(Luận án tiến sĩ) nghiên cứu quan hệ giữa cường độ chống cắt và đặc tính biến dạng không hồi phục của hỗn hợp bê tông asphalt mặt đường

163 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2021, 08:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI - - NGÔ NGỌC QUÝ NGHIÊN CỨU QUAN HỆ GIỮA CƢỜNG ĐỘ CHỐNG CẮT VÀ ĐẶC TÍNH BIẾN DẠNG KHƠNG HỒI PHỤC CỦA HỖN HỢP BÊ TÔNG ASPHALT MẶT ĐƢỜNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Hà Nội - 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI - - NGÔ NGỌC QUÝ NGHIÊN CỨU QUAN HỆ GIỮA CƢỜNG ĐỘ CHỐNG CẮT VÀ ĐẶC TÍNH BIẾN DẠNG KHÔNG HỒI PHỤC CỦA HỖN HỢP BÊ TÔNG ASPHALT MẶT ĐƢỜNG Ngành : Kỹ thuật xây dựng cơng trình giao thông Mã số : 9.58.02.05 Chuyên ngành: Xây dựng đƣờng ôtô đƣờng thành phố LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Trần Thị Kim Đăng PGS TS Lã Văn Chăm Hà Nội – 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ “Nghiên cứu quan hệ cường độ chống cắt đặc tính biến dạng khơng hồi phục hỗn hợp bê tông Asphalt mặt đường” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết trình bày luận án trung thực chưa cơng bố Trong q trình nghiên cứu, tơi thích liệt kê phần tài liệu tham khảo kết nghiên cứu, công thức, hình vẽ, bảng biểu phần mềm ứng dụng tác giả khác Hà Nội, ngày … tháng năm 2021 Tác giả luận án Ngô Ngọc Quý LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nỗ lực nghiên cứu, luận án “Nghiên cứu quan hệ cường độ chống cắt đặc tính biến dạng khơng hồi phục hỗn hợp bê tông asphalt mặt đường” tơi hồn thành Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến thầy, cô hướng dẫn khoa học tôi: PGS.TS Trần Thị Kim Đăng PGS.TS Lã Văn Chăm Các Thầy, Cô định hướng tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực luận án Trong thời gian thực luận án, nhận giúp đỡ nhiều từ Ban Giám hiệu Trường đại học Giao thông Vận tải, Phịng Đào tạo Sau đại học, Bộ mơn Đường bộ, Trung tâm Khoa học công nghệ Giao thông Vận tải, Phịng thí nghiệm Cơng trình Vilas 047, Phịng thí nghiệm trọng điểm LasXD 1256, Phịng thí nghiệm Vật liệu xây dựng thuộc Trường Đại học Giao thông Vận tải Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành giúp đỡ Tơi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Quang Phúc, TS Nguyễn Quang Tuấn, TS Bùi Tuấn Anh, TS Lương Xuân Chiểu, TS Trần Danh Hợi, TS Nguyễn Ngọc Lân thầy, cô Bộ môn Đường bộ, đồng nghiệp, nhà khoa học ngồi Trường quan tâm, giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến chun mơn xác đáng cho luận án Xin cảm ơn cán bộ, nhân viên Phịng thí nghiệm Cơng trình Vilas 047 – nơi tơi cơng tác Phịng thí nghiệm trọng điểm LasXD1256 thuộc Trung tâm Khoa học công nghệ GTVT giúp tơi thực thí nghiệm luận án Lời tri ân sâu sắc xin dành cho vợ, người thân gia đình bên tôi, chia sẻ, động viên, ủng hộ tinh thần vật chất, giúp vượt qua khó khăn để hồn thành luận án Xin khắc ghi công lao tất người Trân trọng! Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021 Tác giả luận án Ngô Ngọc Quý i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG BIỂU iv DANH MỤC HÌNH VẼ vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xii ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Các mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cấu trúc luận án CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC TÍNH KHÁNG CẮT, ĐẶC TÍNH BIẾN DẠNG KHƠNG HỒI PHỤC CỦA BÊ TÔNG ASPHALT MẶT ĐƢỜNG VÀ XU THẾ NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÚNG 1.1- Đặc tính kháng cắt bê tông asphalt mặt đƣờng 1.1.1 - Các nghiên cứu cường độ kháng cắt thông số đặc trưng cho sức kháng cắt bê tông asphalt Việt Nam 1.1.2- Một số nghiên cứu nước ngồi đặc tính kháng cắt bê tơng asphalt 1.2- Đặc tính biến dạng không hồi phục bê tông asphalt mặt đƣờng 20 1.2.1 - Các nghiên cứu nước đặc tính biến dạng khơng hồi phục bê tông asphalt21 1.2.2 - Một số nghiên cứu tiêu biểu giới thời gian gần đặt tính biến dạng khơng hồi phục bê tơng asphalt 23 1.3 – Bản chất mối liên hệ đặc tính kháng cắt đặc tính biến dạng không hồi phục bê tông asphalt 28 1.3.1 – Cơ chế hình thành phát triển lún vệt bánh xe mối liên hệ với đặc tính kháng cắt bê tơng asphalt 28 1.3.2 – Các yếu tố ảnh hưởng đến đặc tính kháng cắt đặc tính biến dạng khơng hồi phục bê tơng asphalt mặt đường 30 1.4 – Xu hƣớng nghiên cứu mối quan hệ cƣờng độ chống cắt biến dạng không hồi phục bê tông asphalt Việt Nam giới 31 1.4.1 – Tình hình nghiên cứu nước 31 1.4.2 – Các xu hướng nghiên cứu nước 31 1.5 – Kết luận chƣơng 36 CHƢƠNG 2: LỰA CHỌN CHỈ TIÊU, MƠ HÌNH THÍ NGHIỆM, THIẾT KẾ LẮP ii DỰNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ĐẶC TÍNH KHÁNG CẮT VÀ ĐẶC TÍNH BIẾN DẠNG KHÔNG HỒI PHỤC CỦA BÊ TÔNG ASPHALT 37 2.1 Lựa chọn tiêu mơ hình thí nghiệm xác định đặc tính kháng cắt bê tông asphalt 37 2.1.1- Các mơ hình thí nghiệm xác định cường độ kháng cắt, tham số đặc trưng đặc tính kháng cắt bê tơng asphalt 37 2.1.2 – Tiêu chuẩn thí nghiệm xác định cường độ kháng cắt tham số cường độ kháng cắt 42 2.2 Thiết kế cải tiến thiết bị nén ba trục đất để thí nghiệm đặc tính kháng cắt cho bê tông asphalt 45 2.3 Lựa chọn tiêu mơ hình thí nghiệm đặc tính biến dạng khơng hồi phục bê tơng asphalt 50 2.3.1 – Các mơ hình tiêu chuẩn thí nghiệm đặc tính biến dạng không hồi phục bê tông asphalt 50 2.4 Thiết kế lắp dựng thiết bị nén dọc trục tải trọng lặp thí nghiệm biến dạng khơng hồi phục bê tơng asphalt 54 2.5 Kết luận chƣơng 57 CHƢƠNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRONG PHỊNG ĐẶC TÍNH KHÁNG CẮT CỦA BÊ TƠNG ASPHALT 59 3.1 Kế hoạch thí nghiệm 59 3.2 Thiết kế thành phần hỗn hợp bê tông asphalt 60 3.2.1 Lựa chọn phương pháp thiết kế 60 3.2.2 Lựa chọn vật liệu thiết kế hỗn hợp bê tông asphalt 60 3.2.3 Xác định tiêu lý cốt liệu khoáng nhựa đường 60 3.2.4 Thiết kế cấp phối hỗn hợp 63 3.2.5 Xác định hàm lượng nhựa tối ưu theo phương pháp Marshall 65 3.2.6 Kết thí nghiệm tiêu thể tích tiêu lý mẫu Marshall hỗn hợp bê tông asphalt 67 3.3 Thí nghiệm nén ba trục xác định cƣờng độ kháng cắt tham số kháng cắt 68 3.3.1 Các tham số kháng cắt cách xác định 68 3.3.2 Thiết kế thí nghiệm trình tự phân tích thống kê xử lý số liệu 70 3.4 Kết thí nghiệm xác định tiêu c,  hỗn hợp bê tông asphalt 71 3.4.1 Phạm vi nghiên cứu điều kiện thí nghiệm 71 3.4.2 Kết thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng màng bao mẫu 73 3.4.3 Kết thí nghiệm c,  hỗn hợp bê tông asphalt 77 3.5 Phân tích kết thí nghiệm tiêu kháng cắt (c,) 78 3.5.1 Ảnh hưởng loại chất kết dính đến c,  hỗn hợp AC13_CP1 AC13_CP2 78 iii 3.5.2 Ảnh hưởng nhiệt độ đến c,  cấp phối AC19_CP1_N1 82 3.5.3 Ảnh hưởng tốc độ gia tải đến c,  cấp phối AC19_CP1_N1 85 3.5.4 Phân tích kết thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng đồng thời cấp phối loại nhựa đến c,  cấp phối AC13 88 3.6 Kết luận chƣơng 92 CHƢƠNG 4: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRONG PHỊNG VỀ ĐẶC TÍNH BIẾN DẠNG KHÔNG HỒI PHỤC CỦA BÊ TÔNG ASPHALT LÀM MẶT ĐƢỜNG 94 4.1 Kế hoạch thí nghiệm 94 4.2 – Thí nghiệm từ biến tĩnh (thí nghiệm creep tĩnh) xác định đặc tính biến dạng bê tông asphalt 95 4.2.1 Chuẩn bị thí nghiệm: 95 4.2.2 Kết phân tích kết thí nghiệm 97 4.3 – Thí nghiệm biến dạng khơng hồi phục tải trọng lặp 102 4.3.1 Chuẩn bị thí nghiệm 103 4.3.2 Kết phân tích kết thí nghiệm 103 4.4 – Kết luận chƣơng 110 CHƢƠNG 5: TƢƠNG QUAN THỰC NGHIỆM GIỮA ĐẶC TÍNH KHÁNG CẮT VÀ ĐẶC TÍNH BIẾN DẠNG KHƠNG HỒI PHỤC CỦA BÊ TÔNG ASPHALT MẶT ĐƢỜNG 112 5.1 – Lựa chọn phƣơng trình mơ tả tƣơng quan đặc tính kháng cắt đặc tính biến dạng không hồi phục bê tông asphalt 112 5.2 – Xây dựng quan hệ đặc tính kháng cắt đặc tính biến dạng khơng hồi phục hỗn hợp bê tông asphalt 120 5.3 – Định hƣớng ứng dụng cƣờng độ kháng cắt mối quan hệ đặc tính kháng cắt đặc tính biến dạng khơng hồi phục thiết kế kết cấu áo đƣờng mềm Việt Nam 133 5.4 – Kết luận chƣơng 135 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 137 Những đóng góp luận án mặt khoa học 137 Những đóng góp luận án mặt thực tiễn 137 Các nội dung kết nghiên cứu mang tính 138 Những tồn tại, hạn chế 138 Hướng nghiên cứu tiếp 139 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 141 TÀI LIỆU THAM KHẢO 142 iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1 - Tổng hợp kết nghiên cứu thực nghiệm [10] Bảng - Lực nén phá hoại mẫu hỗn hợp bê tông asphalt, kN [51] Bảng - Giá trị trung bình tg c mẫu BTA thử nghiệm [6] Bảng - Lực dính đơn vị góc nội ma sát cấp phối khác [65] 12 Bảng - Lực dính đơn vị góc nội ma sát hỗn hợp SMA13 có cấp phối thơ (coarse) cấp phối mịn (fine) nghiên cứu [65] 13 Bảng - Kết c,  loại hỗn hợp thí nghiệm, trường hợp cường độ kháng cắt có mối quan hệ tuyến tính (b =1 =tan ) [33] 15 Bảng - Các kết thí nghiệm tham số kháng cắt c  [45] 16 Bảng – Sự thay đổi lực dính đơn vị (trái) góc nội ma sát (phải) phụ thuộc nhiệt độ loại hỗn hợp thí nghiệm [28] 16 Bảng - Mô đun đàn hồi hỗn hợp BTA nhiệt độ mức áp lực hông [28] 17 Bảng 10 - Bảng tổng hợp kết thí nghiệm lún vệt bánh xe nghiên cứu [7] .22 Bảng 11 - Mô đun từ biến tối thiếu theo nghiên cứu [42] 27 Bảng 12 - Mơ đun từ biến chấp nhận theo nghiên cứu [37] 27 Bảng 13 - Ảnh hưởng yếu tố thành phần đến đặc tính kháng cắt đặc tính biến dạng không hồi phục bê tông asphalt mặt đường 30 Bảng - Yêu cầu thơng số thiết bị thí nghiệm nén ba trục cho bê tông asphalt .47 Bảng - Các tiêu lý đá dăm bột khoáng CP1 (Đá mỏ Đồng Ao) .61 Bảng - Các tiêu lý đá dăm bột khống CP2 (Đá mỏ Tân Đơng Hiệp) 61 Bảng 3 - Cấp phối cốt liệu đá dăm loại bột khoáng .62 Bảng - Các tiêu loại nhựa đường nghiên cứu 62 Bảng - Tỷ lệ phối trộn hỗn hợp cốt liệu hỗn hợp BTAC Dmax=12.5mm .63 Bảng - Tỷ lệ phối trộn hỗn hợp cốt liệu hỗn hợp BTAC Dmax=19mm 64 Bảng 3.7 - Yêu cầu kỹ thuật BTAC theo Quyết định 858/QĐ-BGTVT [2] 22TCN356-06 [1] 65 Bảng 3.8 - Số lượng mẫu xác định hàm lượng nhựa tối ưu 66 Bảng 3.9 - Hàm lượng nhựa tối ưu hỗn hợp .66 Bảng 3.10 - Kết thí nghiệm tiêu lý mẫu Marshall hỗn hợp 67 v Bảng 11 - Các hỗn hợp điều kiện nghiên cứu tiêu c,  bê tông asphalt 71 Bảng 12 - Số lượng mẫu thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng màng bao mẫu 74 Bảng 13 - Số lượng mẫu thí nghiệm xác định đặc tính kháng cắt bê tơng asphalt 77 Bảng 14 - Tổng hợp kết thí nghiệm tiêu c,  cấp phối AC19_CP1_N1 điều kiện nhiệt độ, tốc độ gia tải 78 Bảng 15 - Tổng hợp kết thí nghiệm tiêu c,  cấp phối bê tông asphalt nhiệt độ 60oC tốc độ gia tải 7,5 mm/phút 78 Bảng 16 - Kết thí nghiệm c,  cấp phối AC13_CP1 nhựa 60/70 PMB III 79 Bảng 17 - Kết thí nghiệm c,  cấp phối AC13_CP2 nhựa 60/70, 40/50, PMB III 79 Bảng 3.18 - Tổng hợp phân tích phương sai kết thí nghiệm c,  cấp phối AC13_CP1 sử dụng nhựa 60/70, PMB III AC13_CP2 sử dụng nhựa 60/70, 40/50, PMB III 80 Bảng 19 - Phân tích Tukey kết thí nghiệm c,  cấp phối AC13_CP1 sử dụng nhựa 60/70, PMB III AC13_CP2 sử dụng nhựa 60/70, 40/50, PMB III 81 Bảng 20 - Tổng hợp kết thí nghiệm c,  cấp phối AC19_CP1_N1 nhiệt độ 30, 45 60oC 83 Bảng 21 - Tổng hợp phân tích phương sai kết thí nghiệm c,  cấp phối AC19_CP1_N1 nhiệt độ 30, 45 60oC 84 Bảng 22 - Phân tích Tukey kết thí nghiệm c,  cấp phối AC19_CP1_N1 nhiệt độ 30, 45 60 oC .84 Bảng 23 - Tổng hợp kết thí nghiệm c,  cấp phối AC19_CP1_N1 tốc độ 0.75; 2.5 7.5mm/phút 86 Bảng 3.24 - Tổng hợp phân tích ANOVA kết thí nghiệm c,  cấp phối AC19_CP1_N1 tốc độ 0.75; 2.5 7.5 mm/phút 87 Bảng 3.25 - Phân tích Tukey kết thí nghiệm c,  cấp phối AC19_CP1_N1 tốc độ 0.75; 2.5 7.5 mm/phút 87 Bảng 3.26 - Bảng kết thí nghiệm c,  .89 Bảng - Khối lượng mẫu thí nghiệm từ biến tĩnh 97 Bảng – Khối lượng mẫu thí nghiệm trục tải trọng lặp 105 vi Bảng - Tổng hợp kết thí nghiệm trục tải trọng lặp .107 Bảng - Các mơ hình phương trình biến dạng không hồi phục sử dụng số tác giả 113 Bảng - Tiêu chuẩn đánh giá mức độ phù hợp mơ hình hồi qui xây dựng thông qua tiêu thống kê [66] 120 Bảng – Các thông số đặc trưng đặc tính kháng cắt sử dụng xây dựng phương trình hồi quy 121 Bảng - Tổng hợp kết thí nghiệm biến dạng khơng hồi phục hỗn hợp bê tông asphalt .122 Bảng 5 – Kiểm chứng mơ hình hồi qui theo phương trình (5.10) với số liệu thí nghiệm p hỗn hợp AC13_CP1_N3 mức tải trọng thấp (/f = 0.175; 0.269; 0.362) 123 Bảng – Kiểm chứng mơ hình hồi qui theo phương trình (5.10) với số liệu thí nghiệm p hỗn hợp AC19_CP1_N1 mức tải trọng thấp (/f = 0.187; 0.308) 124 Bảng – Kiểm chứng mơ hình hồi qui theo phương trình (5.11) với số liệu thí nghiệm p hỗn hợp AC13_CP1_N3 mức tải trọng thấp (/f = 0.175; 0.269; 0.362) 126 Bảng 5.8 – Kiểm chứng mơ hình hồi qui theo phương trình (5.11) với số liệu thí nghiệm p hỗn hợp AC19_CP1_N1 mức tải trọng thấp (/f = 0.187; 0.308) 127 Bảng – Kiểm chứng mơ hình hồi qui theo phương trình (5.12) với số liệu thí nghiệm p hỗn hợp AC13_CP1_N3 (/f = 0.425) hỗn hợp AC19_CP1_N1 (/f = 0.388; 0.469) .129 Bảng 10 – Kiểm chứng mơ hình hồi qui theo phương trình (5.13) với số liệu thí nghiệm p hỗn hợp AC13_CP1_N3 (/f = 0.425) hỗn hợp AC19_CP1_N1 (/f = 0.388; 0.469) .131 133 Bảng 5.10 Hình 5.8 cho thấy, phương trình (5.13) mơ tốt kết thực nghiệm p mẫu hỗn hợp asphalt cấp tải trọng lớn Các đường cong mô mối quan hệ biến dạng không hồi phục p số lần tác dụng tải trọng N (đường Pri.) mức tải trọng cao hai loại hỗn hợp trùng khớp với đường số liệu thí nghiệm (Mea.) 5.3 – Định hƣớng ứng dụng cƣờng độ kháng cắt mối quan hệ đặc tính kháng cắt đặc tính biến dạng khơng hồi phục thiết kế kết cấu áo đƣờng mềm Việt Nam Nghiên cứu mối liên hệ chặt chẽ đặc tính kháng cắt, thể qua cường độ kháng cắt tỉ số ứng suất cắt cường độ kháng cắt với đặc tính biến dạng khơng hồi phục thể qua giá trị biến dạng khơng hồi phục thí nghiệm biến dạng không hồi phục tải trọng lặp Mối liên hệ mơ sở phương trình dự báo biến dạng không hồi phục dạng hàm số mũ số tác giả nước nghiên cứu Các phương trình hồi qui thể liên hệ biến dạng không hồi phục với tỉ số ứng suất cắt/cường độ kháng cắt số lần tác dụng tải trọng Với thí nghiệm tiến hành nhiệt độ cao 60oC ngưỡng áp lực cao, đường cong biến dạng không hồi phục thể đầy đủ ba giai đoạn Mối liên hệ thực nghiệm xây dựng có mối liên hệ chặt chẽ khẳng định phân tích lý thuyết tượng lún vệt bánh xe với độ lún có thành phần biến dạng cắt trượt, mà ứng suất cắt xuất lớp bê tông asphalt lớn so với cường độ kháng cắt, hay tỉ lệ ứng suất cắt cường độ kháng cắt lớn Phương pháp phân tích kết cấu áo đường mềm phục vụ tính tốn kết cấu mặt đường theo tiêu chuẩn Việt Nam có nhiều nỗ lực việc kiểm tra khả hư hỏng lớp mặt đường bê tông asphalt ứng suất cắt và/hoặc biến dạng không hồi phục Nỗ lực gặp nhiều trở ngại số khó khăn mang tính sau đây: i) Phương pháp phân tích dựa lý thuyết hệ nhiều lớp đàn hồi, với giả thiết vật liệu làm việc giai đoạn đàn hồi, khơng hình thành tích lũy biến dạng dẻo Hay nói cách khác, với phương pháp phân tích kết cấu áo đường khơng thể dự tính biến dạng khơng hồi phục lớp bê tông asphalt mặt đường 134 ii) Theo lý thuyết hệ nhiều lớp đàn hồi, tính ứng suất cắt trượt xuất lớp vật liệu bê tơng asphalt Để phân tích kết cấu mặt đường, cần có cường độ kháng cắt vật liệu, chưa có nghiên cứu cụ thể cường độ kháng cắt vật liệu bê tông asphalt điển hình Việt Nam thí nghiệm nén ba trục, thí nghiệm bản, thường lấy làm số tham chiếu so sánh thực theo mơ hình thí nghiệm khác Kết nghiên cứu đặc tính cường độ kháng cắt; mối liên hệ đặc tính kháng cắt đặc tính biến dạng khơng hồi phục hỗ trợ hiệu xây dựng phương pháp thiết kế kết cấu mặt đường mềm kiểm soát hư hỏng lún vệt bánh xe thơng qua kiểm sốt hư hỏng dạng cắt trượt kiểm sốt biến dạng khơng hồi phục lớp bê tông asphalt mặt đường Đề xuất ứng dụng cường độ kháng cắt thiết kế kết cấu áo đường mềm Việt Nam Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu áo đường mềm 22TCN 211 -93 trước bao gồm yêu cầu kiểm toán kết cấu mặt đường theo trạng thái giới hạn trượt lớp bê tông asphalt mặt đường điều kiện nhiệt độ cao Với trạng thái giới hạn này, bê tông asphalt mặt đường kiểm tốn điều kiện nhiệt độ cao (60oC) thơng qua sử dụng giá trị mô đun đàn hồi tĩnh tương ứng nhiệt độ tính tốn Ứng suất cắt lớn hoạt động lớp mặt đường bê tông asphalt xác định biểu đồ so sánh với cường độ kháng cắt thể thơng qua lực dính Khơng có khuyến cáo mơ hình thí nghiệm xác định tiêu cường độ kháng cắt bê tông asphalt, có giá trị lực dính để tra cứu tương ứng với ba loại hỗn hợp phân theo kích cỡ cốt liệu hỗn hợp Với kết thí nghiệm nén ba trục xác định tham số kháng cắt số loại hỗn hợp bê tông asphalt phổ biến, đặc biệt hỗn hợp sử dụng nhựa đường cải thiện PMBIII, nghiên cứu với số nghiên cứu nước gần xác định tham số kháng cắt theo mơ hình khác đưa đánh giá tin cậy cho khoảng giá trị tham số cường độ kháng cắt phục vụ công tác kiểm tra đánh giá kết cấu mặt đường mềm theo trạng thái giới hạn trượt cho lớp bê tông asphalt mặt đường Cũng cần lưu ý cách tính toán toán đồ tra ứng suất cắt lớn hoạt động tiêu chuẩn 22TCN 211 – 93 xét đến tải trọng theo phương thẳng đứng bánh xe, mà chưa xét đến thành phần lực ngang số vị trí đặc biệt đường, thành phần gây phá hoại trượt lớp bê tơng asphalt mặt đường Các phần mềm tính tốn kết cấu mặt đường sử dụng để xác định ứng suất cắt lớn hoạt động lớp mặt đường bê tơng asphalt có xét đến tác dụng thành phần lực ngang bánh xe 135 Đề xuất ứng dụng quan hệ đặc tính biến dạng khơng hồi phục đặc tính kháng cắt bê tông asphalt Tương quan đặc tính biến dạng khơng hồi phục đặc tính kháng cắt bê tông asphalt, cụ thể nghiên cứu tương quan biến dạng không hồi phục tỉ số ứng suất cắt/cường độ kháng cắt ⁄ mở hướng xây dựng phương pháp thiết kế kết cấu mặt đường mềm có xét đến kiểm sốt lún vệt bánh xe Phương trình hồi qui thực nghiệm xây dựng cho mối tương quan sử dụng để dự báo biến dạng không hồi phục (dự báo lún), tương ứng với số lần tác dụng tải trọng N mức tải trọng (gây ứng suất cắt hoạt động ) phụ thuộc loại vật liệu (đại diện cường độ kháng cắt ) Ứng suất cắt hoạt động lớn lớp bê tông asphalt tính từ mơ hình kết cấu mặt đường mềm kết cấu mặt đường đề xuất, sử dụng toán đồ phần mềm tính tốn tùy thuộc vào tải trọng xe Cường độ kháng cắt xác định từ chương trình nghiên cứu thực nghiệm loại hỗn hợp Như vậy, xác định tỉ số ứng suất cắt/cường độ kháng cắt Với lưu lượng tải trọng thiết kế, tính tốn số lần tác dụng tải trọng (N) Biến dạng khơng hồi phục hay độ lún nhờ dự tính được, với độ lún cho phép tùy thuộc cấp đường, tính số lần tác dụng tải trọng tương ứng với kết cấu thiết kế Các thảo luận mang tính định hướng nguyên tắc xây dựng phương pháp thiết kế kết cấu mặt đường mềm xét đến điều kiện biến dạng lún lớp bê tông asphalt Một chương trình nghiên cứu phịng với loại hỗn hợp khác kết hợp theo dõi trường để hiệu chuẩn lại phương trình xây dựng cách tiếp tục triển khai đề xuất theo định hướng 5.4 – Kết luận chƣơng Một số kết luận có từ nội dung thực chương 5:  Với mức tải trọng thấp, thể qua tỉ số ⁄ dạng không hồi phục với tỉ số ⁄ đến 0.362, mối quan hệ biến số lần tác dụng tải trọng chặt chẽ với hai phương trình dạng hàm e mũ: ⁄ ⁄ 136  Với mức tải trọng cao, thể qua tỉ số ⁄ lớn 0.362 đến 0.469, mối quan hệ biến dạng không hồi phục với tỉ số ⁄ số lần tác dụng tải trọng chặt chẽ với hai phương trình dạng: ⁄ ( ⁄ ) ⁄  Mối quan hệ thực nghiệm xây dựng kiểm chứng độ tin cậy nghiên cứu biến dạng không hồi phục, tỉ số ứng suất cắt/cường độ kháng cắt số lần tác dụng tải trọng sở ban đầu cho khả xây dựng phương pháp thiết kế kết cấu mặt đường mềm có xét đến kiểm sốt lún lớp bê tông asphalt mặt đường 137 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Với nội dung nghiên cứu đề cập luận án, số kết luận kiến nghị rút từ nội dung nghiên cứu luận án sau: Những đóng góp luận án mặt khoa học  Luận án phân tích, làm rõ sở khoa học việc áp dụng mơ hình thí nghiệm nén trục để xác định tham số đặc trưng cho sức kháng cắt mơ hình thí nghiệm tải trọng lặp có áp lực hơng (3 trục tải trọng lặp) để nghiên cứu đặc tính biến dạng khơng hồi phục bê tông asphalt  Đã nghiên cứu thực nghiệm xác định giá trị c,  hỗn hợp bê tông asphalt sử dụng phổ biến Việt Nam thiết bị nén trục cải tiến Từ kết thí nghiệm, luận án phân tích, đánh giá ảnh hưởng nhiệt độ, loại nhựa đường, tốc độ gia tải nguồn cốt liệu đến tiêu c,  bê tông asphalt  Luận án khảo sát đánh giá đặc tính biến dạng loại bê tơng asphalt sử dụng mơ hình thí nghiệm từ biến tĩnh nhiệt độ cấp tải trọng khác Qua đó, phân tích ảnh hưởng nhiệt độ, tải trọng đến tham số đặc trưng cho đặc tính biến dạng  Luận án nghiên cứu thực nghiệm đặc tính biến dạng không hồi phục loại bê tông asphalt sử dụng mơ hình thí nghiệm tải trọng lặp có áp lực hơng cải tiến lắp dựng  Luận án phân tích chế lún vệt bánh xe mối liên hệ với biến dạng cắt bê tông asphalt  Xây dựng tương quan thực nghiệm biến dạng không hồi phục với số lần tác dụng tải N thông số /f Những đóng góp luận án mặt thực tiễn    Cải tiến thiết bị thí nghiệm ba trục vật liệu để thí nghiệm xác định tham số c,  hỗn hợp bê tông asphalt phù hợp với tiêu chuẩn JTG E20-2011 phần T 0718-2011, thực thí nghiệm giá trị nhiệt độ tốc độ gia tải mong muốn Nghiên cứu, cải tiến, lắp dựng thiết bị thí nghiệm tải trọng lặp có áp lực hơng để thí nghiệm nghiên cứu đặc tính biến dạng khơng hồi hỗn hợp bê tông asphalt giá trị nhiệt độ, áp lực hông, áp lực dọc, tần số, thời gian số lần tác dụng tải mong muốn Các kết nghiên cứu thông số kháng cắt c,  vật liệu bê tơng asphalt đường đặc tính biến dạng khơng hồi phục sử dụng kiểm tra tính tốn lún kết cấu áo đường 138 Các nội dung kết nghiên cứu mang tính  Luận án nghiên cứu cải tiến, lắp dựng hoàn thiện thiết bị thí nghiệm để xác định tiêu kháng cắt (thiết bị thí nghiệm ba trục) đặc tính biến dạng khơng hồi phục (thiết bị thí nghiệm tải trọng lặp có áp lực hơng) bê tơng asphalt với điều kiện thí nghiệm mơ gần thực tế trạng thái ứng suất, biến dạng bê tông asphalt kết cấu mặt đường Các thiết bị thí nghiệm sử dụng để tiếp tục mở rộng nghiên cứu ảnh hưởng chất lượng cốt liệu, cấp phối, hàm lượng loại chất kết dính, nhiệt độ, áp lực hơng, tốc độ gia tải…đến tham số đặc trưng cho đặc tính kháng cắt đặc tính biến dạng khơng hồi phục hỗn hợp bê tông asphalt  Đã sử dụng thiết bị nén ba trục để nghiên cứu thực nghiệm xác định tham số c,  số loại bê tông asphalt phổ biến sử dụng Việt Nam  Sử dụng thiết bị gia tải lặp có áp lực hông cải tiến lắp dựng để nghiên cứu thực nghiệm đặc tính biến dạng khơng hồi phục 02 số loại bê tông asphalt phổ biến sử dụng Việt Nam BTAC12.5 sử dụng nhựa PMB III BTAC19 sử dụng nhựa 60/70, nhiệt độ 60oC  Đã nghiên cứu phân tích chế lún vệt bánh xe mối liên hệ với biến dạng cắt bê tông asphalt  Đã xây dựng tương quan thực nghiệm đánh giá đủ độ tin cậy tương quan thực nghiệm tổng biến dạng không hồi phục trọng lặp N tỉ số ⁄ với số lần tác dụng tải để minh chứng mối liên hệ đặc tính kháng cắt đặc tính biến dạng khơng hồi phục 02 số loại bê tông asphalt phổ biến sử dụng Việt Nam điều kiện nhiệt độ khai thác cao Đây kết có ý nghĩa ban đầu để mở hướng ứng dụng mối liên hệ kiểm soát lún vệt bánh xe bê tông asphalt mặt đường từ bước thiết kế Những tồn tại, hạn chế  Với thí nghiệm xác định c , luận án chưa thực thí nghiệm mơ hình thí nghiệm khác đơn giản như: mơ hình nén đơn trục kết hợp ép chẻ, thí nghiệm cắt theo tiêu chuẩn Nga, Belarus Phân tích, đánh giá kết thí nghiệm theo mơ hình thí nghiệm khác để khuyến cáo sử dụng phương pháp thí nghiệm phù hợp với điều kiện Việt Nam 139  Từ kết thực nghiệm đối chứng thí nghiệm nén trục với mẫu bê tông asphalt chặt 19mm sử dụng nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng không đáng kể việc sử dụng hay không sử dụng màng bao mẫu, thí nghiệm chương trình nghiên cứu luận án không sử dụng màng bao mẫu thí nghiệm xác định c,  mơ hình thí nghiệm nén trục Tuy nhiên, kết nghiên cứu ảnh hưởng màng bao mẫu giới hạn loại hỗn hợp bê tông asphalt chặt 19 sử dụng nhựa 60/70 điều kiện nhiệt độ 60oC, tốc độ gia tải 7.5mm/phút khoảng độ rỗng dư mẫu  Khi nghiên cứu đặc tính biến dạng khơng hồi phục mơ hình thí nghiệm trục tải trọng lặp chưa thực thí nghiệm với cấp áp lực hông, điều kiện nhiệt độ, tốc độ gia tải, thời gian tác dụng tải khác  Các phương trình tương quan p tham số đặc trưng cho cường độ kháng cắt xây dựng chưa xét đến điều kiện nhiệt độ, thời gian tác dụng tải khác nhau…  Các phương trình tương quan p tham số đặc trưng cho cường độ kháng cắt xây dựng chưa thể áp dụng để dự báo lún vệt bánh xe cho kết cấu áo đường mềm trường do: Lớp bê tông asphalt kết cấu áo đường đặt bán không gian vô hạn đàn hồi, ứng suất tải trọng xe gây nhiệt độ vị trí khác bê tơng asphalt thay đổi theo chiều sâu điểm kết cấu đường Mặt khác, lực ngang phương tiện giao thông gây ra, vị trí tăng, giảm tốc, hãm xe cần phải xét đến nghiên cứu hình thành phát triển hư hỏng lún vệt bánh xe Các điều kiện thực tế khác nhiều so với điều kiện thí nghiệm phịng thí nghiệm để xây dựng phương trình tương quan Hƣớng nghiên cứu tiếp Các tồn hạn chế đề cập gợi ý cho số hướng nghiên cứu tiếp tục, kiến nghị sau:  Mở rộng phạm vi nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng ảnh hưởng đồng thời yếu tố đến đặc trưng kháng cắt bê tông asphalt như: điều kiện nhiệt độ, tốc độ gia tải, đặc tính cốt liệu (loại cốt liệu, cường độ, độ góc cạnh), đặc tính hỗn hợp cốt liệu, hàm lượng loại chất kết dính… sử dụng mơ hình thí nghiệm khác 140  Mở rộng phạm vi nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng ảnh hưởng đồng thời yếu tố đến biến dạng không hồi phục bê tông asphalt chịu tác dụng tải trọng động như: điều kiện nhiệt độ, áp lực hông, đặc tính tải trọng (tần số, thời gian tác dụng tải), đặc tính cốt liệu, hỗn hợp, chất kết dính…  Nghiên cứu đề xuất phương pháp thí nghiệm xác định tham số đặc trưng cho sức kháng cắt (c, ) đơn giản, tin cậy, phù hợp điều kiện Việt Nam  Nghiên cứu xây dựng tương quan p tham số đặc trưng cho cường độ kháng cắt bê tơng asphalt điều kiện phịng thí nghiệm có xét đến điều kiện nhiệt độ, thời gian tác dụng tải  Nghiên cứu ứng dụng kết nghiên cứu luận án công tác thiết kế hỗn hợp bê tông asphalt, thiết kế kết cấu đường với lớp mặt bê tông asphalt nhằm giảm thiểu hư hỏng biến dạng không hồi phục  Đề xuất xây dựng đoạn đường thử nghiệm để theo dõi, đánh giá hư hỏng lún vệt bánh xe, qua hiệu chỉnh cơng thức tương quan p tham số đặc trưng cho cường độ kháng cắt xây dựng để áp dụng dự báo lún vệt bánh xe cho kết cấu đường 141 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ [1] Trần Thị Kim Đăng, Ngô Ngọc Quý, Trần Văn Thiện (2015), "Diễn biến nhiệt độ hỗn hợp Asphalt q trình thi cơng số khuyến cáo thi cơng hỗn hợp asphalt rải nóng", Khoa học Giao thông vận tải Đặc biệt 11/2015 [2] Trần Thị Kim Đăng, Ngô Ngọc Quý (2016), "Xác định sức kháng cắt bê tơng nhựa thí nghiệm nén trục", Tạp chí Giao thơng Vận tải Tháng 12/2016 [3] Trần Thị Kim Đăng, Ngô Ngọc Quý (2018), "Nghiên cứu chế tạo cảm biến đo biến dạng bê tông nhựa kết cấu áo đường", Tạp chí Giao thơng Vận tải Tháng 6/2018 [4] Trần Thị Kim Đăng, Ngô Ngọc Quý, Đinh Quang Trung (2018), "Các phương pháp đầm nén mẫu bê tơng asphalt phịng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu mơ kết cấu mặt đường", Tạp chí Giao thông Vận tải Tháng 12/2018 [5] Ngô Ngọc Quý, Trần Thị Kim Đăng (2019), "Nghiên cứu ban đầu đặc tính từ biến bê tơng Asphalt", Tạp chí Giao thông Vận tải Tháng 3/2019 [6] Trần Thị Kim Đăng, Ngô Ngọc Quý (2019), "Định hướng xây dựng phương pháp thiết kế kết cấu mặt đường bê tông nhựa kiểm sốt lún vệt bánh xe", Tạp chí Giao thơng Vận tải Tháng 11/2019 [7] Ngô Ngọc Quý (2020), "Nghiên cứu đặc tính biến dạng khơng hồi phục bê tơng asphalt thí nghiệm ba trục tải trọng lặp", Tạp chí Giao thơng Vận tải Tháng 4/2020 [8] Ngơ Ngọc Quý, Trần Thị Kim Đăng, Lã Văn Chăm (2020), "Ảnh hưởng nhiệt độ tốc độ gia tải đến đặc tính kháng cắt bê tơng nhựa thí nghiệm nén ba trục", Tạp chí Giao thơng Vận tải Tháng 6/2020 - 142 - TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT [1] Bộ Giao thông Vận tải (2006), 22 TCN 356 - Quy trình cơng nghệ thi công nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa sử dụng nhựa đường polime [2] Bộ Giao thông Vận tải (2014), 858/QĐ-BGTVT Hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật hành nhằm tăng cường quản lý chất lượng thiết kế thi công mặt đường bê tơng nhựa nóng tuyến đường tơ có quy mơ giao thơng lớn [3] Bộ Khoa học Công nghệ (2011), TCVN 8820 - Hỗn hợp bê tơng nhựa nóng Thiết kế thao phương pháp Marshall [4] Trần Thị Kim Đăng, Trần Danh Hợi (2015), Một số kết nghiên cứu ban đầu đặc tính từ biến mẫu hỗn hợp ATB mẫu hai lớp ATB-Bê tơng asphalt, Tạp chí Cầu đường [5] Trần Thị Kim Đăng (2010), Độ bền khai thác tuổi thọ kết cấu mặt đường bê tông nhựa, Nhà xuất GTVT, Hà Nội, Việt Nam [6] Lê Thanh Hải, Phạm Cao Thăng, Nguyễn Hoàng Long, (2018), Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng hàm lượng cốt liệu thô đến sức kháng cắt trượt bê tơng nhựa, Tạp chí Giao thông Vận tải [7] Bùi Ngọc Hưng, Trần Thị Kim Đăng, cộng sự, (2013), Nghiên cứu biến dạng kéo dài mặt đường bê tông nhựa đề xuất biện pháp xử lý DT094013, chủ biên [8] Ngô Lâm, Bùi Phú Doanh, Hồng Tùng, Khng Hồng Dương, (2017), Bước đầu nghiên cứu đánh giá sức chống cắt trượt BTNC12,5 dùng Việt Nam theo tiêu chuẩn thí nghiệm thiết kế hỗn hợp CHLB Nga, Tạp chí Giao thơng Vận tải [9] Ngơ Ngọc Quý, Trần Thị Kim Đăng (2019), Nghiên cứu ban đầu đặc tính từ biến bê tơng Asphalt, Tạp chí Giao thơng Vận tải [10] Hồng Tùng, Nguyễn Việt Phương, Ngô Lâm, Dương Ngọc Hải cộng (2017), Nghiên cứu đánh giá khả chống cắt bê tông nhựa phục vụ nâng cao chất lượng mặt đường phù hợp với tuyến đường có lưu lượng tải trọng lớn, DT164057 - 143 - TÀI LIỆU TIẾNG ANH [11] AASHTO TP 79 (2015), Standard Method of Test for Determining the Dynamic Modulus and Flow Number for Asphalt Mixtures Using the Asphalt Mixture Performance Tester (AMPT) [12] Aksoy, A Iskender, E (2008), Creep in conventional and modified asphalt mixtures, Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Transport, Thomas Telford Ltd, tr 185-195 [13] ASTM D3497 (2003), Standard Test Method for Dynamic Modulus of Asphalt Concrete Mixtures [14] Austroads (2012), "Guide to Pavement Technology Part 2: Pavement Structural Design, Sydney" [15] Bekheet, Wael (2003), Investigation of in-situ shear properties of asphalt concrete, Carleton University [16] Bi, Y (2004), Research on Anti-Shear Test Method and Parameter of Asphalt Mixture, Ph D dissertation School of Transportation Engineering, Tongji University … [17] Biligiri, Krishna P cộng (2007), "Rational modeling of tertiary flow for asphalt mixtures", Transportation Research Record 2001(1), tr 63-72 [18] BS EN 12697–25 (2005), Bituminous Mixtures Test Methods for Hot Mix Asphalt, Part 25: Cyclic Compression Test [19] Bullen, F Preston, N (1992), Extending the use of the Nottingham asphalt tester, International Conference on Asphalt Pavements, 7th, 1992, Nottingham, United Kingdom [20] Byun, Yong-Hoon cộng (2020), "Aggregate Properties Affecting Shear Strength and Permanent Deformation Characteristics of Unbound–Base Course Materials", Journal of Materials in Civil Engineering 32(1), tr 04019332 [21] Chen, X (2005), "Research on Design of Asphalt Pavement under Heavy Loads", Eh D Dissertation School of Transportation Engineering Tongii University Shanghai China [22] Chen, Xingwei, Huang, Baoshan Xu, Zhihong (2006), "Uniaxial penetration testing for shear resistance of hot-mix asphalt mixtures", Transportation Research Record 1970(1), tr 116-125 - 144 - [23] Christensen, DW, Bonaquist, R Jack, DP (2000), Evaluation of triaxial strength as a simple test for asphalt concrete rut resistance [24] Christensen Jr, DW Bonaquist, Ramon (2002), "Use of strength tests for evaluating the rut resistance of asphalt concrete", Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists 71 [25] Collop, A cộng (2005), "A comparison between interface properties measured using the Leutner test and the torque test" [26] Eisenmann, J Hilmer, A (1987), Influence of wheel load and inflation pressure on the rutting effect at asphalt-pavements: experiments and theoretical investigations, INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE STRUCTURAL DESIGN [27] Francken, L (1977), Permanent deformation law of bituminous road mixes in repeated triaxial compression, Volume I of proceedings of 4th International Conference on Structural Design of Asphalt Pavements, Ann Arbor, Michigan, August 22-26, 1977 [28] Fwa, TF, Tan, SA Zhu, LY (2004), "Rutting prediction of asphalt pavement layer using C-ϕ model", Journal of Transportation Engineering 130(5), tr 675683 [29] Fwa, TF Tan, Siew Ann (2006), "C-φ characterization model for design of asphalt mixtures and asphalt pavements", Performance Tests for Hot Mix Asphalt (HMA) Including Fundamental and Empirical Procedures, ASTM International [30] Guofen, LI Qiang; HOU Rui; MA Xiang; LI (2016), Testing Methods and Factors for Shear Properties of Asphalt Mixtures, 公路工程 41(4), tr 50-54 [31] Hajj, Elie Y cộng (2007), "Laboratory-based unified permanent deformation model for hot-mix asphalt mixtures", Journal of Testing and Evaluation 35(3), tr 272-280 [32] Harvey, John Popescu, Lorina (2000), "Rutting of Caltrans Asphalt Concrete and Asphalt-Rubber Hot Mix Under Different Wheels, Tires and Temperatures–Accelerated Pavement Testing Evaluation", University of California, Berkeley [33] Huang, Tuo cộng (2019), "Shear Properties of Asphalt Mixtures under Triaxial Compression", Applied Sciences 9(7), tr 1489 [34] Huang, Xiaoming Zhang, Yuqing (2010), "A new creep test method for asphalt mixtures", Road materials and pavement design 11(4), tr 969-991 - 145 - [35] Khedr, Safwan A (1986), "Deformation mechanism in asphaltic concrete", Journal of transportation engineering 112(1), tr 29-45 [36] Kim, Seong Kyum, Won Jae Lee, Kwan Ho ( June, 2014), "Development of Failure Criterion of Hot Mix Asphalt Using Triaxial Shear Strength Test", Journal of the Korean Society of Civil Engineers Vol 34, No 3: 947-954, tr 947-954 [37] Kronfuss, R., Krzemian, R., Nievelt, G., and Putz, P (1984), " Verformungsfestigkjeit von Asphalten Ermittlung in Kriechtest", Bundesministerium fur Bauten and Technik, Strassenforschung, Heft 240, Wien, Austria [38] Lai, James S Anderson, Douglas (1973), "Irrecoverable and recoverable nonlinear viscoelastic properties of asphalt concrete", Highway research record 468, tr 73-88 [39] Li, Qiang, Lee, Hyun Jong Hwang, Eui Yoon (2010), "Characterization of permanent deformation of asphalt mixtures based on shear properties", Transportation Research Record 2181(1), tr 1-10 [40] Li, Qiang, Lee, Hyun Jong Lee, Sang Yum (2011), "Permanent deformation model based on shear properties of asphalt mixtures: Development and calibration", Transportation Research Record 2210(1), tr 81-89 [41] Loulizi, Amara cộng (2002), "Measurement of vertical compressive stress pulse in flexible pavements: representation for dynamic loading tests", Transportation Research Record 1816(1), tr 125-136 [42] Mahboub, Kamyar Little, Dallas N (1988), "Improved asphalt concrete mixture design procedure" [43] Nunn, ME, Brown, AJ Guise, SJ (1998), "Assessment of Simple Tests to Measure Deformation Resistance of Asphalt", Transport Research Laboratory, Project Report PR/CE/92/98 March [44] Paterson, William DO (1987), Road deterioration and maintenance effects: Models for planning and management [45] Pellinen Terhi, K, Song, Jiansheng Xiao, Shangzhi (2004), Characterization of hot mix asphalt with varying air voids content using triaxial shear strength test, 8th conference on asphalt pavements for southern Africa, Paper [46] Romanoschi, Stefan Anton (1999), "Characterization of Pavement Layer Interfaces" - 146 - [47] Rushing, John F Little, Dallas N (2013), Creep and repeated creep-recovery as rutting performance tests for airport HMA mix design, Proceedings of Transportation Research Board 2013 Annual Meeting Washington [48] Seyhan, Umit Tutumluer, Erol (2002), "Anisotropic modular ratios as unbound aggregate performance indicators", Journal of Materials in Civil Engineering 14(5), tr 409-416 [49] Smith, V (1951), "Application of the triaxial test to bituminous mixtures California research corporation method", Triaxial Testing of Soils and Bitminous Mixtures, ASTM International [50] Sousa, Jorge B, Craus, Joseph Monismith, Carl L (1991), Summary report on permanent deformation in asphalt concrete [51] Trang, Ung Quoc Lam, Ngo (2019), "Asphalt concrete testing device: Studying and designing based on the properties of asphalt concrete", Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE)-NUCE 13(1), tr 60-65 [52] Tseng, Kuo-Hung Lytton, Robert L (1989), "Prediction of permanent deformation in flexible pavement materials", Implication of aggregates in the design, construction, and performance of flexible pavements, ASTM International [53] Tutumluer, Erol, Kim, In Tai Santoni, Rosa L (2004), "Modulus anisotropy and shear stability of geofiber-stabilized sands", Transportation research record 1874(1), tr 125-135 [54] Uzan, Jacob Lytton, Robert L (1982), Structural design of flexible pavements: a simple predictive system [55] Van de Loo, PJ (1974), Creep testing, a simple tool to judge asphalt mix stability, Association of Asphalt Paving Technologists Proc [56] Van de Loo, PJ (1976), "Practical approach to the prediction of rutting in asphalt pavements: the Shell Method", Transportation Research Record(616) [57] Vavrik, William Robert (2000), Asphalt mixture design concepts to develop aggregate interlock, University of Illinois at Urbana-Champaign [58] Von Quintus, HL cộng (1991), "NCHRP Report 338: Asphalt Aggregate Mixture Analysis System (AAMAS)", Transportation Research Board, National Research Council, Washington, DC [59] Wang, Hai-nian, Liu, Xi-jun Hao, Pei-wen (2008), "Evaluating the shear resistance of hot mix asphalt by the direct shear test", Journal of testing and evaluation 36(6), tr 485-491 - 147 - [60] West, Randy C, Zhang, Jingna Moore, Jason (2005), Evaluation of bond strength between pavement layers, Auburn University National Center for Asphalt Technology [61] Witczak, Matthew W (2002), Simple performance test for superpave mix design, Vol 465, Transportation Research Board [62] Witczak, Matthew W (2007), Specification criteria for simple performance tests for rutting, Vol 580, Transportation Research Board [63] Xie, J Wang, JW (2017), "Study on torsional shear test method for asphalt mixture under normal stress condition", Journal of Highway and Transportation Research and Development 34(7), tr 1-7 [64] Yang, J (2005), Report for Circular Road Test on the Rutting Resistance of Asphalt Pavement [65] Yang, J, Zhu, H Chen, Z (2009), "Evaluation on the shear performance of asphalt mixture through triaxial shear test", Advanced Testing and Characterization of Bituminous Materials, Two Volume Set, CRC Press, tr 591600 [66] Yusoff, Md Airey, GD (2010), "The 2S2P1D: An excellent linear viscoelastic model", Journal of Civil Engineering, Science and Technology 1(2), tr 1-7 TÀI LIỆU TIẾNG NGA [67] СТБ 1115 (2004), СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН / Методы испытаний, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ TÀI LIỆU TIẾNG TRUNG QUỐC 68 JTG E20 WW3 (2011), T0718 沥青混合料抗剪强度试验(三轴压缩法) ... nước ngồi đặc tính kháng cắt bê tông asphalt 1.2- Đặc tính biến dạng khơng hồi phục bê tơng asphalt mặt đƣờng 20 1.2.1 - Các nghiên cứu nước đặc tính biến dạng không hồi phục bê tông asphalt2 1... đặc tính kháng cắt đặc tính biến dạng khơng hồi phục bê tông asphalt mặt đường 30 1.4 – Xu hƣớng nghiên cứu mối quan hệ cƣờng độ chống cắt biến dạng không hồi phục bê tông asphalt Việt... có nghiên cứu mối quan hệ cường độ kháng cắt đặc tính biến dạng khơng hồi phục vật liệu bê tông asphalt mặt đường thực Các nghiên cứu tiến hành Việt Nam thực nghiên cứu riêng rẽ đặc tính biến dạng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu quan hệ giữa cường độ chống cắt và đặc tính biến dạng không hồi phục của hỗn hợp bê tông asphalt mặt đường , (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu quan hệ giữa cường độ chống cắt và đặc tính biến dạng không hồi phục của hỗn hợp bê tông asphalt mặt đường