ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA HỌC 8 CHƯƠNG 1

3 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 21:00

[r] (1) B Đ THI H C KÌ HĨA TPHCM Ộ Ề Đ S 1: QU N TÂN PHÚ, NĂM 2015 – 2016Ề Ố Câu 1: (2 m) ể Cân b ng phằ ương trình hóa h c sau cho bi t chúng thu c lo i ph ế ộ ả ứng nào? 1) K2O + H2O  KOH 3) Al + HCl  AlCl3 + H2 2) O2 + P  P2O5 4) t 0 + MnO2+ O2 KMnO4 K2MnO4 Câu 2: (2 m):ể 1) Phân lo i g i tên ch t sau:ạ ọ ấ a) H2SO4 b) P2O5 c) Fe2O3 2) Phân lo i l p cơng th c hóa h c ch t sau:ạ ậ ứ ọ ấ a) Canxi hidroxit b) Nhôm clorua Câu 3: (0,75 m) ể Nêu hi n tệ ượng vi t phế ương trình hóa h c ti n hành thí nghi m sau: đ t cháyọ ế ệ ố l u huỳnh l ch a khí oxi.ư ọ ứ Câu 4: (1 m) ể Tính kh i lố ượng mu i Naố 2CO3có th tan 250 (g) nể ướcở180C Bi tế độtan Na2CO3 ởnhi t đ 21,2 (g).ệ ộ Câu 5: (0,75 m) ể Vào mùa khô, nh ng vữ ụh a ho n thỏ ường x y gây thi t h i nghiêm tr ng vả ệ ọ ềv tậ ch t tính m ng ngấ ười T nh ng ki n th c h c đừ ữ ế ứ ọ ược, em cho bi t: Mu n d p t tế ố ậ ắ ng n l a xăng d u cháy, ngọ ầ ười ta trùm v i dày, ho c ph cát lên ng n l a, mà không dùngả ặ ủ ọ nước Gi i thích sao?ả Câu 6: (3 m) ể Cho 16,8 (g) s t tác d ng v i dung d ch axit clohidric.ắ ụ ị 1) Vi t phế ương trình ph n ng x y ra.ả ứ ả 2) Tính kh i lố ượng mu i thu đố ược 3) Tính th tích khí Hể (đktc) 4) D n tồn b lẫ ộ ượng khí sinh qua b t đ ng (II) oxit đung nóng thu độ ược (g) ch tấ r n.ắ Đ S 2: QU N TÂN BÌNH, NĂM 2015 – 2016Ề Ố Câu 1: (2,5 m) ể Bổtúc cân phương pháp hóa học sau cho biết chúng thuộc loại phản ng nào? ứ 1) Al + HCl  ? + ? 4) ? + ?  Fe3O4 2) ? + H2O  H3PO4 5) Fe3O4 + H2  ? + H2O 3) ? t0 K2MnO4 + MnO2 + O2 Câu 2: (2 m) ể Đ c đo n thông tin trọ ảl i câu h i:ờ ỏ Trong trình s n xu t sinh ho t, ta đ t than, d u, xăng khí COả ấ ố ầ 2, SO2, NO gi iả phóng vào khí quy n Các khí k t h p v i khí oxi nể ế ợ ước khí quy n t o ch tể ấ H2CO3, H2SO4, HNO3,… gây m a axit.ư M a axit nh hư ả ưởng t i th y v c (ao, h ): dòng ch y m a axit đ vào h , ao làm choớ ủ ự ả ổ đ pH c a nộ ủ ước h , ao gi m nhanh chóng, d n đ n sinh v t h , ao suy y uồ ả ẫ ế ậ ế ho c ch t hồn tồn Ngồi ra, m a axit cịn phá h y v t li u b ng kim lo i nh s t, đ ng,ặ ế ủ ậ ệ ằ ắ kẽm,… làm gi m tu i th cơng trình xây d ng, làm l loét b m t b ng đá c a cơng trìnhả ổ ọ ự ề ặ ằ ủ xây d ng, di tích l ch s ự ị 1) Trong m a axit có nh ng axit nào? G i tên axit đó.ư ữ ọ 2) Hãy đ xu t bi n pháp góp ph n h n ch m a axit.ề ấ ệ ầ ế Câu 3: (1,5 m) ể Hãy trình bày cách nh n bi t khí: COậ ế 2, khơng khí, H2 Câu 4: (1 m) ể Hịa tan hồn tồn 10 (g) NaOH 40 (g) nước thu dung d ch X.ị 1) Cho m u gi y quỳ tím vào dung d ch X Nh n bi t s đ i màu c a quỳ tím Gi i thích.ẫ ấ ị ậ ế ự ổ ủ ả 2) Tính n ng đ ph n trăm c a dung d ch X.ồ ộ ầ ủ ị Câu 5: (3 m) ể Hịa tan hồn tồn 3,25 (g) kẽm dung d ch axit clohidric.ị 1) Mô t hi n tả ệ ượng vi t phế ương trình ph n ng x y ra.ả ứ ả (2)Đ ỀS Ố3: QU N TÂN PHÚ, NĂMẬ 2014-2015 Bài 1: (2 điểm) Cân b ng phằ ương trình hóa h c sau đ}y v{ cho biọ ết chúng thuộc loại phản ứng nào? 1) Na2O + H2O  NaOH 3) Al + CuCl2 t0  AlCl3 + Cu 2) O2 + H2  H2O 4) KClO3 KCl + O2 Bài 2: (2 m) T công th c hóa h c c a oxit sau: COể ứ ọ ủ 2, SO2, Na2O, Fe3O4 Em phân lo i vàạ g i ọ tên chúng theo b ng m u dả ẫ ưới đ}y: Phân lo iạ Cơng th c hóaứ h cọ Tên g iọ Oxit axit Oxit bazơ Bài 3: (2 m)ể 1) Em vi t hai phế ương trình ph n ng u ch Hiđro phịng thíả ứ ề ế nghi m.ệ 2) T i trạ ước đ t khí Hiđro ta ph i th đ tinh t c a nó? Gi iố ả ộ ế ủ ả thích Bài 4: (1 m) Tính đ ể ộtan NaCl biết ởnhi t đ ệ ộ250C 150 (g) nước có th ểhịa tan 54 (g) NaCl đ ểtạo thành dung dịch NaCl bão hòa Bài 5: (3 điểm) Cho 4,6 (g) kim loại Na tác dụng v iớ nước 1) Vi t phế ương trình ph n ng x yả ứ ả 2) Tính kh i lố ượng baz t oơ thành 3) Tính th tích khí hiđro sinh raể (đktc) Đ ỀS Ố4: QU N TÂN BÌNH, NĂMẬ 2014-2015 I LÝ THUY T (7Ế m)ể Bài 1: (3 điểm) Bổ túc cân b ngằ phương trình hóa h cọ sau đ}y v{ cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào? 1) Fe + H2SO4  ? + ? 3) ? t0  K MnO + MnO + ? 2) ? + ?  H3PO4 4) ? + ?  Al2O3 (3)Bài 2: (2 điểm) Phân loại gọi tên chất sau: CO2, H2SO4, CaO, CaCO3, NaOH, HCl, Mg(OH)2, FeCl3 Bài 3: (2 điểm) Hãy trình bày cách nhận bi t c|c khí: khí Nit (Nế 2), khí Oxi (O2), khí Hiđro (H2) II.BÀI TỐN (3 điểm) Đốt cháy hồn tồn 12,4 (g) photpho khơng khí 1) Vi t phế ương trình ph n ng x yả ứ ả 2) Tính th tích khơng khí (đktc) c n dùng bi t oxi chi m 20% th tích khơngể ầ ế ế ể khí 3) Cho tồn s nả ph mẩ ch|y v{o nước Cho quỳ tím vào s nả ph mẩ thu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA HỌC 8 CHƯƠNG 1, ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA HỌC 8 CHƯƠNG 1