Trắc nghiệm viết tiếng anh 1 EN21

34 13 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 21:33

Trắc nghiệm Viết Tiếng Anh EN21. Trắc nghiệm Viết Tiếng Anh EN21. Trắc nghiệm Viết Tiếng Anh EN21. Trắc nghiệm Viết Tiếng Anh EN21. Trắc nghiệm Viết Tiếng Anh EN21. Trắc nghiệm Viết Tiếng Anh EN21. Trắc nghiệm Viết Tiếng Anh EN21. 1 Viết - Tiếng Anh Câu hỏi Put the phrases in the correct order to make complete sentences: my feet I can’t into these shoes get Đáp án là: 2413 Câu hỏi Put the phrases in the correct order to make complete sentences: on to Japan across India and then flew they travelled Đáp án là: 4231 Câu hỏi Put the phrases in the correct order to make complete sentences: a good athlete the only way is by training hard every day you can become Đáp án là: 2413 The only way to… is…: cách để…là… The only way you can become a good athlete is by training hard every day Cách để trở vận động viên giỏi luyện tập chăm hàng ngày Câu hỏi Put the phrases in the correct order to make complete sentences: of modern astronomy Galileo to be the father is considered Câu hỏi Put the phrases in the correct order to make complete sentences: Is his unreliability I hate about John The thing Đáp án là: 4312 The thing + a clause: điều mà… → The thing I hate about John is his unreliability Điều mà ghét John không đáng tin cậy anh ý Câu hỏi Put the phrases in the correct order to make complete sentences: a six-hour drive to Edinburgh It is from London Đáp án là: 3142 Câu hỏi Put the phrases in the correct order to make complete sentences: as well it’s such a pity your sister can’t come Đáp án là: 2341 Câu hỏi Put the phrases in the correct order to make complete sentences: seemed to have the house been occupied for several months Đáp án là: 2134 Seem to have + P2: dường →The house seemed to have been occupied for several months Có vẻ nhà vài tháng Câu hỏi Put the phrases in the correct order to make complete sentences: the correct answer produce everyone but Jane failed to Đáp án là: 3421 Câu hỏi 10 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: last week the mechanic my car serviced Chọn câu trả lời: Đáp án là: 2431 Past simple tense: S + V-ed → The mechanic serviced my car last week Tuần trước thợ sửa xe cho Câu hỏi 11 Put the phrases in the correct order to make complete sentences not had John has for over six months his hair cut Đáp án là: 2143 Have st + P2: làm việc ( người khác làm cho mình, e.g cắt tóc – have his haircut) → John has not had his hair cut for over six months Đã tháng John khơng cắt tóc Câu hỏi 12 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: not go on holiday not have enough money we did because we did Đáp án là: 3142 Past simple tense: S + V-ed/ irr V → We did not go on holiday because we did not have enough money ( Chúng không nghỉ khơng có tiền) Câu hỏi 13 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: a secretary she started five years ago working as Đáp án là: 2413 Start doing st: bắt đầu làm → She started working as a secretary five years ago Cô bắt đầu làm công việc thư ký từ cách năm Câu hỏi 14 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: He in two minutes the puzzle did Đáp án là: 1432 Past simple tense: S + V-ed/ irr V → He did the puzzle in two minutes Anh làm trị chơi chữ phút Câu hỏi 15 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: be fine will next week 4 Tim Đáp án là: 4213 Future – Will: S + WILL + V → Tim will be fne next week ( Tuần tới Tim khỏe) Câu hỏi 16 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: of food before this kind I haven’t eaten Đáp án là: 4213 Present perfect tense: S + HAVE/ HAS + P2 → I haven’t eaten before this kind of food Tơi chưa ăn Câu hỏi 17 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: this cheque No one Signed has Đáp án là: 2431 Present perfect tense: S + HAVE/HAS + P2 →No one has signed this cheque Chưa ký vào tờ séc Câu hỏi 18 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: the goods we only dispatch receiving money after Đáp án là: 2143 After doing st: sau làm việc Chúng giao hàng sau nhận tiền → We only dispatch the goods after receiving money Câu hỏi 19 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: what her excellent impressed me was command of English Đáp án là: 1324 What impressed me was…những gây ấn tượng cho tơi là… → What impressed me was her excellent command of English Những gây ấn tượng cho tơi khả tiếng Anh tuyệt vời cô Câu hỏi 20 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: we arrived at catch the train the station just in time to Đáp án là: 1342 Arrive at… đến (địa điểm nhỏ, e.g station, school, market…) → We arrived at the station just in time to catch the train ( Chúng đến ga vừa kịp bắt tầu.) Câu hỏi 21 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: final year attend lectures don’t have to students Đáp án là: 1432 Not have to st: không cần thiết phải làm → Final year students don’t have to attend lectures Sinh viên năm cuối tham dự giảng Câu hỏi 22 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: in case they didn’t go they were recognized Đáp án là: 3214 In case + a clause: trường hợp… Họ khơng phịng trường hợp bị phát →They didn’t go in case they were recognized Câu hỏi 23 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: that stealing consider is wrong most people DBAC Đáp án là: 4213 Consider + a clause: cho rằng…→ Most people consider that stealing is wrong Hầu hết người cho trộm cắp sai trái Câu hỏi 24 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: was turned down applied for I the job but Đáp án là: 3241 Apply for: nộp hồ sơ xin… Be turned down: bị từ chối →I applied for the job but was turned down Tôi nộp hồ sơ xin việc không chấp nhận Câu hỏi 25 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: him standing don’t on the doorstep leaveBDAC Đáp án là: 2413 Imperative sentence: câu mệnh lệnh Đừng để đứng lối vào → Don’t leave him standing on the doorstep Câu hỏi 26 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: they the giant lived in peace after the death of Đáp án là: 1342 Live in peace: sống hịa bình →They lived in peace after the death of the giant Họ sống yên bình kể từ sau chết gã khổng lồ Câu hỏi 27 He lost his credit card, so he …… pay for the meal Chọn câu trả lời: a can’t b wouldn’t c shouldn’t d couldn’t Câu hỏi 28 They …… be on holiday but I’m not sure Chọn câu trả lời: a can b must c should d may Câu hỏi 29 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: we would his help without all have died Đáp án là: 1432 Would have done … without… (nếu khơng có… đã…) → We would all have died withou his help Nếu khơng có giúp đỡ anh họ chết Câu hỏi 30 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: not like shoes my new my mother did Đáp án là: 4132 Past simple tense: S + V-ed/ irr V → My mother did not like my new shoes Mẹ tơi khơng thích đôi giày Câu hỏi 31 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: of primitive religion famous for his vast knowledge he is Đáp án là: 4231 Be famous for: tiếng → He is famous for his vast knowledge of primitive religion Anh ta tiếng với vốn kiến thức rộng tôn giáo thời cổ xưa Câu hỏi 32 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: in its tin this pudding cooked can be Đáp án là: 2431 Can be + P2: được… → This pudding can be cooked in its tin Cái bánh pudding nấu ln vào hộp Câu hỏi 33 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: that he fell asleep before he was so tired the end of the film Đáp án là: 3124 So…that…: mà → He was so tired that he fell asleep before the end of the film Anh ta mệt đến mức ngủ thiếp trước phim kết thúc Câu hỏi 34 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: 10 a conventional, middle-class way brought up in they were Đáp án là: 4231 Be brought up: nuôi dạy → They were brought up in a conventional, middle-class way Họ dạy dỗ theo phong cách tầng lớp trung lưu truyền thống Câu hỏi 35 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: the date they’ll have to of the meeting again change Đáp án là: 2413 Have to st: phải làm →They’ll have to change the date of the meeting again Họ thay đổi ngày họp Câu hỏi 36 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: I asked at o’clock the following morning the porter to wake me up Đáp án là: 1423 Ask sb to st: yêu cầu/ đề nghị làm → I asked the porter to wake me up at o’clock the following morning Tôi nhờ cậu khuân vác đánh thức dậy vào sáng hôm sau Câu hỏi 37 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: more about it 20 Tôi mong sớm nhận hồi âm bạn Câu hỏi 62 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: the correct answer produce everyone but Jane failed to Đáp án là: 3421 Everyone …but Jane: người trừ Jane → Everyone but Jane failed to produce the correct answer Mọi người đưa câu trả lời đúng, trừ Jane Câu hỏi 63 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: we’d smoke prefer you not to Đáp án là: 1342 Would prefer sb not to st: khơng muốn làm việc Chúng muốn bạn không hút thuốc →We’d prefer you not to smoke Câu hỏi 64 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: Alan visited ages since his parents it is Đáp án là: 4213 It is ages since: từ lâu kể từ khi… → It is ages since Alan visited his parents Đã lâu Alan khơng đến thăm bố mẹ 21 Câu hỏi 65 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: that dreadful noise anylonger stand I can’t Đáp án là: 4312 Can’t stand st: khơng chịu đựng → I can’t stand that dreadful noise anylonger Tôi chịu tiếng ồn đáng ghét Câu hỏi 66 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: be fine will next week Tim Đáp án là: 4213 Future – Will: S + WILL + V → Tim will be fine next week Tuần tới Tim khỏe Câu hỏi 67 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: none the cupboard left in there’s Đáp án là: 4132 There’s none left: khơng cịn lại → There’s none left in the cupboard Khơng cịn tủ Câu hỏi 68 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: of the match 22 in doubt was never the result Đáp án là: 4132 Be in doubt: bị nghi ngờ → The result of the match was never in doubt Kết trận đấu không bị nghi ngờ Câu hỏi 69 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: said that you smoke in class the notice could not Đáp án là: 3142 Say that + a clause: nói → The notice said that you could not smoke in class Thơng báo nói bạn không hút thuốc lớp học Câu hỏi 70 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: your briefcase I’m sure by mistake he took Đáp án là: 2413 Be sure + a clause: chắn → I’m sure he took your briefcase by mistake Tôi chắn lấy nhầm va ly bạn Câu hỏi 71 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: well was attended 23 the meeting Chọn câu trả lời: Đáp án là: 4213 → The meeting was well attended Câu hỏi 72 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: a six-hour drive to Edinburgh It is from London Chọn câu trả lời: Đáp án là: 3142 A six-hour drive: cụm danh từ cấu tạo danh từ đếm + danh từ → It is a six-hour drive from London to Edinburgh Đi từ London đến Edinburg tiếng đồng hồ lái xe Câu hỏi 73 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: by Saturday it isn’t to finish necessary for you Đáp án là: 2431 → It isn’t necessary for you to finish by Saturday It is/not necessary to st: cần thiết/ không cần thiết làm việc Bạn khơng thiết phải làm xong trước thứ đâu Câu hỏi 74 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: like me tonight would you to finish the work Đáp án là: 3142 →Would you like me to finish the work tonight 24 Would you like me to… = Do you want me to… Anh có cần tơi phải hồn thành cơng việc tối khơng? Câu hỏi 75 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: you pay of one year $20 a month for a period Đáp án là: 1342 → You pay $20 a month for a period of one year Present simple tense: S + V/ V-s/es Bạn trả 20 tháng vịng năm Câu hỏi 76 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: I’m know that he was sure he didn’t seriously ill Đáp án là: 1324 → I’m sure he didn’t know that he was seriously ill I’m sure + a clause: là… Tôi chắn anh bị ốm nặng Câu hỏi 77 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: as she say a word left the room she didn’t Đáp án là: 4213 →She didn’t say a word as she left the room Past simple tense: S + V-ed/ irr V 25 Cô không nói rời phịng Câu hỏi 78 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: stole think your nephew they will the money Đáp án là: 3214 → They will think your nephew stole the money Think + a clause: nghĩ Họ nghĩ cháu trai bạn lấy trộm tiền Câu hỏi 79 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: all switches the workshop Turn off before leaving Đáp án là: 3142 → Turn off all switches the workshop before leaving Imperative sentences: câu mệnh lệnh Hãy tắt tất công tắc nhà xưởng trước Câu hỏi 80 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: the girl’s behavior the Head Teacher to was incomprehensible Chọn câu trả lời: Đáp án là: 1432 → The girl’s behavior was incomprehensible to the Head Teacher Be incomprehensible to sb: hiểu Lối cư xử cô gái khiến cho thầy hiệu trưởng hiểu 26 Câu hỏi 81 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: before I did heard about everyone the accident Đáp án là: 3241 → Everyone heard about the accident before I did Past simple tense: S + V-ed/ irr V Mọi người nghe thấy vụ tai nạn trước Câu hỏi 82 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: Elizabeth the word in the dictionary looked up Đáp án là: 1423 → Elizabeth looked up the word in the dictionary Look up the word in the dictionary: tra từ từ điển Elizabeth tra cứu từ từ điển Câu hỏi 83 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: you failed a pity your driving test what Đáp án là: 4213 → What a pity you failed your driving test What a pity + a clause: thật đáng tiếc là… Thật tiếc bạn thi trượt kỳ thi lái xe Câu hỏi 84 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: for your interview 27 must be on time you Đáp án là: 4231 → You must be on time for your interview Must: bắt buộc Bạn phải có mặt để vấn Câu hỏi 85 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: again by tonight all the prisoners will catch they Đáp án là: 4321 → They will catch all the prisoners again by tonight Future – WILL: S + WILL + V Họ bắt lại tất tù nhân vào tối Câu hỏi 86 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: of food before this kind I haven’t eaten Đáp án là: 4312 → I haven’t eaten this kind of food before Present perfect tense: S + HAVE/ HAS + P2 Tơi chưa ăn Câu hỏi 87 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: their house three times this year broken into 28 has been Đáp án là: 1432 → Their house has been broken into three times this year Present perfect tense: S + HAVE/ HAS + P2 Be broken into: bị đột nhập Ngôi nhà họ bị đột nhập lần năm Câu hỏi 88 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: knew spies they were people Đáp án là: 4132 → People knew they were spies (Mọi người biết họ gián điệp) Know + a clause: biết rằng… Câu hỏi 89 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: not stupid certainly is he Đáp án là: 4321 → He is certainly not stupid (Chắc chắn không ngốc nghếch.) Be + adjective Câu hỏi 90 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: she has the biggest collections one of in Britain Đáp án là: 1324 → She has one of the biggest collections in Britain One of the biggest collections: sưu tầm lớn Cô có sưu tập lớn nước Anh Câu hỏi 91 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: anything would I for you Đáp án là: 3214 → I would anything for you (Tôi làm điều em) Would st: làm (mang tính chất hứa hẹn) 29 Câu hỏi 92 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: which film they don’t they go to mind Đáp án là: 2413 → They don’t mind which film they go to Not mind + a clause: không bận tâm đến vấn đề (Họ khơng bận tâm xem phim đâu) Câu hỏi 93 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: should be yourself by now you really able to dress Đáp án là: 3142 → You really should be able to dress yourself by now Should st: nên làm / Be able to st: làm Đáng nhẽ bạn nên chuẩn bị ăn mặc xong xuôi Câu hỏi 94 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: like living in a small town such James doesn’t Đáp án là: 4132 → James doesn’t like living in such a small town Like doing st: thích làm (James khơng thích sống thị trấn nhỏ thế) Câu hỏi 95 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: he said of the homeless he was anxious about the plight Đáp án là: 1342 → He said he was anxious about the plight of the homeless Be anxious about: lo lắng Anh nói anh lo lắng cho hoàn cảnh người vô gia cư Câu hỏi 96 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: contract was to get that overseas not easy Đáp án là: 3142 → That overseas contract was not easy to get Be not easy to get…không dễ đạt (Không dễ để dành hợp đồng nước ngoài) Câu hỏi 97 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: Finds my French friend 30 difficult driving on the left Đáp án là: 2143 → My French friend finds driving on the left difficult Find + st/ doing st + adj: nhận thấy việc Người Pháp nhận thấy lái xe bên trái khó Câu hỏi 98 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: had difficulty Martin loss of his money in accepting the Đáp án là: 2143 → Martin had difficulty in accepting the loss of his money Have difficulty in doing st: gặp khó khăn việc Martin cảm thấy khó chấp nhận việc bị tiền Câu hỏi 99 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: like me tonight would you to finish the work Đáp án là: 3142 → Would you like me to finish the work tonight? Would you like me to… = Do you want me to… Anh có cần tơi phải hồn thành cơng việc tối không? Câu hỏi 100 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: part in the took no discussion he Đáp án là: 4213 → He took no part in the discussion Take no part in: không tham gia vào Anh không tham gia vào thảo luận Câu hỏi 101 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: for me was his rude behaviour too much Chọn câu trả lời Đáp án là: 3241 → His rude behaviour was too much for me Be too much for me: mức Hành vi thô lỗ mức Câu hỏi 102 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: seemed to have the house 31 been occupied for several months Đáp án là: 2134 → The house seemed to have been occupied for several months Seem to have + P2: dường Có vẻ ngơi nhà vài tháng Câu hỏi 103 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: us for pestered sweets the children Đáp án là: 4213 → The children pestered us for sweets Pester sb for: vịi vĩnh Bọn trẻ vòi vĩnh đòi kẹo Câu hỏi 104 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: he has a his students with all good relationship Đáp án là: 1432 → He has a good relationship with all with all Have a good relationship with sb: có mối quan hệ tốt với Anh có mối quan hệ tốt với tất sinh viên Câu hỏi 105 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: and that he spoke impressed me confidently Đáp án là: 2413 → He spoke confidently and that impressed me Past simple tense: S + V-ed/ irr V Anh nói cách tự tin điều gây ấn tượng mạnh với Câu hỏi 106 since and when but or so although if Fill in each blank with a conjunction given pink was thought to be a stronger color, it was best suited for boys since Blue was more delicate and dainty for girls 32 Red pink saris are the most popular colors for brides or Most likely you feel good you wear your favorite color w he black symbolizes death in Western cultures, it is associated with powerful forces in although many parts of the world you see a young lady in violet, it is her, my mistress if People think pink is for girls, it isn’t always this way but She wants to look stylish, she decided to dye her hair blonde so Câu hỏi 107 Put the verbs in the correct form of the Present Continuous Jim, can you help me? Sorry, Mum I (1) my homework (do) am doing What (2) your sister (3) is Mum Sally Mum Jim Mum Jim Dad Mum ? (do) doing She (4) a shower (have) is having And what (5) Gary and Sam (6) are They (7) ? (do) doing football (play) But Dad (8) are playing Yes, I am I (9) anything (not do) is not doing the paper (read) am reading Not any more! Câu hỏi 108 Choose the correct verb in the parentheses 33 Both José and Martha on vacation this week (is, are) are Every student and parent received a copy of the university’s honor code (has, have) has What they need step-by-step procedures (is, are) are Either the original or a photocopy acceptable as proof (is, are) is Neither my paralegal nor my assistant receiving a letter about recalls that case (recalls, recall) Neither the union leader nor the negotiators clearly explained their concerns (has, have have) Neither you nor she aware of all the implications of the court’s decision (is, are, am) is The model shown in the recent catalog and advertisements not the model I want to is buy (is, are) The members of the committee met to discuss the morale problem (has, have) have 10 The committee met to discuss the morale problem (has, have) have Câu hỏi 109 Complete each of the sentences below with the correct form of the adjective Jeremy is 10 years old Jenny is years old Jeremy is (old) Jenny older than 34 The Alps are very high They are (high) mountains in Europe the highest An ocean is (large) a sea larger than A Rolls Royce costs a lot of money A Twingo costs less A Rolls Royce is (expensive) a Twingo more expensive than John's results were high Fred's were very poor Fred's results were (low) John's low er than This exercise is not very difficult It's (easy) I expected easier than The weather is not good today It's raining I hope the weather will be (nice) next nice than week People are not very friendly in big cities They are usually (friendly) in small friendlier towns In the government of a country, the President is (important) person the most important 10 People say that Chinese is (difficult) to learn than English more difficult ... the took no discussion he Đáp án là: 4 213 → He took no part in the discussion Take no part in: không tham gia vào Anh không tham gia vào thảo luận Câu hỏi 10 1 Put the phrases in the correct order... Tuần trước thợ sửa xe cho Câu hỏi 11 Put the phrases in the correct order to make complete sentences not had John has for over six months his hair cut Đáp án là: 214 3 Have st + P2: làm việc ( người... hỏi 14 Put the phrases in the correct order to make complete sentences: He in two minutes the puzzle did Đáp án là: 14 32 Past simple tense: S + V-ed/ irr V → He did the puzzle in two minutes Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm viết tiếng anh 1 EN21, Trắc nghiệm viết tiếng anh 1 EN21

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm