(Luận văn thạc sĩ) quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện krông bông, tỉnh đắk lắk

102 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2021, 07:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHAN THỊ HUYỀN MY QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG ĐẮK LẮK - NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHAN THỊ HUYỀN MY QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS ĐINH VĂN TIẾN ĐẮK LẮK - NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố công trình nghiên cứu khác Đắk Lắk, ngày tháng năm 2020 Học viên Phan Thi Huyền My LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu hoàn thành Luận văn, nhận quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình q thầy, Ban lãnh đạo Học viện Hành Quốc gia khu vực Tây Nguyên, Khoa quản lý Sau đại học giảng viên môn trang bị kiến thức cho suốt trình học tập, xin gửi tới q thầy, lịng biết ơn chân thành tình cảm quý mến Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến GS.TS Đinh Văn Tiến người trực tiếp hướng dẫn đề tài khoa học, dành nhiều thời gian q báu hướng dẫn tận tình, giúp đỡ tơi suốt q trình hồn thiện luận văn Tơi xin chân thành cám ơn tập thể, cá nhân: Phòng Lao động- Thương binh Xã hội, Phòng Thống kê Văn phịng HĐND&UBND huyện Krơng Bơng, Ban quản lý dự án giảm nghèo Tây Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình thực Luận văn Tôi xin trân trọng cám ơn quan tâm gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp góp ý giúp đỡ tơi tạo điều kiện thời gian để thực Luận văn Thời gian nghiên cứu Luận văn có hạn, đề tài tơi nghiên cứu hẳn cịn nhiều thiếu sót, tơi mong nhận góp ý chân thành quý thầy, cô Học viên Phan Thị Huyền My MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài luận văn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Mục đích nhiệm vụ luận văn Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Kết cấu luận văn Chƣơng CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐẮK LẮK 1.1 Những khái niệm liên quan đến luận văn 1.1.1 Phát triển bền vững 1.1.2 Đói nghèo xóa đói, giảm nghèo 1.1.3 Giảm nghèo bền vững 10 1.1.4 Quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững 11 1.2 Chủ thể nội dung quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững 12 1.2.1 Chủ thể đối tượng quản lý 12 1.2.2 Nội dung quản lý 14 1.3 Những yếu tố ảnh hưởng cẩn thiết quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững 24 1.3.1 Những yếu tố ảnh hưởng 24 1.3.2 Sự cần thiết quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững 26 1.4 Kinh nghiệm quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững 27 1.4.1 Kinh nghiệm số địa phương 27 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho huyện krông 29 Tiểu kết chương 33 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BÔNG TỈNH ĐẮK LẮK 35 2.1 Đặc điểm huyện krông ảnh hưởng đến giảm nghèo bền vững 35 2.1.1 Vị trí địa lý đặc điểm tự nhiên huyện krơng 35 2.1.2 Phát triển kinh tế huyện krông 36 2.1.3 Đặc điểm văn hóa, xã hội 37 2.2 Kết giảm nghèo, phân loại nguyên nhân nghèo huyện krông giai đoạn 2017-2019 39 2.2.2 Phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện krông 40 2.2.3 Các nguyên nhân dẫn đến nghèo 42 2.3 Thực trạng quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững huyện krông giai đoạn 2017-2019 43 2.3.1 Thực trạng ban hành thực sách giảm nghèo bền vững 43 2.3.2 Đội ngũ cán làm công tác giảm nghèo địa bàn huyện 46 2.3.3 Nguồn lực thực chương trình giảm nghèo bền vững địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2019 52 2.3.4 Công tác tuyên truyền phối hợp cấp, ngành công tác giảm nghèo bền vững 52 2.3.5 Công tác hoạt động tra, kiểm tra, giám sát việc thực chương trình giảm nghèo 53 2.4 Đánh giá chung ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.4.1 Kết thực công tác giảm nghèo địa bàn huyện giai đoạn 2017-2019 54 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế công tác giảm nghèo bền vững huyện 54 2.4.3 Những nguyên nhân tồn tại, hạn chế 56 Chƣơng QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐẮK LẮK 60 3.1 Quan điểm đảng xóa đói, giảm nghèo 60 3.2 Định hướng giảm nghèo bền vững tỉnh đắk lắk huyện krông 61 3.2.1 Tỉnh đắk lắk 61 3.2.2 Huyện Krông Bông 64 3.3 Giải pháp quản lý nhà nước giảm nghèo bền vũng địa bàn huyên krông bông, tỉnh đắk lắk 66 3.3.1 Xây dựng chiến lược kế hoạch giảm nghèo bền vững địa bàn huyện krông 66 3.3.2 Thực bổ sung pháp luật, sách quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn huyện 70 3.3.3 Tổ chức máy cán bộ, công chức quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn huyện 71 3.3.4 Nâng cao nhận thức tâm thoát nghèo người nghèo, hộ nghèo miền núi huyện krông 72 3.3.5 Thực đầy đủ sách hỗ trợ văn hố, thơng tin cho người nghèo, bước cải thiện nâng cao đời sống văn hoá tinh thần nhân dân miền núi huyện krông 72 3.3.6 Phối hợp đồng tổ chức thực chương trình giảm nghèo có hiệu 77 3.3.7 Thanh tra, kiểm tra quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn huyện krông 79 3.4 Kiến nghị 80 3.4.1 Với quan Trung ương 81 3.4.2 Với tỉnh Đắk Lắk 81 Tiểu kết chương 83 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 STT DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Thuật ngữ viết tắt Nghĩa đầy đủ UBND Uỷ ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân BCĐ Ban đạo BHYT Bảo hiểm y tế TW Trung ương HCNN Hành nhà nước XĐGN Xố đói giảm nghèo CTMTQG Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM Xây dựng nông thôn 10 CT Chương trình 11 RSX Rừng sản xuất 12 DTTS Dân tộc thiểu số 13 CSXH Chính sách xã hội DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Krông Bông giai đoạn 2017-2019 40 Biểu đồ 2.2 Tỉ lệ hộ nghèo thuộc nhóm đối tượng 41 Biểu đồ 2.3 Nguyên nhân gây nghèo Huyện Krông Bông 42 Biểu đồ 2.4: Sơ đồ tổ chức máy làm công tác giảm nghèo huyện 51 phục vụ phát triển kinh tế Một nội dung đánh giá cao, coi giải pháp quan trọng công tác giảm nghèo địa bàn huyện sách đào tạo, dạy nghề công tác xuất lao động, thông qua xuất lao động người lao động địa bàn huyện tiếp cận với thị trường nước ngoài, tạo thu nhập cao, ổn định, đồng thời thay đổi nhận thức, tập quán, góp phần thực mục tiêu giảm nghèo bền vững; 05 năm từ 2016-2020, toàn huyện XKLĐ 82 lao động, bước đầu có thu nhập ổn định, số lao động thuộc diện hộ nghèo đào tạo nghề ngắn hạn, miễn phí 2.561 lao động, 84 lớp, số lao động thuộc hộ nghèo sau đào tạo nghề ngắn hạn, miễn phí có việc làm 765 lao động Chính sách đào tạo dạy nghề xem hướng giải pháp giảm nghèo bền vững, giúp người dân tự chuyển đổi nghề nghiệp, chuyển đổi cấu lao động, biết sản xuất kinh doanh để vươn lên nghèo Các hình thức bảo trợ xã hội hộ nghèo, hộ cận nghèo địa bàn huyện đảm bảo hỗ trợ y tế, giáo dục đào tạo, trợ giúp pháp lý Trong năm, địa bàn huyện cấp tổng cộng 101.728 thẻ BHYT, 100% người nghèo, cận nghèo cấp thẻ BHYT khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí sở y tế địa bàn huyện; miễn giảm học phí cho 8.729 lượt học sinh phổ thông hộ nghèo; hỗ trợ chi phí học tập cho 5.755 lượt trẻ em học mẫu giáo học sinh phổ thông, cấp bù học phí cho 429 sinh viên trường giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học công lập; trợ giúp pháp lý cho 839 lượt người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số xã, thị trấn Có thể nhận thấy, với việc triển khai thực đồng bộ, có hiệu sách, dự án thuộc khung chương trình giảm nghèo, với chương trình phát triển kinh tế - xã hội huyện, phối hợp quan, ban, ngành, Mặt trận Hội, đồn thể thơng qua chương trình hành động nỗ lực vươn lên người nghèo xã, thị trấn huyện, 05 năm thực Chương trình 30a chương trình giảm nghèo khác, mặt nông thôn địa bàn huyện có nhiều đổi mới, tiến bộ, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn có thay đổi đáng kể, 78 sở hạ tầng việc tổ chức phát triển sản xuất, chuyển đổi cấu kinh tế Người dân nhiều xã vùng cao thay đổi tập quán sản xuất, biết tính tốn, biết lựa chọn loại hình sản xuất phù hợp hộ gắn với yếu tố thị trường, mạnh dạn việc ứng dụng giống tiếp cận với dịch vụ kỹ thuật, khắc phục đáng kể tình trạng sản xuất tự túc, tự cấp, quen dần với sản xuất hàng hoá Người nghèo hỗ trợ cải thiện bước điều kiện sống, tiếp cận tốt sách nguồn lực hỗ trợ nhà nước cộng đồng cho phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập; số nhu cầu xã hội thiết yếu người nghèo đáp ứng (nhà ở, nước sinh hoạt, khám chữa bệnh, học tập…) Về lâu dài, tác động chương trình giúp người nghèo có hội tự vươn lên, tạo thu nhập để phát triển, vượt qua tình trạng nghèo đói, tự giải nhu cầu thiết yếu gia đình thân Kết góp phần quan trọng vào ổn định trị khơng ngừng củng cố quốc phòng - an ninh, tạo tiền đề cho năm tiếp theo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, phấn đấu đến năm 2020, Krông Bông thoát nghèo theo tiêu Nghị Đảng huyện lần thứ XXIII đề 3.3.7 Thanh tra, kiểm tra quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Krông Bông Tiếp tục thực tốt việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia cơng tác phịng chống tham nhũng, lãng phí Đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, giám sát, theo dõi trình triển khai thực chủ trương, sách Đảng cấp, ngành Trong đó, tập trung giám sát số lĩnh vực nhạy cảm, đôi với kiểm tra, giám sát tra, xử lý đồng thời đạo thực công khai, minh bạch tài chính, kê khai tài sản nhằm phịng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần giữ vững an ninh trị, tạo khí thế, niềm tin nhân dân - Hoạt động truyền thông Tổ chức tuyên truyền phương tiện thơng tin đại chúng, xây dựng phóng triển khai thực công tác giảm nghèo, giới thiệu gương sáng nghèo, mơ hình giảm nghèo có hiệu nhằm nâng cao nhận thức giảm nghèo cho người dân đặc biệt hộ nghèo, hộ cận nghèo giúp người nghèo chủ động vươn lên 79 nghèo (hạn chế tư tưởng trơng chờ ỷ lại), đồng thời tổ chức thực tốt sách giảm nghèo - Hoạt động giám sát, đánh giá Xây dựng tài liệu hướng dẫn tổ chức tập huấn thiết lập, cập nhật, khai thác thông tin theo dõi, giám sát giảm nghèo cho cán quản lý cấp; Tổ chức việc theo dõi, giám sát đánh giá việc thực mục tiêu giảm nghèo cấp; Thiết lập sở liệu phần mềm quản lý liệu giảm nghèo cấp tỉnh huyện; nâng cao lực vận hành hệ thống giám sát, đánh giá cập nhật thông tin giảm nghèo, cụ thể: * Đối với cấp huyện - Kiểm tra, giám sát, đánh giá nội dung hoạt động tiêu giảm nghèo năm, kiểm tra, đánh giá dự án sách, mức độ tiếp cận đối tượng thụ hưởng sách địa bàn; - Tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn cho cán cấp xã, thôn, buôn đội ngũ cộng tác viên quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổ chức rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo địa bàn, phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo địa bàn; - Tổng hợp đánh giá nguyên nhân nghèo hộ nghèo; cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý hộ nghèo; tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo sơ, tổng kết công tác giảm nghèo địa bàn cấp huyện * Đối với cấp xã, phường - Triển khai tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ cuối năm địa bàn; công nhận danh sách hộ nghèo cấp xã; lập sổ theo dõi hộ nghèo địa phương; cấp giấy chứng nhận cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổng hợp báo cáo kết thực giảm nghèo địa bàn cấp xã - Quan tâm đào tạo cử cán tham gia lớp tuập huấn nghiệp vụ giảm nghèo cấp tổ chức 3.4 Kiến nghị 80 3.4.1 Với quan Trung ương - Đề nghị Chính phủ cần xem xét tập hợp nguồn vốn giảm nghèo tập trung đầu mối, tránh tình trạng bố trí dàn trải, manh mún nhiều đơn vị quản lý khó cơng tác đạo, điều hành - Đề nghị cần xem xét điều chỉnh số sách khơng cịn phù hợp Quyết định 102/2009/QĐ-TTg, để phù hợp với điều kiện sinh hoạt đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn - Thực chủ trương Đảng Nhà nước công tác giảm nghèo việc làm thường xuyên liên tục, đề nghị cấp thẩm quyền quan tâm bố trí 01 cơng chức có đại học quy, có lực thực thụ, làm nhiệm vụ chuyên trách công tác giảm nghèo cấp xã, thị trấn - Mở rộng ngành nghề dịch vụ, du lịch, thương mại; phát triển tiểu thủ công nghiệp, xây dựng làng nghề truyền thống như: chổi đót, hàng thủ cơng mỹ nghệ, để giải việc làm chỗ cho lao động nông nhàn địa phương; gắn kết khai thác, nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm với ngành nghề khác; phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình, mở rộng dịch vụ, thương mại, du lịch, để đáp ứng nhu cầu ngày cao nhân dân, cải thiện nâng cao đời sống, góp phần giảm nghèo hiệu 3.4.2 Với tỉnh Đắk Lắk Chú trọng công tác giáo dục học sinh miền núi người DTTS từ mầm non đến Đại học, Thực tốt sách cử tuyển địa bàn huyện tuyển chọn em có trình độ học vấn khá, đủ điều kiện học với phương châm “vì lợi ích mười năm trồng cây” Thực công tác dân tộc, thực chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát huy vai trị người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế rừng phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, hướng dẫn kỹ thuật cho bà thay đổi thói quen canh tác lạc hậu, chuyển đổi nghề nghiệp gắn với đất rừng để vươn lên bước thoát nghèo bền vững “Giao thông huyết mạch sống” cần tập trung đầu tư sở hạ tầng 81 thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, giáo dục đào tạo, y tế, đào tạo nghề gắn với giải việc làm, tín dụng ưu đãi; giải tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 82 Tiểu kết Chƣơng Đặc điểm huyện miền núi Krông Bông có địa bàn phức tạp, điều kiên sinh hoạt sản xuất khó khăn, người dân có truyền thống cần cù Thực chương trình phát triển kinh tế xã hội, công tác giảm nghèo bền vững cơng tác cấp ủy, quyền địa bàn huyện Krông Bông quan tâm, xác định nhiệm vụ hàng đầu nhằm bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân Quan điểm “trao cần câu không trao cá” cho hộ nghèo huyện Krông Bông thực đồng nội dung mục tiêu chương trình, dự án Trung ương, tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát; đồng thời sớm có chủ trương kế hoạch giảm nghèo cách bền vững cho tồn huyện Tuy nhiên quản lý nhà nước cơng tác giảm nghèo bộc lộ nhiều khó khăn, bất cập cần khắc phục như: sách ban hành cịn chồng chéo, dàn trải, kinh phí cịn hạn chế, tổ chức máy cồng kền, cán đạo điều hành chưa kịp thời đồng bộ; công chức quản lý nhà nước giảm nghèo yếu lực chuyên môn từ bất cập, hạn chế Trong Chương 2, tác giả nêu rõ quan điểm giảm nghèo, từ quan điểm đó, đưa phương hướng đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương quản lý nhà nước giảm nghèo xác định cơng tác xố đói giảm nghèo phải quan tâm từ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn hàng năm, xem nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội huyện Krông Bông cơng tác xố đói giảm nghèo Trên sở thực chương trình giảm nghèo, huyện trọng đến định hướng giải pháp phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng văn hóa- xã hội, phong tục tập quán canh tác khâu then chốt thực tổ chức máy tinh gọn, khoa học, cán bộ, công chức quản lý đủ sức, đủ tài, đủ lực thực tiễn phẩm chất trị, vững vàng thực công tác giảm nghèo, nhằm hạn chế tỷ lệ nghèo đói giảm dần khoảng cách phân hố giàu, nghèo 83 phạm vi toàn huyện năm tới năm tiếp 84 KẾT LUẬN Đói nghèo thực trạng q trình phát triển kinh tế, hữu sống yếu tố lịch sử Đói nghèo diễn khắp châu lục với mức độ khác nhau, đặc biệt nước lạc hậu, chậm phát triển Xóa đói, giảm nghèo khơng cịn vấn đề quốc gia riêng biệt mà trở thành vấn đề toàn cầu Hội nghị cấp cao thiên niên kỷ Liên hợp quốc lấy ngày 17-10 năm làm “Ngày giới chống đói nghèo" Phát biểu phiên họp Chính phủ ngày 10-01-1946, Hồ Chủ tịch nhấn mạnh "Chúng ta tranh tự do, độc lập mà dân chết đói, chết rét tự do, độc lập khơng làm Dân biết rõ giá trị tự do, độc lập mà dân ăn no, mặc đủ" Chúng ta phải thực ngay: "Làm cho dân có ăn Làm cho dân có mặc Làm cho dân có chỗ Làm cho dân có học hành" Đề tài: “Quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk” Đã nghiên cứu, làm rõ nội dung sau: Một là, Luận văn đưa khái niệm chung đói nghèo xóa đói, giảm nghèo, khái niệm giảm nghèo bền vững quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững Vai trò chủ thể, đối tượng quản lý nội dung quản lý giảm nghèo bền vững Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp tác động sách giảm nghèo đến người dân, nguồn lực thực trực tiếp, gian tiếp sách giảm nghèo yếu tố chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước giảm nghèo, bền vững Từ kinh nghiệm giảm nghèo số địa phương tỉnh, huyện Krông Bông rút học kinh nghiệm để vận dụng cách linh hoạt, phù hợp vào thực tiễn công tác giảm nghèo bền vững địa phương Hai là, Luận văn khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, đặc điểm văn hóa, xã hội huyện Krơng Bơng, từ sâu phân tích thực trạng nghèo kết giảm nghèo xã đạt Phân tích đánh giá quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững nêu kết đạt hạn chế nguyên nhân Nêu rõ quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững xác định công tác xóa đói giảm nghèo nhiệm vụ hàng 85 đầu huyện Krông Bông, bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, năm qua cấp ủy, quyền tổ chức hội, đồn thể huyện Krơng Bơng tập trung nguồn lực đưa phương hướng đề xuất giải pháp quan trọng phù hợp với thực tiễn địa phương quản lý nhà nước giảm nghèo nhằm hạn chế tỷ lệ hộ nghèo theo hướng bền vững giảm dần khoảng cách phân hoá giàu, nghèo phạm vi toàn huyện năm tới năm Ba là, Đi sâu vào phân tích thực trạng quản lý nhà nước giảm nghèo địa bàn huyện Krông Bông, nêu mặt thuận lợi, mặt khó khăn, tìm ngun nhân chủ quan, khách quan dẫn đến tượng nghèo, từ cách tiếp cận phải đa chiều hơn; biện pháp phải phù hợp đổi theo hướng ngày tăng biện pháp gián tiếp giảm trực tiếp để người nghèo thực có ý chí vươn lên thoát nghèo hưởng lợi nhiều Bốn là, Đưa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đồng bộ, có hiệu quả, sách giảm nghèo để cải thiện đời sống người nghèo, xây dựng chiến lược kế hoạch giảm nghèo, thực bổ sung sách quản lý nhà nước tổ chức máy cán công chức quản lý Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người nghèo, thực đầy đủ sách hỗ trợ y tế, giáo dục, văn hóa, nước sinh hoạt, nhà ở; sở hạ tầng…tập trung đẩy mạnh thực sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo; cải cách đơn giản điều kiện, thủ tục hồ sơ giúp hộ nghèo tiếp cận với nguồn vốn tín dụng Gắn vay vốn tạo việc làm chỗ với hướng dẫn cách làm, khuyến nông chuyển giao kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất… đẩy mạnh tra, kiểm tra nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước cơng tác giảm nghèo…Qua nhìn thấy rằng, sách giảm nghèo thời qua có nhiều thay đổi cách tiêu chí đánh giá, rà sốt hộ nghèo song hiệu sách mang lại chưa cao, mà nội cộm đội ngũ công chức quản lý, công chức cấp xã thực thi sách giảm nghèo Chương trình giảm nghèo liên quan đến nhiều chương trình, dự án chiến lược phát triển kinh tế-xã hội huyện Thời gian nghiên cứu Luận văn diễn thời gian ngắn, nên giải pháp tác giả luận văn đưa chưa đầy đủ, cịn nhiều thiếu 86 sót, mong nhận nhiều bổ sung đóng góp bạn đọc Tác giả luận văn hy vọng kết nghiên cứu này, nguồn tài liệu tham khảo cho cơng tác thực sách giảm nghèo huyện Krơng Bơng tình hình nay, có tâm vào hệ thống trị từ cấp huyện đến cấp xã, lãnh đạo Đảng, đạo liệt UBND huyện, giám sát UBMTTQVN đoàn thể đồng thực giải pháp trên, tác giả tin công tác giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Krông Bông giảm rõ rệt./ 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2008), Tài liệu tập huấn cán giảm nghèo cấp xã, thôn bản, Hà Nội Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2011), “Thực sách xóa đói, giảm nghèo Việt Nam giai đoạn 2011-2020”, Tạp chí cộng sản, Hà Nội Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2016), Thông tư số 39/2016/TTBLĐTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn quy trình kiểm tra giám sát, đánh giá thực Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Hà Nội Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2015), Thơng tư hướng dẫn quy trình rà sốt hộ nghèo, hộ cận nghèo năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, Hà Nội Bộ Kế hoạch Đầu tư (2017), Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/2/2017 hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực chương trình mục tiêu Quốc gia, Hà Nội Hội đồng nhân dân huyện Krông Bông (2015), Nghị số 07/2015/NQHĐND ngày 10/7/2015 thông qua Kế hoạch đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh bền vững huyện, giai đoạn 2016 -2020, định hướng đến năm 2025, Đắk Lắk Hội đồng nhân dân huyện Krông Bông (2015), Nghị số 10/2015/NQHĐND ngày 07/9/2015 Chương trình mục tiêu việc làm huyện Krơng Bơng giai đoạn 2016 - 2020, Đắk Lắk Hội đồng nhân dân Krơng Bơng (2015), Nghị Chương trình mục tiêu việc làm giai đoạn 2015-2020, Đắk Lắk Hội đồng nhân dân huyện Krông Bông (2015), Nghị số 01/2015/NQHĐND ngày 15/1/2015 Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016-2020, Đắk Lắk 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2017), Về việc thông qua Kế hoạch thực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020, Đắk Lắk 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2017), Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương tỉ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực Chương trinh mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020, Đắk Lắk 12 Huyện ủy Krông Bông (2015), Nghị hội nghị huyện ủy lần thứ bảy (khóa XVIII) phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2015-2020 định hướng đến năm 2025, Đắk Lắk 13 Huyện ủy Krông Bông (2015), Báo cáo sơ kết 03 năm thực Nghị số 03-NQ-HU ngày 24/11/2015 Huyện ủy phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 định hướng đến 2025, Đắk Lắk 14 Huyện ủy Krông Bông (2015), Đại hội đại biểu Đảng huyện Krông Bông lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đắk Lắk 15 Lê Quốc Tuấn (2012), Phát triển bền vững-Khoa học Môi trường&Tài nguyên, Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 16 Lương Hương (2014), “Thực nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững”, Trang Thông tin điện tử huyện Yên Dũng, Bắc Giang 17 Lương Minh Việt (2016), Quản lý nhà nước kinh tế, khoa Quản lý nhà nước kinh tế, Học viện Hành Quốc Gia, Hà Nội 18 Minh Trí (2017), “Giảm nghèo bền vững huyện miền núi Sơn Hà”, Báo điện tử nhân dân, Hà Nội 19 Ngô Anh (2017), Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị tăng cường đạo thực chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 20162020, cổng thông tin điện tử Đắk Lắk 20 Ngô Thành Can (2016), Lãnh đạo Quản lý khu vực công, Học viện Hành Quốc Gia, Hà Nội 21 Nguyễn Việt Hồng (2015), “Một số phân tích thực chứng sách giảm nghèo Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, Hà Nội 22 Nguyễn Hoàng Việt (2016), “Giảm nghèo bền vững để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa”, Tạp chí Cộng sản, Hà Nội 23 Nguyễn Hữu Dũng (2008), “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực sách an sinh xã hội nước ta”, Tạp chí cộng sản, Hà Nội 24 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Báo nhân dân điện tửcơ quan TW Đảng cộng sản Việt Nam tiếng nói Đảng, Nhà nước nhân dân Việt Nam ngày 15/12/2015, Hà Nội 25 Quốc hội (2014), Hội đẩy mạnh thực mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, Hà Nội 26 Quốc hội (2015), Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2019-2020, Hà Nội 27 Sở Lao động - Thương binh Xã hội (2012), Tài liệu tập huấn cán công tác giảm nghèo giai đoạn 2011-2015, Hà Nội 28 Sở Lao động- Thương binh Xã hội (2019), Tài liệu hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, Hà Nội 29 Thi Vỵ (2015), “Krông Bông: Kết thực công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020”, Cổng thông tin điện tử huyện Krông Bông, Đắk Lắk 30 Thủ tướng Chính phủ (2012), Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 -2015 năm ngày 8/10/2012, Hà Nội 31 Thủ tướng Chính Phủ (2019), Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực Chương trình mục tiêu quốc gia ngày 10/10/2019, Hà Nội 32 Thủ tướng Chính phủ (2017), Ban hành Quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020, Hà Nội 33 Thủ tướng Chính phủ (2019), Ban hành quy chế quản lý, điều hành thực chương trình mục tiêu Quốc gia, Hà Nội 34 Trần Anh Tuấn-Nguyễn Hữu Hải (2015), Quản lý công, Nhà xuất trị Quốc gia-Sự thật, Hà Nội 35 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2017), Quyết định phê duyệt kế hoạch thực chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Đắk Lắk 36 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2017), Ban hành Quy định chế lồng ghép quản lý nguồn vốn đầu tư thực phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo bền vững địa bàn 06 huyện khó khăn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020, Đắk Lắk 37 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2017), Kế hoạch triển khai thực Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Đắk Lắk 38 Vũ Văn Hiền (2010), “Vấn đề nghèo đói việc xố đói giảm nghèo”, Báo điện tử đài tiếng nói Việt Nam 39 Ủy ban Thường vụ Quốc Hội (2014), Báo cáo số 660/BC-UBTVQH13 ngày 19/5/2014 "kết giám sát việc thực sách, pháp luật giảm nghèo, giai đoạn 2005-2012" 40 Văn phòng Quốc gia giảm nghèo (2015), Tài liệu tập huấn cán làm công tác giảm nghèo 41 Viện khoa học xã hội Việt Nam (2011), Giảm nghèo Việt Nam: Thành tựu thách thức, Hà Nội ... nghèo bền vững địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, xin chọn đề tài: ? ?Quản lý Nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk? ?? làm đề tài luận văn thạc sĩ Quản lý cơng Tình... văn kết cấu gồm chương Chương 1: Cơ sở khoa học quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn huyện. .. trạng quản lý nhà nước giảm nghèo áp dụng quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững huyện Krơng Bơng; từ đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Krông
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện krông bông, tỉnh đắk lắk , (Luận văn thạc sĩ) quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện krông bông, tỉnh đắk lắk

Mục lục

Xem thêm