BÀI THU HOẠCH bồi DƯỠNG NÂNG HẠNG GIÁO VIÊN HẠNG 2

62 27 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 21:38

CÂU HỎI: Sau khoá bồi dưỡng, thầycô đã ứng dụng được vấn đề nào trong thực tiễn giảng dạy của mình?I. ĐẶT VẤN ĐỀ1.Tầm quan trọng của các chuyên đề Người giáo viên hiện nay không chỉ là người dạy học trên lớp, cung cấp thông tin và truyền thụ kiến thức, mà người giáo viên phải trở thành người tổ chức, hướng dẫn quá trình học tập của người học. Từ những thay đổi về vai trò, vị trí của người học và người dạy trong những hoàn cảnh biến đổi nhanh đòi hỏi người giáo viên phải được trang bị những kiến thức chuyên môn và năng lực sư phạm, khả năng đáp ứng linh hoạt và hiệu quả trước những yêu cầu mới. CÂU HỎI: Sau khố bồi dưỡng, thầy/cơ ứng dụng vấn đề thực tiễn giảng dạy mình? I ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Tầm quan trọng chuyên đề Người giáo viên không người dạy học lớp, cung cấp thông tin truyền thụ kiến thức, mà người giáo viên phải trở thành người tổ chức, hướng dẫn trình học tập người học Từ thay đổi vai trò, vị trí người học người dạy hồn cảnh biến đổi nhanh địi hỏi người giáo viên phải trang bị kiến thức chuyên môn lực sư phạm, khả đáp ứng linh hoạt hiệu trước yêu cầu Xuất phát từ đặc trưng nhà trường đại, yêu cầu phẩm chất lực người giáo viên, chuyển mục tiêu nội dung đào tạo từ chủ yếu cung cấp tri thức sang đào tạo lực, chuyển phương thức tổ chức đào tạo theo định hướng tức hình thành phát triển kiến thức, kỹ lực sư phạm, phẩm chất, nhân cách nghề người giáo viên theo nguyên lý hoạt động, thông qua việc nghiên cứu giải tình sư phạm, phát triển lực nghề nghiệp giáo viên theo chu trình: đào tạo - bồi dưỡng thường xuyên Bản thân giáo viên dạy mơn trường qua q trình học tập nghiên cứu hướng dẫn, truyền đạt thầy, phụ trách giảng dạy Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II trường Đại học Sư phạm tổ chức cung cấp, cập nhật kiến thức kỹ nghề nghiệp, nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển lực nghề nghiệp, có hiểu biết đầy đủ kiến thức lý luận hành nhà nước Các chuyên đề bồi dưỡng giúp học viên nắm vững vận dụng tốt đường lối, sách, pháp luật nhà nước, góp phần chủ động tuyên truyền vận động đồng nghiệp thực quy định yêu cầu ngành, địa phương, đặc biệt lĩnh vực giáo dục nói chung giáo dục cấp nói riêng vào thực tiễn công tác dạy học Với kiến thức kỹ cung cấp, học viên thực nhiệm vụ có tính chuyên nghiệp theo vị trí chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II, làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng dạy học giáo dục trường Nắm bắt xu hướng phát triển giáo dục, tinh thần đổi toàn diện giáo dục Vận dụng sáng tạo đánh giá việc vận dụng kiến thức giáo dục học tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh thân đồng nghiệp Chủ động, tích cực phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh cộng đồng để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh Lý tham gia lớp bồi dưỡng Từ thay đổi vai trị, vị trí người học người dạy hoàn cảnh biến đổi nhanh, phức tạp đòi hỏi người giáo viên phải trang bị kiến thức chuyên môn lực sư phạm, khả đáp ứng linh hoạt hiệu trước yêu cầu Theo đó, việc đào tạo giáo viên cần dựa phát triển lực nghề nghiệp nhấn mạnh đến kiến thức chuyên ngành, lực sư phạm mà người giáo viên cần phải đào tạo, bồi dưỡng, để thực hoạt động giáo dục cách hiệu môi trường công tác thực tế, nâng cao chất lượng dạy học Là giáo viên nhà trường đại, thấy cần bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giáo viên việc làm thiết thực, cụ thể Theo đó, bồi dưỡng thực hành phương pháp phát huy lực học sinh Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích hợp, phân hóa, phương pháp kiểm tra đánh giá kết học tập với nhiều hình thức đa dạng, hạn chế việc cung cấp lý thuyết, coi trọng thực hành Bồi dưỡng phương pháp tiếp cận thông tin, khai thác thông tin, xử lý thông tin, ứng dụng thông tin vào thực tế giảng dạy Giáo dục phát triển lực người học đòi hỏi người giáo viên phải hướng dẫn người học cách học, đưa học sinh vào giới thực thông qua hoạt động học tập Ngoài yêu cầu trên, việc tham gia lớp bồi dưỡng góp phần cung cấp, cập nhật kiến thức kỹ nghề nghiệp, nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển lực nghề nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học sở hạng II Có hiểu biết đầy đủ kiến thức lý luận hành nhà nước; Nắm vững vận dụng tốt đường lối, sách, pháp luật nhà nước, đặc biệt lĩnh vực giáo dục nói chung giáo dục cấp nói riêng vào thực tiễn công tác dạy học giáo dục học sinh Vì tơi đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học sở hạng II trường Đại học sư phạm…………… tổ chức II NỘI DUNG Các chuyên đề kiến thức học Sau trình học tập nghiên cứu hướng dẫn, truyền đạt thầy, phụ trách giảng dạy chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II, nắm bắt số chuyên đề với nội dung sau: Chuyên đề 2: Chiến lược sách phát triển giáo dục đào tạo Chuyền đề 4: Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trường Chuyên đề 5: Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng phát triển kế hoạch giáo dục trường Chuyên đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên hạng II Chuyên đề 7: Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường Chuyên đề 8: Thanh tra kiểm tra số hoạt động đảm bảo chất lượng trường Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường Chuyên đề 10: Xây dựng mối quan hệ nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục phát triển trường Phân tích tám chuyên đề trọng tâm 2.1 Chuyên đề 2: Chiến lược sách phát triển giáo dục đào tạo Giáo dục Việt Nam bối cảnh tồn cầu hóa Những thuận lợi giáo dục nước ta tận dụng bối cảnh tồn cầu hóa: - Q trình hội nhập quốc tế sâu rộng giáo dục tạo hội tiếp cận với xu mới, tri thức mới, mơ hình giáo dục đại, tranh thủ nguồn lực bên ngoài, tạo thời để phát triển giáo dục - Sự quan tâm giúp đỡ, đạo Đảng Nhà nước coi phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu, mục tiêu, động lực để phát triển kinh tế - xã hội - Cách mạng khoa học công nghệ tạo điều kiện để đổi nội dung, phương pháp hình thức tổ chức giáo dục, đổi quản lí giáo dục, tiến tới giáo dục điện tử đáp ứng nhu cầu cá nhân người học Những khó khăn giáo dục Việt Nam bối cảnh tồn cầu hóa: - Nguy xâm nhập văn hố lối sống khơng lành mạnh làm xói mịn sắc dân tộc - Nhu cầu phát triển nhanh giáo dục điều kiện nguồn lực đầu tư cho giáo dục có hạn, tạo sức ép phát triển giáo dục - Dịch vụ giáo dục chất lượng gây nhiều rủi ro lớn giáo dục - Nguy tụt hậu làm cho khoảng cách kinh tế, tri thức, giáo dục Việt Nam nước ngày gia tăng Trong bối cảnh tồn cầu hóa đặt cho giáo dục Việt Nam yêu cầu mang tính thời đại sau: - Bảo tồn sắc văn hoá dân tộc, ngăn chặn yếu tố ảnh hưởng đến an ninh quốc gia - Tạo dựng ưu cạnh tranh trường quốc tế.Thay đổi hệ thống, chương trình, nội dung phương pháp giáo dục - Hạn chế chảy máu chất xám, cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao - Tạo nên giáo dục mở, phi khoảng cách, thích ứng với nhu cầu người học, xoá bỏ ngăn cách nhà trường, cung cấp tri thức đại, đáp ứng yêu cầu phát sinh kinh tế 10 nhiệm vụ giảng dạy môn .lớp , đồng thời kiêm nhiệm công tác chủ nhiệm lớp Trường tơi cơng tác có điều kiện thuận lợi sau: - Lãnh đạo nhà trường quan tâm đạo thực cách tích cực, có hệ thống, bám sát chủ trương đổi giáo dục Đảng Nhà nước để thực cách có hiệu Là tập thể vững mạnh, đồn kết, có trách nhiệm cơng tác, gương mẫu chấp hành chủ trương, sách pháp luật Đảng Nhà nước, bảo đảm thực dân chủ phát huy quyền dân chủ cá nhân đơn vị - Nhà trường nhận quan tâm đạo sát từ phía lãnh đạo Phịng giáo dục đào tạo, phía lãnh đạo quyền địa phương cơng tác chun môn công tác khác 48 - Trường có tất giáo viên phụ trách giảng dạy tất môn Hầu hết giáo viên trẻ có trình độ chun mơn vững vàng, thường xuyên tham gia lớp bồi dưỡng chun mơn Sở giáo dục Phịng giáo dục tổ chức hàng năm - Mỗi tháng tất tổ chuyên môn tham gia sinh hoạt đặn lần Thực dự giờ, thao giảng, làm chun đề tiến độ Ngồi cịn trao đổi cách dạy, cách soạn giảng, góp ý cho đồng nghiệp tiến Mỗi giáo viên ln tích cực học tập, tìm tịi để nâng cao trình độ chun mơn áp dụng phương pháp kĩ thuật dạy học để nâng cao chất lượng môn Bên cạnh thuận lợi cịn có nhiều khó khăn, tồn như: 49 - Trường .nằm địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp nên đa số học sinh em công nhân Do cha mẹ bận làm khơng có điều kiện quan tâm đến việc học hành phụ huynh có tư tưởng phó mặc học sinh cho giáo viên Hơn phần lớn học sinh cịn có tư tưởng ham chơi, khơng tích cực việc học tập, ln ỷ lại - Trong năm học 2020 - 2021 trường có thêm dãy nhà xây nữa, tổng số lớp học trường có tất .lớp với học sinh Số lượng học sinh đông, khiến giáo viên gặp khơng khó khăn truyền giảng kiến thức cho học sinh, việc học sinh tiếp nhận giảng giáo viên - Số lớp đông nên số lượng giáo viên mơn cịn thiếu, học sinh cịn thụ động học tập nên việc giáo viên vận dụng phương pháp kĩ thuật dạy 50 học không mang lại hiệu cao Chủ yếu phương pháp dạy truyền thống truyền thụ chiều - Cơ sở vật chất trường chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu dạy học theo phương pháp mới, có phịng trang bị máy chiếu phòng truyền thống phòng âm nhạc, hệ thống âm chưa trang bị hết, .lớp lớp có Mỗi lần giáo viên dạy phải đăng kí trước, lớp học phải di chuyển thời gian Xuất phát từ thực tế trường cơng tác, địi hỏi giáo viên: - Thường xuyên liên hệ, thông báo với phụ huynh kết học tập học sinh thông qua mạng eNetviet, kêu gọi phụ huynh hợp tác với giáo viên nhà trường để giáo dục, rèn luyện học sinh học tập có hiệu 51 - Về chun mơn qua buổi sinh hoạt tổ, sinh hoạt chuyên đề tiết dạy thao giảng đồng nghiệp để giáo viên học hỏi chun mơn, tìm tịi biện pháp để khắc phục vấn đề vướng mắc nhằm nâng cao hiệu dạy học Bên cạnh trao đổi kinh nghiệm tổ chức lớp học, cách vận động phụ huynh tham gia phối hợp công tác giáo dục học sinh - Với hân tơi nói riêng tồn giáo viên chung phải đổi vận dụng linh hoạt hình thức, phương pháp dạy học, áp dụng hiệu thiết bị dạy học đồ dùng tự làm đồ dùng cơng nghệ thơng tin - Ngồi ra, cần phải tích cực học tập, trao đổi kinh nghiệm đồng nghiệp, thực tốt việc dạy học lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo học sinh việc tiếp thu, lĩnh hội, vận dụng kiến thức học 52 Chung qui lại giáo viên thực tốt nhiệm vụ việc dạy học, áp dụng giải pháp phù hợp với thân với đối tượng học sinh chất lượng giáo dục lớp nói riêng chất lượng giáo dục nhà trường nói chung nâng cao Đề xuất vận dụng kiến thức, kĩ thu nhận nhằm phát triển công việc tương lai Dưới giảng dạy, hướng dẫn tận tình Thầy (cơ) sau thời gian tham gia lớp học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng II trường Đại học Sư phạm tổ chức, nhận thấy việc học tập bồi dưỡng nâng cao chun mơn nghiệp vụ có vai trị thiết thực vơ quan trọng, góp phần định vào việc thực nhiệm vụ có hiệu Tám chuyên đề với tám nội dung khác 53 giúp cho thân thu nhận nhiều vấn đề lí luận thực tiễn có đề xuất vận dụng công tác dạy học chuyên đề: Thứ chuyên đề 2: Chiến lược sách phát triển giáo dục đào tạo Là đạo chung thống mang tầm vĩ mô, cho thấy giáo dục vấn đề coi trọng hàng đầu sách Đảng Nhà nước, tạo tâm cho việc học tập nâng cao trình độ thân để đáp ứng nhiệm vụ người giáo viên, đặc biệt thân tham gia giảng dạy môn ………… cần trang bị kiến thức để giảng dạy làm cho học sinh ngày u thích mơn học, khơng để học sinh mang tâm lí mơn học phụ, mơn hay học cho xong học cho có để lên lớp 54 Thứ hai chuyền đề 4: Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trường Đây chuyên đề tơi thấy có ý nghĩa, vai trị người giáo viên mơn, người giáo viên chủ nhiệm với kiến thức kỹ tiếp thu đợt bồi dưỡng thấy rõ vai trò tư vấn học đường, từ đó, vấn đề tâm lý, tình cảm, hướng nghiệp, … học sinh lắng nghe, thấu hiểu có tư vấn, định hướng đắn Thứ ba với chuyên đề 5: Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng phát triển kế hoạch giáo dục trường Qua chuyên đề tiến hành xây dựng hoạt động dạy học, xây dựng kế hoạch giảng dạy cách khoa học theo hướng phát triển lực học sinh Đồng thời có biện pháp giúp em khắc phục hạn chế, yếu kém, đồng thời có biện pháp phát huy mạnh học sinh Xây dựng kế hoạch giáo dục theo tuần, theo tháng, theo 55 năm sở đánh giá nghiêm túc kế hoạch thực để có điều chỉnh phù hợp Thứ tư qua chuyên đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên hạng II Tôi tìm hiểu chuyên đề, đồng thời xác định học tập để tiếp tục nâng cao lực, đặc biệt trọng tới lực dạy học môn học, lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, lực giải tình sư phạm, lực hiểu biết kiến thức khoa học tảng rộng, lực hoạt động xã hội, lực phát triển nghề nghiệp lực nghiên cứu khoa học giáo dục Thứ đến chuyên đề 7: Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường Thay giảng cho học sinh nhà soạn 56 trước hơm sau lên đóng vai giáo viên để dạy, tơi người đính hướng chốt lại học Thứ sáu chuyên đề 8: Thanh tra kiểm tra số hoạt động đảm bảo chất lượng trường Qua kiến thức kỹ tiếp thu từ việc học tập nghiên cứu chuyên đề, nhận thấy công tác tra kiểm tra hoạt động thiếu để đảm bảo cơng khai, minh bạch, đảm bảo tính thực chất cơng việc sở nói chung nhà trường phổ thơng nói riêng Bản thân giáo viên đảm bảo hệ thống sổ sách, hồ sơ theo yêu cầu ngành trường, tuân thủ nguyên tắc pháp lý đạo đức công việc đặt Thứ bảy vào chuyên đề 9: 57 Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường Sau học xong chuyên đề nhận thấy vai trò, chức nhiệm vụ quan trọng tổ chuyên môn Biết công văn Số: 5555/BGDĐT-GDTrHV/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn đổi phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá, tổ chức quản lí hoạt động chun mơn trường trung học, trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định trường Trung học Thứ tám chuyên đề 10 giúp vận dụng vào công tác chủ nhiệm lớp, công tác xây dựng xã hội học tập phát triển mối quan hệ với bên liên quan xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục, đào tạo 58 Trên kiến thức, kỹ bồi dưỡng thu nhận số phương án vận dụng vào công việc mà thân đảm nhận III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Sau kết thúc khóa học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học sở hạng II, thân kết luận sau: - Một là, công việc có sở để đánh giá lực làm việc thân thời điểm tại, phát thiếu sót q trình thực u cầu cơng việc từ điều chỉnh theo hướng nâng cao lực làm việc - Hai là, trang bị kiến thức, kỹ làm việc phù hợp với tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở hạng II - Ba là, có trải nghiệm mơi trường học tập đại từ 59 buổi học trực tuyến Google Meet - Bốn là, trao đổi kinh nghiệm làm việc học viên giảng viên lớp bồi dưỡng khắp nơi đất nước Đây kinh nghiệm quý cho công việc - Năm là, thực lớp bồi dưỡng vô thiết thực cho giáo viên việc nâng cao lực, đạo đức thân đáp ứng yêu cầu thời đại Bên cạnh kết luận thân, tơi có vài kiến nghị sau: - Một là, cần ban hành văn đạo, hướng dẫn vận dụng chuyên đề vào thực tiễn - Hai là, cần thông tin tuyên truyền đến đối tượng liên quan nhằm 60 tạo đồng việc đưa chuyên đề vào thực tiễn giáo dục Việt Nam - Ba là, cần tạo điều kiện để tổ chức định kỳ buổi giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm đơn vị, giáo viên vận dụng chuyên đề vào thực tiễn Các buổi tọa đàm tổ chức trực tuyến tảng công nghệ thông tin - Bốn là, cần tăng cường đầu tư, trang bị tốt sở vật chất, phương tiện, thiết bị dạy học đại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, thầy cô giáo trường Đại học Sư phạm……… dành hết tâm huyết để truyền giảng lại nội dung kiến thức 61 trao đổi kinh nghiệm quý báu cho học hỏi, mở mang thêm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để áp dụng vào thực tế giảng dạy đơn vị 62 ... chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tham gia đánh giá, xếp loại thành viên tổ theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo 2. 4 Chuyên đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên hạng II Nhiệm vụ giáo viên. .. trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II, nắm bắt số chuyên đề với nội dung sau: Chuyên đề 2: Chiến lược sách phát triển giáo dục đào tạo Chuyền đề 4: Giáo viên. .. dựng kế hoạch hoạt động chung tổ, hướng dẫn xây dựng quản lí kế hoạch cá nhân tổ viên theo kế hoạch giáo dục phân phối chương trình mơn học Bộ Giáo dục Đào tạo kế hoạch năm học nhà trường 22 - Tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH bồi DƯỠNG NÂNG HẠNG GIÁO VIÊN HẠNG 2, BÀI THU HOẠCH bồi DƯỠNG NÂNG HẠNG GIÁO VIÊN HẠNG 2

Từ khóa liên quan