mot_so_thuat_ngu_thong_ke1.doc

66 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 21:02

ChØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh toµn bé chi tiªu cho mua s¾m hµng hãa vµ dÞch vô tiªu dïng cña hé gia ®×nh thêng tró, cña c¸c tæ chøc kh«ng vÞ lîi phôc vô hé gia ®×nh thêng tró vµ cña[r] (1)Tổng cục thống kê Hà Néi - 2004 Lêi giíi thiƯu §Ĩ hiĨu thống khái niệm, nội dung, phơng pháp tính chØ tiªu thèng kª kinh tÕ - x· héi chđ yếu, Tổng cục Thống kê tiến hành nghiên cứu biên soạn cuốn: Một số thuật ngữ thống kê thông dụng (2)chuẩn thống kê Việt Nam tham khảo số từ điển kinh tế, từ điển chuyên ngành nớc quốc tế Vi mc đích phục vụ kịp thời đối tợng sử dụng thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê lựa chọn 164 thuật ngữ thống kê thông dụng để đa vào sách Cuốn sách gồm ba phần: phần gồm 33 thuật ngữ lý thuyết thống kê tiêu tổng hợp; phần hai gồm 90 thuật ngữ thống kê kinh tế phần ba gồm 41 thuật ngữ thống kê xã hội Do nhiều lý khác nhau, chắn sách khơng tránh khỏi thiếu sót, Tổng cục Thống kê hoan nghênh ý kiến góp ý quan Đảng, Nhà nớc đông đảo ngời sử dụng để tiếp tuch hoàn thiện biên soạn lại “Từ điển Thống kê” Tỉng cơc trởng Tổng cục thống kê Lê Mạnh Hùng Phần Một Lý thuyết thống kê tiêu tổng hợp A Lý thuyết thống kª 1 Hoạt động thống kê nhà nớc (Official Statistical Operation) là điều tra, báo cáo, tổng hợp, phân tích cơng bố thơng tin phản ánh chất tính quy luật tợng kinh tế - xã hội điều kiện thời gian không gian cụ thể tổ chức thống kê nhà nớc tiến hành 2 Chỉ tiêu thống kê (Statistical indicator) tiêu chí mà biểu số phản ánh quy mơ, tốc độ phát triển, cấu, quan hệ tỷ lệ t ợng kinh tế - xã hội điều kiện không gian thời gian cụ thể Mỗi tiêu thống kê gắn với đơn vị đo lờng phơng pháp tính cụ thể Ví dụ: tổng sản phẩm nớc (GDP) theo giá thực tế năm 2002 535762 tỷ đồng; sản lợng lơng thực có hạt nớc năm 2002 36,9 triệu tấn, (3)Tuy nhiên, phân biệt hai loại tiêu có ý nghĩa tơng đối - Theo hình thức biểu hiện, có tiêu vật tiêu giá trị: ã Ch tiêu vật biểu đơn vị tự nhiên Ví dụ: số lợng máy móc tính cái, sản lợng lơng thực tính tấn, đơn vị đo lờng quy ớc nh: vải tính mét, nớc mắm tính lít,v.v • Chỉ tiêu giá trị biểu đơn vị tiền tệ Đồng Việt Nam, ngồi cịn đợc tính ngoại tệ nh Đơ la Mỹ, Euro, Ví dụ: giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu tiêu thụ sản phẩm đợc tính Đồng Việt Nam (nghìn đồng, triệu đồng, ); kim ngạch xuất, nhập đợc tính đơla Mỹ - Theo đặc điểm thời gian, có tiêu thời điểm tiêu thời kỳ: • Chỉ tiêu thời điểm phản ánh quy mô tợng nghiên cứu thời điểm Vì vậy, quy mô tợng nghiên cứu không phụ thuộc vào độ dài thời gian nghiên cứu • Chỉ tiêu thời kỳ phản ánh quy mô tợng nghiên cứu thời kỳ định Vì vậy, quy mô tợng nghiên cứu phụ thuộc vào độ dài thời gian nghiên cứu 3 HÖ thèng tiêu thống kê (System of statistical indicators) tập hợp tiêu thống kê nhằm phản ánh chÊt cđa lÜnh vùc nghiªn cøu HƯ thèng chØ tiªu thống kê quan nhà nớc có thẩm quyền ban hµnh Trong thống kê kinh tế - xã hội có nhiều loại hệ thống tiêu thống kê: hệ thống tiêu thống kê ngành, lĩnh vực hệ thống tiêu thống kê quốc gia chung cho nhiều lĩnh vực, v.v Hệ thống tiêu thống kê quốc gia chung cho nhiều lĩnh vực hệ thống tiêu có phạm vi rộng, phản ánh tình hình kinh tế - xã hội chủ yếu đất nớc mặt sản xuất vật chất, dịch vụ, đời sống văn hóa, xã hội 4 Báo cáo thống kê (Statistical report) hình thức thu thập thơng tin thống kê theo chế độ báo cáo thống kê quan nhà nớc có thẩm quyền ban hành Báo cáo thống kê bao gồm: • Các quy định thẩm quyền lập ban hành biểu mẫu báo cáo; • Các quy định biểu mẫu giải thích biểu mẫu báo cáo, bao gồm: mục đích, ý nghĩa, khái niệm, nội dung, phạm vi, phơng pháp tính tiêu báo cáo, danh mục loại tiêu ghi trongbáo cáo; • Các quy định việc thực chế độ báo cáo, đơn vị báo cáo, thời hạn báo cáo, đơn vị nhận báo cáo, Theo cấp độ thực hiện, báo cáo thống kê đợc chia thành báo cáo thống kê cơ sở báo cáo thống kê tổng hợp: (4)thống báo cáo cho quan quản lý nhà nớc cấp trên, quan thống kê nhà nớc (quy định chế độ báo cáo); • Báo cáo thống kê tổng hợp loại báo cáo đơn vị thống kê cấp (Phòng thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng; thống kê Bộ, ngành thống kê Sở, ban ngành tỉnh, thành phố) lập từ số liệu đợc tổng hợp qua chế độ báo cáo thống kê sở, từ kết điều tra thống kê từ nguồn thông tin khác theo hệ thống biểu tổng hợp thống để phục vụ cho yêu cầu quản lý cấp tổng hợp số liệu thống kê cấp cao (quy định chế độ bỏo cỏo) 5 Điều tra thống kê (Statistical survey) là hình thức thu thập thông tin thống kê theo phơng án điều tra iu tra thng kờ cú thể tiến hành phạm vi nớc phạm vi địa phơng, điều tra tồn điều tra khơng tồn Điều tra tồn tiến hành thu thập thơng tin tất đơn vị tổng thể điều tra Điều tra khơng tồn tiến hành thu thập số liệu số đơn vị tổng thể điều tra Nội dung điều tra thống kê đề cập đến nhiều chủ đề Cách tiếp cận tài liệu ban đầu điều tra đăng ký trực tiếp, vấn dựa vào tài liệu đợc ghi chép sẵn 6 Tổng điều tra (Census) loại điều tra toàn có quy mơ lớn, tiến hành phạm vi nớc liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực nh tổng điều tra dân số nhà ở, tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản, tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp Nội dung tổng điều tra bao gồm tiêu thống kê quan trọng mang tính chất chiến lợc phục vụ cho việc hoạch định sách phát triển kinh tế xã hội tầm vĩ mô 7 Điều tra chọn mẫu (Sample survey) loại điều tra khơng tồn bộ, chọn số đơn vị (gọi đơn vị mẫu) theo nguyên tắc định, đảm bảo tính đại diện cho tổng thể chung để điều tra Thông tin thu đợc từ điều tra chọn mẫu dùng để tính suy rộng cho tổng thể chung §iỊu tra chän mÉu có u điểm sau: ã Tin hành nhanh gọn, bảo đảm tính kịp thời số liệu thống kê; • Tiết kiệm nhân lực kinh phí q trình điều tra; • Có điều kiện mở rộng nội dung điều tra, kết điều tra phản ánh đợc nhiều khía cạnh kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho nghiên cứu chuyên sâu đối tợng điều tra; • Giảm sai số phi chọn mẫu (sai số cân, đong, đo, đếm, khai báo, ghi chép, v.v ) (5)• Thay cho điều tra toàn trờng hợp quy mơ điều tra tồn q lớn, cần thu thập nhiều tiêu, khơng đủ kinh phí nhân lực để tiến hành điều tra toàn bộ; • Q trình điều tra gắn liền với việc phá hủy sản phẩm nh điều tra đánh giá chất lợng thịt hộp, cá hộp, ; • Thu thập thông tin tiên nghiệm trờng hợp cần thiết nhằm phục vụ cho yêu cầu điều tra toàn Ví dụ, để thăm dị mức độ tín nhiệm ứng cử viên vào chức vị đó; • Thu thập số liệu để kiểm tra, đánh giá độ tin cậy kết điều tra toàn 8 Phơng án điều tra thống kê (Statistical survey design) loạivăn đ-ợc xây dựng bớc chuẩn bị điều tra, quy định rõ vấn đề cần giải cần hiểu thống trớc, sau tiến hành điều tra Nội dung phơng án điều tra bao gồm nội dung sau: • Mục đích, u cầu điều tra; • Phạm vi, đối tợng đơn vị điều tra; • Nội dung điều tra; ã Thời điểm, thời kỳ thu thập số liệu; • Phơng pháp điều tra, lợc đồ điều tra, lợc đồ chọn mẫu (nếu điều tra chọn mẫu); ã Phiếu điều tra giải thích cách ghi chép; ã Kế hoạch thời gian tiến hành điều tra; • Phơng thức tổ chức đạo, phơng pháp tổng hợp, phân tích cơng bố kết điều tra,v.v 9 Bảng hệ thống ngành kinh tế quốc dân (Standard industrial classification of all economic activities) bảng phân loại mã hoá hoạt động kinh tế theo chất chúng đợc đặc trng ngun liệu đầu vào, quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm đầu quan nhà nớc có thẩm quyền ban hành để sử dụng thống 10 Bảng danh mục sản phẩm (Product classification) là bảng phân loại mã hố tồn hàng hố, dịch vụ theo cơng dụng, đặc tính, quy trình cơng nghệ, ngun vật liệu tạo sản phẩm quan nhà nớc có thẩm quyền ban hành để sử dụng thống 11 Bảng danh mục nghề nghiệp (Classification of occupation) là bảng phân loại mã hoá nghề nghiệp lực lợng lao động theo loại công việc tay nghề quan nhà nớc có thẩm quyền ban hành để sử dụng thống (6)Tay nghề khả thực nhiệm vụ trách nhiệm mà nghề đòi hỏi Tay nghề đợc thể hai mặt: trình độ tay nghề đặc tính chun mơn hố Bảng danh mục nghề nghiệp để áp dụng cho phân loại lao động theo nghề nghiệp làm họ 12 Bảng danh mục giáo dục, đào tạo (Education and training classification) là bảng phân loại mã hóa chơng trình giáo dục đào tạo theo trình độ lĩnh vực giáo dục, đào tạo quan nhà nớc có thẩm quyền ban hành để sử dụng thống Chơng trình giáo dục đào tạo Luật Giáo dục quy định 13 Bảng danh mục đơn vị hành (Classification of administrative division) bảng phân loại mã hố đơn vị hành theo cấp: tỉnh/thành phố; huyện/ quận/thị xã; xã/phờng/thị trấn, quan nhà nớc có thẩm quyền ban hành để sử dụng thống 14 Bảng danh mục dân tộc Việt Nam (Classification of the Vietnamese nations) bảng phân loại mã hoá dân tộc c trú lãnh thổ Việt Nam quan nhà nớc có thẩm quyền ban hành để sử dụng thống 15 Số tuyệt đối thống kê (Absolute figure) tiêu biểu quy mô, khối lợng tợng trình kinh tế - xã hội, điều kiện thời gian không gian cụ thể Số tuyệt đối bao gồm số nói lên số đơn vị tổng thể (số doanh nghiệp, số công nhân, ) tổng thể trị số biểu tiêu thức (tiền lơng cơng nhân, giá trị sản xuất công nghiệp, ) Các số tuyệt đối có đơn vị tính cụ thể, gồm đơn vị tính vật nh cái, con, chiếc, v.v ; đơn vị vật quy ớc tức đơn vị quy đổi theo tiêu chuẩn nh nớc mắm quy theo độ đạm; than quy theo nhiệt lợng; đơn vị tiền tệ (đồng, nhân dân tệ, đô la, v.v ), đơn vị thời gian (giờ, ngày, tháng, ), Có hai loại số tuyệt đối: số tuyệt đối thời kỳ phản ánh quy mô, khối lợng tợng thời kỳ định số tuyệt đối thời điểm phản ánh quy mô, khối lợng tợng thời điểm định nh: dân số địa phơng có đến ngày 1/4 16 Số tơng đối (Relative figure) là tiêu biểu quan hệ so sánh hai tiêu thống kê loại nhng thời gian không gian khác nhau; hai tiêu khác loại nhng có quan hệ với nhau; so sánh phận với tổng thể chung tiêu Trong hai đại lợng đem so sánh số tơng đối, đại lợng đợc chọn làm gốc Số tơng đối đợc biểu số lần, số phần trăm phần nghìn (ký hiệu % ‰), hay đơn vị kép (ngời/km2, bác sĩ/1000 ngời dân, ) Ví dụ: so với năm 2001, tổng sản phẩm nớc Việt Nam năm 2002 107,08%; tỷ lệ dân số thành thị nớc năm 2002 25,1%; mật độ dân số Việt Nam năm 2002 239 ngời/km2, (7)mức độ phổ biến tợng kinh tế - xã hội nghiên cứu điều kiện không gian thời gian Căn vào nội dung số tơng đối phản ánh, phân biệt: số tơng đối động thái (so sánh tiêu loại thời gian khác nhau); số tơng đối kế hoạch (so sánh tiêu thực với tiêu kế hoạch); số tơng đối kết cấu (so sánh phận với tổng thể gồm nhiều phận); số tơng đối cờng độ (so sánh tiêu khác nhng có liên quan); số tơng đối không gian (so sánh tiêu loại nhng có khơng gian khác nhau) 17 Số bình quân (Average figure) tiêu biểu mức độ điển hình tổng thể gồm nhiều đơn vị loại đợc xác định theo tiêu thức Số bình qn mơ tả đặc điểm chung nhất, phổ biến tợng kinh tế - xã hội điều kiện không gian thời gian cụ thể Ví dụ: tiền lơng bình qn cơng nhân doanh nghiệp mức lơng phổ biến nhất, đại diện cho mức lơng khác cơng nhân doanh nghiệp Ngồi ra, số bình qn cịn dùng để so sánh đặc điểm tợng khơng có quy mơ hay làm để đánh giá trình độ đồng đơn vị tổng thể Để số bình qn có ý nghĩa thực tế, điều kiện chủ yếu tiêu phải đợc tính cho đơn vị có chung tính chất (thờng gọi tổng thể đồng chất) Muốn phải dựa sở phân tổ thống kê cách khoa học v chớnh xỏc Có nhiều loại số bình quân Trong thèng kª kinh tÕ - x· héi thêng dïng loại: số bình quân số học, số bình quân điều hoà, số bình quân hình học (số bình quân nhân), mốt trung vị Xột theo vai trũ đóng góp khác thành phần tham gia bình qn hố, số bình qn chung đợc chia thành số bình quân giản đơn số bình quân gia quyền • Số bình qn giản đơn: đợc tính sở thành phần tham gia bình quân hố có vai trị qui mơ (tần số) đóng góp nh • Số bình qn gia quyền: đợc tính sở thành phần tham gia bình qn hố có vai trị qui mơ đóng góp khác 18 Dãy số biến động theo thời gian (Time series data) dãy trị số tiêu thống kê đợc xếp theo thứ tự thời gian, dùng để phản ánh trình phát triển tợng Ví dụ sản lợng điện sản xuất Việt Nam (tỷ kw/h) năm từ 1995 đến 2002 nh sau: 14,7; 17,0; 19,3; 21,7; 23,6; 26,6; 30,7; 35,6 Trong dãy số biến động theo thời gian có hai yếu tố: thời gian tiêu phản ánh tợng nghiên cứu Thời gian dãy số ngày, tháng, năm, tùy theo mục đích nghiên cứu; tiêu phản ánh tợng nghiên cứu biểu số tuyệt đối, số tơng đối hay số bình quân (8)định Ví dụ: dãy số sản lợng điện sản xuất hàng năm; tổng sản phẩm nớc tính theo giá so sánh thời kỳ 1990 - 2002, ; • Dãy số biến động theo thời điểm (gọi tắt dãy số thời điểm) dãy số tiêu biểu mặt lợng tợng thời điểm định Ví dụ: dãy số số học sinh phổ thơng nhập học có đến ngày khai giảng hàng năm Số ngời có trình độ tiến sĩ tiến sĩ khoa học có đến 1/4/1999, v.v Các trị số tiêu dãy số phải thống nội dung, phơng pháp đơn vị tính, thống độ dài thời gian phạm vi tợng nghiên cứu để bảo đảm tính so sánh đợc với 19 Lợng tăng tuyệt đối (Absolute increasement of indicator) hiệu số hai mức độ tiêu dãy số thời gian, phản ánh thay đổi mức độ tợng qua hai thời gian khác Nếu hớng phát triển tợng tăng lợng tăng tuyệt đối mang dấu dơng ngợc lại Tuỳ theo mục đích nghiên cứu, tính lợng tăng tuyệt đối sau: • Lợng tăng tuyệt đối liên hoàn (hay lợng tăng tuyệt đối kỳ) hiệu số mức độ kỳ nghiên cứu với mức độ kỳ liền kề trớc dãy số Cơng thức tính nh sau: δ=yi− yi −1 Trong đó: δ - lợng tăng tuyệt đối liên hoàn; yi - mức độ kỳ nghiên cứu; yi-1- mức độ kỳ liền kề trớc mức độ kỳ nghiên cứu; i - thø tù c¸c kú (i = 1,2,3,4, , n) • Lợng tăng tuyệt đối định gốc hiệu số mức độ kỳ nghiên cứu với mức độ kỳ đợc chọn làm gốc không thay đổi (thờng mức độ dãy số) Cơng thức tính: Δ=yi− y1 Trong đó: Δ - lợng tăng tuyệt đối định gốc; yi - mức độ kỳ nghiên cứu; y1- mức độ kỳ đợc chọn làm gốc so sánh • Lợng tăng tuyệt đối bình quân số bình quân lợng tăng tuyệt đối kỳ Cơng thức tính: ¯ δ= ∑ i=2 n δi n −1= Δn n −1= yn− y1 n−1 Trong đó: ¯δ - lợng tăng tuyệt đối bình quân; n - số kỳ nghiên cứu (9)hai thời kỳ/ thời điểm khác đợc biểu số lần hay số phần trăm Tốc độ phát triển đợc tính cách so sánh hai mức độ tiêu dãy số biến động theo thời gian, mức độ đợc chọn làm gốc so sánh Tùy theo mục đích nghiên cứu, tính loại tốc độ phát triển sau: • Tốc độ phát triển liên hồn (hay tốc độ phát triển kỳ) dùng để phản ánh phát triển tợng qua thời gian ngắn liền nhau, đợc tính cách so sánh mức độ dãy số kỳ nghiên cứu với mức độ liền tr -ớc Cơng thức tính: ti= yi yi −1 Trong đó: ti - tốc độ phát triển liên hoàn; yi - mức độ tiêu kỳ nghiên cứu; yi-1- mức độ tiêu kỳ liền kề trớc kỳ nghiên cứu • Tốc độ phát triển định gốc dùng để phản ánh phát triển tợng qua thời gian dài, đợc tính cách so sánh mức độ kỳ nghiên cứu dãy số với mức độ kỳ đợc chọn làm gốc không thay đổi (thờng mức độ kỳ dãy số) Cơng thức tính: Ti=yi y1 Trong đó: Ti - tốc độ phát triển định gốc; yi - mức độ tiêu kỳ nghiên cứu; y1 - mức độ tiêu kỳ đợc chọn làm gốc so sánh; Giữa tốc độ phát triển định gốc tốc độ phát triển liên hồn có mối quan hệ với nhau: tốc độ phát triển định gốc tích số tốc độ phát triển liên hồn, đợc thể cơng thức nh sau: Tn=t2×t3× ×tn=∏ i=2 n tiTốc độ phát triển bình qn dùng để phản ánh nhịp độ phát triển điển hình tợng nghiên cứu thời gian dài, đợc tính số bình quân nhân tốc độ phát triển liên hồn Chỉ tiêu tốc độ phát triển bình quân có ý nghĩa tợng phát triển tơng đối đặn theo chiều h-ớng định Cơng thức tính nh sau: ¯t=n −√1t2× t3× ×tn=n −√1∏ i=2 n ti=n−√1Tn Trong đó: ¯t - tốc độ phát triển bình qn; ti (i=2,3, n) - tốc độ phát triển liên hồn tính đợc từ dãy số (10)Ví dụ: từ số liệu sản lợng điện Việt Nam thời kỳ 1995 - 2002, ký hiệu i năm 1995 i năm 2002, tính đợc tốc độ phát triển bình quân nh sau: - Tốc độ phát triển định gốc (2002 so với 1995) T8/1=35,6 17,7=2,482 hc 248,2% - Tốc độ phát triển bình quân thời kỳ 1995 – 2002 ¯t=8√12,482 =1,139 hc 113,9% 21 Tốc độ tăng (Growth rate) tiêu tơng đối phản ánh nhịp điệu tăng / giảm tợng qua thời gian biểu số lần số phần trăm Tốc độ tăng đợc tính cách so sánh lợng tăng tuyệt đối hai thời kỳ với mức độ thời kỳ đợc chọn làm gốc so sánh Tùy theo mục đích nghiên cứu tính loại tốc độ tăng sau: • Tốc độ tăng liên hồn ii= yi− yi −1 yi −1 = δi yi −1 Trong đó: ii - tốc độ tăng liên hoàn; i - lợng tăng tuyệt đối liên hoàn; yi- mức độ tiêu kỳ nghiên cứu; yi-1 - mức độ tiêu kỳ trớc kỳ nghiên cứu • Tốc độ tăng định gốc ˙ Ii=yi− y1 y1 =Δi y1 Trong đó: ˙Ii - tốc độ tăng định gốc i - lợng tăng tuyệt đối định gốc Mối liên hệ tốc độ phát triển tốc độ tăng nh sau: Nếu tính số lần: tốc độ tăng = tốc độ phát triển - Nếu tính phần trăm: tốc độ tăng = tốc độ phát triển - 100 • Tốc độ tăng bình quân phản ánh nhịp độ tăng điển hình tợng nghiên cứu thời gian dài Cơng thức tính: Tốc độ tăng bình qn ( i ) = tốc độ phát triển bình quân ( ¯t ) - (hay 100) Từ kết tính tốc độ phát triển bình qn năm sản lợng điện sản xuất ra: ¯t =1,139 113,9%, tính đợc tốc độ tăng bình qn ( i ) thời kỳ 1995-2002: (11)22 Giá trị tuyệt đối 1% tăng lên (Absolute value of one percent of increase) là số tuyệt đối nói lên mức độ thực tế 1% tốc độ tăng, đợc tính cách chia lợng tăng tuyệt đối kỳ cho tốc độ tăng kỳ Cơng thức tính: Giỏ tr tuyt i ca 1% tăng lên = Lợng tăng tuyệt đối kỳ Tốc độ tăng kỳ (%) hoặc: Giá trị tuyệt đối 1% tăng lên = Mức độ kỳ gốc (liên hồn) 100 Ví dụ: sản lợng điện Việt Nam năm 2001 (i=7) 30,7 tỷ kwh, năm 2002 (i=8) 35,6 tỷ kwh Nh năm 2002 so với năm 2001 tính đợc: - Lợng tăng tuyệt đối: 8/7 = 35,6-30,7 = 4,9 (tû kwh) - Tốc độ tăng: i8/7= 4,9 30,7 = 0,1596 hc 15,96% - Giá trị tuyệt đối 1% sản lợng điện tăng lên: a8/7= 4,9 15,96 =0,307 (tû kwh) 23 Dự báo thống kê (Statistical forecast) là việc ớc lợng mức độ, mối quan hệ xu phát triển trình tợng kinh tế - xã hội khoảng thời gian định, nối tiếp với sở sử dụng thông tin thống kê, phân tích mối quan hệ tơng tác áp dụng phơng pháp thích hợp Thơng tin sử dụng dự báo thống kê thờng dãy số thời gian, tức dựa vào biến động tợng yếu tố tác động thời gian qua Dự báo thống kê tiến hành phơng pháp đơn giản nh: lợng tăng tuyệt đối bình quân, tốc độ phát triển bình quân, phơng pháp hồi quy, v.v 24 Phơng pháp số (Index method): phơng pháp phân tích thống kê nghiên cứu biến động tợng kinh tế xã hội gồm nhiều phần tử mà đại lợng biểu trực tiếp cộng đợc với (12)Phơng pháp số thống kê đợc dùng để nghiên cứu biến động tợng kinh tế xã hội theo thời gian khơng gian, xác định vai trị ảnh h-ởng biến động nhân tố biến động tợng phức tạp Ph-ơng pháp số cịn đợc vận dụng để phân tích biến động tiêu bình quân 25 Hệ thống số (Index system) dãy số có liên hệ với nhau, hợp thành đẳng thức định Có nhiều loại hệ thống số Trong thống kê th-ờng gặp hai loại hệ thống số sau đây: • Hệ thống số liên hoàn số định gốc (gọi chung hệ thống số liên hệ theo thời gian) Chỉ số định gốc tích số liên hồn Nếu dạng số tổng hợp, số liên hồn phải lấy quyền số cố định số liên kết đợc thành hệ thống Ví dụ: tiêu tổng sản phẩm nớc thời kỳ 1999 - 2002 tính theo giá năm 1994 (giá năm 1994 quyền số cố định) lần lợt 256272 tỷ đồng; 273666 tỷ đồng; 292535 tỷ đồng 313247 tỷ đồng, từ có số định gốc số liên hoàn tiêu tổng sản phẩm nớc nh sau: - Chỉ số định gốc năm 2002 so với năm 1999: Iq02/99=313247256272=1,2223 - Các số liên hoàn: Iq00/99= 273666 256272=1,0679 Iq01/00=292535 273666=1,0689 Iq02/01=313247 292535=1,0708 - HƯ thèng chØ sè liªn hƯ theo thêi gian Iq02/99=Iq00/99ì Iq01/00ì Iq02/01 Tức 1,2223 = 1,0679 x 1,0689 x 1,0708 • Hệ thống số phản ánh mối liên hệ tiêu nhân tố với (gọi chung hệ thống số liên hệ theo tiêu) Trong hệ thống số này, vế số chung phản ánh biến động tất tiêu nhân tố, vế lại số nhân tố, số phản ánh biến động riêng biệt tiêu nhân tố Ví dụ, có hệ thống số nghiên cứu mối liên hệ biến động chung giá trị sản xuất công nghiệp (biến động hai yếu tố giá khối lợng) biến động riêng biệt yếu tố giá khối lợng sản phẩm nh sau: Chỉ số chung giá trị sản xt c«ng nghiƯp (Ipq) = ChØ sè giá sản xuất sản phẩm công nghiệp (Ip) x Chỉ số khối lợng sản phẩm công nghiệp (13)Khi nghiên cứu biến động giá, thờng cố định khối lợng sản phẩm thời kỳ báo cáo nghiên cứu biến động khối lợng sản phẩm, thờng cố định giá thời kỳ gốc NÕu ký hiƯu: p0, p1 - gi¸ loại sản phẩm kỳ gốc kỳ báo cáo; q0, q1- khối lợng loại sản phẩm sản xuất kỳ gốc kỳ báo cáo Hệ thống số nghiên cứu mối liên hệ biến động chung giá trị sản xuất với biến động giá khối lợng sản phẩm sản xuất nh sau: a Hệ thống số tơng đối: Σp1q1 p0q0 =p1q1 p0q1 ìp0q1 p0q0 Ipq = Ip x Iq b Hệ thống số tuyệt đối: (Σp1q1− Σp0q0)=(Σp1q1− Σp0q1)+(Σp0q1− Σp0q0) Hệ thống số liên hệ dùng để phân tích ảnh hởng xác định vai trị đóng góp tiêu riêng biệt yếu tố đến biến động chung tiêu yếu tố tổng thể phức tạp Hệ thống số cịn cho phép tính tốn nhanh chóng số cha biết biết số khác Ví dụ: biết số chung giá trị sản xuất công nghiệp năm 2002 so với năm 2001: Ipq = 1,1633 số giá sản xuất Ip = 1,0149, cú th tớnh c ch số khối lợng sản phẩm công nghiệp năm 2002 so với năm 2001; Iq = 1,1633 : 1,0149 = 1,1462 26 Bảng cân đối (Account/Balance) là hình thức trình bày kết cấu tổng thể (hiện tợng trình kinh tế xã hội) để phản ánh mối quan hệ cân đối phận tổng thể để so sánh, kiểm tra số liệu thu thập đợc từ nhiều nguồn khác Trong thống kê, thờng sử dụng hai loại bảng cân đối: bảng cân đối “đơn” bảng cân đối “kép” • Bảng cân đối đơn “ ” Tổng thể gồm hai phần tơng ứng với hai mặt đối lập, phần đợc phân tổ theo tiêu thức khác Các loại bảng cân đối đơn thờng gặp nh cân đối xuất nhập hàng hoá, cân đối sản xuất tiêu dùng, cân đối nguồn sử dụng lao động, v.v Cấu trúc bảng cân đối đơn đợc trình bày theo dịng theo cột Ví dụ bảng cân đối lao động xã hội có dạng sau: Bảng cân đối lao động xã hội Đơn vị tính: ngời (14)hiệu hiệu 1 Lao động độ tuổi lao động A1 1 Lao ng lm vic các ngành kinh tÕ B1 2 Lao động độ tuổi lao động A2 Lao động dự trữ B2 Céng ∑ i=1 Ai Céng ∑ j Bj Phơng trình kinh tế loại bảng cân đối có dạng: ∑ i n Ai=∑ j m Bj Trong đó: Ai vµ ∑ i=1 n Ai - bé phËn thø i vµ tỉng n phận phần A(i thứ tự bé phËn víi i=1,2, n) Bi vµ ∑ j m Bj - bé phËn thø j vµ tổng m phận phần B (j thứ tự phận với j=1,2, m) ã Bảng cân đối kép“ ” (còn gọi cân đối “bàn cờ”) Tổng thể gồm hai phần tơng ứng với hai mặt đối lập, phận phần thứ đợc phân tổ theo kết cấu phần thứ hai ngợc lại phận phần thứ hai đợc phân tổ theo kết cấu phần thứ Cấu trúc bảng cân đối kép đợc trình bày dới dạng cân đối bàn cờ kết hợp dịng cột Ví dụ: bảng cân đối nguồn sử dụng vốn cho hoạt động y tế quốc gia Bảng cân đối có hai phần: nguồn vốn - trình bày theo cột sử dụng vốn theo loại hình hoạt động y tế - trình bày theo dòng, đợc thiết kế nh sau: Bảng cân đối nguồn sử dụng vốn cho hoạt động y tế quốc gia Đơn vị tính: triệu đồng Ngun Sử dụng vốn Ngân sách nhà nớc Bảo hiểm xà hội Bảo hiĨm y tÕ Ngn vèn kh¸c Tổng nguồn vốn Phòng bệnh, phòng dịch a11 a12 a1mj=1 m a1j Khám chữa bệnh a21 a22 a2m j=1 m a2j Hoạt động y tế khác av1 an2 anm ∑ j=1 m anj Tỉng sư dơng vèn ∑ i=1 n ai1 ∑ i=1 n ai2 ∑ i=1 n aim ∑ j=1 mi=1 n aij Phơng trình kinh tế bảng cân đối kép có dạng: ∑ i=1 nj=1 m (15)Trong đó: ∑ j=1 m aij - hoạt động i theo tổng nguồn j ∑ i=1 n aij - nguồn j theo tất hoạt động i 27 Phơng pháp đồ thị (Diagrammatic method) Phơng pháp trình bày phân tích số liệu thống kê biểu đồ, đồ thị đồ thống kê sở sử dụng kết hợp số liệu với hình vẽ, đờng nét, màu sắc mỹ thuật, thu hút ý ngời đọc, giúp cho ngời đọc nhận thức đợc nét khái quát đặc điểm tợng cách dễ dàng, nhanh chóng Đồ thị thống kê biểu thị, kết cấu thay đổi kết cấu tợng, phát triển tợng theo thời gian, tình hình thực kế hoạch, mối liên hệ tợng, so sánh mức độ tợng • Căn theo nội dung phản ánh, chia đồ thị thống kê thành loại sau: đồ thị kết cấu, đồ thị phát triển, đồ thị hoàn thành kế hoạch định mức, đồ thị liên hệ, đồ thị so sánh đồ thị phân phối • Căn vào hình thức biểu hiện, chia đồ thị thống kê thành loại với loại hình vẽ tơng ứng nh sau: Biểu đồ hình cột 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 1998 1999 2000 2001 2002 2003X Y Biểu đồ tợng hình 0 10 15 20 25 30 35 1 10 11 12 X Y Biểu đồ diện tích (vng, chữ nhật, tròn) (16)25% 20% 12% 30% 13% 0 10 15 20 25 30 35 1 10 11 12 X Y Khi xây dựng đồ thị thống kê phải đảm bảo yêu cầu sau: • Xác định quy mô đồ thị phù hợp. Quy mô đồ thị đợc định chiều dài, chiều cao, quan hệ tỷ lệ hai chiều mục đích sử dụng Quan hệ độ dài trục hoành trục tung đồ thị thờng theo tỷ lệ : 1,33 đến 1: 1,5 • Lựa chọn loại đồ thị phù hợp. Mỗi loại đồ thị có khả diễn tả nhiều khía cạnh Ví dụ, đồ thị hình cột biểu kết cấu thay đổi kết cấu, phát triển theo thời gian; đồ thị hình trịn biểu kết cấu thay đổi kết cấu tợng Thờng dùng loại hình trịn (có chia thành hình quạt) để biểu kết cấu loại biểu rõ kết cấu biến động kết cấu tợng Tr-ờng hợp phân tích mối liên hệ tiêu thTr-ờng dùng đTr-ờng gấp khúc: • Xác định xác thang đo tỷ lệ độ rộng đồ thị. Thang đo tỷ lệ xích giúp cho việc tính chuyển đại lợng lên đồ thị theo khoảng cách thích hợp Ngời ta thờng dùng thang đo đờng thẳng phân bố theo trục tọa độ, có dùng thang đo đờng cong, ví dụ thang trịn (ở đồ thị hình trịn) đ-ợc chia thành 360o. Độ rộng đồ thị phải đợc chọn cho phù hợp Khi vẽ đồ thị hình cột, độ rộng cột phải tỷ lệ với khoảng cách tổ độ cao phải tỷ lệ với số đơn vị rơi vào tổ Nếu tổ có khoảng cách nhau, cột đồ thị phải có độ rộng B Chỉ tiêu tổng hợp 28 H s ICOR (Incremental capital output ratio). Chỉ tiêu kinh tế tổng hợp cho biết để tăng thêm đồng tổng sản phẩm nớc (GDP) đòi hỏi phải tăng thêm đồng vốn đầu t thực Vì vậy, hệ số phản ánh hiệu việc sử dụng vốn đầu t dẫn tới tăng trởng kinh tế Vốn đầu t thực hệ số ICOR bao gồm khoản chi tiêu để làm tăng tài sản cố định, tài sản lu động khoản hình thành nên giá trị tăng thêm ngành kinh tế Hệ số ICOR thay đổi tùy theo thực trạng kinh tế xã hội thời kỳ khác nhau, phụ thuộc vào cấu đầu t hiệu sử dụng sản phẩm vật chất dịch vụ kinh tế (17)với tổng sản phẩm nớc thấp Tuy nhiên, theo quy luật lợi tức biên giảm dần kinh tế phát triển (GDP bình quân đầu ng ời tăng lên) hệ số ICOR tăng lên, tức để trì tốc độ tăng tr ởng cần tỉ lệ vốn đầu t so với tổng sản phm nc cao hn Có hai phơng pháp tÝnh hƯ sè ICOR • Phơng pháp thứ đợc tính theo cơng thức: ICOR= V1 G1− G0 Trong ú: V1: tổng vốn đầu t năm báo cáo; G1: tổng sản phẩm nớc năm báo cáo; G0: tổng sản phẩm nớc năm trớc năm báo cáo Cỏc ch tiờu vốn đấu t tổng sản phẩm nớc để tính hệ số ICOR theo phơng pháp phải đợc tính theo loại giá: giá thực tế giá so sánh Phơng pháp tính thể hiện: để tăng thêm đồng tổng sản phẩm nớc đòi hỏi phải tăng thêm đồng vốn đầu t thực • Phơng pháp thứ hai đợc tính theo cơng thức: ICOR=IV(%) IG(%) Trong đó: IV: tỷ lệ vốn đầu t so với tổng s¶n phÈm níc; IG: tốc độ tăng tổng sản phẩm nớc; Hệ số ICOR tính theo phơng pháp thể hiện: để tăng thêm phần trăm tổng sản phẩm nớc đòi hỏi phải tăng tỷ lệ vốn đầu t so với GDP phần trăm Hai phơng pháp tính hệ số ICOR nêu cho kết không giống Trong thực tế ngời ta thờng sử dụng phơng pháp thứ tính theo giá so sánh phơng pháp hạn chế đợc sai số thống kê loại trừ ảnh hởng yếu tố giá cách tốt 29 Đờng cong Loren (Loren curve) loại đồ thị dùng để biểu thị mức độ bất bình đẳng phân phối Ví dụ nghiên cứu phân phối thu nhập hộ gia đình, đờng cong Loren biểu thị quan hệ tỷ lệ phần trăm số hộ gia đình tỷ lệ phần trăm thu nhập hộ Trên đồ thị, trục hồnh biểu thị tỷ lệ phần trăm cộng dồn số hộ gia đình từ 0% đến 100% đợc xếp theo thứ tự hộ có thu nhập tăng dần trục tung biểu thị tỷ lệ phần trăm cộng dồn thu nhập hộ gia đình từ 0% đến 100% Vì hộ gia đình thờng đợc xếp theo thứ tự từ hộ có thu nhập thấp đến hộ có thu nhập cao nên tỷ lệ phần trăm cộng dồn số hộ gia đình ln ln lớn phần trăm cộng dồn thu nhập tơng ứng hộ, đờng cong Loren nằm dới đờng nghiêng 450 có mặt lõm hớng lên (xem (18)Nếu tất hộ gia đình có mức thu nhập giống nhau, đờng cong Loren trùng với đờng thẳng 450 đợc gọi đờng bình đẳng tuyệt đối 30 Hệ số GINI (GINI coefficient) là hệ số đợc tính từ đờng cong Loren, mức độ bất bình đẳng phân phối (thờng phân phối thu nhập) Hệ số GINI (G) đợc tính theo cơng thức: G=1+1 n− n2ybq [y1+2y2+3y3+ +nyn] Trong đó: y1, y2, yn- thu nhập nhóm hộ theo thứ tự giảm dần; ybq - thu nhập bình quân hộ; n - tæng sè nhãm Biểu thị hình học qua đờng cong Loren, hệ số GINI tính nh sau: G = Diện tích phần nằm đờng cong Loren đờng thẳng 450 (A) Tổng diện tích nằm dới đờng thẳng 450 (A+B) Khi đờng cong Loren trùng với đờng thẳng 450 (đờng bình đẳng tuyệt đối) thì hệ số GINI (vì A=0), xã hội có phân phối bình đẳng tuyệt đối Nếu đờng cong Loren trùng với trục hoành, hệ số GINI (vì B = 0), xã hội có phân phối bất bình đẳng tuyệt đối Nh  G  31 Chỉ số phát triển ngời (Human development index - HDI) là thớc đo tổng hợp phản ánh phát triển ngời phơng diện thu nhập (thể qua tổng sản phẩm nớc bình quân đầu ngời), tri thức (thể qua số học vấn) sức khoẻ (thể qua tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh) Chỉ số phát triển ngời đợc tính theo cơng thức: HDI=1 3(HDI1+HDI2+HDI3) Trong đó: % T h u n h Ëp c é n g d å n % Sè céng dån (19)HDI1 - số GDP bình quân đầu ngời (GDP tính theo phơng pháp sức mua tng đơng “PPP” có đơn vị tính la Mỹ); HDI2 - số học vấn đợc tính cách bình qn hóa số tỷ lệ biết chữ (dân c biết đọc, biết viết) với quyền số 2/3 số tỷ lệ ngời lớn (24 tuổi trở lên) học với quyền số 1/3; HDI3- số tuổi thọ bình quân tính tõ lóc sinh (kú väng sèng tÝnh tõ lóc sinh) HDI nhận giá trị từ đến HDI gần có nghĩa trình độ phát triển ngời cao, trái lại gần nghĩa trình độ phát triển ngời thấp Công thức tính số thành phần (HDI1, HDI2, HDI3) nh sau: HDI1= lg(GDP thùc tÕ)-lg(GDP min) lg(GDP max)-lg(GDP min) Từng số tỷ lệ biết chữ tỷ lệ ngời lớn học đợc tính tốn riêng biệt nhng theo cơng thức khái quát sau đây: HDI2=L thùc tÕ-L Lmax-L ở đây: L - tỷ lệ ngời lớn học tỷ lệ biết chữ dân c HDI3=T thùc tÕ-T Tmax-T ở đây: T- tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh Các giá trị tối đa (max) tối thiểu (min) tiêu liên quan để tính HDI c quy nh nh sau: Chỉ tiêu Đơn vị tính Giá trị tối đa (max) Giá trị tối thiểu (min) GDP thực tế bình quân đầu ngời (PPP) USD 40000 100 Tỷ lệ dân c biÕt ch÷ % 100 Tû lƯ ngêi lín ®i häc % 100 Ti thä b/q tính từ lúc sinh Năm 85 25 Ví dụ: năm 1997 tiêu chủ yếu Việt Nam nh sau: - GDP thực tế bình quân đầu ngời (PPP): 1630 USD - Tû lƯ d©n c biÕt chữ : 91,9% - Tỷ lệ ngời lớn häc : 62,0% - Tuæi thä b/q tÝnh tõ lúc sinh : 67,4 năm ỏp dng cụng thức tính HDI nêu lần lợt tính số thành phần qua số liệu cho nh sau: ã Chỉ số GDP bình quân đầu ngời: HDI1 = lg(1630)lg(100) lg(40000)lg(100) = 0,466 (20)HDI2(b)=91,9−0 100−0 =0,919 (chØ sè tû lÖ biÕt chữ) HDI2(d)=620 1000 =0,62 (chỉ số tỷ lệ học) HDI2=1 3(0,62+2ì0,919)=0,819 81,9% ã Chỉ số tuæi thä: HDI3 = 67,425 85−25 = 0,707 ã Chỉ số phát triển ngời Việt Nam vào năm 1997: HDI=0,466+0,819+0,707 3 =0,664 32 Chỉ số phát triển giới (Gender development index GDI) thớc đo phản ánh bất bình đẳng nam nữ sở đánh giá phát triển chung ngời theo yếu tố thu nhập, tri thức tuổi thọ Chỉ số phát triển giới đợc tính theo cơng thức: GDI=1 3(GDI1+GDI2+GDI3) Trong đó: GDI1 – chØ số phân bổ công thành phần theo yếu tố thu nhập; GDI2 số phân bổ công thành phần theo yếu tố tri thức; GDI3 số phân bổ công thành phần theo yÕu tè tuæi thä  Chỉ số phân bổ công thành phần theo yếu tố thu nhập (1), tri thức (2) tuổi thọ (3) viết chung GDI1(2,3) đợc tính theo cơng thức: HDI1(2,3)f ¿1− ε HDI1(2,3)m ¿1− ε Kf ¿+[Km¿} ¿ ¿ ¿ GDI1(2,3)=¿ Trong đó: f - ký hiệu cho nữ m - ký hiệu cho nam; Kf tỷ lệ dân số nữ ; Km – tû lƯ d©n sè nam. (21) - hệ số phản ánh mức độ thiệt hại phơng diện phát triển ngời mà xã hội gánh chịu bất bình đẳng giới Trong số phát triển giới hệ số =2 nên phơng trình biến đối thành: HDI1(2,3) f ¿1 HDI1(2,3)m ¿1 Kf¿+[Km¿} ¿ ¿ ¿ GDI1(2,3)=¿ (*) Tính số phát triển giới đợc thực qua bớc: Bớc 1: tính số HDI thành phần riêng cho giới nữ nam Bớc 2: tính số công thành phần theo yếu tè thu nhËp (GDI1), tri thøc (GDI2) vµ ti thä (GDI3) theo công thức (*) Bc 3: tớnh số phát triển giới cách bình quân số học giản đơn số phân bổ công thành phần thu nhập (GDI1), tri thức (GDI2) tuổi thä (GDI3) Giá trị tối đa (max) tối thiểu (min) tiêu liên quan để tính GDI cho riêng giới quy định nh sau: Chỉ tiêu Đơn vị tính Giá trị tối đa (max) Giá trị tối thiểu (min) GDP thực tế bình quân đầu ngời (PPP) USD 40000 100 Tỷ lệ dân c biết chữ % 100 Tû lƯ ngêi lín ®i häc % 100 Tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh: - Nữ năm 87,2 27,5 - Nam năm 82,5 22,5 Vớ d minh họa cho q trình tính số phát triển giới với số tiêu qua số liệu giả định nh sau: Đơn vị tính Nữ Nam - GDP thực tế bình quân đầu ngời USD 1278 1982 - Tỷ lệ dân c biết chữ % 90,5 92,5 - Tû lƯ ngêi lín ®i häc % 61,5 62,5 - Tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh Năm 71,2 63,8 - Tỷ lệ d©n sè theo giíi % 50,9 49,1 Từ số liệu cho, lần lợt tính tốn: Bíc 1: tính số thành phần theo HDI riêng tõng giíi a ChØ sè thu nhËp: HDI1f =lg(1278)lg(100) lg(40000)lg(100)= 3,1062,000 (22)HDI1m=lg(1982)lg(100) lg(40000)lg(100)= 3,2972,000 4,6022,000=0,638 b ChØ sè tri thức: ã Chỉ số biết chữ HDI2(f b)=90,50 100−0 =0,905 ; HDI2(b) m =92,5−0 1000 =0,925 ã Chỉ số học HDI2(d) f =61,5−0 1000 =0,615 ; HDI2(d) m =62,5−0 1000 =0,625 • ChØ sè tri thøc HDI2 f =2 3 0,905+ 3 0,615=0,808 ; HDI2m=2 3 0,925+ 3 0,625=0,825 c ChØ sè tuæi thä: HDI3 f =71,2−27,5 87,2−27,5=0,732 ; HDI3 m =63,8−22,5 82,5−22,5=0,688 Bíc 2: tính số phân bổ công thành phần a VÒ thu nhËp: 0,585¿1 0,638¿1 0,509¿+[0,491¿} ¿ ¿ ¿ GDI1=¿ b VÒ tri thøc: 0,808¿1 0,825¿1 0,509¿+[0,491¿} ¿ ¿ ¿ GDI2=¿ c VỊ ti thä: 0,732¿1 0,688¿1 0,509¿+[0,491¿} ¿ ¿ ¿ GDI3=¿ (23)GDI=0,610+0,816+0,709 3 =0,711 So với số phát triển ngời, nội dung quy trình tính số phát triển giới khơng phức tạp Song, thực tế áp dụng khó khăn hơn, tất tiêu cần tính phải tính riêng theo giới Hiện nay, thống kê Việt Nam cha tách đầy đủ số phân bổ theo giới, đặc biệt số phân bổ thành phần theo yếu tố thu nhập 33 Chỉ số bình đẳng giới (Gender Empowerment Measure GEM) th-ớc đo phản ánh bất bình đẳng nam nữ lĩnh vực hoạt động trị, lãnh đạo quản lý, kỹ thuật, chuyên gia thu nhập Chỉ số bình đẳng giới đợc tính theo cơng thức sau: GEM=1 3(EDEP1+EDEP2+EDEP3) Trong đó: EDEP1 – số phân bố công thành phần theo số đại biểu nam, nữ trong Quèc héi; EDEP2 – số phân bố công thành phần theo vị trí lãnh đạo, quản lý, kü tht, chuyªn gia kinh tế; EDEP3 số phân bố công thành phần theo thu nhập Chỉ số phân bổ công thành phần theo số đại biểu nam, nữ quốc hội (EDEP1) đợc tính nh sau: If ¿1 Im¿1 kf¿+[km¿} ¿ ¿−1 ¿ ¿ ¿ EDEP1=¿ (*) Trong đó: f - ký hiệu cho nữ tính số lần; m - ký hiệu cho nam tính số lần; kf km - tỷ lệ dân số nữ nam If Im - tỷ lệ nữ tỷ lệ nam đại biểu quốc hội (khác với kf và km, công thức (*) If Im đợc tính phần trăm).  Chỉ số phân bổ cơng thành phần theo vị trí lãnh đạo, quản lý, kỹ thuật chuyên gia (EDEP2) đợc tính cách bình qn số học giản đơn chỉ số EDEP tính riêng cho tỷ lệ nữ, nam theo lãnh đạo, quản lý tỷ lệ nữ, nam theo vị trí kỹ thuật chuyên gia Từng số EDEP riêng biệt đợc tính nh cơng thức tính EDEP1 nêu (*)  Chỉ số phân bổ công thành phần theo thu nhập (EDEP3) đợc tính (24)Hf¿1 Hm¿1 kf ¿+[km¿} ¿ ¿ ¿ EDEP3=¿ (**) Với Hf, Hm số thu nhập nữ nam, công thức (**) Hf và Hm đợc tính số lần nh kf v km. Về nguyên tắc, số thu nhập GEM tính toán tơng tự nh sè thu nhËp chØ sè ph¸t triĨn giíi Song, điểm khác biệt dựa giá trị không điều chỉnh không lấy logarit Công thức tính số thu nhËp nh sau: H=GDP thùc tÕ- GDP GDP max - GDP Møc thu nhËp bình quân đầu ngời có giá trị tối đa (max) 40000 USD giá trị tối thiểu (min) 100 USD Quy trình tính số bình đẳng theo giới đợc thực theo ba bớc: Bớc 1: xác định tỷ lệ giới theo đại biểu Quốc hội, theo vị trí lãnh đạo, quản lý theo vị trí kỹ thuật chuyên gia nữ (If), nam (Im) các chỉ số thu nhập nữ (Hf), nam (Hm), để tính số cơng thành phần; Bớc 2: tính số phân bổ công thành phần EDEP1, EDEP2 EDEP3; Bớc 3: tính số GEM cách tính bình qn số học giản đơn ba số phân bổ công thành phần đại diện Quốc hội (EDEP1), theo lãnh đạo quản lý, kỹ thuật chuyên gia (EDEP2) theo thu nhập (EDEP3) Ví dụ minh họa cho trình tình số GEM với số tiêu qua số liệu giả định nh sau: ChØ tiêu Nữ Nam 1 T l i biu Quốc hội (%) 9,7 90,3 Tỷ lệ vị trí lãnh đạo quản lý (%) 24,3 75,7 Tỷ lệ vị trí kỹ thuật chuyên gia (%) 42,4 57,6 4 GDP bình quân đầu ngời (USD) 2556 3964 5 Tû lƯ d©n sè theo giíi (%) 50,9 49,1 Từ số liệu cho lần lợt tính tốn: Bíc 1: chØ sè thu nhËp Hf =2556−100 40000−100 =0,0616 ; H m =3964100 40000−100 =0,0968 Bíc 2: tính số công thành phần (25)9,7¿1 90,3¿1 0,509¿+[0,491¿} ¿ ¿1 ¿ ¿ ¿ EDEP1=¿ = 0,3454 b Chỉ số công thành phần theo lãnh đạo, quản lý, kỹ thuật chuyên gia (EDEP2) - Theo vị trí lãnh đạo quản lý ( EDEP21 ) 2,43¿1 75,7¿1 0,509¿+[0,491¿} ¿ ¿1 ¿ ¿ ¿ EDEP21=¿ = 0,7291 - Theo vị trí kỹ thuật chuyên gia ( EDEP22 ) 42,4¿1 57,6¿1 0,509¿+[0,491¿} ¿ ¿1 ¿ ¿ ¿ EDEP22=¿ = 0,9742 - Theo lãnh đạo, quản lý, kỹ thuật chuyên gia nói chung EDEP2=1 2[0,7291+0,9742] =0,85165 c ChØ sè phân bổ công thành phần theo thu nhập (EDEP3) 0,06155¿1 0,0968¿1 0,509¿+[0,491¿} ¿ ¿ ¿ EDEP1=¿ =0,07497 Bớc 3: tính số bình đẳng theo giới: GEM = 3 (0,3454 + 0,85165 + 0,07497)= 0,424 (26)(27)Phần Hai thống kê kinh tế A thống kê Tài khoản quốc gia, tài chính, ngân hàng 34 n v th ch (Institutional unit) là thực thể kinh tế có quyền sở hữu tích sản, phát sinh tiêu sản thực hoạt động, giao dịch kinh tế với thực thể kinh tế khác Đơn vị thể chế có thuộc tính sau: • Có quyền sở hữu hàng hố tài sản, trao đổi quyền sở hữu thông qua hoạt động giao dịch với đơn vị thể chế khác; • Có quyền tham gia vào hoạt động kinh tế, đa định kinh tế phải chịu trách nhiệm trực tiếp trớc pháp luật hoạt động kinh tế • Có khả phát sinh tiêu sản, thực nghĩa vụ, cam kết có t cách pháp nhân tham gia vào hợp đồng kinh tế • Có tài khoản kế tốn, bao gồm bảng cân đối tích sản, tiêu sản phơng diện kinh tế pháp luật có điều kiện khả lập tài khoản kế toán quan nhà nớc yêu cầu 35 Khu vực thể chế (Institutional sector) là tập hợp đơn vị thể chế có nội dung, chức mục đích hoạt động Nguyên tắc để phân loại đơn vị thể chế vào khu vực thể chế là: • Một đơn vị thể chế đợc xếp vào khu vực thể chế định; • Những đơn vị thể chế có chức hoạt động đợc xếp vào khu vực thể chế; • Những đơn vị thể chế có tính chất nguồn tài sử dụng cho hoạt động kinh tế đợc xếp vào khu vực thể chế • Nếu đơn vị thể chế có nhiều chức hoạt động khác vào chức hoạt động để xếp vào khu vực thể chế tơng ứng Nền kinh tế quốc dân đợc chia theo khu vực thể chế: khu vực phi tài chính, khu vực tài chính, khu vực nhà nớc, khu vực không vị lợi phục vụ hộ gia đình, khu vực hộ gia đình khu vực nớc 36 Đơn vị thờng trú (Resident unit) là đơn vị thể chế có trung tâm lợi ích kinh tế lãnh thổ kinh tế quốc gia Đơn vị thể chế đợc gọi có trung tâm lợi ích kinh tế lãnh thổ quốc gia đơn vị có trụ sở, có địa điểm sản xuất nhà cửa lãnh thổ kinh tế quốc gia, tiến hành hoạt động sản xuất giao dịch kinh tế với thời gian lâu dài (thờng năm) (28)• Vùng đất, vùng trời, thềm lục địa nằm lãnh hải quốc tế mà quốc gia có quyền bất khả xâm phạm khai thác tài nguyên; • Lãnh thổ quốc gia nớc sử dụng cho mục đích ngoại giao (đại sứ quán, lãnh quán), mục đích quân (căn quân sự), nghiên cứu khoa học (trạm nghiên cứu khoa học), Từ khái niệm trên, quy định đơn vị thờng trú Việt Nam gồm: • Các đơn vị thể chế thuộc tất ngành, thành phần kinh tế, loại hình kinh tế Việt Nam hoạt động lãnh thổ kinh tế Việt Nam • Thành viên hộ gia đình thờng trú rời khỏi lãnh thổ kinh tế quốc gia dới năm Chẳng hạn thành viên gia đình thờng trú Việt Nam nớc ngồi cơng tác, du lịch, chữa bệnh, dới năm c dân thờng trú Việt Nam Riêng trờng hợp sinh viên bệnh nhân nớc năm coi thờng trú quốc gia mà gia đình họ thờng trú • Các đại sứ quán, lãnh quán, quân Việt Nam đóng lãnh thổ nớc ngồi • Ngời Việt Nam làm việc cho đại sứ quán nớc tổ chức quốc tế Việt Nam c dân thờng trú Việt Nam 37 Giá thực tế (Current price) là giá sản phẩm hàng hố dịch vụ hình thành trình giao dịch thời kỳ định Giá thực tế phản ánh giá trị thị trờng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ chu chuyển từ q trình sản xuất kinh doanh, lu thơng phân phối tới sử dụng cuối đồng thời với vận động tiền tệ tài chính, tốn 38 Giá so sánh (Constant price) là giá thực tế sản phẩm hàng hoá dịch vụ năm đợc chọn làm gốc so sánh Giá so sánh dùng để loại trừ ảnh hởng yếu tố giá năm, nhằm nghiên cứu thay đổi đơn khối lợng sản phẩm hàng hóa dịch vụ 39 Hệ thống tài khoản quốc gia (System of national accounts SNA) bao gồm dãy tài khoản, bảng thống kê có mối quan hệ chặt chẽ mang tính hệ thống dùng để mơ tả phân tích tợng kinh tế thời kỳ định từ sản xuất, tạo thu nhập, phân phối lần đầu phân phối lại thu nhập, đến sử dụng thu nhập cho tiêu dùng, để dành Hệ thống tài khoản quốc gia phản ánh tích lũy tài sản giá trị cải kinh tế, phản ánh mối quan hệ kinh tế nớc với giới bên Tài khoản quốc gia tập hợp đầy đủ, phù hợp linh hoạt tài khoản, tiêu kinh tế vĩ mô xây dựng khái niệm, định nghĩa, nguyên tắc hạch toán đợc thừa nhận phạm vi quốc tế (29)Tài khoản sản xuất gồm hai phần: nguồn sử dụng Phần nguồn gồm tiêu giá trị sản xuất; phần sử dụng gồm tiêu chi phí trung gian giá trị tăng thêm gộp Chi phí trung gian biểu thị giá trị hàng hoá dịch vụ sử dụng hết trình sản xuất để tạo sản phẩm; giá trị tăng thêm gộp giá trị sản xuất trừ chi phí trung gian Khấu hao tài sản cố định khơng thuộc chi phí trung gian đợc biểu thị dòng riêng để phân biệt giá trị tăng thêm gộp giá trị tăng thêm Tài khoản sản xuất đợc lập cho toàn kinh tế quốc dân, theo khu vực thể chế vi s khỏi quỏt sau: Tài khoản sản xuất Sử dụng Giá trị Nguồn Giá trị 1 Chi phí trung gian Giá trị sản xuất 2 Giá trị tăng thêm gộp/GDP Khấu hao ti sn c nh 4 Giá trị tăng thêm thuÇn/GDP thuÇn 41 Bảng cân đối liên ngành (Input - Output table - I/O table). Một số bảng trung tâm hệ thống tài khoản quốc gia, phản ánh trình sản xuất, sử dụng sản phẩm cho nhu cầu sản xuất, sử dụng cuối trình tạo thu nhập từ sản xuất Bảng cân đối liên ngành hội tụ mơ hình kinh tế vĩ mơ, cơng cụ hữu hiệu dùng để phân tích mối quan hệ cân đối nhu cầu sử dụng cuối với sản lợng hàng hóa dịch vụ sản xuất ngành kinh tế Các nhà quản lý lập sách kinh tế vĩ mơ thờng dùng bảng cân đối liên ngành để dự báo xây dựng sách kinh tế trung dài hạn Sơ đồ tổng quát bảng cân đối liên ngành Nhu cầu trun g gian T ổ n g s d ụ n g tr u n g g ia n Nhu cầu cuối cùn g N ô n g n g h iệ p K h a i k h o n g C h ế b iế n X â y d ự n g D ịc h v ụ C h i ti ê u d ù n g c u ố i c ù n g c ủ a h ộ g ia đ ìn h C h i ti ê u c u ố i c ù n g c ủ a C h ín h p h ủ T íc h l u ỹ t i s ả n c ố đ ịn h T íc h l u ỹ t i s ả n l u đ ộ n g T íc h l u ỹ t i s ả n q u ý h iế m X u ấ t k h ẩ u h n g h o v d ịc h v ụ T ổ n g n h u c ầ u c u ố i c ù n g T ổ n g c u n g ( tổ n g c ộ n g ) 0101- 1101- 2101- 4101- 4501- Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 0400 1500 3701 4102 9601 (30)Dịch vụ 450 1-960 Chi phí trun g gian G iá t rị t ă n g t h ê m (P h â n p h ố i lầ n đ ầ u ) Thu nhậ p ngời lao độn g P1 Ô III VA Phâ n phối lần đầu cho sản xuất Ô IV Phâ n phối lần đầu cho nhu cầu cuối cùn g Thặ ng d gộp thu nhậ p hỗn hợp gộp P2 Thu ế sản phẩ m P3 Thu ế sản xuất khác P4 Giá trị tăng thê m Tổn g đầu vào (tổn g cộn g) Ô I: phản ánh chi phí trung gian ngành để sản xuất sản phẩm vật chất dịch vụ Phần tử fij ma trận F thể ngành thứ j sử dụng sản phẩm thø i lµm chi phÝ trung gian trình sản xuất sản phẩm thứ j; Ô II: phản ánh loại sản phẩm vật chất dịch vụ sử dụng cho nhu cầu sư dơng ci cïng: tiªu dïng ci cïng, tÝch l tài sản, xuất nhập hàng hóa dịch vơ; Ơ III: phản ánh yếu tố giá trị tăng thêm: thu nhập ngời lao động từ sản xuất, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định dùng sản xuất thặng d sản xuất Bảng cân đối liên ngành có quan hệ hàm số sau:AX + Y = X Trong đó: A - ma trận hệ số chi phí trung gian trực tiếp, phần tử aij ma trận thể để sản xuất đơn vị sản phẩm j ngành j cần sử dụng chi phí trung gian sản phẩm i lợng aij với aij nhỏ khơng (31)Y- vÐc t¬ sư dơng cuèi cïng 42 Giá trị sản xuất (Gross output) Chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh toàn giá trị sản phẩm vật chất (thành phẩm, bán thành phẩm, sản phẩm dở dang) dịch vụ sản xuất thời kỳ định Giá trị sản xuất đợc tính theo giá thực tế giá so sỏnh Giá trị sản xuất bao gồm: - Giá trị hàng hoá dịch vụ sử dụng hết trình sản xuất; - Giỏ tr tăng thêm trình sản xuất: thu nhập ngời lao động từ sản xuất, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định dùng sản xuất, thặng d sản xuất Giá trị sản xuất có tính trùng giá trị hàng hóa dịch vụ đơn vị sản xuất, mức độ tính trùng phụ thuộc vào mức độ chun mơn hóa tổ chức sản xuất Giá trị sản xuất đợc tính cho ngành kinh tế, nội dung giá trị sản xuất ngành nh sau: a. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp bao gồm giá trị sản phẩm (kể sản phẩm dở dang) trồng trọt, chăn nuôi, giá trị dịch vụ phục vụ trồng trọt chăn nuôi, giá trị hoạt động săn bắt, dỡng thú dịch vụ có liên quan đến hoạt động b Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp bao gồm giá trị trồng mới, nuôi dỡng, chăm sóc, tu bổ, khoanh ni, cải tạo rừng, giá trị lâm sản khai thác, giá trị hạt giống, giá trị hoạt động bảo vệ rừng hoạt động dịch vụ lâm nghiệp khác thực kỳ, giá trị sản phẩm dở dang nuụi trng rng c Giá trị sản xuất ngành thuỷ sản bao gồm giá trị hải sản khai thác, giá trị thuỷ sản khai thác tự nhiên sông, suối, hồ, đầm, ruộng nớc, giá trị sản phẩm thủy sản nuôi trồng, giá trị sơ chế thủy sản, giá trị ơm nhân giống thủy sản, giá trị s¶n phÈm thđy s¶n dë dang d Giá trị sản xuất ngành công nghiệp bao gồm giá trị sản xuất ngành: công nghiệp khai thác mỏ, công nghiệp chế biến, sản xuất phân phối điện, khí đốt nớc đợc tính theo phơng pháp cơng xởng, tổng hợp từ giá trị sản xuất sở sản xuất công nghiệp, bao gồm: - Doanh thu công nghiệp (doanh thu bán sản phẩm, dịch vụ công nghiệp, bán phế liệu phế phẩm doanh thu cho thuê máy móc, thiết bị có kèm theo ngời điều khiển); - Chênh lệch cuối kỳ, đầu kỳ thành phẩm tồn kho, hàng gửi bán, sản phẩm dở dang (32)f Giá trị sản xuất ngành thơng nghiệp, sửa chữa xe có động cơ, mơ tơ, xe máy, đồ dùng cá nhân gia đình bao gồm kết hoạt động sản xuất kinh doanh ngành thơng nghiệp, sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân gia đình thời kỳ định, bao gồm giá trị hoạt động: bán buôn, bán lẻ, đại lý, môi giới, đấu giá, bảo dỡng sửa chữa hàng hóa dùng cho sản xuất tiêu dùng Đối với hoạt động thơng nghiệp bán buôn, bán lẻ hàng hóa, giá trị sản xuất chênh lệch doanh thu bán hàng với trị giá vốn hàng bán Đối với hoạt động sửa chữa xe có động cơ, mơ tơ, xe máy, đồ dùng cá nhân gia đình, giá trị sản xuất doanh thu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dỡng xe có động cơ, mơ tơ, xe máy, đồ dùng cá nhân gia đình g Giá trị sản xuất ngành khách sạn nhà hàng chênh lệch doanh thu phục vụ trị giá vốn hàng chuyển bán hoạt động: khách sạn, điểm cắm trại, dịch vụ khác cho nghỉ trọ ngắn ngày, nhà hàng, bar căng tin h Giá trị sản xuất ngành vận tải là doanh thu hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa phơng tiện đờng sắt, đờng bộ, đờng thủy, đờng ống, đ-ờng hàng không v.v bao gồm kết hoạt động quản lý sân bay, bến cảng, hoa tiêu dẫn dắt tàu thuyền, quản lý bến tàu xe, bốc dỡ hàng hóa, hoạt động kho bãi doanh thu cho thuê phơng tiện có ngời điều khiển h Giá trị sản xuất ngành du lịch doanh thu hoạt động cung cấp thông tin du lịch, chào mời, lập kế hoạch, xếp chuyến du lịch, nơi ăn chỗ phơng tiện lại cho du khách theo tour, cung cấp vé kết hoạt động hớng dẫn du lịch i Giá trị sản xuất ngành bu chính, viễn thơng là doanh thu hoạt động bu chính: thu nhận, vận chuyển phân phát th, bu kiện nớc quốc tế, bán tem bu chính, phân loại th, cho thuê hòm th, thu nhận th từ hòm th công cộng bu kiện từ quan bu điện để phân loại phân phát chúng hoạt động viễn thơng: truyền âm thanh, truyền hình ảnh, số liệu thông tin khác qua dây cáp, phát sóng, tiếp âm vệ tinh, kể điện thoại, điện báo thông tin telex, bảo dỡng mạng lới thông tin k Giá trị sản xuất ngành tài chính, tín dụng bao gồm giá trị sản xuất kinh doanh hoạt động: quản lý nhà nớc lĩnh vực ngân hàng; hoạt động trung gian tài hoạt động hỗ trợ cho hoạt động tài tiền tệ, hoạt động bảo hiểm trợ cấp hu trí, hoạt động quản lý quỹ hu trí, hoạt động xổ số l Giá trị sản xuất hoạt động khoa học công nghệ doanh thu hoạt động nghiên cứu bản, hoạt động nghiên cứu ứng dụng hoạt động triển khai thực nghiệm (33)không kèm ngời điều khiển, cho thuê đồ dùng cá nhân gia đình, hoạt động liên quan đến máy tính hoạt động kinh doanh dịch vụ t vấn khác n Giá trị sản xuất ngành quản lý nhà nớc an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc tổng chi thờng xuyên khấu hao tài sản cố định (nếu có) cho hoạt động quản lý nhà nớc quản lý sách kinh tế xã hội, hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nớc, hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc, hoạt động quốc phịng, bảo đảm an ninh, an tồn xã hội Tổng chi thờng xuyên không bao gồm khoản chi sửa chữa lớn tài sản cố định, cơng trình sở hạ tầng khoản chi chuyển nhợng thờng xuyên o Giá trị sản xuất ngành giáo dục đào tạo là doanh thu cung cấp dịch vụ hoạt động thuộc nhà trẻ giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học, giáo dục đào tạo cao đẳng, đại học sau đại học bổ túc văn hóa, giáo dục đào tạo khác p Giá trị sản xuất ngành y tế hoạt động cứu trợ xã hội là doanh thu cung cấp dịch vụ hoạt động y tế, hoạt động thú y, hoạt động cứu trợ xã hội q Giá trị sản xuất hoạt động văn hóa thể thao là doanh thu chi thờng xuyên hoạt động: điện ảnh, phát thanh, truyền hình, hoạt động nghệ thuật sân khấu, âm nhạc nghệ thuật khác; hoạt động thông tấn; hoạt động th viện, lu trữ, bảo tàng, bảo tồn tự nhiên hoạt động văn hóa khác hoạt động thể thao, giải trí khác r Giá trị sản xuất hoạt động đoàn thể hiệp hội là tổng chi thờng xuyên khấu hao tài sản cố định (nếu có) cho hoạt động hiệp hội kinh doanh nghề nghiệp tổ chức tôn giáo tổ chức hiệp hội khác Giá trị sản xuất tính cho tổ chức đồn thể hiệp hội đợc Nhà nớc cho phép thành lập công nhận Tổng chi thờng xuyên không bao gồm khoản chi sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ chun mơn, cơng trình sở hạ tầng khoản chi chuyển nhợng thờng xuyên s Giá trị sản xuất hoạt động phục vụ cá nhân cộng đồng là doanh thu chi phí thờng xuyên hoạt động: kiến thiết thị chính, thu dọn vật thải, cải thiện điều kiện vệ sinh công cộng hoạt động tơng tự hoạt động dịch vụ khác nh: giặt, là, làm đầu, v.v t Giá trị sản xuất hoạt động làm th cơng việc gia đình các hộ t nhân là chi phí hộ gia đình để th ngời giúp việc hoạt động nội trợ, quản gia, làm vờn, gác cổng, gia s, th ký v.v hộ gia đình (34)43 Chi phí trung gian (Intermediate consumption - IC). Chỉ tiêu kinh tế phản ánh giá trị hàng hóa dịch vụ sử dụng hết trình sản xuất để tạo sản phẩm thời kỳ định, gồm chi phí sửa chữa nhỏ tu tài sản cố định dùng sản xuất Chi phí trung gian tính theo ngành kinh tế tồn kinh tế, theo giá thực tế giá so sánh Chi phí trung gian chia theo hai nhóm chủ yếu: • Nhóm chi phí vật chất gồm: nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, điện, nớc, khí đốt, chi phí cơng cụ sản xuất nhỏ, vật rẻ tiền mau hỏng chi phí sản phẩm vt cht khỏc ã Nhóm chi phí dịch vụ gồm: vận tải; bu điện; bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ pháp lý, dịch vụ quảng cáo dịch vụ khác 44 Giỏ tr tng thờm (Value added - VA) Chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh giá trị hàng hóa dịch vụ sáng tạo ngành kinh tế thời kỳ định Giá trị tăng thêm phận giá trị sản xuất, chênh lệch giá trị sản xuất chi phí trung gian, bao gồm: thu nhập ngời lao động từ sản xuất, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định dùng sản xuất thặng d sản xuất Giá trị tăng thêm đợc tính theo giá thực tế giá so sánh 45 Tổng sản phẩm nớc (Gross domestic product - GDP). Chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh giá trị hàng hóa dịch vụ đợc tạo toàn kinh tế khoảng thời gian định Tổng sản phẩm nớc đợc tính theo giá thực tế giá so sánh Có phơng pháp tính: • Phơng pháp sản xuất: tổng sản phẩm nớc tổng giá trị tăng thêm tất ngành kinh tÕ céng víi th nhËp khÈu hµng hãa vµ dịch vụ ã Phng phỏp thu nhp: tng sn phẩm nớc thu nhập tạo nên từ yếu tố tham gia vào trình sản xuất nh lao động, vốn, đất đai, máy móc Theo phơng pháp này, tổng sản phẩm nớc gồm yếu tố: thu nhập ngời lao động từ sản xuất (bằng tiền vật), thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định dùng sản xuất thặng d sản xuất • Phơng pháp sử dụng: tổng sản phẩm nớc tổng yếu tố: tiêu dùng cuối hộ gia đình nhà nớc; tích lũy tài sản (cố định, lu động quý hiếm) chênh lệch xuất, nhập hàng hóa dịch vụ Tổng sản phẩm nớc theo giá thực tế dùng để nghiên cứu cấu kinh tế, mối quan hệ tỷ lệ ngành sản xuất, mối quan hệ kết sản xuất với phần huy động vào ngân sách Tổng sản phẩm nớc theo giá so sánh loại trừ biến động yếu tố giá qua năm, dùng để tính tốc độ tăng trởng kinh tế, nghiên cứu thay đổi khối lợng hàng hóa dịch vụ sản xuất (35)47 Tổng sản phẩm nớc tính theo ngoại tệ (Gross domestic product at foreign currency) Chỉ tiêu phản ánh tổng sản phẩm nớc theo nội tệ đợc tính chuyển sang ngoại tệ Việc tính chuyển đợc sử dụng cho mục đích khác nhau, có việc so sánh tổng sản phẩm nớc quốc gia với Có hai phơng pháp tính chuyển: ã Phơng pháp tỷ giá hối đoái thực tế: lÊy tỉng s¶n phÈm níc theo néi tƯ chia cho tỷ giá hối đoái thức bình quân năm nội tệ ngoại tệ; ã Phng phỏp sức mua tơng đơng: lấy tổng sản phẩm nớc theo nội tệ chia cho tỷ giá theo sức mua tơng đơng 48 Tổng thu nhập quốc gia (Gross national income - GNI). Chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh tổng thu nhập lần đầu đợc tạo từ yếu tố thuộc sở hữu quốc gia tham gia vào hoạt động sản xuất lãnh thổ quốc gia hay nớc thời kỳ định, thờng năm Tổng thu nhập quốc gia phản ánh thu nhập đợc tạo từ yếu tố tham gia vào trình sản xuất thuộc sở hữu quốc gia, tổng thu nhập quốc gia tổng sản phẩm nớc cộng chênh lệch thu nhập ngời lao động Việt Nam nớc gửi thu nhập ngời nớc Việt Nam gửi nớc cộng với chênh lệch thu nhập sở hữu nhận đợc từ nớc với thu nhập sở hữu trả nớc 49 Thu nhập quốc gia (Net national income - NNI). Chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh phần lại tổng thu nhập quốc gia sau trừ khấu hao tài sản cố định dùng sản xuất toàn kinh tế thời kỳ định Dới dạng công thức, thu nhập quốc gia đợc tính nh sau: NNI = GNI - Khấu hao tài sản cố định dùng sản xuất 50 Thu nhập quốc gia khả dụng (National disposable income - NDI). Chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh tổng thu nhập quốc gia từ sản xuất, từ thu nhập sở hữu từ chuyển nhợng hành Thu nhập quốc gia khả dụng dùng cho tiêu dùng cuối để dành Mối liên hệ thu nhập quốc gia khả dụng thu nhập quốc gia nh sau : Thu nhËp qc gia kh¶ dơng (NDI) = GNI + Chuyển nhợng hành từ nớc 51 Để dành (Saving - Sn) phần thu nhập lại thu nhập quốc gia khả dụng sau trừ phần thu nhập sử dụng cho tiêu dùng cuối Để dành nguồn tài nớc quan trọng cho đầu t Cơng thức tính để dnh nh sau: Để dành (Sn) = Thu nhập quốc gia khả dụng (NDI) -Tiêu dïng cuèi cïng (36)Tiêu dùng cuối đợc chia theo nhóm hàng hóa dịch vụ tiêu dùng, đợc tính theo giá thực tế giá so sánh thờng tách thành hai thành phần: tiêu dùng cuối hộ gia đình tiêu dùng cuối nhà nớc 53 Tích lũy tài sản (Gross capital formation). Chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chi tiêu cho đầu t tài sản cố định, đầu t tài sản lu động tài sản quý thời kỳ định Tích lũy tài sản đợc chia theo loại tài sản, tính theo giá thực tế giá so sánh • Tích lũy tài sản cố định tính giá trị tài sản cố định nhận trừ tài sản cố định lý kỳ đơn vị thể chế, khơng bao gồm phần hộ gia đình tiêu dùng • Tích lũy tài sản lu động gồm tài sản nguyên vật liệu dùng cho sản xuất, thành phẩm tồn kho, sản phẩm dở dang; đợc tính chênh lệch tài sản lu động nhận đợc tài sản lu động sử dụng kỳ đơn vị thể chế, không bao gồm phần hộ gia đình tiêu dùng • Tài sản q đơn vị thể chế gồm hộ gia đình tiêu dùng nắm giữ với mục đích bảo tồn giá trị cải Tài sản quý không bị hao mòn giảm giá trị theo thời gian, đợc tính chênh lệch tài sản quý nhận đợc kỳ nhợng bán tài sản quý nhận đợc kỳ 54 Vốn đầu t (Investment). Chỉ tiêu phản ánh toàn chi tiêu để làm tăng trì tài sản vật chất thời kỳ định Vốn đầu t thờng thực qua dự án đầu t số chơng trình mục tiêu quốc gia với mục đích bổ sung tài sản cố định, tài sản lu động Tuỳ theo mục đích nghiên cứu, vốn đầu t đợc phân tổ theo tiêu thức khác nhau: • Theo nguồn vốn, vốn đầu t đợc chia thành: vốn ngân sách Nhà nớc, vốn tín dụng, vốn tự có vốn khác; • Theo khu vực sở hữu thành phần kinh tế, vốn đầu t chia thành: vốn đầu t khu vực Nhà nớc, vồn đầu t khu vực quốc doanh vốn đầu t khu vực có vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài; ã Theo ngành kinh tế, vốn đầu t đợc chia thành: vốn đầu t vào ngành công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, thơng nghiệp, khách sạn, nhà hàng ; • Theo vùng địa phơng, vốn đầu t đợc chia thành vùng, tỉnh thành phố trực thuộc trung ơng huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh; • Theo khoản mục đầu t, vốn đầu t đợc chia thành: vốn đầu t xây dựng bản, vốn sửa chữa lớn tài sản cố định, vốn lu động bổ sung, vốn đầu t khác, vốn đầu t xây dựng bản phận chiếm tỷ trọng lớn (37)xây dựng; chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị khoản chi phí khác ghi tổng dự tốn Tùy theo mục đích nghiên cứu, vốn đầu t xây dựng đợc phân tổ theo tiêu thức khác Cùng với phân tổ theo nguồn vốn, theo khu vực sở hữu thành phần kinh tế, theo ngành kinh tế, theo địa phơng vốn đầu t xây dựng cịn đợc phân theo yếu tố cấu thành với nhóm chính: • Vốn đầu t xây dựng lắp đặt thiết bị (vốn xây lắp) Phần vốn đầu t xây dựng chi cho việc xây dựng lắp đặt máy móc, thiết bị cơng trình: chi phí xây dựng cơng trình; chi phí lắp đặt máy móc, thiết bị vào vị trí cơng trình; chi phí hồn thiện cơng trình • Vốn đầu t mua sắm máy móc, thiết bị (vốn thiết bị) Phần vốn đầu t xây dựng chi cho việc mua sắm máy móc, thiết bị dụng cụ, khí cụ, gia súc đủ tiêu chuẩn tài sản cố định theo quy định hành, bao gồm: giá trị thiết bị, máy móc, dụng cụ, khí cụ, gia súc đợc coi tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bảo quản, gia cơng, kiểm tra máy móc, thiết bị dụng cụ, khí cụ tr-ớc đa vào lắp đặt Vốn thiết bị bao gồm giá trị mua sắm thiết bị máy móc cần lắp đặt thiết bị máy móc khơng cần lắp đặt • Vốn đầu t xây dựng khác Phần vốn đầu t xây dựng không thuộc vốn xây lắp vốn thiết bị, bao gồm: chi t vấn, đầu t khảo sát, thiết kế, chi quản lý, chi giải phóng mặt bằng, chi đào tạo lao động tiếp nhận vận hành cơng trình, khoản chi khác 56 Thu ngân sách nhà nớc (State budget revenue). Toàn nguồn thu vào ngân sách nhà nớc từ đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, từ dân c nớc nguồn thu từ ngồi nớc, bao gồm khoản: thu từ thuế, phí, lệ phí, thu từ hoạt động kinh tế nhà nớc, khoản đóng góp tổ chức cá nhân; thu viện trợ nớc ngoài, khoản thu khác 57 Chi ngân sách nhà nớc (State budget expenditure). Toàn khoản chi từ ngân sách nhà nớc cho doanh nghiệp, quan, đơn vị, tổ chức, dân c nớc nớc, bao gồm khoản: chi đầu t phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm hoạt động máy nhà nớc, chi trả nợ nhà nớc, chi viện trợ nớc ngoài, khoản chi khác 58 Bội chi ngân sách nhà nớc ( Excess of state budget expenditure) Chỉ tiêu phản ánh chênh lệch thiếu tổng số chi tổng số thu ngân sách trung -ơng năm ngân sách Ngân sách địa ph-ơng đợc cân tổng số chi để tổng chi không vợt tổng thu theo quy định Luật Ngân sách Nhà nớc 59 Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nớc ( Excess of state budget expenditure rate) Chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ phần trăm bội chi ngân sách nhà níc so víi tỉng s¶n phÈm níc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ (38)khoảng thời gian định Thơng thờng, cán cân tốn quốc tế gồm hai phần chính: • Cán cân vãng lai tổng cân đối thơng mại hữu hình thơng mại vơ hình Cân đối thơng mại hữu hình biểu thị khác biệt giá trị xuất giá trị nhập hàng hóa Cân đối thơng mại vơ hình biểu thị chênh lệch giá trị xuất giá trị nhập dịch vụ nh: dịch vụ vận tải, du lịch, bảo hiểm, ngân hàng v.v Cân đối thơng mại vơ hình cịn bao gồm chênh lệch nhận từ bên chi trả bên khoản nh: trả lãi tiền vay, cổ tức, gửi tiền ngời lao động nớc nớc ngợc lại.v.v Cán cân vãng lai mô tả luồng chu chuyển thu nhập quốc gia với quốc gia bên ngồi • Cán cân vốn mơ tả chu chuyển vốn tài chính vào quốc gia, liên quan tới thay đổi tích sản tiêu sản tài Vốn tài chảy vào nớc qua hình thức: vay, bán tài sản tài nớc nớc ngoài, đầu t nớc vào nớc, v.v Vốn tài chảy vào nớc làm giảm quyền nắm giữ nớc tài sản tài nớc ngồi (giảm tài sản có) hay làm tăng tài sản nợ Vốn tài chảy nớc ngồi qua hình thức: cho vay; mua tài sản tài nớc ngồi hay mua tài sản tài nớc đơn vị khơng thờng trú sở hữu v.v Vốn tài chảy nớc ngồi làm tăng quyền nắm giữ nớc tài sản tài nớc ngồi (tăng tài sản có) hay làm giảm tài sản nợ Hạch toán dùng bảng cán cân toán quốc tế dựa nguyên tắc hạch toán kép, nghĩa hoạt động giao dịch đơn vị thờng trú nớc với đơn vị thờng trú nớc hạch tốn vào bên thu bên chi theo nghĩa hạch toán, cán cân toán quốc tế cân đối Sơ đồ tổng quát bảng cán cân toán quốc tế Đơn vị tính: triệu USD Cán cân vÃng lai 1 XuÊt khÈu hµng hãa + 200 2 NhËp khÈu hµng hãa - 150 3 Cán cân thơng mại + 50 Dòng (1) + (2) 4 Xt khÈu dÞch vơ + 120 5 NhËp khÈu dÞch vơ - 160 6 Thu tiền lÃi, lợi nhuận cổ tức + 15 Chi trả tiền lÃi, lợi nhn vµ cỉ tøc - 10 Thu tõ chuyển nhợng hành + 30 Chi chuyển nhợng hành - 20 10 Cõn i cán cân vãng lai + 25 Cộng từ dòng (3) n (9) Cán cân vốn 11 Đầu t nớc ngồi - 35 Tăng tích sản nớc ngồi, giảm tiêu sản ngời n-íc 12 Cho vay ngắn hạn - 60 13 Cho vay trung dài hạn - 90 14 Đầu t nớc + 70 Giảm tích sản nớc ngồi, tăng tiêu sản đối vi ngi nớc 15 Đi vay ngắn hạn + 40 16 i vay trung dài hạn + 30 17 Cân đối cán cân vốn - 45 18 Sai sè thèng kê + (39)61 Tỷ giá hối đoái (Currency exchange rate) là giá loại tiền đo loại tiền khác Có hai phơng pháp biểu thị tỷ giá hối đoái: ã S n vị tiền nớc đơn vị ngoại tệ Chẳng hạn ngày 22 tháng 10 năm 2004 cần 15.721 Đồng Việt Nam để mua Đô la Mỹ; • Số đơn vị ngoại tệ đơn vị tiền nớc Chẳng hạn ngày 22 tháng 10 năm 2004 Đô la Mỹ mua đợc 15.721,0 Đồng Việt Nam 62. Tỷ giá theo sức mua tơng đơng (Purchasing power parity rate PPP rate) Chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ giá rổ hàng biểu thị tiền n -ớc với giá rổ hàng tơng tự n-ớc biểu thị ngoại tệ Dới dạng công thức,tỷ giá theo sức mua tơng đơng đợc viết nh sau: ¿ S= P P∗ ¿ S - Tỷ giá định nghĩa theo số đơn vị tiền nớc đơn vị ngoại tệ; P - Giá rổ hàng biểu thị tiền nớc; P* - Gi¸ cđa rổ hàng tơng tự nớc biểu thị ngo¹i tƯ Khi tơng quan mức giá nớc so với mức giá nớc tăng làm giảm giá trị tiền nớc so với ngoại tệ Sức mua tơng đơng thờng sử dụng để so sánh mức sống dân c quốc gia Tỷ giá hối đoái thờng chịu ảnh hởng lu lợng vốn thị trờng tiền tệ, dùng tỷ giá hối đối để tính tiêu GDP GNI bình quân đầu ngời dẫn đến sai lệch 63 Chứng khoán (Securities other than shares) là chứng bút toán ghi sổ xác nhận quyền hợp pháp ngời sở hữu chứng từ với ngời phát hành, bao gồm trái phiếu, tín phiếu, chứng tiền gửi, giấy tờ th ơng mại; giấy nợ; cơng cụ tài kinh doanh ngồi bảng có khả th ơng mại Những loại tài sản tài nêu gồm ngắn hạn dài hạn Các cơng cụ tài kinh doanh ngồi bảng có khả thơng mại đợc thiết lập để tránh cho bên có liên quan giao dịch phải trả giá cao tơng lai giá biến động lớn Những cơng cụ kinh doanh ngồi bảng gồm: hợp đồng mua bán trớc (Option); giao dịch có kỳ hạn (Forward); giao dịch hốn đổi (Swap) Hợp đồng mua bán trớc cho phép bên đợc mua bán hàng hóa hay chứng khốn thời hạn định với mức giá thỏa thuận trớc Đây biểu hình thức đầu giá tăng giảm cách đáng kể ngời mua đợc mua với mức giá thoả thuận trớc (40)hoặc phải toán loại tiền vào thời điểm tơng lai mua bán đồng tiền trớc Giao dịch hoán đổi phơng pháp hoán đổi đồng tiền Ngân hàng trung ơng hai nớc ghi có cho với khoản tiền có giá trị tơng đơng để phủ sử dụng dự trữ ngoại hối cần thiết Giao dịch hoán đổi thờng thực cho giai đoạn cụ thể sau hoạt động đợc làm ngợc lại với tỷ giá hối đoái ban đầu 64 Thị trờng chứng khoán (Stock market) Một thể chế, qua chứng khốn đợc mua bán Chứng khoán đợc niêm yết giá Sở giao dịch làm tăng khả buôn bán chúng ý nghĩa kinh tế quan trọng thị trờng chứng khoán Qua thị trờng chứng khốn, nhà đầu t nhanh chóng nhận biết đ-ợc giá trị chứng khoán họ nắm giữ điều đồng nghĩa với việc cơng ty huy động vốn cổ phần hay vốn vay từ công chúng cách dễ dàng rẻ nhà đầu t sẵn sàng mua chứng khoán có sẵn thị tr-ờng với tỷ lệ lãi yêu cầu thấp so với trtr-ờng hợp thị trtr-ờng chứng khốn Do vậy, để dành u t s tng lờn Thị trờng chứng khoán phận thị trờng tài gồm hai phận thị trờng có tổ chức khác nhau: • Thị trờng sơ cấp: nơi diễn hoạt động mua bán chứng khoán phát hành Thị trờng sơ cấp thực chức quan trọng thị trờng chứng khốn q trình mang tiền nhàn rỗi đến cho ngời sử dụng, trực tiếp đa nguồn tiết kiệm vào đầu t Điều tạo hàng hóa giao dịch cho thị trờng làm tăng vốn đầu t cho kinh tế; • Thị trờng thứ cấp: nơi diễn hoạt động mua bán chứng khoán đợc phát hành lần thông qua thị trờng sơ cấp Những chứng khốn đợc mua bán lại nhiều lần thị trờng thứ cấp với mức giá khác 65 Chỉ số thị trờng chứng khoán Việt Nam (Vietnam Stock market index – VN.Index) Chỉ tiêu phản ánh mức giá chứng khoán thị trờng chứng khoán ngày cụ thể so với mức giá thời điểm gốc Chỉ số đợc cấu thành hai yếu tố: loại chứng khoán trọng số giá chứng khoán cấu thành 66 Bảng cân đối tiền tệ (Money survey) là bảng tổng kết tài sản, phản ánh tài sản có tài sản nợ tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nớc toàn ngành ngân hàng thời điểm (thờng cuối năm tài khóa) (41)đợc giữ dới dạng vàng hay vài đồng tiền đợc sử dụng rộng rãi ngoại thơng toán quốc tế Cụ thể, dự trữ ngoại hối bao gồm: - Vàng; - Ngoại tệ tiền mặt, số d ngoại tệ tài khoản gửi nớc ngoài; - Hối phiếu giấy nợ nớc ngoại tệ; - Các chứng khoán nợ phủ, ngân hàng nớc ngoài, tổ chức tiền tệ ngân hàng quốc tế phát hành, bảo lÃnh; - Các loại ngoại hối khác Nhà nớc 68 Lói suất (Interest rate) Tỷ lệ tổng số tiền phải trả so với tổng số tiền vay khoảng thời gian định Lãi suất ngời vay phải trả để đợc sử dụng tiền không thuộc sở hữu họ lợi tức ngời cho vay có đợc việc trì hỗn chi tiêu Cã nhiỊu lo¹i l·i st nh: l·i st tiỊn vay; l·i st tiỊn gưi; l·i st t¸i cÊp vèn; lÃi suất liên ngân hàng, v.v John Maynard Keynes (1883-1946) lập luận lãi suất tợng tiền tệ phản ánh mối quan hệ Cung Cầu tiền Cung tiền đợc xác định cách ngoại sinh, cầu tiền phản ánh nhu cầu đầu cơ, phòng ngừa giao dịch tiền Trái với Keynes, nhà kinh tế học cổ điển trớc coi lãi suất tợng thực tế, đợc xác định áp lực suất - cầu vốn cho mục đích đầu t - v tit kim 69 Lạm phát (Inflation) Chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ phần trăm tăng liên tục mặt giá chung kinh tế theo thời gian (thờng tháng, quý, năm) ã Cú hai nét đặc trng cần nhấn mạnh khái niệm lm phỏt: - Lạm phát trình tăng giá sở liên tiếp, tăng giá lần; - Tăng mặt giá chung kinh tế, tăng giá số loại hay nhóm hàng hóa dịch vụ cụ thể ã Cỏc nh kinh t thng dựng hai tiêu để đánh giá lạm phát kinh tế: số giá tiêu dùng (CPI) số giảm phát tổng sản phẩm nớc - Chỉ số giá tiêu dùng biểu thị biến động mức giá chung rổ hàng hóa dịch vụ cố định dùng cho tiêu dùng cuối hộ gia đình (Xem cơng thức tính CPI phần số giá tiêu dùng) (42)ChØ số giảm phát GDP năm t = GDPt theo gi¸ thùc tÕ x 100 = ∑ i=1 n PitQ i t x100 GDPt theo gi¸ so s¸nh ∑ i=1 n Pi Qi t Trong đó: GDPt : tổng sản phẩm nớc năm t; Pio : giá kỳ gốc mặt hàng i; Pit : giá kỳ báo cáo mặt hàng i; Qit : lợng mặt hàng i năm t • Biến động số giá tiêu dùng số giảm phát tổng sản phẩm nớc không giống phản ánh thông tin khác mặt giá chung kinh tế Có ba điểm khác hai loại số này: - Chỉ số giảm phát tổng sản phẩm nớc phản ánh biến động giá tất loại hàng hóa dịch vụ đợc tạo kinh tế Chỉ số giá tiêu dùng phản ánh mức thay đổi giá hàng hóa dịch vụ ngời tiêu dùng mua Thay đổi giá hàng hóa dịch vụ Chính phủ khối doanh nghiệp mua không biểu số giá tiêu dùng; - Chỉ số giảm phát tổng sản phẩm nớc bao gồm hàng hóa dịch vụ sản xuất nớc, không bao gồm vật phẩm tiêu dùng nhập Thay đổi giá vật phẩm tiêu dùng nhập không ảnh hởng trực tiếp đến số giảm phát tổng sản phẩm nớc nhng lại ảnh hởng đến số giá tiêu dùng chúng thuộc rổ hàng tính số giá tiêu dùng; - Chỉ số giá tiêu dùng đợc tính rổ hàng hóa dịch vụ có quyền số cố định (dùng cơng thức Laspeyres), hàng hóa dịch vụ số giảm phát tổng sản phẩm nớc thay đổi theo thời gian • Do chất kỹ thuật tính khác nên số giá tiêu dùng số giảm phát tổng sản phẩm nớc không Sự khác biệt hai loại số không lớn lạm phát thấp ổn định, nhng lớn có thay đổi giá nhóm hàng hóa dịch vụ chiếm quyền số lớn tính tốn có biến động lớn giá hàng nhập so với giá hàng hóa dịch vụ sản xuất nớc 70 Lạm phát (Core inflation) Lạm phát đợc tính theo số giá tiêu dùng sở loại trừ yếu tố mùa vụ, cú sốc ngẫu nhiên dẫn tới tăng mức giá chung kinh tế (43)phát cung cấp thơng tin hữu ích xu hớng biến động giá tiêu dùng dài hạn đợc dùng nh tiêu lạm phát tơng lai Có số phơng pháp tính lạm phát Các nhà kinh tế chủ trơng sử dụng phơng pháp thống kê để loại trừ ảnh hởng thay đổi giá cao thấp từ tỷ lệ lạm phát chung Dới đề cập tới số phơng pháp thờng sử dụng: Phơng pháp loại trừ: phơng pháp loại trừ giá hai nhóm hàng hóa hay biến động cú sốc bên cung rổ hàng cố định dùng để tính số giá tiêu dùng: (i) lơng thực thực phẩm; (ii) nhiên liệu, lợng điện Sau loại hai nhóm nêu trên, tính lại quyền số bình quân gia quyền Việc xác định mặt hàng để loại trừ máy móc, khơng có kiểm định Tuy nhiên, phơng pháp đợc áp dụng nhiều nớc Phơng pháp trung vị gia quyền trung bình lợc bỏ:phơng pháp loại trừ ảnh hởng biến động giá đột biến tăng giảm cao mặt hàng khỏi tỷ lệ lạm phát chung Những mặt hàng phải loại trừ thay đổi theo tháng, phụ thuộc vào biến động đột biến giá chúng tháng Cả phơng pháp trung vị gia quyền trung bình lợc bỏ xếp biến động giá nhóm hàng hóa dịch vụ theo thứ tự từ cao xuống thấp theo tháng Sau đó, phơng pháp trung bình lợc bỏ tính lạm phát cách lấy tỷ lệ lạm phát bình quân sau loại trừ tỷ lệ phần trăm thay đổi giá mang tính đặc thù; phơng pháp trung vị gia quyền tính lạm phát cách lấy tỷ lệ lạm phát trung vị ứng với cộng dồn quyền số số giá tiêu dùng 50% từ nhóm cao xuống nhóm thấp Phơng pháp kinh tế lợng: phơng pháp dùng kỹ thuật kinh tế lợng để tính lạm phát cách tính tốn mối liên hệ thống kê lạm phát biến số kinh tế phù hợp khác Sau xây dựng đợc mô hình hồi quy, sử dụng mơ hình số liệu thực tế biến số mơ hình để tính lạm phát hàng tháng 71 Năng suất lao động (Labour productivity). Chỉ tiêu phản ánh tổng sản phẩm nớc bình quân lao động Năng suất lao động động lực để cải thiện đời sống tăng thu nhập Cơng thức tính suất lao động nh sau: Năng suất lao động = Tổng số ngời làm việc bình quânTổng sản phẩm nớc Năng suất lao động dới dạng số khơng phản ánh đóng góp yếu tố lao động làm thay đổi số sản phẩm lao động tạo ra, mà biểu thị ảnh hởng máy móc thiết bị yếu tố khác tới sản xuất (44)sản cố định có tính theo số thời điểm cuối kỳ số bình quân kỳ B thống kê công nghiệp xây dựng 73 Sản phẩm công nghiệp (Industrial product) Chỉ tiêu phản ánh kết trực tiếp hoạt động sản xuất công nghiệp tạo thời kỳ định, bao gồm sản phẩm vật chất sản phẩm dịch vụ công nghiệp. Sản phẩm vật chất công nghiệp: sản phẩm công nghiệp đợc tạo tác động công cụ lao động lên đối tợng lao động làm thay đổi hình thái ban đầu nguyên vật liệu để tạo sản phẩm có giá trị sử dụng sản phẩm đ -ợc khai thác từ mỏ Sản phẩm vật chất công nghiệp bao gồm: Chính phẩm là sản phẩm vật chất cơng nghiệp sản xuất đạt quy cách phẩm chất tiêu chuẩn kỹ thuật quy định Thứ phẩm là sản phẩm vật chất công nghiệp sản xuất cha đạt đủ tiêu chuẩn kỹ thuật quy định quy cách phẩm chất nhng có giá trị sử dụng đợc tiêu thụ (thị trờng chấp nhận) Phụ phẩm (còn gọi là sản phẩm song song) sản phẩm vật chất đợc tạo q trình sản xuất cơng nghiệp với sản phẩm Sản phẩm dịch vụ cơng nghiệp loại sản phẩm cơng nghiệp biểu dới hình thức gia công làm tăng thêm giá trị sử dụng sản phẩm công nghiệp nhng không làm thay đổi hình thái giá trị sử dụng ban đầu sản phẩm 74 Doanh thu sản xuất công nghiệp (Industrial turnover) Chỉ tiêu phản ánh toàn số tiền mà ngành công nghiệp thu đợc tiêu thụ sản phẩm cung cấp dịch vụ công nghiệp cho bên ngoài, bán phế liệu phế phẩm cho thuê máy móc, thiết bị có kèm theo ngời điều khiển thời kỳ định 75 Cơng trình đầu t hoàn thành (Completed construction site). Chỉ tiêu phản ánh cơng trình đầu t hồn thành theo thiết kế đợc bên thi công bàn giao cho chủ đầu t để đa vào sử dụng theo thủ tục quy định 76 Năng lực tăng (Newly increased capacity). Chỉ tiêu phản ánh lực sản xuất khả phục vụ tăng thêm theo thiết kế cơng trình đầu t hồn thành thời kỳ định C thèng kê Nông, lâm nghiệp thuỷ sản 77 t nông nghiệp (Agricultural land) Chỉ tiêu phản ánh đất dùng vào sản xuất nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp Đất nông nghiệp bao gồm đất canh tác; đất trồng lâu năm; đồng cỏ tự nhiên dùng vào chăn nuôi, ao, hồ, đầm, sông dùng vào nơng nghiệp, diện tích trồng chăn ni phục vụ cho nghiên cứu, thí nghiệm 78 Đất lâm nghiệp (Forestry land). Chỉ tiêu phản ánh đất đợc dùng chủ yếu vào sản xuất lâm nghiệp dùng vào nghiên cứu, thí nghiệm lâm nghiệp, bao gồm: (45)- §Êt cã rõng trång; - Đất ơm giống lâm nghiệp; 79 Din tớch nuôi trồng thủy sản (Area of aquaculture). Chỉ tiêu phản ánh tổng diện tích đợc sử dụng cho hoạt động ni trồng thuỷ sản, tính diện tích bờ bao; diện tích ơm, ni giống thủy sản bao gồm diện tích phụ trợ cần thiết nh ao lắng lọc, ao xả Chỉ tiêu không bao gồm diện tích đất có mặt nớc chun dùng vào việc khác nhng đợc tận dụng nuôi trồng thuỷ sản nh hồ thuỷ lợi, thuỷ điện 80 Diện tích thu hoạch (Harvested area). Chỉ tiêu phản ánh diện tích loại nhóm nơng nghiệp năm cho sản lợng đạt 10% mức thu hoạch năm bình thờng Đối với loại hàng năm diện tích thu hoạch diện tích gieo trồng trừ diện tích trắng; loại lâu năm diện tích thu hoạch diện tích cho sản phẩm trừ diện tích trắng 81 Sản lợng nông nghiệp (Production of agricultural crops). Chỉ tiêu phản ánh toàn khối lợng sản phẩm loại nhóm nơng nghiệp thu đợc vụ sản xuất năm đơn vị sản xuất nông nghiệp vùng, khu vực địa lý 82 Năng suất nông nghiệp (Yield of agricultural crops). Chỉ tiêu phản ánh sản phẩm loại nhóm nơng nghiệp thực tế thu đợc vụ sản xuất năm tính bình qn đơn v din tớch - Đối với hàng năm có hai loại suất: Năng suất gieo trồng = Diện tích gieo trồngSản lợng thu hoạch Năng suất thu hoạch = Diện tích thu hoạchSản lợng thu hoạch - Đối với lâu năm có hai loại suất: Năng suất cho sản phẩm = Sản lợng thu hoạch diện tích cho sản phẩm Toàn bé diƯn tÝch cho s¶n phÈm Năng suất thu hoạch = Sản lợng thu đợc diện tích thu hoạchDiện tích thu hoạch 83 Sản lợng lơng thực có hạt (Production of cereals). Chỉ tiêu phản ánh tổng sản lợng thóc, ngơ loại lơng thực có hạt khác nh kê, mì mạch, cao lơng sản xuất thời kỳ định Chỉ tiêu không bao gồm sản lợng loại chất bột có củ (46)các loại khơng quy đổi thóc để tính chung vào sản lợng lơng thực có hạt nh cách tính Việt Nam trớc năm 2000 Từ năm 2001 thống kê nơng nghiệp nớc ta tính theo chuẩn mực quốc tế không sử dụng tiêu sản lợng lơng thực quy thóc nh trớc 85 Diện tích rừng có (Current area of forest). Chỉ tiêu phản ánh tổng diện tích rừng có thời điểm định Tuỳ theo mục đích nghiên cứu cách phân tổ, diện tích rừng có đợc chia thành loại khác nhau: - Căn vào nguồn gốc hình thành, diện tích rừng có đợc chia thnh: rừng tự nhiên rừng trồng; - Căn vào trạng thái, diện tích rừng có đợc chia thành: rừng nguyên sinh rừng kiệt; - Căn vào thời gian hình thành, diện tích rừng có đợc chia thành: Rõng giµ rõng non; - Căn vào cấu loại rừng, diện tích rừng có đợc chia thành: rừng loại rừng hỗn giao; - Căn vào cơng dụng, diện tích rừng có đợc chia thành: rừng kinh tế (rừng sản xuất), rừng phòng hộ rừng đặc dụng. 86 Độ che phủ rừng (coverage of forest) Chỉ tiêu phản ánh quan hệ tỷ lệ diện tích rừng có với diện tích đất tự nhiên thời điểm định, cơng thức tính nh sau: §é che phđ rõng (%) = Tỉng diƯn tÝch rõng hiƯn cã Tổng diện tích đất tự nhiên x 100 87 Diện tích rừng bị cháy (Area of fired forest) Chỉ tiêu phản ánh diện tích rừng tự nhiên rừng trồng bị cháy không khả khôi phục Chỉ tiêu không bao gồm diện tích rừng lau lách diện tích rừng giá trị kinh tế bị cháy 88 Din tớch rng bị phá (Area of destroyed forest). Chỉ tiêu phản ánh diện tích rừng tự nhiên rừng trồng bị chặt phá để làm nơng rẫy, lấy lâm sản, thổ sản chuyển đổi mục đích khác mà khơng đợc quan quản lý có thẩm quyền cho phép 89 Sản lợng thủy sản (Production of fishery). Chỉ tiêu phản ánh khối lợng sản phẩm loại nhóm loại thủy sản thu đợc thời kỳ định, bao gồm: sản lợng thuỷ sản khai thác, sản lợng thuỷ sản ni trồng, đó: - Sản lợng thủy sản khai thác gồm: sản lợng hải sản khai thác sản lợng thủy sản khai thác tự nhiên sông, suối, hồ, đầm, rng níc (47)D thèng kª thơng mại, dịch vụ giá cả 90 Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng (Retail turnover of goods and services). Chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn doanh thu hàng hoá bán lẻ dịch vụ tiêu dùng bán thị trờng sở kinh doanh, bao gồm: doanh thu bán lẻ hàng hoá sở kinh doanh thơng nghiệp, doanh thu bán lẻ sản phẩm sở sản xuất nông dân trực tiếp bán thị trờng, doanh thu khách sạn, nhà hàng, doanh thu du lịch lữ hành, doanh thu dịch vụ phục vụ cá nhân, cộng đồng dịch vụ khác tổ chức cá nhân kinh doanh, phục vụ trực tiếp cho ngời tiêu dùng 91 Doanh thu bán buôn (Wholesale turnover). Số tiền thu bán hàng hoá cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh (kể xuất khẩu) Cụ thể, doanh thu bán hàng hóa, mơi giới đại lý cho đối tợng sau: • Tổ chức, cá nhân kinh doanh thơng nghiệp để tiếp tục chuyển bán thị trờng nớc xuất (hàng hoá sau bán buôn tiếp tục luân chuyển thị trờng, giá trị giá trị sử dụng đợc bảo toàn) • Tổ chức, cá nhân sản xuất để tiêu dùng vào sản xuất (hàng hố sau bán bn vào lĩnh vực sản xuất, giá trị ban đầu hàng hố đợc bảo tồn, giá trị sử dụng hàng hóa biến thành giá trị mới) 92 Doanh thu bán lẻ (Retail turnover of goods). Số tiền thu bán hàng hoá (kể dịch vụ kèm theo) cho nhu cầu tiêu dùng vào đời sống cá nhân hộ gia đình Hàng hoá sau bán lẻ vào lĩnh vực tiêu dùng giá trị giá trị sử dụng hàng hóa dần Bán lẻ hàng hố khâu cuối q trình sản xuất lu thơng hàng hố 93 Phí lu thơng hàng hóa (Trade margin). Tồn khoản chi phí phục vụ cho q trình lu thơng hàng hóa, bao gồm: phí vận tải, bốc xếp, lơng phụ cấp l-ơng lao động trực tiếp kinh doanh, bảo hiểm xã hội, khấu hao tài sản cố định, chi hoa hồng, trả lãi tiền vay, chi bảo quản, chọn lọc, đóng gói, bao bì, chi quản lý hành chính, chi khác (quảng cáo, bảo hành, đào tạo, huấn luyện, v.v) 94 Hàng hóa xuất (Export of goods). Hàng hố có xuất xứ nớc hàng tái xuất, đợc đa nớc ngoài, đa vào kho ngoại quan đa vào khu vực mậu dịch tự làm giảm nguồn vật chất nớc Trong đó: • Hàng hố có xuất xứ nớc hàng hóa đợc khai thác, sản xuất, chế biến nớc theo qui tắc xuất xứ Việt Nam, kể sản phẩm hoàn trả cho n-ớc sau gia cơng nn-ớc; • Hàng hố tái xuất hàng hố nhập khẩu, sau lại xuất nguyên dạng sơ chế, bảo quản, đóng gói lại, khơng làm thay đổi tính chất hàng hố 95 Hàng hóa nhập (Import of goods). Hàng hóa nớc ngồi hàng tái nhập, đợc đa từ nớc ngoài, từ kho ngoại quan đa từ khu vực tự vào nớc, làm tăng nguồn vật chất nớc Trong đó: (48)• Hàng hố tái nhập hàng hố xuất nớc ngồi, sau đợc nhập trở lại nguyên dạng qua sơ chế, bảo quản, đóng gói lại, tính chất hàng hố khơng thay đổi 96 Cán cân thơng mại hàng hóa (Trade balance) Chỉ tiêu phản ánh mức chênh lệch trị giá xuất hàng hóa trị giá nhập hàng hóa nớc với nớc thời kỳ định Thông thờng, cán cân thơng mại hàng hóa, trị giá xuất đợc tính theo giá FOB, trị giá nhập đợc tính theo giá CIF Khi trị giá xuất lớn trị giá nhập cán cân thơng mại mang dấu (+) hay gọi xuất siêu; trị giá nhập lớn trị giá xuất cán cân thơng mại mang dấu (-) hay gọi nhËp siªu 97 Hệ thống mã mơ tả hàng hóa điều hịa (Harmonised commdity description and coding system - HS, gọi tắt Hệ thống điều hòa). Bảng danh mục phân loại hàng hóa theo chất chúng Hội đồng hợp tác Hải quan (CCC) Tổ chức Hải quan giới (WCO) ban hành Danh mục gồm nhóm hàng đợc phân chi tiết đến chữ số giải phần, chơng, nhóm nguyên tắc chung để áp dụng cho việc phân loại hàng hóa Hàng hố đợc xếp thứ tự theo mức độ sản xuất chế biến: nguyên liệu thô, sản phẩm cha gia công chế biến, sản phẩm dở dang sản phẩm hoàn chỉnh Hệ thống điều hòa th-ờng xuyên đợc cập nhật sửa đổi cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh thị trờng giới HÖ thống điều hòa năm 1996 (HS 96) gồm 21 phần, 97 chơng, 1241 nhóm 5113 phân nhóm Hệ thống điều hòa năm 2002 (HS 02) gồm 21 phần, 97 ch-ơng, 1251 nhóm 5244 phân nhóm 98 Danh mục hàng hóa xuất, nhập Việt Nam (List of exports, imports of Vietnam) Bảng danh mục phân loại hàng hóa xuất, nhập đợc xây dựng sở bảng hệ thống mã mơ tả hàng hóa điều hòa, chi tiết đến cấp mã chữ số theo yêu cầu Việt Nam 99 Danh mục hàng hóa thơng mại quốc tế tiêu chuẩn (Standard international trade classification- SITC). Bảng danh mục phân loại hàng hoá xuất, nhập dựa công đoạn sản xuất chúng Uỷ ban Thống kê Liên Hợp Quốc ban hành, sử dụng cho mục đích thống kê, phân tích kinh tế Bản sửa đổi lần thứ danh mục (SITC - Rev 3, 1986) gồm 10 phần, 67 ch-ơng, 261 nhóm, 3118 phân nhóm (49)101 Giá FOB (Free on board prices). Giá giao hàng biên giới nớc xuất khẩu, bao gồm giá thân hàng hố, chi phí đa hàng đến địa điểm xuất chi phí bốc hàng lên phơng tiện chuyên chở Có số loại giá tơng đơng giá FOB nh giá FCA (Free Carrier - giao cho ngời chuyên chở địa điểm xuất khẩu) giá DAF (Delivered at Frontier -giá giao hàng biên giới) 102 Giá CIF (Cost, insurance, freight prices). Giá giao hàng biên giới nớc nhập khẩu, bao gồm giá thân hàng hố, chi phí bảo hiểm chi phí vận chuyển hàng hố tới địa điểm nhập nhng khơng bao gồm chi phí dỡ hàng từ phơng tiện chuyên chở Có số loại giá tơng đơng giá CIF nh giá CIP (Carriage and insurance paid to - cớc phí vận chuyển phí bảo hiểm trả hàng tới địa điểm qui định) 103 Giá (Basic price). Số tiền ngời sản xuất nhận đợc bán đơn vị hàng hóa hay dịch vụ sản xuất ra, trừ toàn thuế đánh vào sản phẩm, cộng với trợ cấp sản phẩm Giá khơng bao gồm phí vận tải không ngời sản xuất trả bán hàng 104 Giá sản xuất (Producer s price)’ Số tiền ngời sản xuất nhận đợc bán đơn vị hàng hóa hay dịch vụ sản xuất ra, trừ thuế giá trị gia tăng (VAT) hay thuế đợc khấu trừ tơng tự Giá sản xuất không bao gồm phí vận tải khơng ngời sản xuất trả bán hàng 105 Giá tiêu dùng (Consumer price). Số tiền ngời tiêu dùng trả mua đơn vị hàng hoá dịch vụ phục vụ trực tiếp cho đời sống hàng ngày Giá tiêu dùng đợc biểu giá bán lẻ hàng hoá thị trờng giá dịch vụ phục vụ sinh hoạt đời sống dân c Trong trờng hợp hàng hoá khơng có giá niêm yết, ngời mua mặc giá tiêu dùng giá ngời mua thực trả sau thoả thuận với ngời bán 106 Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer price index- CPI). Chỉ tiêu tơng đối phản ánh xu hớng mức độ biến động giá mặt hàng "rổ" hàng hoá dịch vụ tiêu dùng đại diện, theo thời gian Giá rổ hàng hoá kỳ gốc đợc qui định 100 giá kỳ khác đợc biểu tỷ lệ phần trăm so với giá kỳ gốc Rổ hàng hoá, dịch vụ để tính số giá tiêu dùng gồm mặt hàng dịch vụ phổ biến, đại diện cho tiêu dùng dân c, thờng xuyên đợc xem xét cập nhật năm lần cho phù hợp với tiêu dùng dân c thời kỳ Quyền số để tính số giá tiêu dùng cấu chi tiêu nhóm mặt hàng tổng chi tiêu hộ gia đình đợc tổng hợp từ kết điều tra mức sống hộ gia đình dùng cố định khoảng năm Công thức Laspeyres dùng để tính số giá tiêu dùng có dạng sau: Ip=∑q0ptq0p0×100=∑D0 pt p0×100 (50)Ip: số giá tiêu dùng; p0 ; giá kỳ gốc; q0 ; lợng kỳ gốc; pt ; gi¸ kú b¸o c¸o; D0 : quyền số cố định kỳ gốc; t: kỳ báo cáo; 0: năm gốc D0= q0p0 ∑q0p0 Chỉ số giá tiêu dùng đợc tính theo tháng, cho ba gốc: tháng trớc, tháng năm trớc tháng 12 năm trớc cho tỉnh, thành phố nớc (bao gồm số khu vực thành thị, nông thôn, số chung tỉnh/thành phố, vùng kinh tế nớc) 107 Chỉ số giá xuất hàng hóa (Export price index) Chỉ tiêu tơng đối phản ánh xu hớng mức độ biến động giá hàng hóa xuất tính biên giới Việt Nam (giá FOB) qua thời kỳ Chỉ số giá xuất đợc tính theo cơng thức Laspeyres (công thức chung nêu số giá tiêu dùng) với quyền số cố định tỷ trọng (%) kim ngạch nhóm ngành hàng tổng kim ngạch xuất năm đợc chọn làm gốc so sánh Giá kỳ gốc giá năm đợc chọn làm gốc so sánh Chỉ số giá xuất đợc tính theo quý, tháng năm; cho ba gốc: năm gốc bản, gốc kỳ trớc, gốc kỳ năm trớc 108 Chỉ số giá nhập hàng hóa (Import price index) Chỉ tiêu tơng đối phản ánh xu hớng mức độ biến động giá hàng hóa nhập hàng hố tính biên giới nớc nhập (giá CIF) theo thời gian Chỉ số giá nhập đợc tính theo cơng thức Laspeyres với quyền số cố định tỷ trọng (%) kim ngạch nhập nhóm ngành hàng tổng kim ngạch nhập năm đợc chọn làm gốc so sánh Giá kỳ gốc giá năm đợc chọn làm gốc so sánh Chỉ số giá nhập đợc tính theo quý, tháng năm; cho ba gốc: năm gốc bản, gốc kỳ trớc gốc kỳ năm trớc 109 Giá bán sản phẩm ngời sản xuất hàng công nghiệp (Producer s price of industrial product) Giá sản phẩm công nghiệp, ngời sản xuất công nghiệp trực tiếp bán sản phẩm thị trờng nơi sản xuất nơi khác, không bao gồm loại thuế khoản phụ thu khác (51)Chỉ số giá đợc tính theo cơng thức Laspeyres, với quyền số thờng cố định năm tỷ trọng (%) doanh thu tiêu thụ sản phẩm nhóm, ngành hàng tổng doanh thu tiêu thụ sản phẩm tồn ngành cơng nghiệp năm đợc chọn làm gốc so sánh Giá kỳ gốc giá năm đợc chọn làm gốc so sánh Chỉ số giá bán sản phẩm ngời sản xuất cơng nghiệp đợc tính theo q, tháng năm; cho ba gốc: năm gốc bản, gốc kỳ trớc gốc kỳ năm tr-ớc 111 Giá bán sản phẩm ngời sản xuất hàng nông, lâm, thủy sản (Producer s price of agricultural, forestry and fishery product) Giá bán sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản ngời sản xuất nông, lâm, thuỷ sản trực tiếp bán sản phẩm thị trờng nơi sản xuất nơi khác, không bao gồm loại thuế khoản phụ thu khác 112 Ch s giỏ bỏn sản phẩm ngời sản xuất hàng nông, lâm, thủy sản (Producer s price index of agricultural, forestry and fishery product)’ Chỉ tiêu tơng đối phản ánh xu hớng đo lờng mức độ biến động theo thời gian giá sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản ngời sản xuất trực tiếp bán sản phẩm thị trờng Chỉ số giá đợc tính theo công thức Laspeyres, với quyền số thờng cố định năm tỷ trọng (%) giá trị sản xuất nhóm ngành hàng tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp thuỷ sản năm đợc chọn làm gốc so sánh Giá kỳ gốc giá năm đợc chọn làm gốc so sánh Chỉ số giá bán sản phẩm ngời sản xuất hàng nông lâm thuỷ sản đợc tính theo quý, tháng năm; cho ba gốc: năm gốc bản, gốc kỳ trớc gốc kỳ năm trớc 113 Chỉ số giá bán vật t cho sản xuất (Whole sale price index of raw materials). Chỉ tiêu tơng đối phản ánh xu hớng mức độ biến động giá loại vật t đợc sử dụng ngành sản xuất công nghiệp, xây dựng nông nghiệp Chỉ số giá đợc tính theo cơng thức Laspeyres, với quyền số cố định số năm tỷ trọng (%) doanh thu nhóm vật t tổng doanh thu bán vật t cho sản xuất năm gốc Giá kỳ gốc cố định để tính số giá bán vật t cho sản xuất bình quân năm gốc Chỉ số giá bán vật t cho sản xuất đợc tính theo quý, tháng năm; cho ba gốc: năm gốc bản, gốc kỳ trớc gốc kỳ năm trớc 114 Chỉ số giá cớc vận tải hàng hóa (Price index of charges in commodity transportation). Chỉ tiêu tơng đối phản ánh xu hớng mức độ biến động theo thời gian giá cớc vận tải hàng hoá đờng bộ, đờng sắt, đờng không, đờng sông, đờng biển theo thời gian (52)Chỉ số giá đợc tính theo công thức Laspeyres, với quyền số cố định số năm tỷ trọng (%) doanh thu vận tải nhóm giá cớc tổng doanh thu vận tải hàng hóa năm gốc Giá kỳ gốc cố định để tính số giá cớc vận tải hàng hoá loại phơng tiện năm gốc Chỉ số giá cớc vận tải hàng hóa đợc tính theo quý, tháng năm; cho ba gốc: năm gốc bản, gốc kỳ trớc gốc kỳ năm trớc 115 Khối lợng vận chuyển (Volume of freight) Khối lợng hàng hóa hành khách ngành giao thông vận tải vận chuyển đợc, không phân biệt độ dài quãng đờng vận chuyển Khối lợng hàng hóa vận chuyển đợc tính theo trọng lợng thực tế hàng hóa vận chuyển (kể bao bì) Khối lợng hàng hóa vận chuyển đợc tính sau kết thúc q trình vận chuyển, vận chuyển đến nơi giao nhận theo quy định hợp đồng vận chuyển làm xong thủ tục giao nhận Số l -ợng hành khách vận chuyển số hành khách thực tế đợc vận chuyển Đơn vị tính khối lợng hàng hóa vận chuyển tấn, vận tải đờng ống m3; đơn vị tính số lợng hành khách vận chuyển ngời 116 Khối lợng luân chuyển (Volume of freight measure in tonne/passenger. kilometre) Khối lợng hàng hóa hay hành khách đợc vận chuyển tính theo chiều dài quãng đờng vận chuyển Phng phỏp tớnh nh sau: ã Khối lợng hàng hóa luân chuyển: lấy khối lợng hàng hóa vận chuyển nhân với quãng đờng vận chuyển đơn v tớnh l tn-kilomet (tn.km); ã Khối lợng hành khách luân chuyển: lấy số lợng hành khách vận chuyển nhân với quãng đờng vận chuyển tính ngời - kilomet (lợt ngời km) 117 Doanh thu vận tải (Turnover of transportation) Số tiền sở kinh doanh vận tải thu từ kết thực hoạt động phục vụ vận tải, bốc xếp thời kỳ định Doanh thu vận tải bốc xếp đợc chia thành loại sau: • Doanh thu vận tải hành khách Số tiền së kinh doanh vËn t¶i thu tõ kết thực hoạt động dịch vụ phục vụ lại (trong nớc nớc) hành khách, loại phơng tiện vận chuyển: đờng bộ, đờng sắt, đờng thuỷ, đờng hàng khơng • Doanh thu vận tải hàng hóa Số tiền sở kinh doanh vận tải thu từ kết thực hoạt động dịch vụ vận chuyển hàng hóa (trong nớc, ngồi n-ớc) cho khách hàng loại phơng tiện vận tải đờng bộ, đờng sắt, đờng thuỷ, đờng ống đờng hàng khơng • Doanh thu dịch vụ hỗ trợ cho vận tải Số tiền sở kinh doanh thu đ-ợc kết thực hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải, bao gồm: (53)- Các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác nh: dịch vụ hỗ trợ vận chuyển hàng không, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển đờng sắt, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển đờng thuỷ, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển đờng bộ, dịch vụ đại lý vận tải upload.123doc.net Doanh thu du lịch lữ hành (Turnover of tourism by tour) Số tiền sở kinh doanh du lịch lữ hành thu từ kết thực hoạt động: tổ chức thực chơng trình du lịch trọn gói khơng trọn gói phục vụ khách nội địa khách quốc tế, cung cấp thông tin du lịch, t vấn, lập kế hoạch du lịch hớng dẫn khách du lịch kể đại lý du lịch cho đơn vị khác 119 Doanh thu dịch vụ bu (Turnover of post service) Số tiền thu từ kết hoạt động dịch vụ nhận gửi, chuyển, phát bu phẩm, bu kiện thơng qua mạng bu cơng cộng Mạng bu cơng cộng bao gồm trung tâm đầu mối, bu cục, điểm phục vụ, thùng th công cộng đợc kết nối với tuyến đờng th • Bu phẩm bao gồm th, bu thiếp, gói nhỏ, gói ấn phẩm đợc gửi qua mạng bu cơng cộng • Bu kiện bao gồm vật phẩm, hàng hố đợc đóng gói có khối lợng khơng q 50 kg đợc gửi qua mạng bu cơng cộng 120 Doanh thu dịch vụ viễn thông (Turnover of tele-comunication service). Số tiền thu từ kết hoạt động dịch vụ truyền ký hiệu, tín hiệu, số liệu, chữ viết, âm thanh, hình ảnh dạng khác thông tin điểm kết đầu, cuối mạng viễn thông 121 Số thuê bao điện thoại (Number of telophone subscriber) Số máy điện thoại đợc đấu nối địa đăng ký theo địa ngời sử dụng hòa vào mạng viễn thơng Mỗi th bao điện thoại có số gọi riêng, đợc tính thuê bao điện thoại lắp đặt kết nối vào mạng viễn thông Thuê bao điện thoại, bao gồm thuê bao điện thoại cố định thuê bao điện thoại di động 122 Số thuê bao Internet (Number of internet subscriber) Số đăng ký đợc quyền truy nhập vào Internet Mỗi số thuê bao Internet có tài khoản truy nhập riêng (54)PhÇn Ba thèng kª x· héi 124 Dân số thờng trú thời điểm (Usually resident at the time of census/survey) Chỉ tiêu phản ánh tổng số ngời thực tế thờng trú đơn vị lãnh thổ tính đến thời điểm định năm Trong thời kỳ hai tổng điều tra dân số, tính dân số có đến thời điểm t biết tỷ lệ gia tăng dân số r thời kỳ từ thời điểm gốc đến thời điểm cần tính (t) theo cơng thức sau: Pt = Po x er t Trong đó: Pt - dân số có đến thời điểm t; Po - dân số gốc; r - tỷ lệ tăng dân số tính thời kỳ từ thời điểm gốc tíi thêi ®iĨm t 125 Dân số bình qn (Average population) Chỉ tiêu phản ánh số lợng dân số thờng trú đơn vị lãnh thổ đợc tính bình quân cho thời kỳ nghiên cứu định, thờng năm Có nhiều phơng pháp tính dân số bình quân việc áp dụng phơng pháp phụ thuộc vào nguồn số liệu, mơ hình gia tăng dân số yêu cầu độ xác ớc lợng Có số phơng pháp tính dân số bình qn thơng dụng sau đây: • Nếu có số liệu dân số hai thời điểm thời kỳ, với giả thiết dân số biến đổi thời kỳ quan sát, dân số bình qn thời kỳ đợc tính theo cơng thức: ¯ S=S1+S2 2 Trong đó: ¯S - dân số bình quân thời kỳ; S1- dân số đầu kỳ; S2 - dân số cuối kỳ ã Nu cú s liu dân số nhiều thời điểm cách kỳ, dân số bình qn đợc tính theo công thức: ¯ S= S1 2 +S2+S3+ +Sn−1+ Sn 2 n −1 Trong đó: n - sè thêi ®iĨm; S1; S2; Sn: - dân số có đến thời điểm kỳ (55)¯ S=aS1+aS2+aS3+ +am¯Sm a1+a2+a3+ +am = ∑ i=1 m ai¯Sii=1 m ai Trong đó: i: Sè thø tù cđa kho¶ng thời gian; ai : Khoảng cách thời gian có dân số bình quân Si ; Si : Dân số bình quân thời kỳ thứ i 126 Dân số thành thị (Urban population) Chỉ tiêu phản ánh dân số đơn vị lãnh thổ đợc nhà nớc quy định khu vực thành thị 127 Dân số nông thôn (Rural population) Chỉ tiêu phản ánh dân số đơn vị lãnh thổ đợc nhà nớc quy định khu vực nông thôn 128 Tỷ suất sinh thô (Crude birth rate - CBR). Số đo thông dụng mức sinh, phản ánh số trẻ em sinh bình quân 1000 dân năm xác định Cơng thức tính: CBR (‰) = Tổng số trẻ em đợc sinh năm xác định  1000 Dân số bình quân hay năm năm 129 Tổng tỷ suất sinh (Total fertility rate - TFR). Chỉ tiêu tổng hợp mức độ sinh, phản ánh bình quân phụ nữ đời ngời sinh nh đời sinh đẻ họ có mức độ sinh theo độ tuổi thời kỳ nghiên cứu Cơng thức tính: TFR (con/phơ n÷) = ∑ x=15 49 B x Wx x 1000 = x ∑i=1 B i Wi x 1000 Trong đó: Bx - sè trỴ sinh sống năm bà mẹ x tuổi (x khoảng tuổi năm); Wx - s phụ nữ x tuổi có đến năm tính tốn (hay số phụ nữ trung bình x tuổi); i - khoảng độ tuổi liên tiếp ( i = 1, 2, , 7) 130 Tỷ suất chết thơ (Crude death rate -CDR) Số ngời chết bình qn 1000 dân năm xác định Cơng thức tính: CDR (‰) = Tổng số ngời chết nm xỏc nh 1000 Dân số bình quân năm (56)IMR (‰) = Số trẻ em dới tuổi chết năm xác định  1000 Tổng số trẻ em sinh sống năm 132 Tỷ suất chết trẻ em dới tuổi (Under five mortality rate) Chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ trẻ em chết độ tuổi dới tuổi (0 - tuổi) năm, tính 1000 trẻ em sinh sống năm Cơng thức tính: Tû st chÕt trỴ em díi ti = Số trẻ em dới tuổi chết năm xác định  1000 Tỉng sè trỴ em sinh sèng năm 133 T sut tng t nhiên dân số (Natural increase rate - NIR). Tỷ lệ phần nghìn mức thay đổi dân số tự nhiên biểu chênh lệch số sinh số chết năm so với dân số bình qn năm Cơng thức tính nh sau: NIR (‰) = Số trẻ em sinh năm – Số ngời chết nămDân số bình quân năm  1000 Cơng thức biến đổi có: NIR (‰) = CBR (‰) - CDR (‰) 134 Tỷ lệ tăng dân số (Growth rate of population). Số phần trăm dân số tăng giảm năm tăng tự nhiên di c thuý, so với dân số bình quân năm Công thøc tÝnh: r= Ln( Pt P0) t = lnPt−lnP0 t Trong đó: r - tỷ lệ tăng dân số thời kỳ nghiên cứu; .t - độ dài thời kỳ nghiên cứu; Po - dân số đầu kỳ; Pt - d©n sè cuèi kú - TÝnh cho năm: r(%) = ln (P2/P1) Trong ú: P2 - dân số cuối năm; P1- dân số đầu năm 135 Bng sng (Life table). Bảng biểu thị khả sống dân số chuyển từ độ tuổi sang độ tuổi khác mức độ chết dân số độ tuổi khác (57)nhiêu ngời độ tuổi định bị chết độ tuổi không sống đợc đến độ tuổi sau, ngời đạt đợc độ tuổi định có xác suất sống xác suất chết nh nào, tuổi thọ bình quân tơng lai Hệ số sống theo độ tuổi nhóm tuổi tiêu biểu thị mức độ sống sót qua độ tuổi khác bảng sống Chỉ tiêu đợc tính cách lấy số năm ngời sống độ tuổi x +1 chia cho số năm ngời sống độ tuổi x 136 Ti thä b×nh qu©n lóc sinh (triĨn väng sèng tÝnh tõ lóc sinh - eo, Life expectancy at birth) Số năm trung bình mà trẻ sơ sinh sống đợc theo trật tự chết cho bảng sống Nói cách khác, số năm bình quân mà hệ trẻ sinh tiếp tục sống nh chúng có mức độ chết theo độ tuổi giống nh mức độ chết theo độ tuổi thời kỳ lập bảng sống eo = T0 l0 Trong ú: T0 = Tổng số năm - ngêi sÏ tiÕp tơc sèng kĨ tõ míi sinh ra; l0 = Tổng số sinh ban đầu đồn hệ 137 Di c (Migration) Chỉ tiêu phản ánh thay đổi nơi c trú từ đơn vị lãnh thổ đến đơn vị lãnh thổ khác Nói cách khác, di c di chuyển (đi khỏi địa bàn đến định c địa bàn khác ngợc lại) thờng gắn liền với thay đổi nơi thờng trú Có tiêu tơng đối phản ánh tính chất cờng độ di c: • Tỷ lệ xuất c (OMR): tỷ lệ số ngời chuyển năm so với dân số bình qn năm Chỉ tiêu cho biết, 1000 ngời bình qn có ngời chuyển năm Cơng thức tính: OMR (‰) = Số ngời xuất c khỏi địa bàn nghiên cứu năm  1000 Dân số bình quân địa bàn nghiên cứu năm • Tỷ lệ nhập c (IMR): tỷ lệ số ngời chuyển đến năm so với dân số bình quân năm Chỉ tiêu cho biết, 1000 ngời bình qn có ngời chuyển đến năm Cơng thức tính: IMR (‰) = Số ngời nhập c từ địa bàn khác chuyển đến  1000 Dân số bình quân địa bàn nghiên cứu năm • Tỷ lệ di c thuần (NMR): tỷ lệ số tăng giảm di c năm dân số bình quân năm Chỉ tiêu cho biết 1000 ngời bình qn có ngời tăng giảm di c năm NMR (‰) = Số ngời tăng/giảm di c địa bàn nghiên cứu năm  1000 Dân số bình quân địa bàn nghiên cứu năm Hay: NMR = IMR (58)(‰) (‰) (‰) 138 Tỷ lệ giới tính (Sex Ratio). Tỷ lệ giới tính đợc biểu thị số nam 100 nữ tập hợp dân số nghiên cứu 139 Tỷ suất hôn nhân (Marital Rate) Chỉ tiêu thống kê phản ánh cờng độ xuất hiện tợng hôn nhân nh: kết hôn, ly hôn, ly thân, cộng đồng dân c Chỉ tiêu tính chung tính chi tiết theo đặc trng khác nh: dân tộc, độ tuổi , dân c Có năm loại tỷ suất nhân sau đây: • Tỷ suất kết thơ (CMR) tỷ lệ tổng số lần kết hôn xảy thời kỳ quan sát (thờng năm) chia cho dân số trung bình thời kỳ nhân với 1000: CMR=M P ×1000 Trong đó: M: số kết xảy năm; P: dân số trung bình năm • Tỷ suất kết chung (GMR) tỷ lệ tổng số kết hôn xảy thời kỳ xác định (thờng năm) chia cho tổng số dân khơng có vợ/chồng trung bình từ độ tuổi tối thiểu trở lên (thờng lấy từ 15 tuổi trở lên) nhân với 1000: Pa+¿unm×1000 GMR=Ma ¿ Trong đó: Ma : số kết xảy năm; Punm a+ : số dân khơng có vợ/chồng trung bình tính từ độ tuổi “a” trở lªn; a: độ tuổi kết hôn tối thiểu thực tế (thờng 15 tuổi) • Tỷ suất kết đặc trng theo giới tính độ tuổi (ASSMR) số kết ngời giới tính nhóm tuổi định xảy năm chia cho số ngời khơng có vợ/chồng giới tính nhóm tuổi trung bình năm đó: ASSMRm/f a = Số kết hôn xảy năm độ tuổi giới tính Dân số khơng có vợ/chồng trung bình độ tuổi giới tính năm x 1000 Hay: ASSMRa m/f = Ma Paunm m/1000 (59)Pa+¿(i−1)×1000 OSMR(i) =M (i) ¿ Trong đó, M(i): số kết lần thứ (i) xảy năm; P(i-1) a+ : dân số trung bình (hoặc năm) độ tuổi “a” trở lên (a+) không vợ/chồng lần kết hôn lần thứ “i-1” năm đó; i: thứ tự kết hơn; a: độ tuổi (thờng 15 tuổi) Trờng hợp đặc biệt: tỷ suất kết hôn lần đầu (FOMR) đợc tính nh sau: P15+¿unm×1000 FOMR=M (1) ¿ Trong đó: M(1) : số kết hôn lần đầu xảy năm; Punm 15+ : dân số cha vợ/chồng trung bình từ 15 tuổi trở lên ã Tng t sut kết (TMR) số lần kết trung bình ngời đời Tổng tỷ suất kết đợc tính nh sau: TMRm/f = ASSMRm/f a 140 Lực lợng lao động (Labour force) còn gọi dân số hoạt động kinh tế, bao gồm tất ngời từ 15 tuổi trở lên có việc làm ngời thất nghiệp thời gian quan sát • Ngời có việc làm ngời làm việc thời gian quan sát ngời trớc có việc làm nhng nghỉ tạm thời lý nh ốm đau, đình cơng, nghỉ hè, nghỉ lễ, thời gian xếp lại sản xuất, thời tiết xấu, máy móc bị h hỏng, v.v • Thất nghiệp là ngời, thời gian quan sát, khơng làm việc nhng tìm kiếm việc làm sẵn sàng làm việc để tạo thu nhập tiền hay vật, gồm ngời cha làm việc Thất nghiệp bao gồm ngời, thời gian quan sát, khơng có hoạt động tìm kiếm việc làm họ đợc bố trí việc làm sau thời gian quan sát, ngời bị buộc thơi việc khơng lơng có khơng có thời hạn, ngời khơng tích cực tìm kiếm việc làm họ tin khơng thể tìm đợc việc làm 141 Tỷ lệ tham gia lực lợng lao động (Labour force participation rate) Chỉ tiêu biểu thị tỷ lệ phần trăm tổng số ngời làm việc thất nghiệp độ tuổi lao động so với tổng số dân độ tuổi lao động (60)Theo quy định Luật Lao động hành, độ tuổi lao động (tuổi trịn) tính từ 15 đến hết 59 tuổi nam từ 15 đến hết 54 tuổi nữ Tỷ trọng dân số độ tuổi lao động tỷ lệ phần trăm số ngời tuổi lao động so với tổng dân số 143 Lao động độ tuổi (Employed workers out of working age) Những ngời cha đến tuổi lao động theo quy định nhà nớc, bao gồm nam từ 60 tuổi trở lên; nữ từ 55 tuổi trở lên nam nữ dới 15 tuổi 144 Lao động làm việc ngành kinh tế (Employed workers). Chỉ tiêu phản ánh tất ngời thời gian quan sát có việc làm sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đợc nhận tiền lơng, tiền công lợi nhuận tiền hay vật làm công việc sản xuất kinh doanh cá thể, hộ gia đình, có cơng việc làm nhng thời gian tạm nghỉ việc tiếp tục trở lại làm việc sau thời gian tạm nghỉ (tạm nghỉ ốm đau, sinh đẻ, nghỉ hè, nghỉ lễ, du lịch, ) 145 Tỷ lệ thất nghiệp (Unemployed rate). Chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ phần trăm số ngời thất nghiệp so với dân số hoạt động kinh tế (lực lợng lao động) Trong thực tế thờng dùng hai loại tỷ lệ thất nghiệp: tỷ lệ thất nghiệp chung tỷ lệ thất nghiệp theo độ tuổi hay nhóm tuổi • Tỷ lệ thất nghiệp chung đợc xác định cách chia số ngời thất nghiệp cho dân số hoạt động kinh tế; • Tỷ lệ thất nghiệp theo độ tuổi nhóm tuổi đợc xác định cách chia số ngời thất nghiệp độ tuổi nhóm tuổi định cho toàn dân số hoạt động kinh tế độ tuổi nhóm tuổi 146 Số ngời đợc xếp việc làm (Employed workers who received a new job). Chỉ tiêu phản ánh ngời trớc thời kỳ quan sát thuộc tình trạng thất nghiệp, vào tuổi lao động (15 tuổi), lực lợng vũ trang ngời muốn chuyển đổi nghề nghiệp đợc xếp việc làm kỳ 147 Tỷ lệ học chung bậc tiểu học, trung học sở, trung học phổ thông (Gross enrollment rate at primary, lower secondary and upper secondary levels) Tỷ lệ học chung bậc tiểu học tiêu phản ánh mức độ học chung cấp tiểu học, tính số phần trăm học sinh học bậc tiểu học tổng số dân số độ tuổi học bậc tiểu học (6- 10 tuổi) Tơng tự nh tỷ lệ học chung cấp trung học sở (THCS) trung học phổ thông (THPT), độ tuổi học cấp THCS 11- 14 tuổi cấp THPT 15- 17 tuổi Tỷ lệ học chung đợc tính cho lớp tính gộp cho cấp học phổ thơng với độ tuổi học sinh quy ớc tính nh sau: lấy năm khai giảng năm học trừ năm sinh học sinh đợc ghi giấy khai sinh (61)độ học chung tuổi bậc tiểu học, tính số phần trăm học sinh học bậc tiểu học có độ tuổi - 10 so với tổng dân số độ tuổi bậc tiểu học (6 - 10 tuổi) Tơng tự nh tỷ lệ học tuổi cấp trung học sở (THCS) trung học phổ thông (THPT) Trong độ tuổi học cấp THCS 11- 14 tuổi THPT 15- 17 tuổi Tỷ lệ học tuổi đợc tính cho lớp tính gộp cho cấp học phổ thông Đúng độ tuổi phải đợc xét theo lớp, không theo cấp (bậc) học Chẳng hạn 10 tuổi mà học lớp 1, 2, hay 4, khơng tính tuổi bậc tiểu học 149 Tỷ lệ dân số từ 10 tuổi trở lên biết chữ (Literacy rates of population 10 years and over). Chỉ tiêu phản ánh số phần trăm dân số từ 10 tuổi trở lên biết đọc, biết viết hiểu đợc câu tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc, tiếng nớc ngoài) đơn giản so với dân số từ 10 tuổi trở lên thời điểm Cơng thức tính: Tỷ lệ dân số từ 10 tuổi trở lên biÕt ch÷ (%) = Tỉng sè ngêi tõ 10 tuổi trở lên biết chữ x 100 Tổng dân số từ 10 tuổi trở lên thời điểm 150 Tỷ lệ hoàn thành cấp tiểu học, trung học sở, trung học phổ thông (Completion rate at primary, lower-secondary and upper-secondary level) Tỷ lệ hoàn thành cấp tiểu học năm học t tiêu phản ánh mức độ hồn thành cấp tiểu học năm t, tính số phần trăm học sinh tốt nghiệp bậc tiểu học năm học t mà học sinh học lớp năm học t - 4, so với tổng số học sinh lớp năm học (t - 4) Trong thực tế, để thuận tiện cho việc tính tốn với số liệu có sẵn mà khơng gây sai lệch lớn, tỷ lệ hoàn thành cấp tiểu học năm học t đợc tính số phần trăm học sinh tốt nghiệp cấp tiểu học năm học t so với số học sinh lớp năm t- Tơng tự nh xác định tính tốn đợc tỷ lệ hồn thành cấp trung học sở trung học phổ thông 151 Tỷ lệ học sinh bỏ học (Drop-out rate). Chỉ tiêu phản ánh mức độ bỏ học học sinh năm t, tính số phần trăm học sinh bỏ học năm học t tổng số học sinh nhập học năm học t Có hai loại tỷ lệ bỏ học: bỏ học theo lớp bỏ học theo cấp - Tỷ lệ bỏ học theo lớp đợc tính nh sau: T l b hc lp n năm học t (%) = Sè häc sinh bá häc líp n năm học t x 100 Tổng số học sinh nhập học lớp n năm học t - Tỷ lệ bỏ học theo cấp đợc tính nh sau: (62)Tû lÖ bá häc cÊp m năm học t (%) Tổng số học sinh nhập học cấp m năm học t 152 Tỷ lệ học sinh lu ban (Repeater rate). Chỉ tiêu phản ánh mức độ học sinh lu ban năm học t đợc tính phần trăm học sinh lu ban năm học t tổng số học sinh nhập học năm học t Có hai loại tỷ lệ học sinh lu ban: tỷ lệ học sinh lu ban theo lớp tỷ lệ học sinh lu ban theo cấp: • Tỷ lệ học sinh lu ban theo lớp đợc tính nh sau: Tỷ lệ học sinh lu ban lớp n năm học t (%) = Số học sinh lu ban lớp n năm học t x 100 Tỉng sè häc sinh cđa líp n năm học t ã T l lu ban theo cấp đợc tính nh sau: Tỷ lệ lu ban cp m năm học t (%) = Số học sinh bị lu cấp m năm học t x 100 Tæng sè häc sinh nhËp häc cấp m cùng năm học t 153 Tỷ lệ trẻ em dới tuổi bị suy dinh dỡng (Malnutrition rate of children under years). Chỉ tiêu phản ánh số phần trăm trẻ em dới tuổi có cân nặng so với tuổi nhỏ - độ lệch chuẩn (-2SD) quần thể tham khảo NCHS Tình trạng dinh dỡng đợc phân loại theo mc sau: ã Bình thờng: - 2SD ã Suy dinh dìng (SDD): §é I (nhĐ): < - 2SD &  - 3SD §é II (nặng): < - 3SD & - 4SD Độ III (rÊt nỈng): < - 4SD Quần thể tham khảo NCHS biểu thị nhóm trẻ có chiều cao cân nặng phát triển bình thờng đợc dùng làm mẫu nghiên cứu Trung tâm thống kê sức khỏe quốc gia Hoa kỳ Cân nặng chiều cao trẻ em đợc dùng làm chuẩn để đánh giá tình trạng dinh dỡng cho trẻ em độ tui Công thức tính tỷ lệ trẻ em dới ti bÞ suy dinh dìng nh sau: Tû lƯ trỴ em díi ti suy dinh dìng (%) = Số trẻ em dới tuổi suy dinh dỡng (độ I + độ II + độ III) x 100 Số trẻ em dới 60 tháng tuổi đợc cân 154 Tû lƯ m¾c 10 bƯnh cao nhÊt (Morbidity rate of 10 leading deseases). Chỉ tiêu phản ánh số trờng hợp mắc 10 bệnh cao (nguy hiểm) tính bình qn 100 nghìn dân năm xác định Tỷ lệ mắc bệnh Bảng mã bệnh tật Tổ chức Y tế giới đợc tính theo cơng thức sau: = Số lợt bệnh nhân mắc bệnh i bệnh viƯn (63)Tû lƯ m¾c bƯnh i bệnh viện Dân số năm 155 Tỷ lệ chết 10 nguyên nhân chết cao (Mortality rate of 10 leading death causes) Tính bình qn 100 nghìn dân năm xác định Cơng thức tính tỷ lệ chết bệnh bảng mã bệnh tật Tổ chức Y tế giới nh sau: Tû lƯ chÕt bƯnh i t¹i bƯnh viƯn = Sè chÕt m¾c bƯnh i bệnh viện trong nm xỏc nh x 100.000 Dân số năm 156 Tỷ lệ dân số đợc dùng nớc hợp vệ sinh (Rate of population having access to safe water). Chỉ tiêu phản ánh số phần trăm dân số sử dụng thờng xuyên nớc hợp vệ sinh (trên tháng năm) cho nhu cầu ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân so với tổng số dân điều tra Nớc hợp vệ sinh nớc trong, không màu, không mùi, không vị, không bị ô nhiễm, không gây bệnh tật tổn hại đến sức khỏe ngời Thông thờng nớc máy, nớc ma, nớc giếng có hệ thống lọc bảo đảm vệ sinh đợc coi nguồn nớc hợp vệ sinh Nguồn nớc (trừ nớc máy) phải cách xa nơi ô nhiễm (chuồng trại gia súc, nhà vệ sinh, nghĩa địa ) 7m 157 Đờng nghèo khổ (Poverty line). Mức thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu ngời đợc dùng làm tiêu chuẩn để xác định ngời nghèo hộ nghèo Những ngời hộ có thu nhập (hoặc chi tiêu) bình qn đầu ngời thấp đờng nghèo khổ đợc coi ngời nghèo hộ nghèo Đờng nghèo khổ đợc gọi chuẩn nghèo ngỡng nghèo Các nớc thờng sử dụng hai chuẩn nghèo: chuẩn thấp chuẩn cao • Chuẩn nghèo thấp đợc dùng để xác định đối tợng nghèo nhằm tập trung nguồn lực quốc gia giúp họ thoát nghèo Chuẩn nghèo thấp th-ờng đợc xác định trị giá rổ hàng lơng thực, thực phẩm thiết yếu đảm bảo phần ăn trì với nhiệt lợng tiêu dùng ngời ngày 2100Kcal • Chuẩn nghèo cao dùng làm mục tiêu phấn đấu công xố đói giảm nghèo, để so sánh quốc tế đợc xác định chuẩn nghèo thấp cộng với mức chi tối thiểu mặt hàng phi lơng thực, thực phẩm, gồm nhà ở, quần áo, đồ dùng gia đình, học tập, văn hố giải trí, y tế, lại, thông tin liên lạc, v.v Chuẩn nghèo thấp thờng đợc gọi chuẩn nghèo lơng thực, thực phẩm; chuẩn nghèo cao đợc gọi chuẩn nghèo chung (64)nguồn lực cần thiết để hỗ trợ cho ngời nghèo Chỉ số không phản ánh quy mụ nghốo kh Chỉ số khoảng cách nghèo tÝnh theo c«ng thøc sau: P1= Qi=1 a P − Z i P Trong đó: P1 - số khoảng cách nghèo; P - chn nghÌo; Q - d©n sè; Zi - thu nhập (hoặc chi tiêu) cđa ngêi nghÌo thø i 159 Tỷ lệ hộ gia đình có sử dụng điện (Percentage of households having access to electricity). Chỉ tiêu phản ánh số phần trăm hộ gia đình sử dụng điện tổng số hộ gia đình có Hộ gia đình sử dụng điện hộ dùng điện vào mục đích sinh hoạt sản xuất từ lới điện quốc gia, trạm phát điện địa phơng, máy phát điện riêng, thuỷ điện gia đình Thời gian sử dụng từ 15 ngày trở lên tháng ngày 160 Tỷ lệ xã có điện (Percentage of communes having access to electricity) Chỉ tiêu phản ánh số phần trăm xã có điện tổng số xã Xã có điện xã có từ 50% số hộ gia đình sử dụng điện Cơng thức tính tỷ lệ xã có điện nh sau: Tû lƯ x· cã ®iƯn (%) = Số xã có điện năm xác định x 100 Tæng sè x· cïng năm 161 Tỷ lệ xà có điện lới quốc gia (Percentage of communes having access to national electricity grid). Chỉ tiêu phản ánh số phần trăm xà dùng nguồn điện lới hạ ngành điện quản lý tỉng sè x· C«ng thøc tÝnh nh sau: Tû lƯ x· cã ®iƯn líi (%) = Số xã có điện lới năm xác định x 100 Tổng số xã năm 162 Tỷ lệ xã có đờng tơ (Percentage of communes with car road). Chỉ tiêu phản ánh số phần trăm xã có đờng ô tô đến Uỷ ban nhân dân xã tổng số xã Cơng thức tính nh sau: Tû lƯ xà có đ-ờng ô tô (%) = S xó có đờng tơ đến UBND xã x 100 Tỉng sè x· Đờng tơ đờng sử dụng đợc mùa ma cho xe ô tô (từ đến 12 chỗ ngồi) đến đợc trụ sở Uỷ ban nhân dân xã 163 Tû lÖ chi cho khu vùc xà hội tổng chi ngân sách nhà nớc (Expenditure for social sector as fraction of total state budget expenditure). (65)dục, văn hố, thơng tin, thể thao, bảo hiểm xã hội, hoạt động dân số kế hoạch hố gia đình, nghiên cứu khoa học 164 Chi tiêu bình quân đầu ngời hộ gia đình (Household Expenditure per capital). Chỉ tiêu phản ánh toàn số tiền giá trị vật mà hộ gia đình thành viên hộ chi cho tiêu dùng tính bình qn cho ngời hộ thời gian định Chi tiêu hộ gia đình tổng số tiền giá trị vật mà hộ thành viên hộ chi cho tiêu dùng thời gian định (thờng tháng năm) bao gồm tự sản, tự tiêu lơng thực, thực phẩm, phi lơng thực, thực phẩm khoản chi tiêu khác (chi biếu, đóng góp ) Các khoản chi tiêu hộ khơng bao gồm chi phí sản xuất, thuế sản xuất, chi gửi tiết kiệm, cho vay, trả nợ khoản chi tơng tự Chi tiêu bình quân ngời tháng hộ gia đình đợc tính theo cơng thức sau: Chi tiêu bình quân ngời tháng hộ gia đình kỳ báo cáo = Tổng chi tiêu hộ gia đình tháng báo cáo Số thành viên hộ tháng báo cáo Tài liệu tham khảo LuËt Thèng kª Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 quy định chi tiết hớng dẫn thi hành số điều Luật thống kê 3 Tõ ®iĨn Thèng kê - Tổng cục Thống kê, Hà nội - 1977 4 David W Pearce - Từ điển kinh tế học đại, NXB Chính trị Quốc gia 1999 5 Giáo trình Lý thuyết thống kê, NXB Giáo dục - 1996 Giáo trình Thống kê Kinh tế, NXB Thèng kª 2000 7 Kết đề tài khoa học cấp Tổng cục: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống từ chuẩn thống kê Việt Nam” TSKH Lê Văn Ton lm ch nhim 8 Phơng pháp biên soạn Hệ thống tài khoản quốc gia Việt Nam, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 2003 9 C Acô-d-lốp S.P.Terơgu-sin, Từ điển thống kê kinh tế, NXB Sù thËt, Hµ Néi - 1976 10 Tỉng cục Thống kê - Niên giám thống kê 11 TS Tăng Văn Khiên - Điều tra chọn mẫu ứng dụng công tác thống kê, NXB Thống kê, Hà Nội - 2003 12 Thông tin Khoa học Thèng kª sè 3/2001, 5-6/2002, 4/2001 13 The MIT Dictionary of Modern Economics (66)15 System of National Accounts 1993 16 Australian System of National Accounts, concepts, sources and Methods 2000 17 Keith Pilbeam, International Finance 18 The Penguin, Dictionary of economics, the fifth edition 19 J.H.Adam, Longman, concise dictionary of business English 20 Scott Roger, Relative prices, inflation and core inflation 21 John Downes, Jordan Elliot Goodman, Dictionary of Finance and investment terms, the third edition thành phần Tham gia biên soạn 1 Ch o biờn son - TS Lê Mạnh Hùng - Tổng cục trởng Tổng cục Thống kê - TS Nguyễn Văn Tiến - Phó Tỉng cơc trëng Tỉng cơc Thèng kª 2 Tỉ biên soạn - PGS.TS Tăng Văn Khiên Tổ trởng - ThS Nguyễn Bích Lâm Th ký - TS Trần Kim Đồng Thành viên - ThS Đỗ Trọng Khanh Thành viên - CN Bùi Bá Cờng Thành viên - CN Đào Ngọc Lâm Thành viên 3 Tham gia biên so¹n:
- Xem thêm -

Xem thêm: mot_so_thuat_ngu_thong_ke1.doc, mot_so_thuat_ngu_thong_ke1.doc