Đáp án môn Marketing Căn Bản Đại học Mở Hà Nội EG38

21 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 21:10

Đáp án môn Marketing Căn Bản Đại học Mở Hà Nội EG38 Đáp án môn Marketing Căn Bản Đại học Mở Hà Nội EG38 Đáp án môn Marketing Căn Bản Đại học Mở Hà Nội EG38 Đáp án môn Marketing Căn Bản Đại học Mở Hà Nội EG38 Đáp án môn Marketing Căn Bản Đại học Mở Hà Nội EG38 Đáp án môn Marketing Căn Bản Đại học Mở Hà Nội EG38Đáp án môn Marketing Căn Bản Đại học Mở Hà Nội EG38 Đáp án môn Marketing Căn Bản Đại học Mở Hà Nội EG38 Đáp án môn Marketing Căn Bản Đại học Mở Hà Nội EG38 Đáp án môn Marketing Căn Bản Đại học Mở Hà Nội EG38 Đáp án môn Marketing Căn Bản Đại học Mở Hà Nội EG38 MÔN: Marketing (EG18) TT CÂU HỎI Phương án A Phương án B Phương án C Phương án D BÀI 1 Xác định câu nhất? Kinh doanh hoạt động sinh lời chủ thể kinh doanh thị trường, việc tạo sản phẩm đáp ứng nhu cầu cho khách hàng gây tổn hại định cho môi trường Kinh doanh hoạt động nhằm mục tiêu sinh lời, việc tạo Kinh doanh hoạt động nhằm sản phẩm đáp ứng nhu cầu cho khách mục tiêu sinh lời chủ thể hàng gây tổn hại định cho kinh doanh thị trường môi trường Xác định câu nhất? Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao Doanh nghiệp chủ thể kinh dịch ổn định, đăng ký kinh doanh thị trường thỏa mãn đầy đủ doanh theo quy định pháp luật điều kiện luật định nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp chủ thể kinh tế tiến hành hoạt động kinh tế theo kế hoạch định nhằm mục đích kiếm lợi nhuận Kinh doanh hoạt động nhằm mục tiêu sinh lời chủ thể kinh doanh thị trường, việc tạo sản phẩm đáp ứng nhu cầu cho khách hàng gây tổn hại định cho môi trường Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật Xác định câu nhất? Hoạt động cốt lõi doanh nghiệp: sản xuất Hoạt động cốt lõi doanh nghiệp: quan hệ Hoạt động cốt lõi doanh nghiệp: sản xuất, phân phối, quan hệ Hoạt động cốt lõi doanh nghiệp: sản xuất, phân phối Xác định câu nhất? Mục tiêu doanh nghiệp: Lợi nhuận Mục tiêu doanh nghiệp: Lợi nhuận, cung ứng, phát triển, trách nhiệm xã hội Mục tiêu doanh nghiệp: Lợi nhuận, trách nhiệm xã hội Mục tiêu doanh nghiệp: Phát triển, trách nhiệm xã hội Xác định câu nhất? Mức độ nhu cầu: Mức thứ - Lòng Mức độ nhu cầu: Mức thứ Lòng mong muốn; Mức thứ hai mong muốn; Mức thứ hai - Tham; Đam mê; Mức thứ ba – Tham Mức thứ ba - Đam mê Mức độ nhu cầu: Mức thứ Tham; Mức thứ hai - Lòng mong muốn; Mức thứ ba - Đam mê Mức độ nhu cầu: Mức thứ Đam mê; Mức thứ hai - Tham; Mức thứ ba - Lòng mong muốn Xác định câu nhất? Biểu nhu cầu: Hứng thú, ước mơ Biểu nhu cầu: Ước mơ, lý tưởng Biểu nhu cầu: Hứng thú, lý tưởng Biểu nhu cầu: Hứng thú, ước mơ, lý tưởng Xác định câu nhất? Sản phẩm hàng hóa mà người bán mong muốn cần đem đáp ứng cho người tiêu dùng, thường khơng có gía trị sử dụng cho người bán Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tiện nghi mà người bán mong muốn cần đem đáp ứng cho người tiêu dùng, thường khơng có giá trị sử dụng cho người bán có giá trị sử dụng cho người tiêu dùng Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tiện nghi mà người bán mong muốn cần đem đáp ứng cho người tiêu dùng Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tiện nghi, thường khơng có gía trị sử dụng cho người bán có giá trị sử dụng cho người tiêu dùng Người bán người sở hữu sản phẩm cung cấp cho thị trường Người bán người sở hữu sản phẩm với mong muốn đáp ứng cho khách hàng mục đích lợi nhuận Người bán người cung cấp sản phẩm cho khách hàng mục đích lợi nhuận Giá đối thoại sản phẩm với khách hàng Giá biểu tiền giá trị sản phẩm, đối thoại sản phẩm với khách hàng Giá giá thành sản phẩm cộng với lợi nhuận Xác định câu nhất? Xác định câu nhất? Người bán người sở hữu sản phẩm mong muốn đáp ứng cho khách hàng Giá biểu tiền giá trị sản phẩm Nhu cầu (nhu cầu người) trạng thái tâm sinh lý biểu việc người thấy thiếu thốn Nhu cầu (nhu cầu người) trạng thái tâm sinh lý biểu việc người thấy thiếu thốn mong đáp ứng Nhu cầu (nhu cầu người) việc người thấy thiếu thốn mong đáp ứng 10 Xác định câu nhất? Nhu cầu (nhu cầu người) trạng thái biểu việc người thấy thiếu thốn 11 Xác định câu nhất? Hoạt động Marketing của: người bán Hoạt động Marketing của: người mua Hoạt động Marketing của: người bán, người mua Marketing hoạt động tất đối tượng tham gia thị trường Xác định câu nhất? A.H Maslow phân loại nhu cầu người theo tính cách văn hóa người A.H Maslow phân loại nhu cầu người theo tính chất vật lý A.H Maslow phân loại nhu cầu người theo phương thức xử lý A.H Maslow phân loại nhu cầu người theo tầm quan trọng Xác định câu nhất? Nguyên nhân sâu xa dẫn đến đời Nguyên nhân sâu xa dẫn đến Marketing cạnh tranh đời Marketing trao đổi Nguyên nhân sâu xa dẫn đến đời Marketing phát triển kinh tế Nguyên nhân sâu xa dẫn đến đời Marketing toàn cầu hóa Xác định câu nhất? Mong muốn nhu cầu phù hợp với nét tính cách văn hố người (thói quen, đặc điểm tâm sinh lý, địa vị, nghề nghiệp, tôn giáo, dân tộc…) Mong muốn mức độ cao nhu cầu Mong muốn nhu cầu chưa thỏa mãn Mong muốn nhu cầu phù người dạng tiềm ẩn Điều kiện trao đổi:Ít phải có hai bên; Mỗi bên phải có vật có giá trị phía bên kia; Mỗi bên có khả giao dịch chuyển giao thứ có Điều kiện trao đổi: Ít phải có hai bên; Mỗi bên phải có vật Điều kiện trao đổi: Mỗi bên có khả giao dịch chuyển giao Điều kiện trao đổi: Ít phải có giá trị phía bên kia; Mỗi bên có khả giao dịch có hai bên; Mỗi bên phải có thứ có; Mỗi bên có quyền vật có giá trị phía bên chuyển giao thứ có; Mỗi tự chấp nhận hay từ chối đề nghị trao đổi bên kia; Mỗi bên tin kia; Mỗi bên tin tưởng vào tính bên có quyền tự chấp nhận hay từ chối đề nghị trao đổi bên tưởng vào tính hợp lý hữu ích hợp lý hữu ích trao đổi kia; Mỗi bên tin tưởng vào tính trao đổi hợp lý hữu ích trao đổi 12 13 14 15 Xác định câu nhất? 16 17 18 19 20 Xác định câu nhất? Thị trường theo nghĩa hẹp: Thị trường tổng thể KH tiềm ẩn có Thị trường theo nghĩa hẹp: Thị yêu cầu cụ thể chưa trường tổng thể KH tiềm ẩn đáp ứng có khả tham gia trao đổi để thoả mãn nhu cầu Yêu cầu giá cả: Thu lượng lãi định để đảm bảo cho việc tái sản xuất mở rộng; Có nhóm khách hàng đủ lớn chấp nhận mua hàng Thị trường theo nghĩa hẹp: Thị trường tổng thể KH tiềm ẩn có yêu cầu cụ thể chưa đáp ứng Thị trường theo nghĩa hẹp: Thị trường nơi diễn hoạt động trao đổi mua bán Yêu cầu giá cả: Hoàn đủ chi phí tạo sản phẩm; Thu Yêu cầu giá cả: Hoàn đủ chi lượng lãi định để đảm bảo cho phí tạo sản phẩm; Có nhóm khách hàng đủ lớn chấp nhận việc tái sản xuất mở rộng; Có nhóm khách hàng đủ lớn chấp mua hàng nhận mua hàng Xác định câu nhất? Yêu cầu giá cả: Hồn đủ chi phí tạo sản phẩm; Thu lượng lãi định để đảm bảo cho việc tái sản xuất mở rộng Xác định câu nhất? Cạnh tranh ganh đua Cạnh tranh ganh đua Cạnh tranh ganh đua chủ thể SX – KD nhằm giành điều chủ thể SX – KD để thu lợi nhuận tối chủ thể SX – KD nhằm giành kiện SX, tiêu thụ thị trường có lợi đa điều kiện SX, tiêu thụ để thu lợi nhuận tối đa Cạnh tranh ganh đua chủ thể SX – KD nhằm giành điều kiện tiêu thụ thị trường có lợi để thu lợi nhuận tối đa Xác định câu nhất? Trong Marketing nhu cầu mong Trong Marketing nhu cầu muốn thể trạng thái mong muốn không giống người Trong Marketing mong muốn phát triển cao nhu cầu Trong Marketing mong muốn cụ thể hóa nhu cầu Xác định câu nhất? Điều kiện marketing: Có hai bên cung cầu; Có mơi trường tự trao đổi; Khơng tồn độc quyền phi lý, người tiêu dùng DN bình đẳng trước pháp luật Điều kiện marketing: Có mơi trường tự trao đổi; Khơng tồn độc quyền phi lý, người tiêu dùng DN bình đẳng trước pháp luật Điều kiện marketing: Có hai bên cung cầu, bên có nhiều chủ thể tham gia; Có mơi trường tự trao đổi; Không tồn độc quyền phi lý, người tiêu dùng DN bình đẳng trước pháp luật Điều kiện marketing: Có hai bên cung cầu, bên có nhiều chủ thể tham gia; Có mơi trường tự trao đổi Xác định câu nhất? Quản trị marketing tác động liên tục, có tổ chức, có hướng đích chủ thể kinh doanh lên hoạt động M nhằm làm cho hoạt động kinh doanh ln tồn phát triển bền vững điều kiện biến động TT Quản trị marketing tác động liên tục, có tổ chức, có hướng đích chủ thể kinh doanh lên hoạt động Marketing Quản trị marketing tác động chủ thể kinh doanh lên hoạt động M nhằm làm cho hoạt động kinh doanh ln tồn phát triển bền vững điều kiện biến động TT Xác định câu nhất? Con người thỏa mãn nhu cầu (tự xử lý cá nhân) cách: Tự sản xuất, xin, trao đổi Con người thỏa mãn nhu cầu (tự xử lý cá nhân) cách: Tự sản xuất, tước đoạt, xin Con người thỏa mãn nhu cầu Con người thỏa mãn nhu cầu (tự xử lý cá nhân) cách: tước (tự xử lý cá nhân) cách: Tự sản xuất, tước đoạt, xin, trao đổi đoạt, xin, trao đổi Xác định câu nhất? Khách hàng thực tế số khách hàng mua sản phẩm Khách hàng thực tế số khách hàng tiêu dùng sản phẩm Khách hàng thực tế tổng số khách hàng tiềm ẩn mua sản phẩm Khách hàng thực tế số khách hàng thực tế bị sau chu kỳ bán 24 Xác định câu nhất? Căn vào chủ thể tham gia thị trường có loại hình cạnh tranh: người mua người bán, người mua với nhau, người bán với Căn vào tính chất cạnh tranh có loại hình cạnh tranh: nội ngành, ngành Căn vào thủ đoạn cạnh tranh có loại hình cạnh tranh: hồn hảo, khơng hồn hảo, độc quyền Căn vào phạm vi cạnh tranh (cách thức cạnh tranh) có loại hình cạnh tranh: Lành mạnh không lành mạnh 25 Xác định câu nhất? Marketing có hoạt động kinh doanh Marketing tồn hoạt động trị Marketing khơng có hoạt động văn hóa, nghệ thuật Marketing khơng tồn ngồi hoạt động kinh doanh 26 Xác định câu nhất? Trong Marketing mong muốn phát triển cao nhu cầu Marketing khơng tồn hoạt động trị Cốt lõi marketing vấn đề phân phối truyền thông Marketing hoạt động tất đối tượng tham gia thị trường 21 22 23 Quản trị marketing tác động liên tục, có tổ chức, có hướng đích chủ thể kinh doanh lên hoạt động M nhằm làm cho hoạt động kinh doanh ln tồn phát triển bền vững 27 28 29 Thị trường theo nghĩa hẹp: Là nơi diễn hoạt động trao đổi, mua bán Thị trường theo nghĩa hẹp: Bao gồm khách hàng tiềm ẩn có nhu cầu, mong muốn cụ thể, sẵn sàng có khả trao đổi để thỏa mãn nhu cầu mong muốn Thị trường theo nghĩa hẹp: Là nơi chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa tiền tệ người mua người bán Xác định câu nhất? Thị trường theo nghĩa hẹp: Là nơi biển ý đồ sản phẩm nhà sản xuất thành thực Xác định câu nhất? “Marketing nghệ thuật sang tạo “Marketing nghệ thuật sang tạo thỏa mãn khách hàng cách có lợi” thỏa mãn khách hàng cách có quan điểm W.J Stanton lợi” quan điểm Philip Kotler “Marketing nghệ thuật sang tạo thỏa mãn khách hàng cách có lợi” quan điểm Peter Ducker “Marketing nghệ thuật sang tạo thỏa mãn khách hàng cách có lợi” quan điểm J.H.Crihgton Xác định câu nhất? Triết lý khách hàng: Khách hàng muốn mua SP có chất lượng, giá phù hợp, sử dụng có hiệu cao cách bán thuận tiện Yêu cầu khách hàng: Khách hàng muốn mua SP có chất lượng, giá phù hợp, sử dụng có hiệu cao cách bán thuận tiện Triết lý kinh doanh DN: Khách hàng muốn mua SP có chất lượng, giá phù hợp, sử dụng có hiệu cao cách bán thuận tiện Theo GS Đỗ Hoàng Toàn: Marketing khoa học nghiên cứu xử lý quy luật cạnh tranh TT chủ thể DN hướng đến mục tiêu tồn phát triển mạnh mẽ, ổn định, bền vững DN Theo GS Đỗ Hồng Tồn: Marketing tất bạn làm nhằm bán hàng để thu lợi nhuận tối đa Triết lý Marketing: Khách hàng muốn mua SP có chất lượng, giá phù hợp, sử dụng có hiệu cao cách bán thuận tiện Theo GS Đỗ Hoàng Toàn: Marketing tất mà bạn làm nhằm thu hút KH, bán nhiều SP thu nhiều lợi nhuận 30 Xác định câu nhất? Theo GS Đỗ Hoàng Toàn: Marketing trình làm việc với thị trường để thực trao đổi có lợi 31 Xác định câu nhất? Cốt lõi marketing vấn đề trao đổi Cốt lõi marketing vấn đề bán hàng Cốt lõi marketing vấn đề phân phối Cốt lõi marketing vấn đề truyền thông Xác định câu nhất? Theo GS.TS Đỗ Hoàng Toàn, Marketing phát triển qua giai đoạn Theo GS.TS Đỗ Hoàng Toàn, Marketing phát triển qua giai đoạn Theo GS.TS Đỗ Hoàng Toàn, Marketing phát triển qua giai đoạn Theo GS.TS Đỗ Hoàng Toàn, Marketing phát triển qua giai đoạn 32 33 Xác định câu nhất? Theo GS.TS Đỗ Hồng Tồn, Marketing có triết lý Theo GS.TS Đỗ Hồng Tồn, Marketing có triết lý Theo GS.TS Đỗ Hồng Tồn, Marketing có triết lý Theo GS.TS Đỗ Hồng TồnMarketing có triết lý BÀI 34 Xác định câu nhất? Mục tiêu nghiên cứu dự báo thị trường tìm nhu cầu khách hàng, thị trường 35 Xác định câu nhất? Chức thị trường: Thừa nhận, Chức thị trường: Thừa thực nhận, thực hiện, thông tin, điều tiết Chức thị trường: thực hiện, thông tin, điều tiết Chức thị trường: Thừa nhận, thực hiện, điều tiết 36 Xác định câu nhất? Quy luật kinh tế thị trường: Quy luật giá trị Quy luật kinh tế thị trường: Quy luật cung cầu (Đường cong mạng nhện) Quy luật kinh tế thị trường: Quy luật cạnh tranh Tất phuơng án 37 Xác định câu nhất? Có nhân tố chủ yếu tác động lên nhu Có nhân tố chủ yếu tác động lên cầu khách hàng nhu cầu khách hàng Có nhân tố chủ yếu tác động lên nhu cầu khách hàng Có nhân tố chủ yếu tác động lên nhu cầu khách hàng Xác định câu nhất? Nhu cầu thiết, nhu cầu không thiết, nhu cầu xa xỉ cách phân loại nhu cầu theo tính chất Nhu cầu thiết, nhu cầu khơng thiết, nhu cầu xa xỉ cách phân loại nhu cầu theo mức độ co giãn Nhu cầu thiết, nhu cầu không thiết, nhu cầu xa xỉ cách phân loại nhu cầu theo mức độ quan trọng Nhu cầu thiết, nhu cầu không thiết, nhu cầu xa xỉ cách phân loại nhu cầu theo cấp bậc Xác định câu nhất? Nhu cầu hình thành theo cấp bậc: nhu cầu tự nhiên -> nhu cầu tiềm -> nhu cầu thực tế nhu -> cầu thị trường Nhu cầu hình thành theo cấp bậc: nhu cầu thị trường -> nhu cầu tiềm -> nhu cầu thực tế -> nhu cầu tự nhiên Nhu cầu hình thành theo cấp bậc: nhu cầu tiềm -> nhu cầu thực tế -> nhu cầu thị trường -> nhu cầu tự nhiên Nhu cầu hình thành theo cấp bậc: nhu cầu tự nhiên -> nhu cầu thị trường -> nhu cầu tiềm -> nhu cầu thực tế Xác định câu nhất? Mục tiêu NCDBTT nhận diện đối thủ cạnh tranh với tiềm lực thủ đoạn họ Mục tiêu NCDBTT tìm đối thủ cạnh tranh có Mục tiêu NCDBTT tìm đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn Mục tiêu NCDBTT phân tích đối thủ cạnh tranh có tiềm ẩn 38 39 40 Mục tiêu nghiên cứu dự báo thị trường tìm mong muốn khách hàng, thị trường Mục tiêu nghiên cứu dự báo thị Mục tiêu nghiên cứu dự báo thị trường tìm thị hiếu trường tìm khách hàng, thị khách hàng, thị trường trường 41 42 43 44 45 46 Xác định câu nhất? Yếu tố tác động trực tiếp đến nhu cầu yếu tố bán hàng Yếu tố tác động trực tiếp đến nhu Yếu tố tác động trực tiếp đến nhu cầu cầu yếu tố thuộc môi trường động mua người tiêu dung vĩ mô Xác định câu nhất? Nhu cầu thay thế, nhu cầu bổ sung, nhu cầu không thay cách phân loại nhu cầu theo mức độ co giãn Nhu cầu thay thế, nhu cầu bổ sung, nhu cầu không thay cách phân loại nhu cầu theo cấp bậc Xác định câu nhất? Phân đoạn thị trường việc phân chia thị trường tổng thể thành đoạn tách biệt dựa khác biệt nhu cầu, thị hiếu, tính chất…của người tiêu dùng Phân đoạn thị trường việc phân chia thị trường tổng thể thành đoạn tách biệt dựa khác biệt nhu cầu, thị hiếu, tính chất…của người tiêu dùng khả chi phối người cung ứng Xác định câu nhất? Các bước thực việc NCDBTT theo thứ tự: Nêu vấn đề nghiên-> Thu thập liệu -> Xử lý liệu -> Lập kế hoạch NC -> Kết luận vấn đề NC Các bước thực việc NCDBTT theo thứ tự: Thu thập liệu -> Xử lý liệu -> Kết luận vấn đề NC -> Nêu vấn đề nghiên cứu -> Lập kế hoạch NC Yếu tố tác động trực tiếp đến nhu cầu yếu tố chủ quan người tiêu dùng Nhu cầu thay thế, nhu cầu bổ sung, nhu cầu không thay cách phân loại nhu cầu theo khả thay Nhu cầu thay thế, nhu cầu bổ sung, nhu cầu không thay cách phân loại nhu cầu theo mức độ quan trọng Phân đoạn thị trường việc phân chia thị trường tổng thể thành đoạn tách biệt dựa khác biệt nhu cầu, thị hiếu, tính chất…của người cung ứng Phân đoạn thị trường việc phân chia thị trường tổng thể thành đoạn tách biệt dựa khả chi phối người cung ứng Các bước thực việc NCDBTT theo thứ tự: Lập kế hoạch NC -> Thu thập liệu -> Xử lý liệu -> Kết luận vấn đề NC -> Nêu vấn đề nghiên cứu Các bước thực việc NCDBTT theo thứ tự: Nêu vấn đề nghiên cứu > Lập kế hoạch NC -> Thu thập liệu -> Xử lý liệu -> Kết luận vấn đề NC Xác định câu nhất? Các quy luật kinh tế thị Các quy luật kinh tế thị trường: Quy luật giá trị, quy luật cung trường: Quy luật giá trị, quy luật cầu, quy luật cạnh tranh cung cầu Các quy luật kinh tế thị Các quy luật kinh tế thị trường: quy luật cung cầu, quy luật trường: Quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh cạnh tranh Xác định câu nhất? Thị trường người mua, thị trường Thị trường người mua, thị trường người bán cách phân loại thị người bán cách phân loại thị trường trường theo trọng tâm ý theo chủ thể tham gia thị trường người bán Thị trường người mua, thị trường người bán cách phân loại thị trường theo tính chất sản phẩm Thị trường người mua, thị trường người bán cách phân loại thị trường theo hình thức bán Thị trường bán bn, thị trường bán lẻ cách phân loại thị trường theo trọng tâm ý người bán Thị trường bán buôn, thị trường bán lẻ cách phân loại thị trường theo mức độ chiếm lĩnh, ảnh hưởng thị trường Đối với donh nghiệp khách hàng thể vai trị quan trọng Đối với donh nghiệp khách hàng thể vai trò quan trọng 47 Xác định câu nhất? Thị trường bán buôn, thị trường bán lẻ Thị trường bán buôn, thị trường bán cách phân loại thị trường theo chủ lẻ cách phân loại thị trường theo thể tham gia thị trường phương thức bán 48 Xác định câu nhất? Đối với donh nghiệp khách hàng thể vai trị quan trọng Đối với donh nghiệp khách hàng thể vai trò quan trọng Xác định câu nhất? Làm hàng giả để đánh lừa khách hàng giải pháp cạnh tranh bạo lực Làm hàng giả để đánh lừa khách Làm hàng giả để đánh lừa khách hàng giải pháp cạnh tranh sản hàng giải pháp cạnh tranh nghệ thuật kinh doanh độc đáo phẩm Làm hàng giả để đánh lừa khách hàng giải pháp cạnh tranh sức ép tâm lý Xác định câu nhất? Giành giật chuyên gia đối thủ, ăn cắp công nghệ đối phương giải pháp cạnh tranh sản phẩm Giành giật chuyên gia đối thủ, Giành giật chuyên gia đối thủ, ăn ăn cắp công nghệ đối phương cắp công nghệ đối phương giải giải pháp cạnh tranh bạo pháp cạnh tranh giá lực Giành giật chuyên gia đối thủ, ăn cắp công nghệ đối phương giải pháp cạnh tranh sức ép tâm lý Xác định câu nhất? Hạ giá bán sản phẩm, chấp nhận lãi Hạ giá bán sản phẩm, chấp nhận lãi Hạ giá bán sản phẩm, chấp nhận lãi Hạ giá bán sản phẩm, chấp nhận lãi để tăng số lượng bán sản phẩm để tăng số lượng bán sản phẩm giải để tăng số lượng bán sản phẩm để tăng số lượng bán sản phẩm giải pháp cạnh tranh sức ép giải pháp cạnh tranh sản phẩm giải pháp cạnh tranh bạo lực pháp cạnh tranh giá tâm lý Xác định câu nhất? Chọn quy mô SX hay chất lượng SP phương pháp lựa chọn giải pháp cạnh tranh BCG 49 50 51 52 Chọn quy mô SX hay chất lượng SP phương pháp lựa chọn giải pháp cạnh tranh Mc Minsey (GE) BÀI Chọn quy mô SX hay chất lượng SP phương pháp lựa chọn giải pháp cạnh tranh M.Porter Chọn quy mô SX hay chất lượng SP phương pháp lựa chọn giải pháp cạnh tranh Charles Hofen Đường lối DN mục đích lâu dài, mà DN muốn đạt được; nhằm hướng toàn trình, hoạt động mối quan hệ đối nội, đối ngoại DN để bước đạt tới mục đích Đường lối DN mục đích lâu dài, sứ mệnh mà DN muốn đạt được; nhằm hướng tồn q trình, hoạt động DN để bước đạt tới mục đích Đường lối DN sứ mệnh mà DN muốn đạt được; nhằm hướng tồn q trình, hoạt động mối quan hệ đối nội, đối ngoại DN để bước đạt tới mục đích Đường lối DN mục đích lâu dài, sứ mệnh mà DN muốn đạt được; nhằm hướng tồn q trình, hoạt động mối quan hệ đối nội, đối ngoại DN để bước đạt tới mục đích 53 Xác định câu nhất? 54 Xác định câu nhất? Xây dựng thực chiến lược marketing cần bước Xây dựng thực marketing cần Xây dựng thực marketing cần bước bước Xây dựng thực marketing cần bước 55 Xác định câu nhất? Quản lý chất lượng sản phẩm thực theo nguyên tắc Quản lý chất lượng sản phẩm thực theo nguyên tắc Quản lý chất lượng sản phẩm thực theo nguyên tắc Xác định câu nhất? Chu kỳ sống sản phẩm tính quy Chu kỳ sống sản phẩm tuổi thọ Chu kỳ sống sản phẩm tổng sản phẩm luật xuất hủy diệt doanh thu sản phẩm sản phẩm thị trường Xác định câu nhất? Nhãn hiệu có mục đích bảo vệ, nâng cao uy tín cho SP Xác định câu nhất? Yêu cầu bao bì sản phẩm: có cá tính độc đáo, bảo đảm an toàn cho SP, phản ánh nhãn hiệu SP, loaị SP mà chứa đựng, dễ sử dụng 56 57 58 Quản lý chất lượng sản phẩm thực theo nguyên tắc Chu kỳ sống sản phẩm xuất sản phẩm thị trường Nhãn hiệu có mục đích bảo vệ Nhãn hiệu có mục đích nâng cao uy Nhãn hiệu có mục đích bảo vệ, nâng góp phần tun truyền quảng cáo cho tín góp phần tun truyền quảng cao uy tín góp phần tuyên truyền cáo cho SP quảng cáo cho SP SP Yêu cầu bao bì sản phẩm: bảo đảm an toàn cho SP, phản ánh nhãn hiệu SP, loaị SP mà chứa đựng Yêu cầu bao bì sản phẩm: có cá u cầu bao bì sản phẩm: có cá tính độc đáo, phản ánh nhãn hiệu tính độc đáo, bảo đảm an tồn cho SP, loaị SP mà chứa SP, phản ánh nhãn hiệu SP đựng 59 Xác định câu nhất? Marketing mix kết hợp linh hoạt yếu tố (4P) tạo thành chiến lược M để giúp cho DN tồn Nội dung chiến lược: 60 61 62 63 Xác định câu nhất? Xác định câu nhất? Xác định câu nhất? Xác định câu nhất? Các quan điểm phát triển; Các nhiệm vụ, mục tiêu cần đạt; Các biện pháp, giải pháp, nguồn lực phải sử dụng Chu kỳ sống sản phẩm nội dung chiến lược sản phẩm Chiến lược marketing chiến lược DN việc tìm kiếm tạo SP có khả cạnh tranh lớn Nội dung chiến lược marketing theo GS Đỗ Hoàng Toàn: chiến lược SP, chiến lược giá, , chiến lược phân phối, chiến lược chiêu thị Marketing mix kết hợp linh Marketing mix kết hợp linh hoạt hoạt yếu tố (4P) tạo thành chiến lược M để giúp cho DN tồn yếu tố (5P) tạo thành chiến phát triển bền vững theo thời lược M để giúp cho DN tồn gian, nghệ thuật kinh doanh phát triển bền vững theo thời gian DN Nội dung chiến lược: Các nhiệm vụ, mục tiêu cần đạt; Các biện pháp, giải pháp; nguồn lực phải sử dụng Marketing mix kết hợp linh hoạt yếu tố (5P) tạo thành chiến lược M để giúp cho DN tồn phát triển bền vững theo thời gian, nghệ thuật kinh doanh DN Nội dung chiến lược: Các quan Nội dung chiến lược: Các quan điểm phát triển; Các biện pháp, giải điểm phát triển; Các nhiệm vụ, mục pháp, nguồn lực phải sử dụng tiêu cần đạt Chu kỳ sống sản phẩm nội dung chiến lược giả Chu kỳ sống sản phẩm nội dung chiến lược phân phối Chu kỳ sống sản phẩm nội dung chiến lược chiêu thị Chiến lược marketing chiến lược DN việc tìm kiếm tạo SP có khả cạnh tranh lớn để thành công trao đổi thị trường đem lại lợi nhuận cao phát triển bền vững cho DN Chiến lược marketing chiến lược DN việc tìm kiếm tạo SP có khả cạnh tranh lớn để thành công trao đổi thị trường Chiến lược marketing chiến lược DN việc tìm kiếm tạo SP có khả cạnh tranh lớn để đem lại lợi nhuận cao phát triển bền vững cho DN Nội dung chiến lược marketing Nội dung chiến lược marketing theo GS Đỗ Hoàng Toàn: chiến theo GS Đỗ Hoàng Toàn: chiến lược lược SP, chiến lược giá, chiến lược SP, chiến lược giá, chiến lược nguồn nguồn lực, chiến lược phân phối, lực, chiến lược chiêu thị chiến lược chiêu thị Nội dung chiến lược marketing theo GS Đỗ Hoàng Toàn: chiến lược SP, chiến lược giá, chiến lược nguồn lực, chiến lược phân phối 64 65 66 67 68 69 70 Xác định câu nhất? Nội dung quản lý chất lượng theo Edwards Deming: Hoạch định chất lượng, tổ chức thực hiện, kiểm tra Nội dung quản lý chất lượng theo Edwards Deming: Hoạch định chất lượng, tổ chức thực hiện, điều chỉnh cải tiến Nội dung quản lý chất lượng theo Edwards Deming: Hoạch định chất lượng, tổ chức thực hiện, Kiểm tra, điều chỉnh cải tiến Nội dung quản lý chất lượng theo Edwards Deming: Tổ chức thực hiện, kiểm tra, điều chỉnh cải tiến Xác định câu nhất? Quản lý chất lượng đồng phương pháp quản lý chất lượng Nhật Bản Quản lý chất lượng đồng phương pháp quản lý chất lượng Phương tây Mỹ Quản lý chất lượng đồng phương pháp quản lý chất lượng Phương tây Quản lý chất lượng đồng phương pháp quản lý chất theo tiêu chuẩn ISO Xác định câu nhất? Theo GS Đỗ Hồng Tồn chu kỳ sống sản phẩm chia thành giai đoạn Theo GS Đỗ Hoàng Toàn chu kỳ Theo GS Đỗ Hồng Tồn chu sống sản phẩm chia thành kỳ sống sản phẩm chia giai đoạn thành giai đoạn Bảo hành sản phẩm hoạt động bảo đảm chữ tín khách hàng Bảo hành sản phẩm hoạt động bảo đảm chữ tín khách hàng, thể đạo đức kinh doanh trách nhiệm DN với khách hàng Bảo hành sản phẩm có vai trị bảo vệ lợi ích khách hàng Bảo hành sản phẩm có vai trị chiêu thị phổ biến hiệu Bảo hành sản phẩm có vai trị cạnh tranh văn minh kinh tế thị trường Tất phương án Xác định câu nhất? Hồn lại tiền, nhận lại hàng hố khơng đảm bảo chất lượng cách thức thực bảo hành sản phẩm Hoàn lại tiền, nhận lại hàng hố khơng đảm bảo chất lượng hình thức khuyến mại Hồn lại tiền, nhận lại hàng hố khơng đảm bảo chất lượng cách thức quảng cáo Hoàn lại tiền, nhận lại hàng hố khơng đảm bảo chất lượng biểu quan hệ công chúng Xác định câu nhất? Hoạt động quảng cáo giảm giai Hoạt động quảng cáo giảm Hoạt động quảng cáo giảm đoạn phát triển chu kỳ sống giai đoạn suy giảm chu kỳ sống giai đoạn chin muồi chu kỳ sản phẩm sản phẩm sống sản phẩm Hoạt động quảng cáo giảm giai đoạn thâm nhập chu kỳ sống sản phẩm Xác định câu nhất? Xác định câu nhất? Bảo hành sản phẩm hoạt động thể đạo đức kinh doanh trách nhiệm DN với khách hàng Theo GS Đỗ Hồng Tồn chu kỳ sống sản phẩm chia thành giai đoạn Bảo hành sản phẩm hoạt động thể trách nhiệm DN với khách hàng 71 Xác định câu nhất? Cả doanh số lợi nhuận tăng Cả doanh số lợi nhuận tăng với với tốc độ nhanh giai đoạn chin tốc độ nhanh giai đoạn thâm nhập muồi chu kỳ sống sản chu kỳ sống sản phẩm phẩm 72 Xác định câu nhất? Cải tiến chất lượng nhiệm vụ QLCL SP Cải tiến chất lượng nội dung QLCL SP Cả doanh số lợi nhuận tăng với tốc độ nhanh giai đoạn phát triển chu kỳ sống sản phẩm Cả doanh số lợi nhuận tăng với tốc độ nhanh giai đoạn bão hòa chu kỳ sống sản phẩm Cải tiến chất lượng nguyên tắc QLCL SP Cải tiến chất lượng phương pháp QLCL SP BÀI Giá là đối thoại sản phẩm với khách hàng Xác định câu nhất? Giá số tiền mà người mua phải trả cho người bán để quyền sở hữu sản phẩm Giá biểu tiền giá trị sản phẩm, đối thoại sản phẩm với khách hàng Giá số tiền mà người bán có nhờ tiêu thụ sản phẩm 74 Xác định câu nhất? Các nhân tố tác động đến giá: chi phí Các nhân tố tác động đến giá: chi phí SX tiêu thụ SP, quan hệ cungSX tiêu thụ SP, quan hệ cung- cầu, cầu, yếu tố thị hiếu tâm lý khách sức mua đồng tiền hàng Các nhân tố tác động đến giá: chi phí SX tiêu thụ SP, quan hệ cung- cầu, sức mua đồng tiền, yếu tố thị hiếu tâm lý khách hàng Các nhân tố tác động đến giá: quan hệ cung- cầu, sức mua đồng tiền, yếu tố thị hiếu tâm lý khách hàng 75 Xác định câu nhất? Yếu tố marketing mix tạo doanh thu phân phối Yếu tố marketing mix tạo doanh thu chiêu thị Yếu tố marketing mix tạo doanh thu sản phẩm Yếu tố marketing mix tạo doanh thu giá Mức giá doanh nghiệp đặt sở tính tốn đảm bảo đủ chi phí lượng lãi định mà thị trường chấp nhận giá thông lệ Mức giá doanh nghiệp đặt Mức giá doanh nghiệp đặt trên sở tính tốn đảm bảo đủ chi sở tính tốn đảm bảo đủ chi phí phí lượng lãi định mà thị lượng lãi định mà thị trường trường chấp nhận giá tâm chấp nhận giá phân biệt lý 73 76 Xác định câu nhất? Mức giá doanh nghiệp đặt sở tính tốn đảm bảo đủ chi phí lượng lãi định mà thị trường chấp nhận giá độc quyền 77 78 79 Xác định câu nhất? Xác định câu nhất? Xác định câu nhất? Quy trình phân phối gồm bước Quy trình phân phối gồm bước Quy trình phân phối gồm bước Quy trình phân phối gồm bước Phân phối SP marketing trình bán hàng Phân phối SP Marketing trình kinh tế, tổ chức kỹ thuật nhằm điều hành vận chuyển SP đến tay người tiêu dùng Phân phối SP Marketing trình kinh tế, tổ chức kỹ thuật nhằm điều hành vận chuyển SP đến tay người tiêu dùng đạt hiệu kinh tế tối đa Phân phối SP marketing trình đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng Mức DN áp dụng cho SP mà DN bao trùm tồn thị trường để thu mức lợi nhuận tối đa giá độc quyền Mức DN áp dụng cho SP mà DN bao trùm tồn thị trường để thu mức lợi nhuận tối đa giá dumpling Mức DN áp dụng cho SP mà DN bao trùm tồn thị trường để thu mức lợi nhuận tối đa giá thông lệ Mức DN áp dụng cho SP mà DN bao trùm tồn thị trường để thu mức lợi nhuận tối đa giá quốc tế Xác định câu nhất? Kênh phân phối: Người SX => người bán buôn => người bán lẻ => TD kênh cấp Kênh phân phối: Người SX => người Kênh phân phối: Người SX => Kênh phân phối: Người SX => bán buôn => người bán lẻ => TD người bán buôn => người bán lẻ => người bán buôn => người bán lẻ => kênh cấp TD kênh cấp TD kênh cấp 81 Xác định câu nhất? Chiều dài kênh phân phối xác định số lượng trung gian cấp Chiều dài kênh phân phối xác định số cấp độ trung gian có mặt kênh Chiều dài kênh phân phối xác định tổng số lượng trung gian Chiều dài kênh phân phối xác định số cấp độ trung gian số lượng trung gian tham gia kênh 82 Xác định câu nhất? Để tuyển chọn thành viên kênh phân phối cần tiêu chuẩn Để tuyển chọn thành viên kênh phân phối cần tiêu chuẩn Để tuyển chọn thành viên kênh phân phối cần tiêu chuẩn Để tuyển chọn thành viên kênh phân phối cần tiêu chuẩn 83 Xác định câu nhất? Điểm hịa vốn điểm mà lợi nhuận Điểm hòa vốn điểm mà doanh nghiệp bắt đầu có lãi Điểm hịa vốn điểm mà doanh nghiệp bắt đầu lỗ vốn Điểm hịa vốn điểm mà lợi nhuận gần Xung đột chiều ngang xung đột trung gian với Xung đột chiều ngang xung đột nhà sản xuất với trung gian khác Xung đột chiều ngang xung đột trung gian cấp độ phân phối kênh Xung đột chiều ngang là xung đột xảy thành viên cấp độ phân phối khác 80 84 Xác định câu nhất? 85 86 87 Xác định câu nhất? Hoạt động kênh phân phối thơng qua dịng chảy Hoạt động kênh phân phối thơng qua dịng chảy Hoạt động kênh phân phối thơng qua dịng chảy Xác định câu nhất? Quan hệ thành viên kênh phân phối hình thành cách tự theo chế thị trường biểu kênh phân phối truyền thống Quan hệ thành viên Quan hệ thành viên kênh phân phối hình thành kênh phân phối hình thành cách cách tự theo chế thị trường tự theo chế thị trường biểu biểu kênh phân phối kênh phân phối liên kết dọc truyền thống liên kết dọc Xác định câu nhất? Các định marketing nhà Các định marketing nhà bán bán lẻ: địa điểm, xúc tiến hỗn hợp, lẻ: giá cả, xúc tiến hỗn hợp, thị trường thị trường trọng điểm, hàng hóa dịch trọng điểm, hàng hóa dịch vụ vụ Hoạt động kênh phân phối thơng qua dịng chảy Quan hệ thành viên kênh phân phối hình thành cách tự theo chế thị trường biểu kênh phân phối VMS quản lý Các định marketing nhà bán lẻ: địa điểm, giá cả, xúc tiến hỗn hợp, thị trường trọng điểm, hàng hóa dịch vụ Các định marketing nhà bán lẻ: địa điểm, giá cả, thị trường trọng điểm, hàng hóa dịch vụ Mục tiêu chiêu thị quản cáo cho doanh nghiệp Mục tiêu chiêu thị tìm kiếm khách hàng cho doanh nghiệp Mục tiêu chiêu thị bán hết số sản phẩm mà DN tạo điều kiện có nhiều chủ thể cạnh tranh khác thị trường Chào hàng phương pháp sử dụng nhân viên giao hàng để đưa hàng đến giới thiệu bán trực tiếp cho khách Chào hàng việc mang hàng đến chỗ đông người giới thiệu Chào hàng việc bày sản phẩm hội chợ, triển lãm để giới thiệu bán sản phẩm Chào hàng việc bày sản phẩm gian hàng mẫu cơng ty Thương hiệu dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm khác Thương hiệu nhãn hiệu dùng để phân biệt sản phẩm sở sản xuất kinh doanh khác nhau, đăng ký xác nhận quan bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nước Thương hiệu dấu hiệu (có thể tác động qua giác quan người) dùng để phân biệt sản phẩm sở sản xuất kinh doanh khác Thương hiệu dấu hiệu (có thể tác động qua giác quan người) dùng để phân biệt sản phẩm sở sản xuất kinh doanh khác nhau, đăng ký xác nhận quan bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ngồi nước BÀI 88 89 90 Xác định câu nhất? Xác định câu nhất? Xác định câu nhất? Mục tiêu chiêu thị bán hết số sản phẩm mà DN tạo 91 Xác định câu nhất? Thương hiệu mạnh có nguồn gốc từ bảng hiệu Thương hiệu mạnh có nguồn gốc từ nhãn hiệu Thương hiệu mạnh có nguồn gốc từ cạnh tranh Thương hiệu mạnh có nguồn gốc từ thương hiệu 92 Xác định câu nhất? Quy trình đặt tên cho thương hiệu gồm bước Quy trình đặt tên cho thương hiệu gồm bước Quy trình đặt tên cho thương hiệu gồm bước Quy trình đặt tên cho thương hiệu gồm bước Xác định câu nhất? Tuân thủ theo quy luật ngũ hành xây dựng thương hiệu nguyên tắc mà tất quốc gia sử dụng Tuân thủ theo quy luật ngũ hành xây dựng thương hiệu nguyên tắc mà số nước châu Âu sử dụng Tuân thủ theo quy luật ngũ hành Tuân thủ theo quy luật ngũ hành khi xây dựng thương hiệu xây dựng thương hiệu nguyên tắc nguyên tắc mà nước châu Á mà nước châu Á sử dụng số nước châu Âu sử dụng Xác định câu nhất? Yêu cầu đặt tên thương hiệu: thân thiện có ý nghĩa, đơn giản, dễ đọc, khác biệt, trội độc đáo, có khả liên tưởng Yêu cầu đặt tên thương hiệu: ngắn gọn, thân thiện có ý nghĩa, đơn giản, dễ đọc, khác biệt, trội độc đáo, có khả liên tưởng Yêu cầu đặt tên thương hiệu: ngắn gọn, đơn giản, dễ đọc, khác biệt, trội độc đáo, có khả liên tưởng Yêu cầu đặt tên thương hiệu: ngắn gọn, thân thiện có ý nghĩa, khác biệt, trội độc đáo, có khả liên tưởng Xác định câu nhất? Biết nghệ thuật trình bày sản phẩm để thuyết phục người tiêu dùng yêu cầu nhân viên bán hàng Biết nghệ thuật trình bày sản phẩm để thuyết phục người tiêu dùng yêu cầu nhân viên chào hàng Biết nghệ thuật trình bày sản phẩm để thuyết phục người tiêu dùng yêu cầu nhân viên marketing Biết nghệ thuật trình bày sản phẩm để thuyết phục người tiêu dùng yêu cầu nhân viên giao hàng Xác định câu nhất? Các điểm bán hàng có tính thử nghiệm để khảo sát thị hiếu, nguyện vọng khách hàng hình thức PR cho doanh nghiệp Các điểm bán hàng có tính thử nghiệm để khảo sát thị hiếu, nguyện vọng khách hàng hình thức bán hàng trực tiếp cửa hàng mẫu doanh nghiệp Các điểm bán hàng có tính thử nghiệm để khảo sát thị hiếu, nguyện vọng khách hàng hình thức quảng cáo Các điểm bán hàng có tính thử nghiệm để khảo sát thị hiếu, nguyện vọng khách hàng hình thức chào hàng 93 94 95 96 Quảng cáo tuyên truyền cách sử dụng chữ viết, tiếng nói, hình ảnh, sản phẩm mẫu để trình bày thông báo tới người tiêu dùng sản phẩm hình ảnh, sản phẩm mẫu để trình bày thơng báo tới người tiêu dùng sản phẩm với mục đích thu hút ý lôi kéo hành vi mua sản phẩm người tiêu dùng Quảng cáo tuyên truyền cách sử dụng chữ viết, tiếng nói, hình ảnh, sản phẩm mẫu để trình bày thơng báo tới người tiêu dùng sản phẩm với mục đích thu hút ý lôi kéo hành vi mua sản phẩm người tiêu dùng Xác định câu nhất? Không đánh lừa khách hàng, giới thiệu đằng bán nẻo yêu cầu quảng cáo Không đánh lừa khách hàng, giới thiệu đằng bán nẻo nguyên tắc quảng cáo Không đánh lừa khách hàng, giới thiệu đằng bán nẻo mục tiêu quảng cáo Không đánh lừa khách hàng, giới thiệu đằng bán nẻo đặc trưng quảng cáo Xác định câu nhất? Khác biệt, trội độc đáo yếu tố nhận biết thương hiệu Khác biệt, trội độc đáo yếu tố tên thương hiệu Khác biệt, trội độc đáo yếu tố khả liên tưởng thương hiệu Khác biệt, trội độc đáo yếu tố logo thương hiệu 100 Xác định câu nhất? Phải có tính dễ bảo hộ, chống bắt chước, nhái lại doanh nghiệp khác cần thiết xây dựng thương hiệu Phải có tính dễ bảo hộ, chống bắt chước, nhái lại doanh nghiệp khác thói quen xây dựng thương hiệu Phải có tính dễ bảo hộ, chống bắt chước, nhái lại doanh nghiệp khác yêu cầu xây dựng thương hiệu Phải có tính dễ bảo hộ, chống bắt chước, nhái lại doanh nghiệp khác nguyên tắc xây dựng thương hiệu 101 Xác định câu nhất? Tạo cho NTD kiểu mẫu tiêu dùng SP phù hợp với tính cách mà họ mong muốn ưu điểm hiệu Tạo cho NTD kiểu mẫu tiêu dùng SP phù hợp với tính cách mà họ mong muốn ưu điểm nhãn hiệu Tạo cho NTD kiểu mẫu tiêu dùng SP phù hợp với tính cách mà họ mong muốn ưu điểm tính cách thương hiệu Tạo cho NTD kiểu mẫu tiêu dùng SP phù hợp với tính cách mà họ mong muốn ưu điểm nhạc hiệu 102 Xác định câu nhất? Gợi mở kỳ vọng thúc đẩy động mua sắm KH ưu điểm nhãn hiệu Gợi mở kỳ vọng thúc đẩy động mua sắm KH ưu điểm hiệu Gợi mở kỳ vọng thúc đẩy động mua sắm KH ưu điểm nhạc hiệu Gợi mở kỳ vọng thúc đẩy động mua sắm KH ưu điểm logo biểu tượng đặc trưng Quảng cáo tuyên truyền 97 98 99 Xác định câu nhất? Quảng cáo tuyên truyền cách sử dụng chữ viết, tiếng nói, hình ảnh, sản phẩm mẫu để đích thu hút ý người tiêu dùng \ 103 Xác định câu nhất? Được sử dụng giao dịch KD thay cho tên công ty ưu điểm logo biểu tượng đặc trưng thương hiệu Được sử dụng giao dịch KD thay cho tên công ty ưu điểm tên thương hiệu Được sử dụng giao dịch KD thay cho tên công ty ưu điểm nhãn hiệu Được sử dụng giao dịch KD thay cho tên công ty ưu điểm tính cách thương hiệu 104 Xác định câu nhất? Xác định môi trường việc tạo dựng thương hiệu bước thứ quy trình đặt tên cho thương hiệu Xác định mơi trường việc tạo dựng thương hiệu bước thứ quy trình đặt tên cho thương hiệu Xác định môi trường việc tạo dựng thương hiệu bước thứ quy trình đặt tên cho thương hiệu Xác định môi trường việc tạo dựng thương hiệu bước thứ 4trong quy trình đặt tên cho thương hiệu 105 Xác định câu nhất? Các yêu cầu thiết kế bao bì sản phẩm: Phải xác định thể thương hiệu; Truyền tải thông tin mô tả thuyết phục sản phẩm; Thuận tiện chuyên chở bảo quẩn sản phẩm; Thuận tiện tiêu dung bảo quản nhà Các yêu cầu thiết kế bao bì sản phẩm: Truyền tải thông tin mô tả thuyết phục sản phẩm; Thuận tiện chuyên chở bảo quẩn sản phẩm; Thuận tiện tiêu dung bảo quản nhà Các yêu cầu thiết kế bao bì sản phẩm: Phải xác định thể thương hiệu; Thuận tiện chuyên chở bảo quẩn sản phẩm; Thuận tiện tiêu dung bảo quản nhà Các yêu cầu thiết kế bao bì sản phẩm: Phải xác định thể thương hiệu; Truyền tải thông tin mô tả thuyết phục sản phẩm; Thuận tiện chuyên chở bảo quẩn sản phẩm BÀI 106 Xác định câu nhất? Để tổ chức hoạt động marketing Nhà nước cần thể vai trò Để tổ chức hoạt động marketing Nhà nước cần thể vai trò Để tổ chức hoạt động marketing Nhà nước cần thể vai trò Để tổ chức hoạt động marketing Nhà nước cần thể vai trò 107 Xác định câu nhất? Để tổ chức hoạt động marketing doanh nghiệp cần thực nhiệm vụ Để tổ chức hoạt động marketing doanh nghiệp cần thực nhiệm vụ Để tổ chức hoạt động marketing doanh nghiệp cần thực nhiệm vụ Để tổ chức hoạt động marketing doanh nghiệp cần thực nhiệm vụ 108 Xác định câu nhất? Kỹ điều hành theo phương thức làm việc: kỹ điều hành trực tiếp, kỹ ủy quyền, kỹ tổ chức, kỹ nghiệp vụ Kỹ điều hành theo phương thức làm việc: kỹ điều hành trực tiếp, kỹ ủy quyền, kỹ xây dựng hệ thống Kỹ điều hành theo phương thức làm việc: kỹ xây dựng hệ thống, kỹ tư duy, kỹ tổ chức, kỹ nghiệp vụ Kỹ điều hành theo phương thức làm việc: kỹ điều hành trực tiếp, kỹ ủy quyền, kỹ tư duy, kỹ tổ chức Đặc điểm giao tiếp: Đặc điểm giao tiếp: Phải có thơng điệp chuyển từ người gửi sang người nhận Đặc điểm giao tiếp: phải có hai phía tham gia giao tiếp, phía có nhiều người; phải có thơng điệp chuyển từ người gửi sang người nhận Đặc điểm giao tiếp: 109 Xác định câu nhất? phải có hai phía tham gia giao tiếp, phía có nhiều người 110 Xác định câu nhất? Quá trình giao tiếp gồm bước Quá trình giao tiếp gồm bước Quá trình giao tiếp gồm bước Quá trình giao tiếp gồm bước 111 Xác định câu nhất? Giúp cho người khác không hiểu nhầm lãnh đạo ý đồ, mục tiêu họ để khơng cản trở vai trị giao tiếp lãnh đạo Giúp cho người khác không hiểu nhầm lãnh đạo ý đồ, mục tiêu họ để không cản trở yêu cầu giao tiếp Giúp cho người khác không hiểu nhầm lãnh đạo ý đồ, mục tiêu họ để không cản trở nguyên tắc giao tiếp Giúp cho người khác không hiểu nhầm lãnh đạo ý đồ, mục tiêu họ để không cản trở đặc điểm giao tiếp 112 Xác định câu nhất? Khơng nói thừa, khơng có cử thừa đặc điểm giao tiếp Khơng nói thừa, khơng có cử thừa ngun tắc giao tiếp Khơng nói thừa, khơng có cử thừa yêu cầu giao tiếp Không nói thừa, khơng có cử thừa mục tiêu giao tiếp 113 Xác định câu nhất? Đàm phán hoạt động giao tiếp đặc biệt người điều hành với đối tác đàm phán nhằm đạt tới thỏa thuận mong muốn vấn đề cụ thể Đàm phán hoạt động người điều hành với đối tác đàm phán nhằm đạt tới thỏa thuận mong muốn vấn đề cụ thể Đàm phán hoạt động trao đổi đặc Đàm phán trình giao tiếp đặc biệt người điều hành với đối biệt người điều hành tác đàm phán nhằm đạt tới thỏa nhằm đạt tới thỏa thuận thuận mong muốn vấn đề cụ thể 114 Xác định câu nhất? Phải đạt kết tốt số kết dự kiến yêu cầu giao tiếp Phải đạt kết tốt số kết dự kiến yêu cầu trao đổi Phải đạt kết tốt Phải đạt kết tốt số kết dự kiến yêu cầu số kết dự kiến yêu cầu điều hành đàm phán 115 Xác định câu nhất? Các yếu tố cấu thành nghệ thuật kinh doanh doanh nghiệp: tri thức thông tin, khả giữ bí mật ý đồ kinh doanh, đốn lãnh đạo, biết sử dụng mưu kế kinh doanh Các yếu tố cấu thành nghệ thuật kinh doanh doanh nghiệp: tiềm (sức mạnh) DN, tri thức thơng tin, Khả giữ bí mật ý đồ kinh doanh, đoán lãnh đạo, biết sử dụng mưu kế kinh doanh Các yếu tố cấu thành nghệ thuật kinh doanh doanh nghiệp: tiềm (sức mạnh) DN, khả giữ bí mật ý đồ kinh doanh, đốn lãnh đạo, biết sử dụng mưu kế kinh doanh phải có hai phía tham gia giao tiếp, phía có nhiều người; bên tham gia phải có khả giao tiếp Các yếu tố cấu thành nghệ thuật kinh doanh doanh nghiệp: tiềm (sức mạnh) DN, tri thức thông tin, đoán lãnh đạo, biết sử dụng mưu kế kinh doanh Nguyên tắc xây dựng văn hóa DN: Phải từ xa đến gấn, từ vật chất đến tinh thần Người lãnh đạo phải trung tâm điểm văn hóa doanh nghiệp Nguyên tắc xây dựng văn hóa DN: Phải từ xa đến gấn, từ vật chất đến tinh thần; Phải thực bước, tích tiểu thành đại Nguyên tắc xây dựng văn hóa DN: Phải từ xa đến gấn, từ vật chất đến tinh thần; Phải thực bước, tích tiểu thành đại; Người lãnh đạo phải trung tâm điểm văn hóa doanh nghiệp 116 Xác định câu nhất? Nguyên tắc xây dựng văn hóa DN: Phải thực bước, tích tiểu thành đại; Người lãnh đạo phải trung tâm điểm văn hóa doanh nghiệp 117 Xác định câu nhất? Để làm tốt chức điều hành DN cần có: có kỹ điều hành, có kỹ giao tiếp, có kỹ đàm phán, phải xây dựng thực hành văn hoá DN Để làm tốt chức điều hành DN cần có: có kỹ giao tiếp, có kỹ đàm phán, phải xây dựng thực hành văn hoá DN Để làm tốt chức điều hành DN cần có: có kỹ điều hành, có kỹ đàm phán, phải xây dựng thực hành văn hoá DN Để làm tốt chức điều hành DN cần có: có kỹ điều hành, có kỹ giao tiếp, phải xây dựng thực hành văn hoá DN Tuân thủ nguyên tắc giao tiếp nguyên tắc đàm phán Tuân thủ nguyên tắc giao tiếp yêu cầu đàm phán Tuân thủ nguyên tắc giao tiếp đặc điểm đàm phán Tuân thủ nguyên tắc giao tiếp kỹ đàm phán Văn hóa DN hệ thống giá trị, niềm tin, nhận thức, cách nghĩ, cách sống tuyệt đại đa số thành viên tổ chức đồng thuận tiến trình lịch sử tồn phát triển tổ chức Văn hóa DN hệ thống triết lý, niềm tin, nhận thức, cách nghĩ, cách sống tuyệt đại đa số thành viên tổ chức đồng thuận tiến trình lịch sử tồn phát triển tổ chức Văn hóa DN hệ thống triết lý, giá trị, niềm tin, nhận thức, cách nghĩ, cách sống tuyệt đại đa số thành viên tổ chức đồng thuận tiến trình lịch sử tồn phát triển tổ chức Văn hóa DN hệ thống triết lý, giá trị, nhận thức, cách nghĩ, cách sống tuyệt đại đa số thành viên tổ chức đồng thuận tiến trình lịch sử tồn phát triển tổ chức 118 Xác định câu nhất? 119 Xác định câu nhất? 120 Xác định câu nhất? Để giúp doanh nghiệp tổ chức tốt hoạt Để giúp doanh nghiệp tổ chức tốt động marketing, Nhà nước cần thực hoạt động marketing, Nhà nước cần tốt vai trò thực tốt vai trò Để giúp doanh nghiệp tổ chức tốt Để giúp doanh nghiệp tổ chức tốt hoạt động marketing, Nhà nước cần hoạt động marketing, Nhà nước cần thực tốt vai trò thực tốt vai trò 121 Xác định câu nhất? Để tổ chức tốt hoạt động marketing, Doanh nghiệp cần thực tốt chức Để tổ chức tốt hoạt động marketing, Doanh nghiệp cần thực tốt chức Để tổ chức tốt hoạt động marketing, Doanh nghiệp cần thực tốt chức Để tổ chức tốt hoạt động marketing, Doanh nghiệp cần thực tốt chức 122 Xác định câu nhất? Nội dung văn hóa doanh nghiệp cấu thành từ phận Nội dung văn hóa doanh nghiệp cấu thành từ phận Nội dung văn hóa doanh nghiệp cấu thành từ phận Nội dung văn hóa doanh nghiệp cấu thành từ phận 123 Xác định câu nhất? Lưu ý thời gian đàm phán là: Kiên nhẫn, bình tĩnh nhanh trí chớp lấy thời cơ; Khơng cho đối tượng biết điểm chết mình; Quan sát thái độ đối tượng; Biết có lợi cho có hành động bước ngoặt Yêu cầu đàm phán là: Kiên nhẫn, bình tĩnh nhanh trí chớp lấy thời cơ; Khơng cho đối tượng biết điểm chết mình; Quan sát thái độ đối tượng; Biết có lợi cho có hành động bước ngoặt Ngun tắc đàm phán là: Kiên nhẫn, bình tĩnh nhanh trí chớp lấy thời cơ; Khơng cho đối tượng biết điểm chết mình; Quan sát thái độ đối tượng; Biết có lợi cho có hành động bước ngoặt Trình tự đàm phán là: Kiên nhẫn, bình tĩnh nhanh trí chớp lấy thời cơ; Khơng cho đối tượng biết điểm chết mình; Quan sát thái độ đối tượng; Biết có lợi cho có hành động bước ngoặt 124 Xác định câu nhất? Cấu trúc tinh thần doanh nghiệp tầng thứ văn hóa doanh nghiệp Cấu trúc tinh thần doanh nghiệp tầng thứ ba văn hóa doanh nghiệp Cấu trúc tinh thần doanh nghiệp tầng thứ hai văn hóa doanh nghiệp Cấu trúc tinh thần doanh nghiệp tầng thứ tư văn hóa doanh nghiệp 125 Xác định câu nhất? Giao tiếp quản lý cần thực nguyên tắc Giao tiếp quản lý cần thực nguyên tắc Giao tiếp quản lý cần thực nguyên tắc Giao tiếp quản lý cần thực nguyên tắc ... lực Làm hàng giả để đánh lừa khách Làm hàng giả để đánh lừa khách hàng giải pháp cạnh tranh sản hàng giải pháp cạnh tranh nghệ thuật kinh doanh độc đáo phẩm Làm hàng giả để đánh lừa khách hàng giải... vọng khách hàng hình thức bán hàng trực tiếp cửa hàng mẫu doanh nghiệp Các điểm bán hàng có tính thử nghiệm để khảo sát thị hiếu, nguyện vọng khách hàng hình thức quảng cáo Các điểm bán hàng có... nhất? Các định marketing nhà Các định marketing nhà bán bán lẻ: địa điểm, xúc tiến hỗn hợp, lẻ: giá cả, xúc tiến hỗn hợp, thị trường thị trường trọng điểm, hàng hóa dịch trọng điểm, hàng hóa dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án môn Marketing Căn Bản Đại học Mở Hà Nội EG38, Đáp án môn Marketing Căn Bản Đại học Mở Hà Nội EG38

Từ khóa liên quan