l8.so.c1Đề_1.docx

3 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 21:10

[r] (1)Đề 1 Bài (4,5 điểm) Thực phép tính a¿(6 x2y−1 2xy +12 y )( −1 3 xy) b¿(2 x +3− y )(2 x− y ) c¿3 ( x+ 1)( x−1)−12(4 x2+1) Bài (4.5 điểm) Tìm x a¿x(5−2 x)−2 x(1−x)=15 b¿(3 x+2)2+(1+3 x) (1−3 x)=2 Bài (1 điểm) Cho x + y = a; x2 + y2 = b; x3 + y3 = c. Chứng minh rằng: a3 – 3ab + 2c = 0 Đề 2 Bài Thực phép tính: a) (x – 5)(3 + 2x) – 2x 7 x        c) (2a + 3)( – 6a + 4a2) – 2(4a3 – 1) b) 2 t        + (t + 5)(5 – t) d) (5y + 3x)2 + (3x – 5y)2 – 2(25y2 – 9x2) Bài Tìm x, biết: a) (3x – 4)2 = 9(x – 1)(x – 3) + 13 b) x3(x 1) (2x 1) Đề 3 Bài 1: (4,5 điểm) Rút gọn: a) 2x(3x – 1) – (x – 3)(6x + 2) b) (2x – 3)2 – (1 + 2x)(2x – 1) + 3(2x – 3) c) (x + y – 1)2 – 2(x + y – 1)(x + y) + (x + y)2. Bài 2: (4,5 điểm) Tìm x, biết: a) 2x 18x0 b) (3x – 2)(2x + 1) – 6x(x + 2) = 11 c) (x – 1)3 – (x + 2)(x2 – 2x + 4) = 3(1 – x2) Đề 4 Bài Thực phép tính: a) (2x2 x2 5x7) 7 HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ 1/(A+B)2=A2+2AB+B2 2/(A-B)2=A2-2AB+B2 3/ (A-B).(A+B) =A2-B2 4/(A+B)3=A3+3A2B+3AB2+B3 5/(A+B)3=A3-3A2B+3AB2-B3 6/ (A+B).(A2-AB+B2) = A3+B3 (2)b) (x y x )( 3x y xy2  2y3) c) x x(3 18) 3( x 4)(x 2) 8 Bài 2.Tìm x , biết: a) (x x 5) ( x1)(4x 3) 23 b) (x2)2 (2x 3)2 5 (x x7) Bài 3. a) Rút gọn biểu thức: A = x x(3  4)(3x4) 9( x2)(x2 2x4) 16 x b) Chứng minh rằng: x24y2 2x 4xy4y2018 0, x y, Đề 4 Bài 1: (2 điểm) Tính: a) 2 1 2 2x y x 5xy         b)   2 2 3 5 xx  x    Bài 2: (3 điểm) Áp dụng đẳng thức tính: a) 2x        b) 3 5 x        c) 5x 5   xBài 3:(4 điểm) Tìm x: a) x x 1  5x1  x 2  b)       2 4x1 x  2x  4 Đề 4 Bài 1: Thực hiên phép tính sau: (2,5 đ) a) 2 2 6 (2 ) 3 xy xxyy b) (x +3) (x2 + 3x –5)–x(x – 2)2 Bài3 : Tìm x biết : (3,5đ) a) 6x2 – (2x+5)(3x – 2)= – 12 b) (x+3)(x2 – 3x+9)–x(x2 + 2)=12 – 5x c) x2 – 25=6x–9 Bài4 : Tính giá trị biểu thức A=x3 – 3xy – y3, biết x–y=1. Đề 5 1 Tính (6đ) (3)a) 3(x-2) + 2(x-3) = b) (2x -8)2 -16 = 0
- Xem thêm -

Xem thêm: l8.so.c1Đề_1.docx, l8.so.c1Đề_1.docx