Giáo án Lịch sử Lớp 4 - Học kỳ II - Năm học 2010-2011 - Bùi Sinh Huy

20 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 21:06

Môc tiªu: Häc xong bµi nµy HS biÕt : - Các tác phẩm thơ văn, công trình khoa học của những tác giả tiêu biểu dưới thêi Lª, nhÊt lµ NguyÔn Tr·i.. Dưới thời Lê, văn học và khoa hoc phat tr[r] (1)Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 TuÇn 19 lÞch sö Bài : Nước ta cuối thời Trần I/ Môc tiªu : Häc xong bµi nµy HS biÕt : - C¸c biÓu hiÖn suy yÕu cña nhµ TrÇn vµo gi÷a thÕ kØ XIV - V× nhµ Hå thay nhµ TrÇn II/ §å dïng d¹y- häc : - PhiÕu häc tËp cña HS III/ Các hoạt động dạy - học : ¢.KiÓm tra bµi cò : - GV gọi HS đứng chỗ trả lời câu - HS tr¶ lêi hái : - HS nhËn xÐt + V× nh©n d©n ta l¹i mét lßng tâm đánh giặc ? + ViÖc nhµ TrÇn ba lÇn rót qu©n khái kinh thành Thăng Long là đúng hay sai Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (2) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 ? V× ? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm B Bµi míi : - Gv giíi thiÖu bµi Nh÷ng biÓu hiÖn suy tµn cña nhµ TrÇn - GV cho HS đọc thầm phần đầu - HS đọc SGK bài và thảo luận nhóm để trả lời các - HS thảo luận nhóm c©u hái phiÕu häc tËp nh÷ng c©u hái sau : + Vua quan nhµ TrÇn sèng nh­ thÕ nµo ? + Những kẻ có quyền đối xử với - Đại diện nhóm trình bày ý kiến thảo luËn d©n ? + Cuéc sèng cña nh©n d©n nh­ thÕ - C¸c nhãm kh¸c nghe vµ nhËn xÐt, bæ sung nµo ? + Thái độ phản ứng nhân dân với triều đình ? + Nguy c¬ ngo¹i x©m nh­ thÕ nµo ? - GV chèt kiÕn thøc : Tõ gi÷a thÕ kØ XIV, nhà Trần bước vào thời kì suy Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (3) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 yÕu Vua quan kh«ng quan t©m tíi d©n d©n o¸n hËn, næi dËy khëi nghÜa 2.V× nhµ Hå thay thÕ nhµ TrÇn ? - HS đọc tiếp phần SGK - GV cho HS đọc tiếp phần SGK - HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi - GV ®­a c¸c c©u hái - C¸c HS nhËn xÐt vµ bæ sung + Hồ Quí Ly là người nào ? + Ông đã làm gì ? + Hành động truất quyền vua Trần Hå QuÝ Ly cã hîp víi lßng d©n kh«ng ? V× ? - GV chèt kiÕn thøc Hành động truất quyền vua là hợp víi lßng d©n v× c¸c vua cuèi thêi TrÇn chØ lo ¨n ch¬i sa ®o¹, lµm cho tình hình đất nước ngày càng xấu và Hồ Quý Ly đã có nhiều cải cách tiÕn bé C Cñng cè dÆn dß : - 2,3 HS tr¶ lêi + Trình bày tình hình nước ta vào cuối Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (4) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 thêi TrÇn? + Do ®©u nhµ Hå kh«ng chèng næi quân Minh xâm lược? - DÆn HS xem l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (5) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 TuÇn 20 LÞch sö Bµi : ChiÕn th¾ng Chi L¨ng I/ Môc tiªu : Häc xong bµi nµy HS biÕt - ThuËt l¹i diÔn biÕn trËn Chi L¨ng - ý nghĩa định trận Chi Lăng thắng lợi khởi nghĩa Lam S¬n - Cảm phục thông minh, sáng tạo cách đánh giặc cha ông ta qua trËn Chi L¨ng II/ §å dïng d¹y- häc : - Lược đồ trận Chi Lăng - PhiÕu häc tËp cña HS III/ Các hoạt động dạy - học : A KiÓm tra bµi cò - GV gọi HS đứng chỗ trả lời câu hỏi : - HS tr¶ lêi + Nªu nh÷ng biÓu hiÖn suy tho¸i cña - HS nhËn xÐt nhµ TrÇn + V× nhµ Hå l¹i thay thÕ nhµ TrÇn ? Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (6) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm B Bµi míi : - GV giíi thiÖu bµi Bối cảnh dẫn đến trận Chi Lăng - GV trình bày bối cảnh dẫn đến trận Chi L¨ng: Cuèi n¨m 1406, qu©n Minh x©m lược nước ta Nhà Hồ không đoàn kết ®­îc toµn d©n nªn cuéc k/c thÊt b¹i Dưới ách đô hộ nhà Minh , nhiều khởi nghĩa nhân dân ta đã nổ , tiªu biÓu lµ cuéc khëi nghÜa Lam S¬n Lê Lợi khởi xướng Năm 1418, từ vùng nói Lam S¬n , cuéc khëi nghÜa Lam S¬n ngày càng lan rộng nước Năm 142, qu©n Minh bÞ qu©n khëi nghÜa bao v©y ë Đông Quan Vương Thông , tướng huy qu©n Minh ho¶ng sî, mét mÆt xin hoà , mặt khác sai người nước xin cứu viÖn LiÔu Th¨ng chØ huy 10 v¹n qu©n kéo vào nước ta theo đường Lạng Sơn T×m hiÓu vÒ ¶i Chi L¨ng Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (7) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 - GV cho HS quan sát lược đồ và đọc thêm kênh chữ SGK để có thể miêu - HS miêu tả ải Chi Lăng t¶ vÒ Chi L¨ng - HS kh¸c bæ sung - GV chèt ý ải Chi Lăng là vùng núi đá hiểm trở , ®­êng nhá hÑp , khe s©u , rõng rËm §©y lµ vïng hiÓm yÕu , v« cïng lîi h¹i ThuËt diÔn biÕn cña trËn Chi L¨ng - GV cho HS đọc SGK và kết hợp với lược đồ - Cho HS th¶o luËn theo nhãm c¸c c©u - HS th¶o luËn theo nhãm c¸c c©u hái + Khi quân Minh đến trước ải Chi Lăng , kị binh ta đã hành động nào ? + Kị binh nhà Minh đã phản ứng hái - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ - C¸c nhãm kh¸c bæ sung nào trước hành động quân ta ? + KÞ binh cña nhµ Minh thua trËn nh­ thÕ nµo ? + Bé binh cña nhµ Minh bÞ thua trËn nh­ thÕ nµo ? + Trong trËn Chi L¨ng, nghÜa qu©n Lam Sơn đã thể thông minh Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (8) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 nµo ? + Sau trận Chi Lăng, thái độ quân - HS thuật lại diễn biến trận đánh Minh ? - Cho HS thuËt l¹i diÔn biÕn trËn Chi L¨ng Nguyªn nh©n th¾ng lîi vµ ý nghÜa - HS tr¶ lêi cña chiÕn th¾ng Chi L¨ng + Theo em, v× qu©n ta giµnh ®­îc th¾ng lîi ë ¶i Chi L¨ng? + ChiÕn th¾ng Chi L¨ng cã ý nghÜa nh­ thé nào lịch sử dân tộc ta? -> TrËn Chi L¨ng chiÕn th¾ng vÎ vang, mưu đồ cứu viện cho Đông Quan nhµ Minh bÞ tan vì Qu©n Minh x©m lược phải đầu hàng, rút nước Nước ta hoàn toàn độc lập, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, mở đầu thời Hậu Lê C Cñng cè , dÆn dß : - GV giíi thiÖu cho HS vÒ nh©n vËt Lª Lîi Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (9) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 TuÇn 21 lÞch sö Bài : Nhà Hậu Lê và việc quản lý đất nước I Môc tiªu: - Hoàn cảnh đời nhà Hậu Lê, tổ chức nhà nước và việc quản lý đất nước nhà Hậu Lê - Nhận thức bước đầu vai trò pháp luật - Tự hào triều đại nhà Lê lịch sử II §å dïng d¹y- häc: - Sơ đồ tổ chức nhà nuớc thời Hậu Lê - PhiÕu häc tËp cña HS III Các hoạt động dạy- học: A.Bµi cò: - H·y thuËt l¹i diÔn biÕn cña trËn Chi - Häc sinh tr¶ lêi - HS nhËn xÐt L¨ng - GV đánh giá Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (10) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 B.Bµi míi: * Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc tiªu tiÕt häc vµ dÉn d¾t v¾n t¾t vµo néi dung bµi häc Hoàn cảnh đời nhà Hậu Lê Mét sè nÐt kh¸i qu¸t vÒ nhµ HËu Lª GV cho HS th¶o luËn theo nhãm - Dựa vào kiến thức đã học kết hợp với SGK , hãy nêu hoàn cảnh đời cña nhµ HËu Lª vµ mét sè nÐt kh¸i - HS th¶o luËn theo nhãm - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy ý kiÕn - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung qu¸t vÒ nhµ HËu Lª ? - GV chèt ý + Về hoàn cảnh đời : Năm 1428 Lê Lợi lên ngôi , đổi tên níc lµ §¹i ViÖt , chän Th¨ng Long lµm kinh đô + VÒ mét sè nÐt kh¸i qu¸t : Nhà Hậu Lê trải qua các đời vua, Lê Th¸i Tæ, Lª Th¸i T«ng, Lª Nh©n T«ng, Lª Th¸nh T«ng ViÖc tæ chøc vµ qu¶n lý đất nước ngày càng củng cố và đạt đỉnh cao ë thêi Lª Th¸nh T«ng Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (11) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 T×m hiÓu vÒ tæ chøc chÝnh quyÒn thêi Hậu Lê và việc quản lý đất nước - HS thảo luận nhóm để trả lời câu nhµ HËu Lª -Cho HS đọc SGK và quan sát sơ đồ các hái cấp chính quyền triều đình - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy + T¹i nãi vua Lª cã uy quyÒn tuyÖt - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung đối ? - GV chèt ý + Mọi quyền lực tập trung tay vua + Vua trùc tiÕp lµ tæng chØ huy qu©n đội + Gióp viÖc cho vua cã c¸c bé , c¸c viÖn T×m hiÓu vÒ luËt Hång §øc vµ vai trß - HS đọc SGK và trả lời câu hỏi - HS tr¶ lêi c©u hái phiÕu cña ph¸p luËt - GV giao phiÕu cho HS víi néi dung sau Đánh dấu vào ô trống trước ý đúng néi dung c¬ b¶n cña luËt Hång §øc : Bảo vệ quyền lợi vua, quan ,địa - HS tr×nh bµy phÇn lµm phiÕu cña m×nh - HS nhËn xÐt phÇn tr¶ lêi cña b¹n vµ bæ sung chñ B¶o vÖ quyÒn lîi cña Quèc Gia Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (12) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 K×m h·m sù ph¸t triÓn kinh tÕ KhuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn kinh tÕ Giữ gìn truyền thống tốt đẹp d©n téc phụ nữ không dợc đề cao B¶o vÖ quyÒn lîi cña phô n÷ * GV kÕt luËn: Bé luËt Hång §øc lµ bé luật đầu tiên nước ta, là công cụ giúp nhà vua cai quản đất nước Nhờ cã bé luËt nµy vµ nh÷ng chÝnh s¸ch phát triển kinh tế, đối nội, đối ngoại sáng suốt mà triều Hậu Lê đã đưa nước ta phát triển lên tầm cao míi - HS đọc ghi nhớ SGK C Cñng cè – DÆn dß - Cho HS đọc ghi nhớ - GV nhËn xÐt tiÕt häc DÆn HS häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau lÞch sö Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (13) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 Tiết22 : Trường học thời Hậu Lê i Môc tiªu: Häc xong bµi nµy HS biÕt : - Nhµ HËu Lª rÊt quan t©m tíi gi¸o dôc; Tæ chøc d¹y häc , thi cö , néi dung d¹y học thời Hậu Lê - Tổ chức giáo dục thời nhà Lê có quy củ, nếp - Coi träng sù tù häc ii đồ dùng dạy- học: - Tranh Vinh qui bái tổ và lễ xướng danh - ¶nh 1, 2, SGK phãng to iii các hoạt động dạy- học: A.Bµi cò: - Bé luËt Hång §øc cã nh÷ng néi dung c¬ b¶n - 2Häc sinh tr¶ lêi - HS nhËn xÐt nµo ? - GV đánh giá B.Bµi míi: * Giíi thiÖu bµi: Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (14) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 GV nªu môc tiªu tiÕt häc vµ dÉn d¾t v¾n t¾t vµo néi dung bµi häc T×m hiÓu vÒ t×nh h×nh gi¸o dôc thêi HËu Lª - GV cho HS đọc SGK và hỏi : - Nªu mét vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh gi¸o - HS tr×nh bµy ý kiÕn dôc thêi HËu Lª - C¸c HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung ( ®­îc tæ chøc nh­ thÕ nµo? d¹y nh÷ng ®iÒu gì? chế độ thi cử nào? - GV chèt ý + Gi¸o dôc thêi HËu Lª ph¸t triÓn m¹nh + Tæ chøc gi¸o dôc qui m« h¬n thêi nhµ Lý , nhµ TrÇn + Néi dung häc tËp lµ nho gi¸o T×m hiÓu vÒ tæ chøc gi¸o dôc thêi HËu Lª - GV cho Hs đọc SGK và thảo luận theo nhóm c¸c c©u hái sau : + Việc học thời Hậu Lê tổ chức - HS thảo luận nhóm để trả lời nh­ thÕ nµo ? c©u hái ( Nhµ Lª lËp Th¸i häc viÖn lµ c¬ quan lo viÖc - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy giáo dục nước Thu nhận em dân - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (15) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 thường và xây dựng Quốc Tử Giám , xây dựng sung tủ sách , thư viện để phục vụ người học Mở trường công và trường tư các địa phương ) + Trường học thời Hậu Lê dạy điều gì ? ( Nho giáo , lịch sử các triều đại phương Bắc lµ néi dung d¹y chñ yÕu ) + Chế độ thi cử thời Hậu Lê nào ? ( Chế độ thi cử có nề nếp và qui củ : năm có kì thi Hương , thi Hội , có kiểm tra trình độ quan lại …) - Gv hoµn thiÖn c©u tr¶ lêi T×m hiÓu vÒ nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch häc tËp cña nhµ HËu Lª - GV cho HS đọc sách và trả lời câu hỏi : + Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích häc tËp ? + nhà Lê đã đặt lễ xướng danh , lÔ vinh qui b¸i tæ vµ cho kh¾c bia - GV chèt ý * Nhà Lê coi trọng giáo dục đã có nhiều tiến sĩ chính sách tiến , khuyến khích nhười Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (16) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 học Chính sách đó vãn phù hợp - Cho HS đọc ghi nhớ C Cñng cè – DÆn dß - Việc giáo dục thời Hậu Lê tổ chức - HS đọc ghi nhớ SGK nh­ thÐ nµo? - GV nhËn xÐt tiÕt häc - 2,3 HS tr¶ lêi DÆn HS häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau lÞch sö TiÕt23 : V¨n häc vµ khoa häc thêi HËu Lª Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (17) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 i Môc tiªu: Häc xong bµi nµy HS biÕt : - Các tác phẩm thơ văn, công trình khoa học tác giả tiêu biểu thêi Lª, nhÊt lµ NguyÔn Tr·i Néi dung chÝnh cña c¸c t¸c phÈm, c¸c c«ng tr×nh đó - Dưới thời Lê, văn học và khoa hoc phat triển rực rỡ các giai đoạn trước - Tù hµo vÒ nh÷ng thµnh tùu v¨n häc vµ khoa häc thêi HËu Lª II.đồ dùng dạy- học: - ¶nh NguyÔn Tr·i phãng to - Mét sè ®o¹n th¬ v¨n tiªu biÓu cña mét sè t¸c phÈm tiªu biÓu - PhiÕu häc tËp cña c¸c nhãm - S­u tÇm nh÷ng mÈu chuyÖn vÒ danh nh©n thêi HËu Lª iii các hoạt động dạy- học: A.Bµi cò: - Nhà Lê đã làm gì để khuyến khích học tập - 2Học sinh trả lời - HS nhËn xÐt ? - GV đánh giá, cho điểm B.Bµi míi: Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (18) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 * Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc tiªu tiÕt häc vµ dÉn d¾t v¾n t¾t vµo néi dung bµi häc 1.T×m hiÓu vÒ nÒn v¨n häc thêi HËu Lª - Nªu chó gi¶i vÒ ch÷ H¸n vµ ch÷ N«m? - Kể tên các tác giả tiêu biểu và các tác - HS đọc thầm SGK - HS tr×nh bµy ý kiÕn phÈm ch÷ N«m tiªu biÓu ? - C¸c HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung ( T¸c gi¶ : Lª Th¸nh T«ng , NguyÔn Tr·i T¸c phÈm : Quèc ©m thi tËp , Hång §øc Quèc ©m thi tËp ) - Cho HS ghi tªn c¸c t¸c phÈm , t¸c gi¶ vào cột tương ứng phiếu ( Phiếu - HS làm phiếu - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy Häc tËp ) - GV giíi thiÖu mét sè ®o¹n th¬ v¨n tiªu - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung biÓu cña mét sè t¸c gi¶ thêi HËu Lª 2.T×m hiÓu vÒ khoa häc thêi HËu Lª - GV cho HS đọc SGK và thảo luận theo nhóm để hòan thiện bảng phiếu HT - HS đọc SGK và trả lời câu hỏi ( c¸c cét: t¸c gi¶, c«ng tr×nh khoa häc, néi - HS tr¶ lêi c©u hái phiÕu dung) - HS tr×nh bµy phÇn lµm phiÕu cña - GV chèt ý m×nh + T¸c gi¶ : Ng« SÜ Liªn víi t¸c phÈm §¹i - HS nhËn xÐt phÇn tr¶ lêi cña b¹n Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (19) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 ViÖt sö kÝ toµn th­ ph¶n ¸nh néi dung : LÞch vµ bæ sung sử nước ta thời Hùng Vương , đời đầu thời Lê + T¸c gi¶ NguyÔn Tr·i víi t¸c phÈm Lam S¬n thùc lôc ph¶n ¸nh néi dung : LÞch sö cuéc khëi nghÜa Lam S¬n Tác phẩm Dư địa chí ông phản ánh nội dung : Xác định lãnh thổ , giới thiệu tài nguyên phong tục , tập quán nước ta +Tác giả Lương Thế Vinh với tác phẩm §¹i thµnh to¸n ph¸p , néi dung vÒ kiÕn thøc to¸n häc Thi kÓ chuyÖn danh nh©n thêi HËu Lª - GV cho HS thi kÓ chuyÖn danh nh©n thêi HËu Lª C Cñng cè – DÆn dß - HS thi kể danh nhân trước + Dưới thời Hậu Lê, là nhà văn, nhà thơ, líp nhµ khoa häc tiªu biÓu nhÊt? - Hái vÒ néi dung c©u - GV nhËn xÐt tiÕt häc chuyÖn Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (20) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 DÆn HS häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau - HS đọc ghi nhớ SGK lÞch sö TiÕt24: ¤n tËp i Môc tiªu: Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử Lớp 4 - Học kỳ II - Năm học 2010-2011 - Bùi Sinh Huy, Giáo án Lịch sử Lớp 4 - Học kỳ II - Năm học 2010-2011 - Bùi Sinh Huy