Đáp án môn ngôn ngữ thiết kế WEB

19 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 22:42

Đáp án môn ngôn ngữ thiết kế WEB Đại học mở IT14 Ehou Đáp án môn ngôn ngữ thiết kế WEB Đại học mở IT14 Ehou Đáp án môn ngôn ngữ thiết kế WEB Đại học mở IT14 Ehou Đáp án môn ngôn ngữ thiết kế WEB Đại học mở IT14 Ehou Đáp án môn ngôn ngữ thiết kế WEB Đại học mở IT14 Ehou Đáp án môn ngôn ngữ thiết kế WEB Đại học mở IT14 Ehou Đáp án môn ngôn ngữ thiết kế WEB Đại học mở IT14 Ehou Đáp án môn ngôn ngữ thiết kế WEB Đại học mở IT14 Ehou Đáp án môn ngôn ngữ thiết kế WEB Đại học mở IT14 Ehou Đáp án môn ngôn ngữ thiết kế WEB Đại học mở IT14 Ehou Đáp án môn ngôn ngữ thiết kế WEB Đại học mở IT14 Ehou CÂU HỎI ƠN TẬP MƠN: Ngơn ngữ thiết kế Web - IT14 STT Nội dung câu hỏi Phương án A Phương án B Phương án C BÀI 1 WWW hoạt động nào? Kết nối với máy chủ web, lấy thông Kết nối với máy chủ web, lấy thông tin dạng trang hiển thị tin dạng trang hiển thị dạng văn dạng hình ảnh HyperLink HyperText Kết nối với máy chủ web, lấy thông tin dạng trang hiển thị dạng văn hình ảnh Từ sau có nghĩa siêu văn bản? Mỗi máy tính có địa IP? Địa IP số gồm phần? Từ HTML từ viết tắt từ nào? Hyperlinks and Text Markup Language Home Tool Markup Language Hyper Text Markup Language Ai (tổ chức nào) tạo Web standards? The World Wide Web Consortium Microsoft Netscape Muốn hiển thị trang web máy tính cần có? Hệ điều hành Trình duyệt Giao thức HyperLanguage Phương án D Phương Giao thức Internet gì? HTTP FTP TCP/IP URL ? Uniform Reduce Location Uniform Resource Location Uni Resource Locator 10 SMTP viết tắt cụm từ nào? Máy khách máy đóng vai trị Sample Mail Transfer Protocol Simple Mail Transfer Protocol Simple Mark Transfer Protocol Máy tính u cầu dịch vụ Máy phục vụ máy tính thực thực yêu cầu máy tính khác Máy tính có cài trình duyệt Cổng 21 Cổng 80 Cổng 110 11 nào? 12 Giao thức chuyển tải thư POP3 dùng cổng nào? 13 Tên miền sau sử dụng cho com lĩnh vực giáo dục? edu net 14 Tên miền ? Tên website Tên trang web Tên ứng với địa IP máy 15 Website ? Trang web chủ đề Tập hợp trang web có liên quan với Trang siêu văn chứa siêu liên kết 16 Các bước để xây dựng website theo thứ tự gồm: Xác định phân tích yêu cầu, thiết kế, thực hiện, kiểm thử, triển khai, bảo trì Xác định phân tích u cầu, thiết kế, thực hiện, triển khai, kiểm thử, bảo trì Xác định phân tích yêu cầu, thực hiện, thiết kế, triển khai, kiểm thử, bảo trì 17 Mục đích q trình xác định phân tích u cầu để: Xây dựng sơ đồ website Thiết kế giao diện trang chủ 18 Cách tổ chức liên kết website phù Liên kết theo đường thẳng hợp với website thương mại điện tử: Liên kết dựa sở liệu Xác định chủ để website Liên kết phân cấp 19 Để đảm bảo tính quán thông tin tất trang web, bạn phải làm gì? Cung cấp thơng tin tác giả, địa website, thời gian cập nhật website Giao diện trang web phải giống Màu sắc trang web phải giống IIS từ viết tắt cụm từ sau đây? Internet Information Services Internet Information Server Intel Information Services 20 BÀI 21 Đâu thẻ tạo tiêu đề web kích cỡ lớn 22 Đâu thẻ để xuống dòng web? 23 Đâu thẻ tạo mầu web? black 24 Đâu thẻ tạo chữ in đậm Đâu thẻ tạo chữ in nghiêng Thẻ dùng để tạo màu cho web? Thẻ sau sử dụng để tạo đoạn văn bản? Thẻ sau sử dụng để gạch chân đoạn văn Đâu thẻ tạo liên kết (links) web 25 26 27 28 29 Goog le.com Go ogle.com Tạo đường kẻ ngang để phân Tạo dịng thơng báo chạy Chèn dịng trắng bắt đầu cách đoạn trang web trang web dòng 30 Thẻ Marquee dùng để làm gì? 31 Đâu thẻ tạo danh sách đứng đầu số, chữ số la mã? 32 Đâu thẻ tạo danh sách đứng đầu dấu chấm? 33 Để tạo đường gạch ngang có kích thước 50% hình giữa, bạn sử dụng lệnh sau đây? 34 Thuộc tính sau thẻ font sử dụng để chọn định dạng kiểu chữ cho văn bản? 35 36 color face Bạn chèn hình ảnh vào trang web với thẻ sau đây? Bạn cần thêm thuộc tính sau vào thẻ để chèn ảnh vào trang web? Để có đồ ảnh, bạn cần dùng thêm thẻ ngồi thẻ ? src href data , , , 38 Thẻ chứa thành phần HTML khác thẻ body? 39 Khi bạn thêm thẻ vào thẻ có tạo dịng trang web khơng? Có Khơng 40 Thẻ sau tạo dòng sử dụng trang web? 37 size BÀI 41 Đâu thẻ dành cho việc tạo bảng? 42 Đâu thẻ lề trái cho nội dung ô bảng 43 Để tạo tiêu đề cho bảng, bạn sử dụng thẻ sau đây? 44 Thứ tự thẻ tạo bảng là: 45 Thuộc tính sau cho phép định dạng khoảng cách ô bảng? cellspacing cellpadding border 46 Thuộc tính sau cho phép định dạng độ dày đường viền bảng? border width height 47 Thuộc tính cho phép định dạng ảnh cho bảng? bgcolor color background 48 Thuộc tính sau cho phép mở rộng cột thành nhiều cột? colspan rowspan tablespan 49 Khi bạn muốn tạo ô tiêu đề (in đậm, giữa) bảng, bạn sử dụng thẻ sau đây? 50 Form sử dụng để nhận liệu từ phía người dùng? Đúng Sai 51 Thuộc tính method form dùng để làm gì? Xác định địa script thực form submit Xác định phương thức đưa liệu lên Tên form máy chủ 52 Có phương thức đưa liệu lên máy chủ? 53 Thẻ tạo checkbox? 54 Thẻ tạo text input field? 55 Thẻ tạo drop-down list? 56 Kiểu nút sau cho phép submit liệu form? type=”submit” type= “reset” type=”button” 57 Kiểu nút sau cho phép thực lệnh người sử dụng tạo ra: type=”submit” type= “reset” type=”button” 58 Thẻ cho phép tạo lựa chọn thẻ ? 59 Thẻ dùng để làm gì? Chú thích cho nhóm Nhóm đối tượng lại với Tiêu đề nhóm 60 Thẻ dùng để làm gì? Tạo danh sách dạng list box Nhóm đối tượng giống vào phần logic Tạo danh sách dạng dropdown BÀI 61 CSS viết tắt của? 62 Creative Style Sheets Computer Style Sheets Cascading Style Sheets Muốn liên kết file HTML với file định nghĩa CSS ta dùng dòng sau đây? mystyle.css 63 Đặt dòng liên kết với file CSS vùng file HTML? Trong cặp thẻ … Trong cặp thẻ … Ở đâu tài liệu HTML 64 Thẻ định nghĩa CSS file HTML? 65 Phân loại theo vị trí viết CSS CSS có loại 66 Thứ tự ưu tiên loại CSS? Inline Style, Embedded style, Linked Default style, Inline Style, Embedded style, Default style style, Linked style Default style, Inline Style, Linked style, Embedded style 67 Đơn vị đo kích thước tương đối CSS? in cm em 68 Thuộc tính định nghĩa CSS thẻ? font class style 69 Dòng tuân theo cú pháp CSS? body {color: black} {body;color:black} body:color=black; 70 CSS không sử dụng đơn vị đo màu sắc đây? Color name HexadecimalRGB CMYK (%C,%M, %Y, %K) 71 Họ font chữ có chân ? Serif Sans-serif Monospace 72 Font chữ sau thuộc họ font Sans-serif ? Arial Times New Roman Courier New 73 Dòng dùng để thay đổi màu nền? color: red; bgcolor: red; background-color:red; 74 Làm thay màu chữ (text)? text-color= blue; fgcolor: blue; color: blue; 75 Thuộc tính thay đổi kích cỡ chữ? font-style font-size text-size 76 Thuộc tính làm chữ thẻ p trở thành chữ đậm? p {text-size:bold;} p {font-weight:bold;} 77 Làm để hiển thị liên kết mà khơng có gạch chân bên dưới? a {decoration:no underline;} a {text-decoration:no underline;} a {text-decoration:none;} 78 Làm để thay đổi font văn bản? font=”arial”; f:Arial; font-family:”arial”; 79 Đoạn mã CSS sau áp dụng cho thẻ nào? color{color:red;} Tiêu đề h1 Đoạn văn Thẻ h1 Thẻ p Tất thẻ thuộc body Thẻ h1 Thẻ p Tất thẻ 80 Đoạn mã CSS sau áp dụng cho thẻ nào? p.color{color:blue;} Tiêu đề h1 Đoạn văn 81 Đoạn mã CSS sau áp dụng cho thẻ nào? Thẻ h1 Thẻ p Tất thẻ Thẻ h1 Thẻ p Tất thẻ #para{color:blue;} Tiêu đề h1 Đoạn văn 82 Đoạn mã CSS sau áp dụng cho thẻ nào? h1#title{color:blue;} Tiêu đề h1 Đoạn văn BÀI 83 Làm để thay đổi lề trái phần tử? Thuộc tính cho phép định dạng khoảng đệm? margin-left: 5px; text-indent: 5px; margin: 5px; margin padding border 85 Theo thứ tự, phía phần tử Left, right, top, bottom Top, left, bottom, right Top, right, bottom, left 86 Thuộc tính cho phép định dạng kiểu border-style đường viền? border-width border-color 87 Làm để định dạng lề lề 5px, lề trái phải 10 px? margin: 5px 10px margin: 5px 5px 10px margin 5px 10px 10px 88 Độ cao hộp tính theo công thức Độ cao nội dung (content) Độ cao nội dung (content)+ Khoảng đệm trên+ Khoảng đệm 89 Mã CSS sau dùng để làm gì? * { margin:0px; padding:0px;} Thiết lập khoảng cách lề cho thẻ * Thiết lập khoảng đệm cho thẻ * Độ cao nội dung (content)+ Khoảng đệm trên+ Khoảng đệm + độ dày đường viền trên+ độ dày đường viền Gỡ bỏ định dạng mặc định khoảng cách lề khoảng đệm thẻ tài liệu HTML 90 Mã CSS sau lớp giả? :hover :first-letter :first-line 91 Mã CSS sau giả phần tử :link :hover :first-line 84 92 Để thiết lập ảnh nền, bạn sử dụng thuộc tính sau 93 background-color background-image color Thuộc tính sau cho phép ảnh backgroun-repeat:repeat lặp lại theo chiều dọc hình? background-repeat:repeat-y background-repeat:repeat-x 94 Cách viết sau cho phép định p+em { color:red;} dạng thẻ thẻ có chữ màu đỏ p>em { color:red;} p em { color:red;} 95 Thẻ em sau selector ngữ cảnh? p+em { color:red;} p>em { color:red;} p em { color:red;} 96 Thẻ p sau selector con? div+p { color:red;} div>p{ color:red;} div p { color:red;} 97 Thẻ p sau selector kế cận? div+p { color:red;} div>p{ color:red;} div p { color:red;} 98 Selector nào sau selector thuộc tính? img{border:1px solid red;} img[title]{border:1px solid red;} img title{border:1px solid red;} 99 Khi thay đổi độ dày đường viền, độ rộng hộp có thay đổi hay khơng? Có Khơng 100 Dạng rút gọn sau đúng? border:1px solid red border: 1px red solid border: red solid 1px 101 Thuộc tính cho phép xác định chiều cao tối thiểu cho hộp height max-height min-height 102 Có cách định vị thẻ 103 Thuộc tính liên quan đến chế độ định vị thẻ margin position display 104 Cách định vị không tạo khoảng trống tài liệu HTML static absolute relative 105 Cách định vị cho phép giữ nguyên vị trí nội dung muốn định vị di chuyển cuộn dọc Để định vị thẻ theo thẻ cha phải làm gì? static absolute fixed Thẻ cha định vị tương đối, thẻ định vị tuyệt đối theo thẻ cha Thẻ cha định vị tuyệt đối, thẻ định vị tương đối theo thẻ cha Thẻ cha định vị tuyệt đối, thẻ định vị tuyệt đối theo thẻ cha 107 Thuộc tính liên quan đến chế độ hiển thị thẻ show display view 108 Làm để hiển thị thẻ theo khối? display:none; display:block; display:inline; 109 Làm để ẩn khối? display:none; display:inline-block; display:inline; 110 Làm để hiển thị thẻ theo khối dòng? display:none; display:inline-block; display:inline; 106 BÀI 111 Bố cục sử dụng thuộc tính sau đây? position float clear 112 Làm để làm cho hộp lên khỏi luồng trang cố địnhvề phía bên trái Làm để làm ngăn không cho hộp lên khỏi luồng trang phía Để thiết kế menu ngang, thuộc tính display thẻ li có giá trị gì? float:left; float:right; float:none; clear:left; clear:right; clear:both; li { display:none;} li { display:inline-block;} li { display:block;} 115 Để thiết kế menu dọc, thuộc tính display li { display:none;} thẻ li có giá trị gì? li { display:inline-block;} li { display:block;} 116 Mã lệnh sau định kiểu cho thẻ nào? 113 114 ul li:hover a{color:red;} 117 118 119 120 Cho tài liệu HTML sau: Muc 1 Muc 2 Muc 3 Mã lệnh CSS định kiểu cho thẻ nào? #mainmenu {list-style:none;} Cho tài liệu HTML sau: Muc 1 Muc 2 Muc 3 Mã lệnh CSS định kiểu cho thẻ nào? #mainmenu {list-style:none;} Mã lệnh CSS sau cho kết gì? tr:last-child td { border-bottom:none} Bỏ đường viền cho tất ô Mã lệnh CSS sau có tác dụng tô #username:focus vàng cho textbox đưa trỏ chuột {background:yellow} vào textbox có id=”username”? Bỏ đường viền cho dịng Bỏ đường viền cho ô cuối cuối bảng dòng bảng #username { background:yellow} #username:focus { color:yellow} BÀI 121 Phát biểu sau sai? 122 Có cách nhúng Javascript vào trang HTML Kết hiển thị tài liệu HTML sau gì? Ví dụ nhúng mã lệnh phần head document.write(“Xin chào, nội dung hiển thị mã JavaScript!”); Trang web có sử dụng mã lệnh Javacsript nhúng phần head 123 Javscript trình biên dịch Javascript ngơn ngữ kịch phía client (client-side) Javascript ngôn ngữ dựa đối tượng Nội dung thẻ p hiển thị trước, sau hiển thị kết mã lệnh Javascript Kết mã lệnh Javascript hiển thị trước, sau hiển thị nội dung thẻ p Kết mã lệnh Javascript hiển thị cửa sổ khác Mỗi lệnh Javascript kết thúc dấu chấm phẩy (;) Javascript ngôn ngữ khơng phân biệt chữ hoa chữ thường Bạn thích nhiều dịng cách dùng cặp dấu /*…*/ 124 Phát biểu sau sai? Khi khai báo biến Javascript cần phải kiểu liệu? Toán tử sau sử dụng để thực phép chia lấy phần dư : Đúng Sai / % 127 Javascript cho phép sử dụng toán tử + để nối chuỗi? Đúng Sai 128 Hộp hội thoại sau hiển thị dịng thơng báo cung cấp trường nhập liệu để người sử dụng nhập vào? Đối tượng sau sử dụng để xác định chuỗi mẫu cần tìm kiếm? alert(); prompt(); confirm(); String Array RegExp Cấu trúc điều khiển sau cho phép sử dụng để lặp lại cơng việc với số lần xác định trước? Câu lệnh cho phép lặp lại cơng việc với số lần khơng xác định trước lặp lại việc kiểm tra điều kiện trước thực hiện? Câu lệnh sau cho phép dừng vòng lặp lập tức? if for while while while for break continue with 133 Hàm eval() dùng để làm gì? Đánh giá giá trị có phải chuỗi hay khơng Đánh giá thực thi chuỗi mã lệnh Nối chuỗi 134 Phát biểu sau sai? Mỗi đối tượng có phương thức nhiều thuộc tính Thuộc tính biến dùng để định nghĩa đối tượng Phương thức hàm tác động tới liệu nằm đối tượng 125 126 129 130 131 132 ^ 135 136 Đối tượng kịch sau sử Array dụng để lưu trữ dãy biến có tên Phương thức cho phép đảo ngược shift(); thứ tự phần tử mảng? String Math reverse(); sort(); Math String 137 Đối tượng kịch sau chứa thông tin ngày giờ? 138 Để hỗ trợ tìm kiếm theo phạm vi, bạn sử [ ] dụng thêm cặp dấu gì? () 139 Phát biểu sau cho phép tìm [abc] kiếm ký tự không thuộc phạm vi ra? Phát biểu sau cho phép tìm \w ký tự chữ [^abc] ^[abc] \W \d 141 Phát biểu sau cho phép kiểm tra n* chuỗi n xuất lần? n+ n? 142 Phát biểu sau cho phép kiểm tra n{5} chuỗi n xuất lần? n{5,10} n{5,} 143 Phương thức random() phương thức thuộc đối tượng nào? Phương thức cho phép lấy năm biến ngày giờ? Phương thức sau cho phép tìm kiếm chuỗi chuỗi cho? Mã lệnh sau cho phép tách chuỗi s1 thành từ? Date Math Array getFullYear() setFullYear() getDate() concat() search() split() s1.split(“ “); s1.split(); Tất phương án 140 144 145 146 Date BÀI 147 Phát biểu sau sai? Sự kiện hành động, việc xảy trang web Trình xử lý kiện mã lệnh Javascript nhằm đáp ứng kiện Trình xử lý kiện thực phía máy chủ (server-side) 148 Khi bạn nhấp chuột button trang web, kiện xảy ra? onLoad onClick onMouseDown 149 Sự kiện xảy bạn di chuột lên đối tượng? onClick onMouseDown onMouseOver 150 Khi bạn đưa trỏ chuột vào textbox để nhập liệu, kiện xảy ra? onChange onFocus onBlur 151 DOM viết tắt cụm từ gì? Document Object Modern Document Object Model Data Object Model 152 Trong mơ hình đối tượng tài liệu, đối tượng nút gốc ? Theo thứ tự, đối tượng mơ hình đối tượng tài liệu là: body html document Đối tượng trình duyệt, đối tượng kịch bản, đối tượng tài liệu HTML Đối tượng kịch bản, đối tượng Đối tượng kịch bản, đối tượng trình duyệt, đối tượng tài liệu tài liệu HTML, đối tượng HTML trình duyệt 153 154 155 156 157 Mỗi nút DOM có thuộc tính quan hệ để giúp bạn truy xuất gián vị trí nút? Để truy xuất đối tượng DOM, ta sử document.getElementById(id) dụng phương thức sau đây? Những nút có nút cha có quan hệ gì? Thuộc tính cho phép lấy nội dung (text) thẻ HTML đối tượng? document.getElementByTagName(ta gName) document.getElementsByName(na me) Cha (parents/children) Anh em kế cận (siblings) Con (firstChild) innerText innerHTML outerHTML 158 Thuộc tính xác định nút cuối nút? node.firstChild node.lastChild node.nextSibling 159 Thuộc tính tham chiếu đến nút anh em nằm liền kề sau với nút tại? Phát biểu sau sai? node.firstChild node.previousSibling node.nextSibling Tất nút nút gốc có nút cha (parent) Một nút bắt buộc phải có nút Những nút có nút cha gọi nút anh em (siblings) 160 ... đồ website Thiết kế giao diện trang chủ 18 Cách tổ chức liên kết website phù Liên kết theo đường thẳng hợp với website thương mại điện tử: Liên kết dựa sở liệu Xác định chủ để website Liên kết... miền ? Tên website Tên trang web Tên ứng với địa IP máy 15 Website ? Trang web chủ đề Tập hợp trang web có liên quan với Trang siêu văn chứa siêu liên kết 16 Các bước để xây dựng website theo... yêu cầu, thiết kế, thực hiện, kiểm thử, triển khai, bảo trì Xác định phân tích u cầu, thiết kế, thực hiện, triển khai, kiểm thử, bảo trì Xác định phân tích yêu cầu, thực hiện, thiết kế, triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án môn ngôn ngữ thiết kế WEB, Đáp án môn ngôn ngữ thiết kế WEB