Về Hai Bài Toán Tập Hợp Điểm Hình Học Lớp 10

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 21:07

MOÄT SOÁ BAØI TOAÙN TAÄP HÔÏP ÑIEÅM BAØI 12 : Cho hình bình haønh ABCD. b) Goïi O laø taâm cuûa hình bình haønh ABCD.. Vaäy taäp hôïp caùc ñieåm M laø ñöôøng thaúng IC.[r] (1)1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII HÌNH HỌC LỚP 10 – TẬP HỢP ĐIỂM GVBM : ĐOAØN NGỌC DŨNG MỘT SỐ BÀI TỐN TẬP HỢP ĐIỂM BÀI 12 : Cho hình bình hành ABCD a) Chứng minh : MAMCMBMD, M tùy ý b) Tìm tập hợp điểm M cho : MAMBMCMD4AB c) Tìm tập hợp điểm M cho : MAMB  MAMD  Hướng dẫn : a) Goïi O giao điểm AC BD Ta có : MAMC2MO MBMD2MO Vậy MAMCMBMD b) Gọi O tâm hình bình hành ABCD Ta có : OA OC OB OD OD OC OB OA        OD MO OC MO OB MO OA MO MD MC MB MA           OA OB OC OD 4.MO MO 0        Do : MAMBMCMD4AB4MO4ABOMAB Vậy tập hợp điểm M cần tìm đường trịn tâm O bán kính R = AB c) Ta có : 2 AD OM AD OM DA MO MD MA MB MA         Vậy tập hợp điểm M đường tròn tâm O bán kính AD R  BÀI 14 : Cho tam giác ABC Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn : a) MAMB2.MC0 b) MAMB MAMC c)  2.M A+M B = M A+M B+M C  Hướng dẫn : a) Goïi I trung điểm AB, ta có : MAMB2MI MC MI 0 MC MI MC MB MA         MI;MC phương hay ba điểm M, I, C thẳng hàng Vậy tập hợp điểm M đường thẳng IC b) Goïi I trung điểm BA, ta có : MAMB2MI vaø MAMCCA AC IM AC IM CA MI MC MA MB MA          Vậy tập hợp điểm M đường tròn tâm I, bán kính AC c) Lấy điểm I cho thoûa :   AB 3 AI AB IA AB IA IA IB IA 2            I điểm hồn tồn xác định Gọi G trọng tâm tam giác ABC, ta có : MAMBMC3MG Ta coù :  2.M A+M B = M A+M B+M C  2MIIA  MIIB  3.MG  3MI2.IAIB  3.MG  3MI  3.MG  MI = MG
- Xem thêm -

Xem thêm: Về Hai Bài Toán Tập Hợp Điểm Hình Học Lớp 10, Về Hai Bài Toán Tập Hợp Điểm Hình Học Lớp 10