Tác dụng từ C Tác dụng quang D Tác dụng sinh lý Câu 27: Để đo cường độ dòng điện mạch điện xoay chiều , ta mắc ampe kế : A nối tiếp vào mạch điện B nối tiếp vào mạch cho chiều dòng điện vào chốt dương chốt âm của ampe kế C song song vào mạch điện D song song vào mạch cho chiều dòng điện vào chốt dương chốt âm của ampe kế Câu 28: Để đo hiệu điện hai đầu mạch điện xoay chiều , ta mắc vôn kế : A nối tiếp vào mạch điện (5)C song song vào mạch điện D song song vào mạch cho chiều dòng điện vào chốt dương chốt âm của ampe kế Câu 29: Một bóng đèn có ghi 6V-3W lần lược mắc vào mạch điện chiều , vào mạch điện xoay chiều có hiệu điện 6V độ sáng của đèn : A mạch điện chiều sáng mạnh mạch điện xoay chiều B mạch điện chiều sáng yếu mạch điện xoay chiều C mạch điện chiều sáng không đủ công suât 3W
- Xem thêm -

Xem thêm: 02, 02